Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi ıncı cöz'ii çıkmîştır Rus ihtilâlinin Onbeşinci Yıldönümü Ankara: 8 ikinciteşrin (Başmu • harrimizden) Dün burada büyük kotnşu ve dost memleket olan Sov yetler Rusya'sı ihtilâlinin on beşinci yıldönümü münasebetile Rıu »efa • rethanesmde saat 17 de başliyan bir kabul resmi yapıldı. Ankara'ya gre len ilk sefaret heveti ihtilâlci Rus • va'nın sefareti olduğu gibi burada inşa edilen ilk büyük sefaret te Rus sefareti idi. Kabul resmi işte bu hâlâ jrüzel ve kübik binada cereyan etti. Büyük EIçi M. Suriç ile muhterem madamı ve sefaret erkânı yeTİi ya bancı seçme bir kalabalık olan mi safirlerinin tebriklerini kabul etmek ve onlan ağırlamak için daimî bir a'âka ve koşma halinde idiier. Rus misafirperverliği zaten dillerde destan olan budutsuz bir nezaket ve ikramdır. Dünkü tarihten on gün evvel Türkiye Cumhuriyetînin 9 uncu yıldo nümünün tes'it edilmiş olduğu ma • Iumdur. Bizim cumhuriyetimiz Rus ihtilâlinden altı yıl daha genç olduğu gibi ilk Rus sefaretînîn Anka ra'ya gelişinden de muahherdir. Ankara'ya ilk Rus sefareti 1920 sene sinde gelmişti. tlk Rus sefareti Türk ihtilâlinin Ankara'da merkez tut ması üzerîne hemen buraya şîtap edip gelmişti. Türk ihtilâli o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi unvamm taşiyordu. BUâhare 1923 te cumhurîyeti ilân ettiğimiz zaman bîz Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü • kumeti onvamnı sadece Türkiye Cumhuriyeti unvamna tebdil etmiş tik. Hakikatte Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükvmeti dahi yalmz ismi soylenmem'ş bir cumhuriyetti. Şu kısa hatıralaria herkesin na zarmda kolayca tebarüz eder ki millî maksat ve mahiyetleri başka başka olsa da Rus ve Türk ihtilâlleri umumî barp sonunun büyük maceraları içînd* yekdîgerînî hararet ve samimiyetle kucaklamış komşu ve kocam<Mi insanî ve tarihî iki hâdi sedir. Binaenaleyh ihtilâllerinin on bpşinci yıldönümü münasebetile komşulanmıza karşı takdir ve teb • rik hislerimizin samimîveti herkesten fazla olursa pek tabiî görülmek lâzımdır. RHS ihtilâli Çarlık idaresini deviren büyük bir fikir hareketidir. Dünyanın altıda birini teşkil edecek kadar büyük bir memleket üzerinde bir avuç ihtilâlcinin bu kadar bü yük bir ihtilâl ika ve idame edebilmesi için fikrin kuvvet ve ciddiyetînden ilham ve hareket alması lâzımdı On beş yıl fasıla ile hâlâ bütün bir dünyanın hayretle temaşa ettiği büyük manzara budur. Rus ihtilâli bir de tarafımızdan tahlile ihtiyaç gösiermîyecek kadar malum bir hakikattir. Onun muvaffakiyeti üzerinde söz söylemek bize düş mez. thtilâlin aleyhtarları ona bir iki yıl bile hayat hakkı vermemis lerdi. İhtilâl on beşinci yaşına ayak bastıktan sonra dahi Avrupa'da ve dünyada belki hâlâ ayni kanaatte olanlar vardır. Hakikat şudur ki bedbinlerin ve aleyhtarlann bütün tahminlerine rağmen Rusya'da ihtilâl yaşıyor, ve ortaya büyük eserler çıkarmış ve çıkarmakta olarak. Büyük ihtilâller ilk çıkışlarında cihanşümul mahiyet ve maksatlarla harekete gelirler, ve bundan dolayı ilk hamlede bütün dünyanın husu metlerine maruz kalırlar. Rusya'da da boyle oldu. Rus ihtilâli de bütün dünya ile çarpışmak safhalan ge çird». ve giderek en tabiî çerçevesine girdi, yani kendi hudutları dahiline çekilerek ve orada istikrar bularak Rusya'mn ihtilâli oldu. Şündi ihtilâl hükumeti Rusya'mn kendi kendine yetebileceği ve hatta kendi dahilinde kendi halkma bütün dün yaca gıpta olunacak saadetler temin ey'.iyebileceği kanaatile hakikaten hayret olunacak derecede büyük mikyaslarda çahşıyor. Biz geçen 1 mayısta Kremlin'in Kızıl meydanından 100 bin kişilik müsellâh ve muntazam kuvvetlere zamhneten bir milyon halkın geçit resmini görmüştük. Dün orada bu bayramın belki daha büyüğü yapıldı. O zaman Moskova üzerinden geçerek Kızıl meydanı gölgelendirmiş olan üç yüz tayyarenin dün adetçe daha faik bir kesafet arzetmiş ola cağını tahmin edebiliriz. Bunlann hayalî rakamlar değil, filî hakikatler olduğu düşünülürse Rusya'daki yeni hayatın hakikaten muazzam bir manzara arzettiğine intikal etmek 1 9 Dokuzuncu sene: No. 3058 umhuriyet Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağınız en mühîm ve en faydalı kitaptır İSTANBUL CAGALOĞLU TeTgraf ve mektup adresl: Cumhurlyet, İstonbul Posta kntusu: lstanbul, No 246 rD p r c cp m uhcp ı1D T o e r i n i c a n i m u Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrlr ma<ffirüt 23236. İdare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 c f 5 18311111811111 İsmet Pş. Hz. dün sabahki Mr. Roosevelt kahir bir ekseriyetle trenle İstanbul'a geldi Reisicumhurluğa intihap edildi Başvekil Paşa cumartesi günü aileleri ile birlikte Ankara'ya dönecekler Amerika'da intihabat bitti Başvekil şehrimizde., Jdia yera Amercka Refst eumhunt Mister FrankBn Roosevelt üe oğlu ve pro paganda paftalartndan Mrt, aşağtda Reisicumhvr muavtnüğine intihap edüen W*ter Garner, sağda yerti Reisîctanhıtr \eax üe berdber prapagemdast esnastnda Nevyork 9 (A.A.) M. Ruzvelt*m M. Ruzvelt, cenup hükumetlerin hekahirden daha kuvvetli bir ekseriyetle men hemen hepsinde muvaffak obnusAmerika Cumhur Reisi olduğu ve on tur. iki senedenberi ilk defa olarak detnokNevyork'taki Baltimur otelinin 5nünrat hükumetin cumhuriyetçi hükumete de toplanmış olan halk, sabahleyin Hyhalef olacağı soylenebilir. de Parkmdaki ikametgâhma gitmek üzere otelden çıkan yeni Reisicumhuru Demokratlar en büyük muvaffaki • şiddetle alkıslamıştır. yeti Nevyork Hükumeti dahilinde ka zanmışlardır, Nevyork sehrinde M. Nevyork'ta bütün gemilerin ve fab Ruzvelt, 1.297.210 rey M, Hoover ise rikaiann düdükleri çalmıs, şehir miHî 495.815 rey almıstır. bir bayram mMizarası arzetmiştir. Mister Rossevelfe ilk tebrik telgrafını Mister Hoover çekti, yeni Reisicumhur martta vazifesine başlıyacak Hiç bir hâdise vukuuna dair haber yoktur. Yalmz Ohio hükumeti dahilinde Siclairs sehrinde bir arbede esnasmda 20 kişi yaralanmıshr. Gazeteler, demokratların zaferini müsait bir surette karşılamakta ve daha iyi bir iytikbale kavusulacağı kehanetinde bulunmaktadır. Nevyork 9 (A.A.) Demokrat fırkası binasında M. Roosevelt ile refikası (Mabadi 6 vnct sahifede'* Başveiciun Haydarpaşa garîn'da istikbaunden bir intiba Başvekil tsmet Paşa Hz. dün İsmet Paşa Hz. çok nes'eli g5r3sabahki trenle şehrimize gelmiş, nüyordu. Garda kendilerinî istikbal< Haydarpasa istasyonunda Vali Magelen zevata teşekkür ettikten sonhittin, Halk Fırkası lstanbul ildare ra bir musla Heybeliada'daki koşk. heyeti reisi Cevdet Kerim Beylerle lerine giderek akşam geç vakte kaşehrimizde bulunan meb'uslar tadar istirahat etmişlerdir. rafından istikbal edümiştir. Başvekilimizin ailesi ile birlikte Başvekâlet Kalemi Mahsus Müdürü Vedit Bey de İstnet Paşa Hz. ne cumartesi günü Ankara'ya avdet refakat etmekte idi. etmeleri muhtetneldir. Güzel Türk kızVarı? size hitap ediyoruz.. Güzellik müsabakasına iştirak etmekle millî bir vazife i{& edeceksiniz 1933 güzellik müsabakasmm kayıt muamelesi devam ediyor. Her güzel Türk kızı için bu müsaba kaya girmek bir vazifedir. Çünkü Keriman Halis Hanımm Dünya Gü. zeli intTıap edilmesi, Türk'lük lebinde öyle kuvvetli, öyle muazzam bir propaganda olmustur ki mil yonlar sarfetsek bunu yapamaz, yaptıramazdık. Bütün dünya gazeteleri, bilâist'sna, Türk kızmdan, onun güzelliğinden, Türk ırkmm gü. zelliğinden, tstanbul'dan, Ankaradaaı, inkılâbımızdan, Türkiye'den, Türk'lükten bahsertiler. Haremîn, peçenin, çarşafın kalktığını Türk kadınlığınui dünyanın en tnedenî kadınlarile bir safta olduğunu yazdılar. Dünyanın bütün gazetelerme bunları yazdırmak, bütün radyo larına bunları soyletmek, bütün sinemalarmda Türk kızının güzel yüzünü göstertmek, tatlı sesini işittir. mek, imkânsız bir şeydi. Bu imkânsızlığı, ırkımızm Keriman Halis Hanimda tecelli eden tılsımlı güzelliği masrafsız, zahmetsiz, kolayca bize temin ediverdi. Dünyanın en güzel kızı olan Keriman Halis Hanımın Türkiye nin en güzel kızı olmadığını, ondan daha güzel nice kızlarımız olduğunu isbat etmek, Keriman Hanımın asla bir talih ve tesadüf eseri olarak Dünya Güzeli intihap edilmediğini âleme göstermek vaz'fesi, işkolay olur. İhtilâlci Rusya'mn düşmanlan hâlâ orada hayatın zorlu ğu üzerinde ısrar edip duruyorlar. Belki öyledir, fakat orada her ne pahasına olursa olsun millî varliğı ve bilhassa ihtilâli korumak için vücude getirilen eserlerin filî muvaf fakiyetler olduğunu inkâr etmek te kimsenin elinden gelemez. Her memleket kendi varlığım korumak için kıskanç bir çalışmayla ihtimam etmek ıztırarındadır. İhtilâlci Rusya diğer memleketlere nisbetle daha hakh bir ihtiyaç ile bunu yapıyorsa tabiî çok görülemez. Hakikat şudur ki Rusya büyük oldoğu kadar zengin bir memleket ve her sene 3 milyon artan 160 mil Paris ve Roma Müzakereleri Saracoğlu Şükrü Beye| yeni talimat verildi Ankara 9 (Telefonla) Saracoğla Şükrü Beyden müzakere safahatma dair hükumete malumat gelmiştir. Kendisine icap eden talimat verilmiştir. Anlaşıldığma göre hâmillerle teferruata ait müzakereler devam etmektedir. ttalya'dan alınacak otaz milyonluk kredi mes'elesi de halledilmek üzeredir, ehemmiyetsiz bazı cihetler etrafında muhabere cereyan etmektedir. Vapurcular sevinç içinde! Dün Haydarpaşa'da İsmet Paşayı karşılıyarak bilhassa teşekkür ettiler Vapur inhisarı kanununun tadili hakkında İktisat Vekilimiz Celâl Beyefend'nin hükumet namına yaptığı teklifin Fırkaca kabul edilmesi vapur kumpanyaları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Zaten bu mes'eleler mevzuu bahsolduğu sırada kumnanya sah'pleri kücük kabotajm millî bir anonim şirketle idare olunmasmı teklif et. mislerdi. Diğer taraftan vapurcular yeni lây'ha hazırlanırken kendi teklif ve dileklerini hükumete arzetmek üzere Ankara'ya bir heyet göndermişlerdir. Yelkencizade Lutfi ve Sad'kzade Ruşen Bevlerin riyase tîndeki bu heyet üç gündenberi Ankara'da bulunmaktadır. Bu hususta ker^'sile görüştü&ümüz Vapurcu lar Birliği Unumî kâtibi Muzaffer Bey bize şu izahatı vermiştir: « Hükumetrmizin memleket menfaatlerine uygun olan son yüksek kararı hepimizi memnun bırakmıştır. Millî vapurculuğun ano. nim bir şirketle idaresi buçünkü vaziyeti tamamile ıslah edebileceği gibi istikbal için de memleket vapur. culuğunun inkişafı noktasmdan çok faydalı olacaktır. Vapurculann kend'lerine yükletilen bu memleket vazifesini muvaffakiyetle ifaya çalı. şacakları a^ikârdır. Vapurculuğun anonhn bir şirketle idare olunması bu sahadaki istirahat ve konfor noksanlıklannın telâfisi imkânını da bahşedecek ma. hiyettedir.» Hususî istihbarahmıza 4ıazaran Ankara'da bulıınan heyet İktisat Vekili Mahmut Celâl Beyle temas ederek şimdilik esası hallolunan bu mes'elenin teferruatı hakkındaki di. Lutfen sahifeyi çevirlniz Furugi Hz. dün Donanmamızı Ziyaret etti Foto Süreyya njrupa'da Türk kadtnhffi lehinde fevialâde bir propaganda yapmış olan münevver bir Türk hanımı: Türkiye Ses Kraliçesi Hüdadat Şakir Hanım te şimdi, bu güzel Türk kızlarına düşüyor. Genç kızlar, gidip bir kere Keriman Hanımla görüşünüz. O, size şunları söyüyecektir: (Mabadi 2 inci sahifede) yon nüfusile de bir realitedir. Fazla olarak işte bu büyük memlekette tamamen gayriendiş bir sürü insan, insanlığın kemaline de hizmet et mek kanaatile ve bütün bir fera gatle çahşmakta devam ediyor. Yeni Rusya budur. Ve bu yeni Rusya bizim hem komşumuz, hem de tarihimizin en müskül zamanlarında kök salmış çok samimî bir dostlukla dostumuzdur. Royle bir memlekete selâmet ve saadet temenni etmek biz Türk'lere göre samimî ve tabiî bir vazife olur. Bn gün bu vazifenin ifasında bütün memlekete tercüman olmakta bulunduğumuza ise şüphe yoktur. initlMMIIIMniUIMIIIIIIUnilllllllllllllllliniilllllllllllllllhlllllllHnillMIIIIIIIIIIIIIIIIIMnilllllllMllinilllMllllllllllltnlllllllllllllllllllllllllllllHllllllP Kıs düsünceleri! Misafirimize Yavuz'da bir ziyafet çekildi Misaflrimiz Iran Hariciye Nazırı Furugi Hz. refakatindeki zevat ile birlikte dün sabah bir motörle Heybeliada'ya giderek Den"i Lisemizi ve ada açıklarmda bulunan denizaltı kemilerimizi ve hücum botları tnızı ziyaret etmiş, kendis'ne Deriiz Lisesinde mektep müdürü ve fi'oda da filo kumandanı tarafından izahat verilmiştir. İran Hariciye Nazırı buradan sonra bir torpito muhribimizle Gölceğ'e giderek Yavuz'la d'jğer donanmamız cüztamlarını ve tersa neyi gezmiştir. Filo kumandanı misafirimiz şerefine Yavuz'da bvr çğle ziyafeti vermiştir. Furugi Hazretleri dün aksam geç vakit şehrimize dönerek Perapalas oteline gitmiş ve İstanbul İran jeneral konsülü Behnan Han tarafından Perapaals salonlarında şereflerine verilen çay ziyafetinde bulunmııstur. Zivafette Vali Muhit iiırader, kış geldi, aknm r.Krim, kömurüe, ouunUa... tier şeyı tin Beyle İran sefiri ve sefaret erkânı ( (Mabadi 3 üncü sahifede) | odun görüyorum.. Hatta seni bile! unııııuıııiHiıiMiıiMtııııııınıııııııınuiıııııııııııııiMiııiıııiMiııııııııınııınınııııııııııııınııınıııııııııııiıııııııııınıııııınımnnıııııııııııııııııııınıiııı YUNUS NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog