Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi •nco CHZ'Ü çıkmıştır Simendifer Seyahatlerinî Kolaylaştırmalıyız! Dokuzuncu sene: No. 3061 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresl: Cumhurlyet, Istanbul Posta kutusır lstanbul, No 248 Telefon Başmubarrlr: 22366. Tahrlr müdürü: 23236. Idare müdüru: 22365. Matbaa 20472 \ I Muhtelif milletlerden «neşhur casuslarm umumî harpten \ evvel ve harp içindeki harikulâdfc tna, ceralarını ta«vir eden tefrikamı» bugün altıncı sahifede başladı. 1 Alman İmparatorunun Başeastısu: Matmazel Doktor Pazar 13 Teşrinisani 932 « * Ankara'yı görmek isti yenlere grup halinde kolaylıklar gösterilmelidir. Ku tap gibi feyleri bu asırda eşyayi zatiyeden addetme mek yanltştır. Kontrollar halkt iz'aç edecek şekilde olmamalıdtr.» Muhterem Yunus Nadi Beyin Ankara hakkında yazıdığı son yazılar, hiç şüphe etmera ki, Ankara'yı gör. memiş olan okuyucularımızın yü reğinde Ankara'yı görmek hevesini uyandırmıştır. Ben, bu arzuya »on zamanlarda çok şahit oldum. Daha pek a ı evvel Büyükada ilk mek tep muallim hanımlan bir kolaylık bulsaiar Ankara'yı görmeğe geleceklerini söylüyorlardı. Bu arzuda bulunan ımıallbn, ve diğer meslekten arkadaşlarım pek çoktur. Ankara, yeni yapılmak istenien her hangi bir şehirden ibaret de ğildir. Ankara, kuvvetli ve müstakil yeni Türk devletin'n esaslanndan bhidir. Ankara, yerini intihap et. mek dehasını gösterene tatn bir bak ve xafer kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyetgnm ebedî ve ezelî merkezi olan Ankara buna lâyık oldugunu şimdl sevimli çehresile de isbat ediyor!... Ankara, eski ruhları yenüeştirir, yeni rublara kuvvet verir. Bu «rr ve hikmeti bepimiz Ankara'ya her se. yahatten avdet ederken duyarak zevk almz. Hayat alınz. Fakat, bunu soylerken Ankara'yı göremiyen yurttaşlanmızm da yesine iştirak etmekten kendimi alamam. Yeni Türk idaresinin binbir güçlük içindeki muvaffakiyetini, az mindeki dehşet ve kuvvet ve kudreti bilmiyenlere, gormiyenlere, bilmek ve görmek istemiyenlere çok gfisel v* tcüçült bir misal olttrak gSiter mek meziyetini de muhafaza eden Ankara'yı onu görmek için can atan. lara tanıttnak arhk bir vazife haline gelmistir. Bu arzuda bulunanlann kulakianna varan şeyler bilir misiniz nelerdir?!... Meselâ, size bunladan biri Ziraat Bankası bina. smm iki milyon liraya malediidiğini, Evkaf apartimanının da boyle muazzam bir paraya malolduğunu söyIerler!! Siz onlara başka ne bil . diklerini sorarsamz bu kadar ruh ve mana taşıyan bir şehre ait hiç bîr şey işitetnezsiniz!... Işte, bu kara ruh efsanelerini Ankara'yı ziyaret ettirmek kolaylıklarile hasta» lıktan iyi edebilirsiniz. Devlet de . miryollanmız bu esası kabul ederse grup hal'ndeki seyahatlere rehberlik edecek Turing kulüp gibi. millî turist ajanslanmız gibi teşekküller derhal faaliyete geçebilirler. Memleketin her tarafından An kara'yı görmek îstiyen, ve gorme. sinde de idaremiz için büyük bir nayır ve menfaat olan binlerce muallimler, memurlar, sair yurttaşlar olduğuna bir saniye şüphe etmiye Im. . Kolaylıklann evvelâ Devlet demiryollanndan başlaması lâzım geldiğine de şüphe yoktur. Bu da ev. velâ bu gibi grup seyahatleri için olsun tarifelerde miihim bir tenzilât 3e başlar. Ondan sonrası bu seyahat masrafını da muallim ve memurun maaşmdan küçiik taksitlerle kesmek akla gelir. Her halde, düsünülürse daha bir çok kolaylıklar da bulu nabilir. Biz, bu yazımızda Ankara'ya y«niden gelecekleri düşünürken An. kara'da oturanların gelip gitme güçlüklerinden bahsetmeği bir fırsat addediyoruz. Tatil seyahatlerindeki tehacüm ve güçlükler malumdur. O esnada trenlere binmek adeta İstanbul tramvaylarraı hatırlatır! . Buna mâni olmak için hatırımıza arelen numaralı olan bu yerleri ufak bir ücret mukab;îi evvelden kiralamaktır. Avrupa'da tatbik edilen i*m bizde tatbüu güc oldueunu söyliyenlere kulaklarım kapalıdır. Sonra, ikînci ve üçüncü sınıf yol. culanna Almanya ve Rusya'da ol duğu gibi birer yatak temini mes'elesini ileriye bırakarak şimdUik hiç ohnazsa bu sıntf yolcuların yivecek alabilmeleri için trenlerde lokanta olmasa da bir büfe bulundurulması çok iyi olur. Vagon restoran d«nilen müessesenin insafa gelerek bir yemeği iki buçuk üç Iiradan aşağıya ind'rece. ğini tahmin etmiyorum. Ama, ya Onbeş gün içindelOObin Dün meriyete giren bir kararname ve tane YoYo yapıldı listeye bazı ilâveler yapılmıştır Uzunçarşı esnafı bütün işi gücü bıraYeni takas itilâfları ve fecnebi mütehassıslar Ankara 12 (Telefonla) Soa. kontenjan kararname»; bugünkü res. mî gazete'de çıkmış, ve meriyete girmiştir. Bu kararnamede devlet daîreleri, Ankara su dairesi, Hilâlialımer cemiyeti, lstanbul Ticaret o. dası, tramvay şirketi, bir Amerika'lı madam tarafından celbedilmiş eş . yanın, Senjozef, Damdosyon mek teplerinin kitap ve kırtasiyes'tain bir defaya mahsus olmak üzere kon tenjan harici ithali hakkında cnaddeler de vardır. Listenin başlıca maddaleri şun lardır: Madde 1 încir ambalâjında kullanılan ve gümrük tarVesinin 387 iıu ci maddesine temas eden nebatî ko delelerden yalnız ihracat yapan müesseselerin getirdikleri şeritler kon. tenjan harici bırakılmıştır. 2 Tarife Vanununun 551 H. : 551 A. B. maddeler »de bulunan demir fıçılardan A maddesine dahil olanlar için teşrinisani ve kânunuev. tir. B. Maddesine dahil bulunan gal. vanizli olanlarına teşrinisani k&nununuevvel aylarına mahsus 150 şer k i o kontenjan verilmiçtir 3 Kontenjan listesinde tarife maddeleri zikredilmemis makine lerden eski kararnamenin dördüncü maddesi hükmüne dahil olmıyanlar da Vekâletin müsaadesile getirile. bilecektir. 4 Balıkçı esnafınm muhtaç oldugu misineler D fırkarasına ithal olunmuştur. 5 Sic^mlerin cilâianması'nda kullanılan mayi vazelin için teşrinisani, kânunuevvel aylarında 100 bin kilo kontenjan verilm^tir. 6 Kasket imalinde kullanılan ve tarifenin 343 üncii maddesine dahil cilâli mukavvalardan tesrin'sa ni, kânunuevvel aylan için biner kilo. 7 Tarifenin 497 A maddes'ne dahil camlara teşrinisani ve kânu(Mdbadi 3 uncü sahif°de) Yeni kontenjan listesi Yeni salgın! kıp YoYo imaline başladılar Iktisat Veltâletîne geldiği gündenbep aldığı tedbirlerle memleket iktisadiyatına büyük hizmetler ifa eden tktısat Vekilimiz Mahmut Celâl Bey vel aylarına mahsus olmak üzere ayda 25 bin kilo kontenjan verÜmis İran Hariciye Nazırı dün Bugün Fenerbahçe'den Haleb'e hareket etti Zafer beklîyoruz! Misafirimiz merasimle teşyi edildi :1 göster «*ı dostlügaî Ücarşî teşekkür ei İran Hariciye Nazın Furugt Han Hz. dün sabahk ; Toros ekspresile Haleb'e hareket etmiş lerdir. Muhte rem misafirimiz, Haydarpaşa'da Vali, Vali mu avini, Emniyet Müdürü, Bele diye muavini, I ran sefiri SadıL Han, tstanbul t ran konsolosu, sefaretane erkâ nı ve tran kolo nisinden bir ka labalık tarafın • dan teşyi edil nmtir. Furugi Han Hz. ne br kıt»» asker ve bir müf reze polis tara • fmdan selâm res mi ifa edilmiş tİr. T a h r a n' dan şehrimize gelerek Anka ra'ya giden he Furugi Hz. giderlerken (ycmlartnda Sefir Hz.) yet te ayni trenkadar teşyi edeceklerdir. le gitmiştir. Yalnız, bu heyete dahil Furugi Hz. hareketinden evvel olan iran Iktisat Nezareti Müstesan Vali Muhittin Bey ile gayet samimi Sait Han Bayat bazı iktisadî ve sınaî bir şekilde veda etmiş, Valimize tetkikatta bulunmak üzere şehrimizmemleketimizde misafireti müdde de kalmıştır. Mumaileyh bir hafta tince kendisine gösterilen çok dos sonra Tahran'a dönecektir. tane alâka ve mihmannuvazhktan Furugi Hz. ne mihmandar tayin dolayı pek mütehassis ve minnettar edilmiş olan Hariciye Vekâleti hu olduğunu söyliyerek bu kardeşçe tesusî kaleminden Refik Âmir ve İran zahüratı tran'da herkese ilân etmeği işleri şubesi müdürü Cevdet Beyler, bir vazife bildiğini ilâve etmiştir. misafirlerimizi Rayak istasyonuna taklı vagonlara «eşyayi zatiyenın» o kadar güçlükle girtnemesinl istemek hakkımızdır sanıyorum. Son seyahatimizde bir yataklı vagon müfettiştae beraberimizdeki bir kaç parçamn «eşyayi zatiye» olup olma. dığını anlatmak güçlüğüne tesadüf ettik. Eğer paketlerimizi açmak lâzım gelseydi diğer bütün eşyamızın da muamelesine vakit kalmıyacaktı? . Biz, müfettis efendiyi ikna için eşyamızı «bohça» içinde götür. metniz lâzım geldiğini düşünme • miştik!Bu «eşyayi zat'ye» mes'elesi Devlet demiryollarmda iyice tetkik olunacak bir mevzudur. Bir misal göstermek için iöyliyelim ki: «Devlet demiryollaif»|(;itapları bile eşyayi zatiyeden add*ttpcz.» Bir insan için r fcele nakli memu. rîyet eden bir muallim için kitap Leviski takımı ile ikinci nîaç bugün. 3 te yapıhyor L«*""«ki takımı ikinci maçını bugun saat 3 te Taksim stadyomunda Fe nerbahçe ile yapacak, Bulgar'lann futbol kabiliyetmi cuma günü gördük. Maalesef kelimenin bütün manasile kötü oynıyan Galatasaray takımı karşısında bile hiç te imreni leoek bir mükemmeliyet ve kudret göstermîs değillerdir. Memleket sporunun ön safında iyi bir derece ve hayatında sayılı zaferler sahibi olan Fenerbahçe'nin bugün için verdiği ümidi ise mutlaka muzaffer olmak yolunda kuvvetli bir sebep addetmek lâzımdır. Türk takimmın ne şekilde çıkacağı bizce henüz belli değildir, hatta Zeki Beyin oynayıp oynıyamıyacağı da me^huldür, deniliyor. Cuma maçında Bulgar'lann zayıf veya teh likeli taraflannı gördük. Fener ta kımma bu vaziyete göre şekil verileceğini süphesiz addediyoruz. Hatta takımı Fenerbahçe'nin unsurlarile istenildiği derecede kuvvetlendirmek ünkânı yoksa diğer kulüplerden o yuncu almak bile lâzımdır. Bu kabil maçlar neticesinm spor cemiyetle rinden ziyade Türk sporuna izafe edildiğini unutmamalıyız ve birinci sınıf takımlarımız için pek korkulu bir rakip olmıyan Leviski'nin karşısmda her şeyden evvel bu akıbeti düşünerek bütün kabiliyetlerimizi (Mabadi 5 inci sahitede) tJzunçarşı'da Yo**o ı'malî faaliyett.. YoYo merakı tstanbuF'a grip sallâyıkile kavramamış olduğumu gös1,'inlanndan daha büyük bik sür'atle terdi. yayıldı. YoYo oynıyanlar gazete oUzunçarşı baştan aşagi bir YoYo kuyanların belki 30.40 mislini bulItnalâthanesi kesîlmis. Beyazıt'tan du. YoYo ticareti harbi umuminin Tahtakale'ye inen caddedeki 27 şeker ticareti kadar kâr getiren bir dükkân takunya yapmayı, merdi iş oldu. ven parmakhğı yapmayı, yaldızlt Bunlan gazetelerdeki yazılardan, beşik ve ziili tef yapmayı bırakmıs, lstanbul'a YoYo yetiştiriyor. Düksokaklardaki manzaralardan, ağızkân önlerindeki sepetler YoYo ile dan ağza yayılan hikâyelerden öğdoldurulmuş, camekânlarda YoYo renmiş ve şaşmıştım. Meğer noksan hevenkleri sarkıyor, dösemeler Yobellemişim Dün yaptığıtn bir UzunYo yıgınları ile kaplı .. çarşı ziyareti bana işin azametini ( Mabadi 6 mct sahifede ) bütün bu malumata rağmen hâlâ Güzeller, isîical ediniz! Müsabaka için resim çektirecek güzellere bir ağrandisman hediye edilecek Güzellik müsabakamızin kayıt muamelesi devam etmektedir. Fo toğraflarmı çektirmek istiyen ha nımlann biraz istical etmelerini rica ederiz. Dün de yazdığımız üzere, fotoğrafhanelere ilk müracaat eden her hanıma bir ağrandisman hediye edilecektir. Henüz bir iki fotoğraf haneden başkasma kimse gönderilmemiş olduğundan, bu f ırsattan istifade etmek için henüz vakit gecmemiştir. Nasıl olsa müsabakaya gire cek olan hanımlar. i'k önce müra caat ettikleri takdirde, bedavadan bir ağrandisman kazanacaklardır. Asağıda isimleri avzılı fotoğraf hanclerde, çektirilecek resim'erin bizim hesabımıza çekileceğini bir defa daha azıyoruz. Resim çektirmek için cumadan maada, herj?ün saat on ile altı arasında idare müdiriyetimize müracaat ederek bir vesika almak lâzımdır. Müsabakaya çekilmiş resimlerle 193u senesinde Cenubl Amerika'da yaptlan musabakada Dunya Guzellık Krahçesi ıntıhap edumiş olan Brezüya guzelı de istirak edebilirler. Siyah kâğida Lutfen sahifeyi çeviriniz IIMIIIMiMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIlıılTMMO'ill ıııuılllllllllllllllillllllinttllllllllHimllll'llllllllllllllliUII'llllllllllinılllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV Devlet ve fert Kadrocular Şevket Sü reyya Bey «Kad ro ve tnkılâp» isimli bir kitap çıkarmıştır. Ankara'da Kadro adıle de bir fî " kir mecmuas neşredilmekte • dir. Kitapta ve mecmuada in kılâbtmız hw susî bir nok tai nazardan tahlil edilmek Ağaofflu te, fikir olarak ileri bir dev etçîl g! terviç yollu neşriyat yapılmaktadır. Müderris Ağaoğlu Ahmet Bey btl f jkirleri tenkit eder bir sıra makale yazmıştır. Kadro'cularin yürüttükleri tez üzerinde serbest münakaşa yapılmasmı Cumhuriyet nesli hesabına fayd'ah bularak bu yazıları nesre başlıyacağımızi yazmıştık. Ahmet Beyin ilk makalesi bugün üçüncü sahifemizdedir. llllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIinilllllllllillUIIIIIIIIIIIIMIItlHHIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllll ların eşyayi zatiyeden addedilnıe • mesi hâlâ on üçüncü asır zihniye tinden kalma değil midir?!... Keza, bir kadın iç;aı el dikiş makinesi eşyayi zatiye değilde nedir? Bana öyle geliyor ki, bunlar Türk yolculara hürtnetsizlik gösteren eskî ecnebi idaresinin talimatnamelerinden kalmış, ve yıkılması bir gün evvel lâ?ım olan zihniyetlerdir. Yazımıza son söz olarak, gece yarıları yolcuları uykudan uyandı. rarak yapılan kontrollan ilâve ediyoruz. Biz, halka daha ziyade emniyet edilmesi taraftanyız. Bahu»us Türk halkı dünyada namuj ve istikametile maruf bir halktır. Bu kontrolu da daha iyi bir surette yapmanın çaresine bakmalıdır. lstanbul meb'usu ALÂ.ETTİN CEMlL *>•" Erkek Size askımı, sadakatimi, fedakârlığımı isbat etmeğe gel Kadın Ya... Bugün maaç mı verdiler?!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog