Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Haya' Ansiklopedisi inci CBZ'Ü çıkmışfır Ikinci cilt bitti 20 umhu Bofcuzuncu sene: No. 3066 Ansiklopedisi Mektebe başlarken alaCuma 18 Teşrinisani 932 cağınız en mühim ve en faydalı kitaptır İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektnıp adread: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutustr Istanbul No 24« Telefon: Basmuharrir: 22366, Tahrlr m&dürfi 23236 İdare müdürü 22365, Matbaa 20472 INMIIIIIMmiflliMllltMlinilllMHMIIIIIMHIMIIMIHIIIIIIIIIMIIIlllllllhlllll ltllllHIIWIHIIIMIIIlHmiMllil1lllllflimiltlllllllilllll iiııııılıııııııııııııııııtu •'"''''••MIMIIIUIlllllllllllllmiHlllllltinHlllIt.lllllitllIIHtlllHHIIIllHHIIltlllllllimnHlllimilllliltllllllllll Bursa ve Izmir GUzelleri de MUsabakaya Gelecek Yanlış akseden bir haber llll HIİII1I1IHI) I nHIIIIIIIIIIUIIIIIIUIItllllllllll *^* En yüksek şiir: Tabiatin âlitni ve ilmi! «Köylerimize ayni işle ş di aldığtnın iki veya daha ziyade misli mahsal almanm temin edeceğiz.* Ankara ziraat enstitülerinin zi yaretinden doğma sevinç duyguları içinde yüzmekte dVvam «diyoruz. Basvekil Hz. ile Rusya'ya yapılan seyahatte Leningrat ziraat enstitüsünü gezmif ve tabiatin esrarına niifuz yolundaki çahşmaların orada gördüğümüz şekillerine bayılmı; Emniyet Sandığı "4000,, değil "66,, ev satıyor Borçlular icra kanununun vazettiği ahkâmdan istifade edeceklerdir Dün iki gazete Emniyet Sandığma merhun olan 4 bm evi idarenin icra vasıtasile satıhğa çikardığım yaz nuçlardı. Ayni gazeteler, Emniyet Sandıgının nizamnamesmde borçlu lehine mevcut olan ihbar ve müza • yede müddetlerini, yeni icra kanu nunun mer'iyet tarihi olan 4 eylul • den evvel yapılan îstikrazlar için müktesep bir hak olarak ileri sür mekte idiler. Dün Emniyet Sandığı Müdrriye tinde yaptığımız tahkikata göre 4 bin ev icra vasıtasile satılığa çıka nlmadıği gibi müktesep hak iddian da taro yerinde değildir. Emniyet Sandığmm halen icraya verdiği gayrimenkuller dört bm değil, sadece 66 tanedir. Aynca 24 borçlunun da miicevherleri satılığa çıkanlmıştır. Zaten bu kabil icraya verilmeleri lizım gelen borçlann yekunu da an cak 700800 kadardır. Ayni zamanda bunlara nizamnamede mevcut ahkâm dairesinde vadenin hitammda üç ay müddetli bir ihbar yapıldığı gibi verdikleri re hinler de 2 ay müddetle müzayedeye konmustur. Ancak bunlar satıl mamış ve kendil«ri de başka sekilde borçlannı ödememislerdh*. GörÜlüyor ki müktesep hak iddiası doğru olsa bile her »«ye rajfcmen borçlarmı ödemiyen, sabit gorülen ve icraya verflen bu kısım borçlular böyle bir haktan istifade edecek vaziyette değillerdir. Diğer taraftan icra kanunu hiç bir borçlu ile alacaklınm uyusarak tediye müddetini uzatmalannı meneylemediği gibi Emniyet Sandığı ile borçlannı da bu hususta bağlaınıs değildir. Bu itibarla borçlular borçlannın yüzde 10 unu ve faizleri ödemek sartîle her zaman Emniyet Sandığile uyusarak tecdidi 6*eyin ve yeniden vade istihsal edebileceklerdir. Nitekim Emniyet Sandığı Müdiriyeti vadesi dolan, hatta eski nizamname deki mtiddetleri geçiren borçlula * nna birer mektup göndererek borçlannın bir kısmını ödemek suretile 1 Von Papen Nihayet istifaya Mecbur kaldı! Bütün fırkalar hükumeti yalnız bıraktıla*Berlin 17 (A.A.) Wolff Ajan•mdan: Dahilî vaTİyetin inki fafı mühim bir noktay? gelmistir . Başvekil, cenubî Afananya'ya yapa cağı seya batten sân dilik vax geçmistir. Resmî tebliğden anlaşıldığına göre, bu ka • rar siyasî f ırkalar tavazzuhuna inti laren doğ ru olacağı kanaatine i» Aîman Başıe^üı Von, ttnat etmekPapen tedir. Fırkalarm vaziyeti sudur: . Sosyal demokratlann hükumete Utiraki reddettikleri malumdur. Millî Sosyalistler cevap bile ver nemislerdir. Halk fırkası, Bavyera (Mabadi 6 ınct sahifede) 933 Türkiye Kraliçeliği Bu sene müsabakaya "Izmir güzeli,, de girecek Bursa Belediye Reisi, ((Bursa güzeli» nin mlihabı ile yakından alâkadar oluypr HAKKINSESİ HALKIN SESİDİR M V *«Ht932 16 ANADOLÜ Gavri Mrıbadiller Izmırıukı \ıınmı"lı EnılaUnin j l)r Mrtdnna <jkanlnıa*ı Içm | MBr»«ıi(l Fdi^ıırlar, Izmir ve Bursa güzellerinin intihabı için Anadolu refıkle r Bu seneki güzeli ik müsabakasmi bütün memlekete tesmil etmek en ı büyük emeiimiz olduğunu yaznuş ve memleketin diğer fehirlermde de gacetelerin ve bazı tesekküllerin mev. ziî müsabakalar tertip etmelerini rica etmistik. Memnuniyet ve tesek • kürle görüyoruz, ki bazı refikleri miz, güzellik müsabakasının bir mGsaîakalar açan tfakkın Se» ve "üzin baslıklan memleket mes'eles! olduğunu takdir ederek kendi muhitlerrnde müsabaka tertibme karar vermislerdir. Bunlardan biri, evvelce de haber verdi&miz üzere Bursa'da çıkan «Hakkm Sesi» refikimizdir, diğeri tzmir'de mtisar eden «Anadolu» arkadatunızdır. (Mabadi 5 inci tahifede) Ankara ziraat enstltillerinde: Tabiat hurdebin altındal tık. Komşu ve dost memleketin ziraat sahasında enstitü yolile dahi ileri götürmekte olduğu tetkikler yüksek kıymetli çalışmalar idi. Bunlan pek ziyade beğen»« Başvekil Hz. Leningrat «nstitüsü müdurüne: Bu enstitüyü biz de vücude ge. Sizde gördüğüm güzeî eserler bu işîn bizde dahi bir an evvel ikmali için bana şevk ve heve» veriyor. DemiştL Ve öyle de yapıldı. Bütçe darlığına rağmen Basvekilimiz çarelerîni bularak bizim enstitülerin bir an evvel biterek işe başla malannı o giin bugün kendisine en esaslı bir maksat edinmiş bulunu ~ yor. Filhakika burada bilhassa geçen senedenberi filen ise de baş • l'nmıştır. Emniyet Sandığı Müdürü Tevffe Bey mecmulannı yenî mehillerle tec.it eyliyebüeceklerini ve bu suretle yü* de 5 icra tahsil harcı ile yüzde üç va kâlet ücretini vermekten kurtulabileceklermi kendilerine bildirmistir. Netîce îtîbarile borçlular ierayi durdurabilecek ve yeni mehiller alabileceklerinden bir çok evin toptan satılığa çıkması yuzünden kıymet lerinin düşeceği Iddiası varit değil dh*. Hakkı müktesep iddiasma ve 4 eylul den evvel yapılan istîkrazlar i çin borçlulann nizamnamede mev cut mehillerden istifade edebilecek' lerine gelince: Yeni icra kanunu, Emniyet San • dığının icra ve merhun menkullerle gayrimenkulleri satma salâhiyetini kaldırdığmdan Sandık, Utikraz ne zaman yapılmıs olursa olsun bu is lerle meşgul olamiyacaktır. Diğer taraftan icraya verilen borçlulann bu iddiadan istifade ehnek istiyecekleri tabiî görülmektedir. Bu takdirde keyfiyetin Büyük Millet MeclUinin tefsirine arzı lâzım gelecektir. ((Meshur Casuslar) Tefrikamız büyük bir rağbet kazandı Senenin ilk opereti Darülbedayi Ekrem ve Cemal Reşit Beylerin ((Üç Saat» ini temsile başladı Mezbaha pis mi,temizmi? Dün Şehir Meclisinde et mes'elesi oldukça şiddetü münakaşaları mucîp oldu Ankara zlraat enstituîerindetfepyeni bir tütün çıkarmak için tecrübeler îşe baslanılıp ta neler yapı lıyor ve neler yapılacak mı diye ceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti toprakları jeolojik bütün hâdise ve arızalarile beraber adeta elekten geçirilircesine elden geçirilecek, sonra bu topraklarm baştanbaşa kimyevî ve hükroî vasıfları tayin edilecek, ayni zamanda bu topraklarm üs tündeki nebatat, en ehlilerinden, en yabanilerine kadar tasnif olu nacak, sonra memleketin meteorolojî ve iklim şartlari tesbit kılma cak, ve bütün bunlarla gaye olarak ta Türkiye'de arazinin hububat ve hayvan ttibarile verim kabiliyeti yükseltilecek. Ne garip şeydir ki bizim birer ikiser kelime ile saydı ğımız bu işlerin her biri kendi âle minde bitip tükenmez bir çalısma sahası ve cümlesi ise binnefis tabiat ve mükevvenat kadar geniş ve hatta budutsuz bir cihandır. Türk genci burada hakikatlerine nüfuz edebilmek imkânile tabiatin içipe dalmıs bulunacaktır. Kendisini örten es rar perdeleri kalcTırılabilmek mümkün oldukça tabiatin ve kâinatın en büyük siiri teskil edeceğine süphe yoktur. Burada fazla olarak esra • rına hulul olunduğu nisbette tabiate YUNUS NADl (Mabadi 2 inci sahifede) Hesabı kat'î raporu Müzakere edildi Sehir Meclisi dün birinci reis ve kili Sadettin Ferit Beyin riyasetinde tonlandı. 931 senesi bütçesi va ridat hesabı kat'isi hakkmdaki Daimî Encümen raporu okundu. Ra porda; bir kısım varidatın muhammini ile tahsilâtı arasında mühim bir f ark bulunduğu ve bu yüzden vari datn tenezzül ettiği vazıiıyordu. 'Karilerimize takdhn ettiğnnlx Meshur Casuslar tef rikamız fevkalâde bir rağbete mazhar oldu. Tefrikamin beğenen karilerimizden hüsnü intihabımızdan dolayı müteaddit takdir mektuplan ve telefonlan aldık. Bazı karilerimiz tefrikanın ilk nüshalannı alamadıklarmı söylü yorlar. Idaremize müracaat ettikleri takdirde eksik nüshalannı ta mamhyabilirler. (Mabadi 3 üncü sahtfede) ' (Oç Saat) ten bir sahne tır. Bir Tahrantı fHazun Bey), bir de Darülbedayi bu senenin flk opereti Bağdat'h (Emin Beliğ Bey) seçileceK olarak dün aksam ( ü ç Saat) i oyna • yıldızı alıp memleketlerine götürmek mağa basladı. Eserin muharriri Ekrem, üzere tstanbul'a gelnvsler.. Müsabaka bestekân Cemal Resit Beylerdir. MevBüyükada'da bir hakem heyetinin hu zuu şudur: zurunda yapüacak.. Bir çok kız iştirak «HoUivut'ta (tstanbul Yddızı) isimli ediyor. Bu arada Melâhat te (Müzeh • bir fflim çevrilecekmis.. Bu fflme artist bulmak için bir Amerika'lı vazu sahne ts ber H.) vardnr. Melâhat güzelliğinden birincfliği kazanacağından emindir. Fatanbul'da bulunuyor.. Haber radyo vat Mabadi 6 ıncı sahifede) sıtasiie dünyanm dört tarafına yayılmış lltnnilllllllllilllliUUIIMMMIIIIIIlllinillllllllllinMIIIIIIIIIIIHIIIIItlMNIHI Futbol Kralı Belediye Reis muatnnı Nuri Bey Azadan TevfiM Salim Paşa Rapor değil tehlike isareti! Mehmet Ali Bey soz aldı: «Rapor çok mühimdîr ve hatta benîm telikkime göre tehlike işa retidir. Firenleri sıkmazsak uçuru* ma düsmek muhakkaktır.» dedi, mazbatada reisin imzası bulunmadı^ma işaret ederek şu sözleri ilâve etti. « Şekle ait bir noktayı daha arzedeceğim. Geçen sefer mazba • talardaki imza noksanlarına temas etmiştim. Bu sefer de görüyoruz ki Daimî Encümen mazbatasmda reisin imzası yoktur. Belediyemizm idare reîsleri her nedense sahnede bulunmaktan çekiniyor; daima kölls arasını tercih ediyorlar. Daimî Encümenin gösterdiği tehlike mey • dandadır. Varidattaki tenezzülün bir kısmî kanunî sebeplerle ve fakat bir kısmı da ihmal yuzünden vukua gelmistir. Varidatta tahminin fev 1 kinde noksanlar var. Acaba masrafta ne yapılmıs; onu bilmiyoruz. Eğer masrafta ihtiyat yapıhnıssa mes'ele yalnız varidat noksanm dan ibaret kalır. Aksi takdirde bu yol iflâsa gider.> Belediye Reisi muavini Nuri Bey cevap verdi. < Makam sahnede görünmek ten hiç bir zaman çekinmez. Noktai nazanna muvafık buImaJığı için mazbatayı hnza etmemiştir. Tetkiki hesap encümeninde izahat verile cektir.» Avni Bey; Daimî Encümen na ~ mına tetkiki hesap mazbatası hak kında izahat verdi ve masraf kıs mına ait raporun da hazırlanmakta olduğunu söyledi. Tevfik Salim Pa(Mabadi 6 ıncı sahifede) Meşhur «Hugo Mei • sel» în mühim bir mektubu Merkezî Avrupa fotbolü • nün meşhur diktatörü M. Hugo Meisel'in 7 kânunuevvelde Londra'da yapılacak olan ye bütün dünya spor culan tarafmdan büyük bir sabırsızlıkla beklenen Ingiltere • Avusturya maçı hak kında şehrimizdeki çok sa • mimî bir Türk dostuna yazdığı mektup.. Yarınki nOshamızda... Baba bu ihtiyar kadm da mı Yo Yo oynıyor acaba?...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog