Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

İ Teşrinievyel 1*32 Bursa Yalova Yolunda niçin Çok kaza oluyor. Bursa'lılara göre kabahat Yalova Belediyesinde... Camhartyet TIİRKİYE BUYUK TAYYARE PİYANGOSU ^sllt^s Limanımızdan iıareket edecek vtpurlar Bu loo.ooo Liradır. £•=•= keşldede büyük ikramiye: SEYRİSEFAİN Menek acenta: Galata Köprübuşı B. 2362 Şnbe A. Sirkeci Mühürdar zade H. 2. 274Cİ Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız iştirâk ediniz. TnmTTi n ı ı I I M »ftriT Mülkiye mektebi müdürlüğünden: Yeknasak elbise giy&irümlş Bursa foförleriTiden İM grup İdare muhasebesine müsabaka ile iki memur ahnacaktır. Müsabaka 16 teşrinievvel 932 tarihinde yapılacaktır. Arzu edenler şeraiti öğrenmek üzere şimdiden muhasebe müdür muavinliğine müracaatleri. Bursa (Hususî) Yalova yolu Mudanya yolundan daha ucuz ol. du&u için halk İstanbl'a ekseriyetle bu yoldan gidip gelîyordu. Fakat «on zamanlarda Yalova yolunda aık sık vukua gelen feci kazalar halkın gözUnâ yıldırmıs ve Yalova yolcu . luğunu rağbetten a°üşürmüştür. Bu kazalara soförlerin dikkatsizliği, vrrajlann dar ve çok olusu, otobüs patronlarımn tasarruf yapalım diy« şoförleri geceli gündüzlü çalıştırma. ları sebep ohmıştur. Şunu da kay . ded«yim ki: Kazaları yapan şoför . ler ve otobüsler Bursa Belediyesine kayıtlı değildirler. Hatta bun . lardan 12 kisinin yaralanmasına ve 2 kişinin öliimüne sebebiyet veren şoförün; Bursa Belediyesinin geçenlerde yaptığı hntihanda muvaffak olanuyanlardan olduğu ve bilâhara Yalova Belediyesine kaydolunduğu anlaşılmışhr. Şu bale nazaran Bursa Belediyesinin bir kaç aydanberi şoförler hakkında ittihaz ettiği çok isabetli ve »ıkı tedbirlerden kaçıp kurtulabilmenin de imkânı bulun muş demektir. Meselâ: Bir kaç gîin evvel bir ge ce Belediye Reisi Muhittin Beyin ri. yasetinde bir belediye tabibi ile zabıtai belediye müduründen mürekkep bir heyet Gemlik'le Bursa arasında lâalettayin bir noktada bütün oto. büsleri durdurarak konbol etmişler, netîcede otobüslerden yüzde seksen beşinin, Bursa'da yapılan imtihanda kazananuyan soförlerlerin idk. . resinde ve hepsinin de Yalova'ya ka yıtlı olduğunu görmüşlerdir. Bu m'e. yanda günduz çalsıan sof örlerin ge. ce de ayni otomobîlle çaliftıklan tesbit olunmuftur. Ayrıca (Ztimrüt Yalova Otobüs Şirketi) ile (Yalova Zafer) Şirketinin birer otobüsü is . tirahat etmeden geceli gündüzlü o. larak ayni soförün idaresinde bulunuyormuş. Işte geçenlerde Gemltk'te genis bir cadde üzerindeki ağaca toshyarak parçalanan otobüs şoförünün de böy. le uykusuz kaJanlardan olduğu tesbit edilmişti. Bursa Belediyesi gündüz çalısan bir şoförün gece çalıs . tırılmasım bir kararla menetmi* bulunduğu halde diger belediyeler böyle bir karar vermemîş oldukla. rından Bursa'ya kayıtlı olmıyan oto. büslerin ve soförlerin bu gibi kaza . lara sebebiyet verecekleri gayet tabücRr. Nihayet; bir belediyenin al. dıgı tedbirler ve tetbik ettiği tali . mat diğer belediyeler bududunu a^ şamıyacağından vaziyötin bu sekil. de devam edip gideceği anlaşılıyor. Ancak Dahiliye Vek&letmm bütün vilâyetler için çîkaracağrı umumî bir talimat bu kansıklığa nihayet verecektir. Şehirle Çekirge arasındaki oto büs nakliyatına gelince: Bu is son zamanlarda oldukça intizama gir . tniştir. Belediye şehir dahilinde çalışan şoförJere bir örnek elbise vermiştir. Bir seyyah şehrinin şoförlerinde görülen bu intizamı herkes tak dir ediyor. Bugün Bursa Belediyesine kayıtlı 192 otomobil, 32 otobüs ve (2) oto karla 236 şoför vardır. Fakat şehre gelip giden daha yüzlerce otomobi! ve otobüs görülmektedir ki: Bunlann ekserisi belediyenin inzibatın . dan ürküp civar kaza ve vilâyetlerin beledüyelerine kaydolunanlardtr. Geçen akşam Bursa'daki şoförler cemiyeti Halk Fırkasmda senelik içtimalarını yaparak yeni idare heyet. lerini seçtiler. Bu ideure heyetîne ga. raj sahîbi Vâhh, YesiHi lbrahim, itfaiye makinisti Bahaettin, soförler . den Hamit, Nuri ve Kadri Efendiler intîhap olundular. Salı akşamı da bütün soförler belediye salonunda toplanarak aralannda dertleçecekler . dir. Mvua Istanbul ikinci iflâs memurluğundan: Müfils Kibar Ali zade Fazıl Bey alacakhlanna teklif ettiği konkurdatonun müzakeresi için alacaklılann 17 teşrinievvel 932 pazartesi günü saat 14 te ikinci iflâs dairesinde hazır bulunma • lan ilân olontr kârgir dükkânın tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olup 15 teşrinievvel 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 31 teş rinievvel 932 tarihine musadif pazartesi günü saat on dörtten on altıya kadar Istanbul Dördüncü İcra dairesinde açık artürma suretile satılacaktır. Arttırma ikincidir. Birinci arttırmada en ziyade 1500 liraya talip çıkmıştır. Bu kere en çok arttıranın üzerinde bırakıla caktır. Arttırmıya istirak için % 7 teminat akçesi almır. Müterakim vergi belediye vakıf icrası "müşteriye aittir. 929 tarihli icra kanununun 119 uncu maddesine tevfikan haklarî tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin ve bu haklarını hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân. tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme leri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kahrlar. Alâkadarların işbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 931/1131 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmeleri ilân olunur. Mektebimize alınacak talebe için yapılacak miisabaka imtihanları günleri aşağıda gösterilmiş tir. Namzetlerin bu günlerde öğleden evvel saat 8 1/2 ta mektepte bulun maları. 8 teşrinievvel 1932 cumartesi: Tabiiye Riyazi Göz Hekimi Profesör Birinci srnıf mütehassıs ye. (Tahrirî) Or.Esaf Paşa Dr. Süleyman Şiikrii 9 teşrinievvel 1932 pazar: Türkçe, fransızca. itsanbul Ankara caddesi No. 60 (Hilmi kiatphanesi yanında (Tahrirî) "^^•^^•^m 10 teşrinievvel 1932 pazartesi: Fransızca, felsefe Emlâk ve Eytam Bankası İlânlan ve içtimaiyat. (Şifahî) Istanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: 11 teşrinievvel 1932 salı: Tarih, coğrafya. (ŞiTamamma 6250 lira kıymet takdir edilen Teşvikiye'de Kâğıthane caddesinde yeni 124 numaralı arkasında odası ve bahçesi bulunan fahî) SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI SAKARYA 9 Karadeniz Postası. I Akşam saat 18 de Sirkeci nhümından hareketle Zongul dak , înebolu , Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'ye azimet ve avdette ayni iskelelere uğrıyarak avdet edecektir. Fazla taîsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalığına miiracaat Tele. 22134 I Istanbul Evkaf Müdiriyetı ilânlan Kastamonu Evkaf Müdürlüğünden: Kastamonu'da Saraçlar çarsısında olbaptaki proje ve şartnamesi dahilinde müceddeden inşa edilecek tahtelârz bodrum zeminde f ırın dükkânlar fevkanî odalardan mürekkep binanm şeraiti atiye dairesinde kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Madde 1 îşbu binanın iskeleti ile döşeme ve tavanlari betonar • me olarak bina edileceği cihetle münakasaya iştirak edecek olan taliplerin ya betonarme hesabatile tatbikat projelerini yapmağa kadir diplomah mühendis ve mimar ile fen memurlarından bulunması ve yahut işbu inşaatın her türlü mes'uliyeti kanuniyeyi idareye ve fenniyenin kabul ve ita eyliyecek salifüzzikir mütehassıs memurlar gibi bilumum muamelâta müştereken mes'ul olmak üzere teşriki mesai edenlerden ibaret olması meşruttur. 2 Teminatı muvakkate teklif edilen fiatın % 7,5 dur. Usulü veçhile ihzar ve tanzim olunacak zarflar eylulün 24 üncü cumartesi gününden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan teçrinievvelin 15 inci cumartesi günü saat 16 da Kastamonu Evkaf Müdürlüğünde açılacak ve en az fiat teklif eden zata veya müesseseye mezkur fiat mütedil bulunduğu takdirde Umum Müdürlüğün tasdikına talikan ihale olunacaktır. Tekliflerde mukabil şart teklif ve dermeyan edileonez. Talip olanların fazla tafsilât ve izahat istihsal eylemek şeraiti fenniyesini anlamak ve proje ile şartname ve mukavelename suretlerini beş lira mukabilinde almak üzere Evkaf İnşaat Müdürlüğünden alacakları ehliyeti fenniyelerini müş'ir vesikaları ile beraber eyyamı tatiliyeden maada her gün Kastamonu Evkaf Müdürlüğüne müracaatleri. Manisa Belediyesinden: Zonguldak Şehrimize isale ve tevzi e BURSA dilecek 419 bin lira keşifli su P , Cıımartesi işi 2210932 tarihine mtisa dif cumartesi günü saat on beşte Belediye dairesinde pa (izmif)e zarlıkla ihale olunacaktır. 1I haleden sonra Belediyece ZiTRICITIHO raat Bankasından istihsal o lunacak teminat mektubu müteahhide verîlecektir. Ta liplerin münakasa şartnamesinde yazılı evrak ile mezkur saatte Manisa belediyesine müracaatları lüzumu ilân olunur. Va uru 8 teşrinievvel akşamı Galata nhhmından saat 18 de hareketle Ereğli, Zongul dak ve Bartın'a gidecek, 10 T. evvel pazartesi sabahı tstanbul'a gelerek akşam saat 17 de Galata Rıhtımından doğru hareket edecektir. Galata Küçük Rıhtım Han No. 45 Telefon: Beyoğlu 913. ROTrs IDUWTS4i.or»'niE5TlNO»USITrtliA ITALIANASITMAft MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Limanımıza muvasalatı beklenet vapttrlar MERANO vapuru 9 T. evvel pazar (İtalya, Yunanistan ve Selânik) ten ÇELİO vapuru 9 T. evvel pazar (Ba> tum ve Anadolu) dan Limanımızdan hareket edecek vapurlar MERANO vapuru 9 teşrinievvel pazar (Burgaz, Varna, Köstence, Sulina, Kalas ve Ibraile) ye ABBAZİA vapuru 10 T. evvel pazaı tesi (Selânik, Volos, Pire, Patras, Brendizi, Ankona, Venedik, Trieste, Fiume ve Trieste) ye ÇELtO vapuru 10 T. evvel pazartesi (Pire, Katanya, Napoli, Marsilya ye Cenova) ya Şimalî, Cenubî ve merkezî Amerikaile Avusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi sark için doğru bilet verir. «tTALİA» 1 vapur kumpanyasınm lüks vapurlarüej müttehit serviı. Her nevi tafsilât için Galata'da Merkez Rıhtım Hanında kâin (Lloyd Tri estino) seracentasına. Telefon Beyoğlu: 771 ve 4878 veya Galatasaray'ında sabık Selânik bonmarşası binasmdaki ya» zıhanelerine. Telefon 4:2490 İLÂN Muğla Vilâyeti dahilinde Fethiye kazasının Kargı ve Yanıklar kariyesinde Baskı mevkiinde simalen Boztas tepesin den Naldöken tepesine hattı müstakim, şarkan Naldöken tepesinden küçük Zeytincik namı diğer le Yordan zeytinli ği tepesine bir hattı müstakim, cenuben Yordan zeytinliği tepesinden Kabasakal tepesine bir hattı müstakim, garben Ka basakal tepesinden Boztas tepesine bir hattı müstakim ile mahdut ve mesahai sathiyesi 285 ciripten ibaret arazide Sa> lih Zeki Bey tarafından taharri ve çıkarılan krom madeni altmış sene detle mumaileyh uhdesine ihale oluna cağından maadin nizjonnamesinîn 3 6 ve 37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olanların iki ay det zarfında Ankara'da İktisat V tine ve mahallinde makamı Vilây< baarzuhal miiracaat etmeleri ilân olunı Yüksek Baytar Mektebi kabul şartları 1 Yüksek Baytar mektebi leylî ve meccanidir 2 Yalnız lise mezunları kabul olunur. 3 Talipler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek İstanbul'da bulunanlar Selimiye'de Yüksek Baytar mektebi rektörlüğüne, taşradakiler mahalli Baytar Müdürlüklerine miiracaat etmelidirler. A ) Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olduğunu natık hüviyet cüzdanı. B ) Her türlü hastalıktan salim olduğuna dair sıhhat raporu. C ) Lise şehadetnamesi. D ) Ahval ve ahlâkı şahsiyesi mazbut olduğunu natık polisten musaddak hüsnühal varakası. E ) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği veya mek tebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mahsusası muci bince hükumetin göstereceği mahallerde muayyen müddet hizmetten istinkâf ettiği takdirde hükumetçe yapılan masarifi maafaizi nizamî tediyeye mecbur olduğu hakkında noterden musaddak kefaletname senedi. F ) Dört adet vesika fotoğrafı. 4 Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların yol masrafı hükumet tarafından tesviye olunacaktır. (Bunun için taliplerin yaptıklan masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz etmeleri lâzımdır.) 5 Muavenete muhtaç talebeye cep harçhğı verilir. Istanbul Beledivesi ilânlan Eminönü Kaymakamhğından: Mimarkemalettin mahallesinin Koska caddesinde 62 numaralı hane ile 56 ve 58 numaralı dükkânlar açık müzayede suretile kiraya verileceğinden isticarına talip olanların 11/10/932 sah günü saat on beşte Encümene gelmeleri ilân olunur. * ** Belediye merkez ve müessesatı için kurdurulacak sobalarla lüzumu olan teshin levazımı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne anüracaat etmeli münakasaya girmek için de 56,5 liralık teminat mak buz veya mektubu ile teklif mektuplarını 27/10/932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. İst. Maarif Müdürlüğünden: Yüksek beden terbiyesi mektebine talip olanların müsabaka imtihanları 15 tesrinievveîde yapılacaktır. Bu taliplerin vesaiklerini vermek üzere serian idareye müracaatleri tebliğ olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog