Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Bursa Güzeli! Bu seneki güzellik müsabakamız her tarafta büyük bir alâka uyandırdı. Bursa'da «Halkın Sesi» refikimiz de bir müsabaka yaparak «Bursa güzelini» seçe cek ve Istanbul'da yapacağımız Türkiye güzellik müsabakasına yoüıyacaktır. DoKuzuncu sene: No. 3069 umhuriy Başvekil Pasanın avdeti. • Yarı «»•* Devletcilik ve Fertçilik Ağaoğlu Ahmet Beyin bu naevzuda Cumhuriyet için hazırladıği çok şayani dikkat makale serisine başhyoruz. tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutusn: fstanbul, No 246 nUfTOrİGSİ 12 T6Sr!nİS<Mİ 9 3 2 Telefon: Başmuharrlr: 22366, Tahrlr tnadürü: 23236. Idare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 " Küba'da Müthis Bir Kasırga Oldu, 1000 Kişi OldU Ankaran'm ilk ve son derdi: Su mes'elesi ... Demir borularla şehre getirilen son su ile Ankarctmn içtne suyu mes'eleai on, on beş sene için en kat'i surette halledilmiştir. Dün Bulgar'lara 20 yenildik! I Ismet Pş. Hz. dün akşam Ankara'ya hareket etti Bulgar futbolculan tribühlerde halk arasında oturanlar, solda dünkü maçtan bir enstantane Kcnservatuvarın Başvekilin huzurund a yeni su Slculurken duruyordu. Bu defa Elmadağı etekAnkara: 6 ikinciteşrin (Başmu lerindeki araştınnalarnu tekrar etharririmizden) Ustii kurak ve kıraç olan Ankara'nın Elmadağı va mişler ve köylülerle uzun boylu konuşmalarını arazinin teşekküllerine dilerile ovaya doğru uzanan sahave bazı su alâmetlerîne de istinat et•ında ve bizce Sakarya imt'dadınca tirerek bize belki de kâfi su vere ta Eskişehir'e kadar yer altında aceğini kuvvetle tahmin ettikleri bir deta mebzol diyebileceğimiz bir su mıntaka üzerinde tevakkuf eyle bulunduğuna kanaat vardır, ve su misier ve bunu Vali ve Belediye Rerada burada bu kanaati teyit eden isi Nevzat Beye haber vermişlerdir. deliller de vardır. Ancak bu suyun Burada asıl faaliyet Nevzat Beye nasıl bulunup ondan nasıl ist f ade geçiyor. Diravet ve faaliyeti pek çoolunabileceği henüz kat'iyyetle ta ğumuzun pek iyi meJumumuz olan ayyün etmiş değildir. Fazla oia^ak Nevzat Bey mes'eleyi ehemmiyetle Ankara gibi bir şehrm su mes'ele tetkik cderek kendisine arzolunan sini henüz nazarîye sayabileceğimiz kanMt* iş4*«k ettikten sonra bu. böyle bir faraziyeye istmat ettirtnek mefruz suyu meydana çıkarabilmek mumkün ve caız olmadıgi cihetle iiçin en kolay yoldan en ciddî ted leridc etraftakî nehirlerin bVinden birlere gecilmiştir. Mükellef yol a bir kol alınmak mes'elesi aynca tetmelesinin başına bu işlerden anlıyan kik olunmak üzere şimdilik Çubuk mütefenn\n bir genç geçirilerek taderesînin 11 kilometre yukarısında yin olunan sahanın kazılmasma başbîr baraj yükseltilmeğe başlanmıştır. lanrmstır. Çalışılan sahayı gidip bizEvve1 > plânı 1520 milyon metre zat gördük ve o meyanda Ankara'da mikâp su ihtiva etmek üzere yapılbir nevi Boğazîçi vazifesini muvafmış olan bu barajı geçen sene daha fakiyetle görecek olan altı k'îomettemelleri kazıhrken ziyaret etmis re uzunluğundaki Emir gölünü de tik. Orada bizim gördüğümüz mahboydanboya gezmiş bulunduk. Bu zur barajda birikecek su irtffaınm saha Ankara'nın hemen arkasında Hacıbayram camii yüksekliğine dahi ve Elmadağı'nın eteklerinde bir vaçıkmıyacak olmasıdı. Binaenaleyh didir. Toprağm orada arzettiği ye bu sudan sehrin istifade edebilmesi şillik yeriin sulak olduğunu bedaheten gösterip duruyordu. Bu ciddî arastırma boşuna git memiştir. Kâfi derinlikte üç dört metrelik hark su başlangıcını ver miştir. Artık Ankara istikametine doğru bu ise devam etmekten baska yapilacak bir şey yoktu. tşe başlanalı henüz bir ay olmamıs olduğu halde bir kaç kilometrelik hark a çılmif ve artık iyiden iyiye çıkan suyun daha y?rmi gün evvel saniyede 70 litre verdiği anlaşılmıştır. Su tahlil edilerek içmeğe salih evsafta bulunduğu görülmüş ve kazıldıkça mütemadiyen yeni kaynaklar çıkmakia olduğundan şimdi değ'lse bile bir müddet sonra saniyede 110 litreyî geçeceği hesap edilmiştir. Bulunan suyun asıl haznesi Elmada • ğı'dır. Binaenaleyh bu su biter tü kenh şey değildir. Saniyede 110 litre milrtar îse Ankara şehrine gün de Iâakal 10 bbı ton su verecektir. Şehrin zaten mevcut başka sulan da vardır. O halde diyebiliriz ki simdi bulunan ve artık demir borularla şehre getirilerek kal'enin en yüksek yerindeki büyük hazneden kolaylıkla her tarafa verilecek olan son su ile Ankara'nın içme suyu mes'elesi on on beş sene için en kat'î surette halledilm'etir. Emir gölünden alınacak bir ayak ile sokak ve bahçe sulamalan için de bir o kadar su getirîlince Anka ra'da su mes'elesi kalmamış olacaktır. Maahaza kendllerine arzolunan bu mes'eleyi tetkik buyuran Gazi Hz. hâdiseden memnuniyetlerini izhar ile beraber: « Türk devletî merkezi olan Ankara'nın su mes'eles:ni en kat'î şeklinde halletmek için Kızılırmak veya Sakarya'dan alınacak daha çok mebzul sulu bir şubeyi unutamayız.s Buyurmuslardır. YUNUS NADİ Islahı Ismet Paşa Hz dün akşam Haydarpaşa garında teşyiciler arasında tki gün evvel şehrimize gelmiş olan Başvekil tsmet Paşa Hz., dün akşam refikalan Hanımefendi ve çocuklarile birlikte Ankara'ya avdet etmişlerdir. Başvekil Paşa Hz. dün saat dortte Heybeliada'dan motörle Haydarpaşa'ya geçmişler ve Ankara trenine raptedlen hususî bir vagonla harefsmet Paşa rtz., Haydarpaşa îs •" * tasyonunda Vali Muhittm Bey, sabık İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey, Vali muavini, Fırka Kumandam Rüştü Paşa, Emniyet Müdürü Fehmi Bey, Halk Fırkası tstanbul şubesi reisi Cevdet Kerim, Vilâyet, Belediye, Kolordu ve Halk Fırkası erkânı ta rafından teşyi edimijlerdir. Galatasaray zayıf bir takım çıkardı, fena oynadı Çukurbostan'da Karagümrük Altayi, Rumelihisar da Heybeliada'yı yendi Viyana'h profesor Marks dün şehrimize Elski hesaplar Kont Sforça mühîm ifşaatt?«.buhındu Paris 11 (A. A. ) Matin gazetesinin Cenevre'den aldığı bir haber 6 göre İtalya'nın sabık Hariciye Nazın Kont de Sfarça Cenev • re'deki beynelmilel darülfü * nunlar enstitü sünde umuml harbin sebep vt menşeleri hak Sdtfik îtalyan Hariciye kmda söylediği Nazın Kont Sforça bir nutukta demiştir ki: «Almanya, Avusturya ve ltalya arasındaki müselles irtif akın son defa yenilenmesi esnasında Alman erkânı harp heyeti bir harp çıkacak olursa Alman ve ttalyan ordularmm İsviçre toprağında tahşidi hakkmda yeni bir mukavele aktini ttalyan erkânı harp heyetine teklif etmiştir. «İtalyan erkânı harp heyeti bu plânı hükumete tevd'i etmiştir, fakat îtalyan hükumeti bu projeye ıttıla hâsıl etmek istemiştir. ttalyan hükumeti tsviçre'nin bitaraflığma riayet göstermenin manevî bir vazife olmakla kalmayıp ttalya'nın menfaatleri icabatından ol duğunu da kat'î ve resmî surette beyan etmiştir. Profesör Mark'm gazetemlze verdîfr bir resim tstanbul Konservatuvannın ıslahı maksadile Belediyemlz tarafmdan kendisine müracaat edilen Viyana Musiki Akademisi harmoni muallimi profesör Jozef Marks'ın bu va zifeyi kabul ettiğini yazmıştık. Profesör Marks dünkü ekspresle saat onda Viyana'dan şehrimize gelmiş, (Mdbadi 2 inci sahifede) \ llllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMtllllll Dün Cumhuriyet turnuvastna iştirah eden Karagümrük ve Altay taktmlan bir araâa Galatasaray takımı, dün Leviski raz düzgün oynıyabilmiş olsaydı, lâakal beş sıfır galip gelebilirdi. takımile Taksim stadyomunda karGalatasaray şimdiye kadar bu şılaşh ve 2.0 mağlup oldu. Galata kadar zayıf bir kadro ile bir ecnebi saray'ın dünkü oyununu ve takımm takımının karşısına çıkmamıştı. Muh. şeklini gördükten sonra mağlubi telif hâdiseler ve muhtelif sebep • yetin bu derecesine sevinmek bile mdbadi 5 inci sahi'eie) lâzımdır. Yoksa, Bulgar takımı bi Güzellik müsabakasına büyük bir alâka uyandı müsabakamıza iftirak ettirilecek Kayıt muamelesi Devam ediyor Bu seneki müsabakamızı yalnız ts tanbul'a münhasır bırakmamak, bü • tün memlekete teşmil etmek istediği • mizi vazmıştık. Bunun için de iki usul koyduk: 1 Dieer sehirlerde de eazeteler ve hususî teşekkü"er tarafından mevziî müsabakilar tertibi, 2 tstanbul haricinden gönderile cek resimlerin kabu'ü ve bu resim'erin bir Hakem komîsyonu tarafından tet kikile mat'un evsafı haiz olanların mü«abaka"a iştirak etmek üzere îstanbul'a celbi. llllllllllllllHllllllimilHIMIIIIIIIIIMimilMllllllllMIIIIUHIIimilMIMIIIIIIIIMHIIIIIIHIHHH Meshur Casuslar! Müheyyiç macera romanı Yarın bjaşlıvoruz Meşhur Al man müellîf. H. E. Berndorff tarafından ya zılan ve basılır basılmaz fran . sızcaya ve in • gilizceye ve daha bir çok li saniara tercü • me edilen bu güzel eser A bidin Daver Bey arkadaşımız tarafından türk . ~Arkartaşımız Abidm Daver Bey çeye naklolun mu«tur. Düşmanın askerî esrarına ait tek bir kelime asırabilmek için canlarını en feci .ölüm tehlikelerine karşı koyan casuslann maceralan en heyecanlı polis hikâyelerinden, sergüzeşt romanlanndan daha çok caziptir. Berndorff bu cephede bir çok eser yazmış, tanınmış bir rauharrirdir. Arkadaşımız Abdin Daver Be yin temiz türkcesi ve güzel üslubile l^anımıza naklolunan (Meşhur Casuslar!) ilk satınndan itibaren alâkanızı celbedecek ve son kelimesüne kadar sizi heyecandan heyecana sürükliyecek bir eserdir. sene Bursa'da da bir güzel seçilerek Başvekü bir köylü üe su hakkınâa konuşuyor içîn tulumba ile yükseltmeğe ihtiyaç görülecek oltnası o mahzurun tabiî bir neticesidir. O halde yer altı su larını pompe etmek şehir hesabına belki daha elverişli olabilirdi. Barajm asıl maksadı Ankara vadilerini yet\şebildiği kadar sulamaktan ibaretti. Binaenaleyh baraj yalnız bu maksadı temin edip kalsa devlet merkezi olan Ankara'ya gene büyük hizmet ifa etmiş olurdu. O halde Ankara şehrinin suyu?.. Geçen senedenberi tekrar ortaya çıkıp önümüze dikilen bu istifham işareti Ankara şehri suyu ile ve Ankara'da su mes'elesile uğraşanları tekrar bir hareket ve faaliyete sevketmiştir. Muallim Zihni ve Bahçeler Müdürü Ali Rıza Beyler ötedenberi bu su mes'elesinde bh çıkar yol aramağa çalışan iki arkadaştır. Onların fikirleri yer altı sulan kadar Elmadağı civarına da taalluk edip Bursa'da da mısabaka yapılıvor Birinci teklifimîzi ilk defa Bursa'da çıkan «Ha'kın Sesi» refikimiz kabul ederek mes'elci hem kendi sütunlannda ilân etmis, hem de bir mektupla bize bildirmistir. Haikın Sesi rePkimize bu memleket mes'elesinde gerek nesriyat yapmak, gerek müsabaka tertip etmek sureti'e bize muavenette bulunduğu için teşekkür ederiı. Bursa'da intihao edüecek gÜ7elin tstanbul'da yapacağımız Türkiye «füzeli müsabakasına istirak için harcırahını ve tstanbul'daki ikamet masarifini gazetemi* memnuniyetle deruhde etmektedir. Halkın Sesi refîkimizin güzellik müsabakası hakkindaki yazuını aynen nak^diyoruz: «Ötedenberi Cumhuriyet refıkimi Evvelâ Paris'e ve Nls'e ikinci defastnda da ta Cenubi Amerıka'ya gitmış olan 1930 Turkıye Guzellık Kıralıçesi Mubeccel H zin güzellik müsabakaları tertip ettiği malumdur. Geçen sene 932 Diinya Güzellik müsabakasında Kerîman Halis Hanımın birinciliği kazanarak Diinya Güzeli intihap edilmis olması hasebile 933 Dünya Güzellik müsabakasının İstanbul'da yapılması çok muhtemel bulunmaktadır. Güzellik müsabakalarınm yapıldığı memleketlere bir çok seyyah geldiğini işitiyoruz. Binaenaleyh bu müsabaka IstanbuUda yapıldığı tat dirde guzelleıden başka bir çok sey Lutfen sahijeyi çevirinbs Tayyare piyangosu Dün çekildi, çıkan numaralar sıralanmış olarak dördüncü sahifemizde... Asherî tekaüt şubesinde işleri bitenler Yarın başhyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog