Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi infci cüz'ö gıkmıştır Ikinci cilt bitti 20 , umhuriyet Telgraî TC m e k t u p adresl: 0 101 NO 248 c™Tahrir1müdüru: 23236, Idare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 * ^ l8tanbul Telefon: Baçmuharrir: 22366, Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağınız en mühim ve en faydalı kitaptır ÎSTANBUL CAĞALOGLU DoKUZuncu sene: No. 3063 Cfliı 15 Tfisrinissni 932 * «ımınmmuıımımımmm ıııııuıııııııımııımuıınıtmnınNntıuıiMiııııııııııııııııııııııuıiHiııııııı uııniMiııınınıtıııı NiııııınııımmııııımıımiHm ııııiMiıi'iiiiıinıııiiiıınnınıınııııırMiııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııuıııı.^1,1... «... Amerika Avrupa Borçlar ihtilâfı Şiddetleniyor mıımıııiHiııımııımıuuıiHiıı ™ 9 Kitaptan Lâboratuvara ve Tarlaya! Ankara: 12 ikinciteşrin (Basmuharririmizden) tki üç seneden berî Ankara'yı Çankırı ve Kasta • monu istikametine bağiıyan şimal yolunun bV kenarmda ve tabiatin buradaki umumî manzarasına tev • fikan tamatnile çıplak ve kıraç te • peler üzerinde bir takım binalar yapılmakta idi. Şimdi bu binaların biiyiik bir kısmı brtmişttr: Sekiz dokuz tanc. Hâlâ bîr tarafta yeni ve galiba daha biiyiik bir binanm te • melleri hazırlamyor. Bir de bina lan ihata eden kıraç tepelerin ya maçları daba geçen sene dikilerek henüz ilk yaşını yaşıyan ağaçiarla ilk yeşilliklerini şu son bahann son STÜnlerinde dahi muhafaza edip duruyor. Sanki benim böyle kıraç olduğuma bakmayınız, ş'tndi olduğu gibi bir kere himmetli fnsan eline düşersem görürsünüz ben nasil cennef gibi yeşil ve hatta orman olu rum der gibi!. Bu bJnalar ziraat enstrtüleridir. Yüksek ziraat mektebi içte bu enstitülerm içine grrecek, yahut en doğru tabViIe bu enstitrülere inkılâp edecektrr. Daba açık ifade ile bizîntı şimdiye kadar dört duvar arasında rapılır bildiğimiz ziraat tabsili fiın Hariçteki intiba İktisadî siyasetimizde tahavvül bekleniyor! ((Temps» gazetesi Celâl Beyden büyük bir alâka ve ehemmiyetle bahsediyor İstanbul Ankara Hava seferleri Sef erler on beş güne kadar başlıyor Ankara 14 (Telelonla) tstanbul An kara hava se ferleri 15 gün sonra bashya caktır. Bir hafta sonra tecrü beler yapılacaktır. Her tayyare bes yolcu ile tahminen 300 kilo ağırlığm da esya taşıya caktır. Esyanın bc' • kilosundan 40 rus, yolculardan 40 lira alınacaktır. Keriman Halis H. diyor ki: " Bu sene bütün dünya Türk güzelini bekliyor,,, Dünya Güzeli Türk kızlarına terettüp eden millî vazifeyi hatırlatıyor TRIBONhUBK Temps gaze+edntn basîığt Temps gaze cede himayesini de «ziraat memleketi» tesi Türkiye ikti addettiği Türkiye için isabetli bir siyasat işlerine dair set saymıyor. Sanayün inkişafını tedricî mühim bir makave tabiî tekâmüle bırakarak cAvrupanın le neşretmiştir. zahire amban» olan Anadolu'dan bü Cazete, memle tiin dünyanın muhtaç olduğu kıymetli ketimizde malî mahsullerin fazla ihracına ehemmiyet müskülâtın yüz verilmesini doğru buluyor ve nihayet gosterdiği tarih • tktisat Vekâletindeki son tebeddüle teten itibaren alın mas ediliyor. Temps dahilî ve haricî iş mağa baslıyan minde biiyiik bir itimat kazanmış olan kambiyo tahdida Celâl Beyin daha mülâyim, daha verimtı, buhran ve muli iktisat prensiplerini tatbik «uretile vazene vergileri hem Türkiye maliyesinde beklenen save kontenjantman lâhı ve tevazünü husule getirmek, hem tedbirlerine ehemda haricî pivasalara eski emniyetle iş miyetle temas ediyapmak imkântnı vermek yolunu bulyor, bilhassa konduğunu soylüyor. ! tenjantmandan Çok şayanı dikkat olan makaleyi aykendi mah Türkiiktisat VeTdlivite nen neşrediyoruz:] ye'ye bırakılmıyan Celâl Bey 1929 senesindenberi Törkiye hükubir çok memleketlerin Türk mahsulü almeti bir çok malî ve iktisadî tecrübelere maktan vaz geçmeleri gibi kestirme bir ciriıivor.JBunlann beosi tahmin olunân neticeleri vermedi. Bunlardan alınan malan gibi zararh bir netice alındığını dersler, yeni tktisat Vekili Celâl Beye yazıyor. bilhassa gümrük siyasetinde bugüne kaTempos gümrük tadilâtı, teşvikı sanayi (Mabadi 6 tnct sahifede) kanunu tatbikatı ile sanayün aşırı dere Barometreleri Aldatan yağmur Hâdisede fevkalâde bir Dünkü sa bah refikleri mizden biri evvelki gün ansı zın yağan yağ muru baromet relerin kaydet medtklerini ya zıyor, Kandilli Rasatane»! Ue Yesilköy Utasyonunun bâdiseyi fevk* lâde bir hâdisv olarak kar»ı»adıkiarını bildiriyoröu. Dün Rasatane müdüru Fatin Beye müracaat ederek bu hunutaki fikrini sorduk. Fatin Bey diyor ki < Hâdise Umî noktadan mühim oiabilir. Fakat fevkalâde bir mahiyeti haiz değildir. Bu gibi hâdise ler bilhassa kı* mevsmilerinde bir çok defalar okumustur. Mes'ele havamizın sıcak olduğu bir zamanda üst tabakadan birdenbire hücum etmesinden ve barometrelerin bu tahav vülü kayda zaman bulamamalarm dan ibarettir. Dündenberi Karadenzi'de büyük bir fırtına baslamıstır. Fırtına yüzünden Karadeniz'e çıkacak olan Erzurum ve Sad'ıkzade vapurları Boğaz'da kalmağa mec bur olmuşlardır. Türkiye~ve Dünya GüzeH Keriman Halis Han'tm dün Halkevfnie vttBm münasebetüe hamm lar arasında jT" iı ı • rile saat 11 de tzmh'e hareket ed«» Au*abakaya kayıt Devam ediyor Türkiye ve Dünya Güzellik Kralilçesi Keriman Halis Hanımın lzmir'e «•yahati teeyyüt etmiftir. KrmKç* b'ugün Bedri Halis Beyte birlikte Seyrisefain idaresinra tzmir vapu cektir> • Ziraat Vektti Muhlis Beyefenu. di bu binaların lâboratuvarlannda hallolunacak ve müteakıben bütün Türkiye topraklannda namütenahi tatbikata geçecektir. Bu enstitüler tamam'le faaliyete geçtikten sonra ar • tık Türkiye'de bir zkraat var, o ayn, bir de onun ilmi var, o da ayn diye düsünülmiyecek. Belki lâboratu • varlardan tarlalara kadar, hatta köylünün elinde, ziraatin kendisi bir ilim olacak: lş halinde bir ilim! Enstitüleri gezerken bize refakat ve delâlet etmek lutfunda bulunan genç ve ismin usulü dairesinde muktedir âlitni yeni Zfraat Vekilimiz MuhlU Beyefendi. '%$&ms?9!W Amerika Avrupa'ya menfi cevap mı verecek? Ingiliz ve Fransız notaları neşredildî, Hoover Roosevelt ile görüşecek Paris 14 (A.A.) Fransa'nın borçlar hakkında Amerika'ya •«" • miş olduğu nota su tnaaldedir: «Hükumetler arasındaki borç . ların cihanın maruz bulunduğu iktisadî buhran üzerindeki tesirlerile fevkalâde mesgul olan Fransa hükumeti, Amerika hükumetinden bu mes'eleyi kendisi ile birlikte Hi . mat ve dostluk esaslan dahilinde yeniden tetkik ettnesini talep et mektedir. Hükumetler arasında yapılacak tediyatın mahzurlanna mevcut imkânlar ve vasıtalar nisbetinde mâni olmak için Avrupa hükumetleri Lo. zan'da toplanmışlardır. 25 tesrinisani 1931 tarihinde M Hoover ile M. Laval tarafından müstereken nesredilmîs olan ve M. Hoover'in hazrran 1931 tarihli teklifinin mantıkî neticeîi bulunan tebliğden mülhem olan Fransa hükurpeti, Amerîka hükumeti ile kendi arasında noktai nazar istiraki mevcut olduJuna kail olarak, Lozan'da millet. ler arasmda mevcut ihtilâfları teskin ümidile ağır fedakârlıklara razı olmus ve iktisadî sa'âhı yeniden tesise ve sulhun takviyesine çalışmıç. tır. Lozan'da elde edilmiş olan neticelerin ehemmiyetine rağmen beynelmilel münasebetlerin nortnal bir surette teessüsüne mâni olan ikti sadî ve malî nuiskiiller halen mevcut bulunmakta olup bütün milletlerin menfaati namma buna bir nihnyet vermek icap eder. Fransa, iktisadî konferansın me. saisine de iştirak etmek arzusun dadır. Fransa, iste bu zfhniyetle Ame rika'dan borçlar mes'elesini kendisi ile birlikte yeniden tetkik etmesini talep eder. Bu mes'elenin tetkiki zamana mütevakkıf olduğundan Fransa, Lo zan'da yapıldığı veçhile tediyatın Satılacak metruk emlâk Dün de iştirakile bir içtima yapıldı tzmir Palas tefriş edilmektedir. Kraliçe dün kendisile gorttfcn bir muharririmize tzmir ve Amerika seyahati hakkında yunları söyle • mistir: t tnmr Belediye Revi, bürüa tzmir "matbuatı ve dostlanraız tara(Mabadi hinci saifede) ^ ^ GüxeIİ ^ trair d . . Defterdarlıkta gayrimübadillerin Karadeniz'de fırhna var Tütün kanunu Bir nevi tip kabul edildiği doğru değil... Geçen ay inhisar idaresinde top . lanan tütün kongresi tarafından hazırlanan yeni tütün kanununa memlekette tütün imalâı için bir nevi tip kabul ve tesbit edildiğine, bu tip haricinde manipolasyon icra sına müsaade edilmiyeceğine dair bir madde ilâve edildiği hakkında çıkan bir şayia gerek şehrimizdeki, gerek tztnrr ve Samsun piyasalanndaki ihracat tüccarları arasında te. lâs uyandırmıştır. Bu hususta yaptığımız esaslı tahkikata göre kanuna böyle imalât tarzını bir tip halinde tesbit eden bir madde konulmamışıır. Yalnız kanunun imalât kısmında metnleketimizde mukabil olan tütün imal tarzları ve tipleri tesbit ve tayin olunmus, fakat ihracat tüccarları tütünlerinî bu tesbit edilen tiplerden her hangi biri tarzında imalde serbest bırakılmıslardır. Dün Defterdarlıkta Pün İstanbul Defterdarlığında Defterdar Mustafa Beyin riyasetinde tstanbul Ziraat Bankası müdüru Ahsen, Tapu müdüru Agâh, gayrimübadiller cemiyeti kâtibi umumisi lsroa 1 Müstak Beylerin iştiraklerile yapılan îçtimadan bir intiba bir içtima aktolunmustur. Bu içtima* da satıhğa çıkanlıp müzayedelerine gayrimübadillerin bonolarla iş • tirak edecekleri emlâke ait hususat müzakere olunmustur. Elyevm def(Mabadi 3 inci taHHedi) lunııııiHiııuMiniMiııuııiııifiııiMiıııııınıııııııııııınııınııımnmHiNnııııııiMnınııiNiiMtıııııııiMiMiıiMiıınııııııııııııiHiiHiınıııııııııınıtiMiııtHi Futbol mütabakalarındaki ton mağlubiyetimiz müneuebetüe : . kara Yüksek Ziraat mekteî}i fuışe rn. ve nebatat hastalıkları iâboratuvarları « Eski ile yeni arasındaki âşikâr ve fUî farkı tebarüz ettirmek için ziraati umumiye ve sa'.re gibi eski kılişe kelime ve terkipleri atarak her sabada yapılan hakikî işe göre meselâ nebatatm hastalıkları ve saglıkları gibi bizi doğrudan doğ • ruya mevzuutnuzun içine götüren yepyeni bir dil tarzına dahi dökülmek mecburiyetinde olduğumuzu hissediyorum, ve bu böyle de ya pılacaktır.» Diyordu. Filhakika gerçi burada en ince esaslarına ve en hurda teferrüatına kadar ziraat tahsil olunacaksa da buna tahsilden ziyade tahlil, tetebbu ve tekemmül demek daha doğ • rudur. Burada kitap değil, tabiat YUNUS NADt İMdbadi 2 incı sahtjede) Yeni Amerika Reisicumhuru M. Roosevelt tehirine muvafakat edilmesinî ve bu suretle hali hazrrdaki vahhn mes'elelere ait tetkikata devam ve bu tetkikatm ikmal edimesinin temin olunmasım talep eder. Fransa hükumeti, böyle bir tedbirin bir çok devletleri tehdit et • mekte olan nakit buhranı üzerinde de mes'ut bir tesir icra edeceğine kani bulunmaktadır. Amerika'nın yüksek kiyasetine ve nısfet hislerine itimadı olan Fransa hükumeti, bu müracaatinin hüsnü kabul göreceğini ümit etroektedir.» r \S ingiliz notası Londra 14 (A.A.) Vaşington hükumetine tevdi olunan tngiliz notasmda M. Laval'in Amerika'yı zi. yareti esnasında Vaşington hüku metinin yaptığı telkin ile borçlann tenzil edilecegine dair aldığı ma nevî taahhüt üzerine Lozan'da Almanya'ya mü.«aadat verildiği ha Uaabadi 5 inci sahifeie) r Türk futbolünün Uğradığı Sukutun sebebi nedir? Yazan: Abidin Daver : Yarınki nüshamızda Yahu, bu neden böyle şismiş? Gol yemekten!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog