Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CumJiuriyet s7 Teşrinievvel \ Hikâye: Yol yorgunu istanbul Borsası kapanış fiatları 610932 Misafirlerini bahçesmde ağırlı . jyordu: Nasıl efendim, ha, ha, şu ka • meriyenm altı .. Çmarın gölgesine ikbal buyurulmuyor mu?.. Kahve . lerimîzi havuz başında içelim... Bu tarif ettiği yerleri göstermi . yor, hizmetçi kızın getirdiği iskem. leleri cılız bir erîk ağacımn altına sıralıyordu: Bu mürdüm eriğini, ben, ken. dim diktfrn... Eh, bahçenin, bütün eşcarı müsmiresi, ezharı güzidesi, ha, ha, benim eserimdir... Hemen hemetı benim eserimdir... Efendim, insan, böyle tenha bir köye çekildi mi başını dinlemek istiyor... Amen. nr. Fakat bir gün, iki gün... Serde alışkanlık var. Nihayet kendme bir meşguliyet arıyor... Toprakla uğ . raşmakta da ayrı bir zevk var efendim! Ha, ha, öyle değil mi? Gülüyor mu, yoksa sözünün tas. dik edilmesini mi istiyor, anlaşılmı. yor ki... Bu «ha, ha!» lar bir naka. rat gibi devam edip gidiyor: Bendenizin garip meraklarım vardır. Hurmayı severim, fakat da. lında nasıl yetişiyor, onu da gcrmek isterim... Ha, ha, gördünüz mü der. di? Merak, efendhn, merak! Hitmetçinin getirdiği kahveleri elile ikram ediyordu: Buyurun efendim... Allah aşkına buyurun... Kerem edin... Kah. vede Yemen'm kahvesi olmalı... Aman, bilir misiniz, çavusüzümü nereden gelmedir? Taif'ten! Durdu, saçsız tepesini kaşıdı: Taif'ten mi ya? Cedide'de mi, San'a mı? tyi hatırımda kalmamış. Her halde Yemen'e civar şehirlerden birinden, bir çavus Türkiye'ye getir. miş... Sıcaklar, însanı sersem eliyor . Sıcaktan sikâyet ederim de, gene sıcak, sıcak memleketler gezmek . ten, dolaşmaktan vaz geçmem... Efendim, bu da bür illet, bir merak işte... Her kıs muhakkak sıcak mem. leketlerden birine giderim... Yooo, programsız zannetmeyin... Her ha. reketim programa tabidir... Bu kış Mısır'a gideceğim... Cebînden, muhtıra defterinî çı. kardı, göz gezdirmeğe başladı: Istanbul'dan tzmir'e hareket ediyorum... tzmir'de bir hafta ka . Iıyorum! Severim güzel îzmir'i. . Sonbaharda, incirle üzüm, ancak tzmir'de yenir... Izmir'^den Midilli'ye... Midilli'den RıflStfs'a... Rado«tan Kıbrts'a... Kıbrıs'tan da İskenderiye'ye... tskenderiye'de bir k»ç gün istirahatten sonra ver elini Ka. hire... Kışın, KahJre'ye doyum ol . nnıyor... Bizim paramızla hayat bu raz pahalı ise de, eh ne yaparsmız, ha, ha, gülii seven dikenine katla . nır... Sanki Kahire'de, yıldızh bir gecede bir otelin, bir köşkün taraçasında idi; oturdHığu sandalyaya yas . NUKUT landı, gerindi, gözlerini yumdu, de. rin derin nef es aldı: Londra Hangi kış, a efendim, ebedî Ne\v York bahar... Hele gecelerine doyum ol Paris muyor... İnsan ömründe bir kışı ol. Milano sun Kahire'de geçirmedi mi; yaşaBruksel Atina dım! Dememeli... Dünyanın zevki Cenevre para ile mi? Sofva Muhtıra defterine dikkatli baktı. Amstcrdam toparlandı: Prag Vay, bu seneki program Kayli Vıyana yüklü... Kahire'den sonra, Londra'. Madrıt ya gidryorum... Gitmeğe de mec . Budapeştı burum... Berlın Varşova Durdu, misafirlerinin yüzlerine Bukreş ayrı ayn baktı: Belgrat İnsan da tuhaftır. Bir kere yo. Moskova la çıktı mi, artık iştahını alamıyor... Yokohama Londra'dan Paris'e geçmeden o'maz. Alt Yol üzeri sayılır. «Beldei nur» a uğ" Mecıdıye Banknot ramamak ayıp! Bir kaç gün, geze . Stockholm rim; gönlüm, gözüm şenlenir. Pa. ÇEKLER rîs'ten Berlin'e... Harbi umumîden. Açıliş beri Berlin'i görmedim; giden bazı 730,50 Londra ahbaplar, metede ede bitiremiyor. 0,472489 NewYork lar! Kim bilir, ne kadar hayret ede. 18,06 Parıs ceğim; ha, ha, öyle değil mi? Ber. 9,2 It Mılano lm'den sonrası kolay... Viyana ta. 3,4048 Bruksel rikile dönerim... Romanya'yı da zL 78,695 Atına yaret etmek istiyorum amma, çiz . 2,4099 Cenevre 66,035 Sof\a diğim haritayı değiştirmek icap ede. Amsterdam 1,176 cek! Prag 15,9443 O sırada, bahçenin kapısı açılmıs; Viyana 4, Madrit 5,7788 kısa boylu, tıknaz büri görünmüştü. Berlin 1,9885 Ev sahibinin, makasla kesilmiş gibi Varşova 4,2085 nutku tutuluverdi. Kısa boylu adam Budapeşte 3,6268 ilerledi; şapkasmı çıkararak hür . Bukreş 79,6525 metle selâm verdi: Belgrat 32,0938 Hakipayınız efendim! Yokohama 1,9991 Estağfurullah, buyursunlir! Moskova 1088, 2 6655 Stockholm Tesekkür ederim beyeferdi... Çok duracak değilim... Bugiin, ge. ESHAM çen haftaki vadi âlinizi hatırlatnjak için geldim... 1; Bankası Ev sahibini düşünceler almıstı: A. Şimendiîeri Gelecek haftaya değil midi? Tramvay Terkos Hayır beyefendi... Son taksiti Balya geçen hafta verecektiniz. Bu haf . taya tehir ettiniz. Lutfunuzıa intizar İSTİKRAZLAR ediyorum. Yfrmi lira efendim, çok Kapanış Açılış bir şey değil. Istikrazı DahlU Ev sahibi, ayağa kalktı, kısa boyŞark şimendiferl 5,10 5, lu adamın koluna grrdi, bahçenin Duyunu Muv. 57,75 58, kapısına doğru sürükledi: Gumruk Saydı Mahl Sen, yirmi lirayı bırak. . He . Bagdat sapta bir yanlışlık var; ben tetkik Askeriye etthn ... Hayır, efendim, yirmi lira... TAHVÎLÂT Sen, şu on lirayı al... Hafta Açılış Kapanış içinde konusuruz. Elektrik Şirkeü Tramvay , On lirayı birer birer sayarken elTünel lerl tîrtir titrryordu. Kısa fcoylu a. Rıhtım dam, paraları aldı, cebine koydu, 33.7Ş 33,65 '»elâm verip çıktı. '• •'* Anadolu ( I ) Anadolu (2) 33,75 33,65 Ev sahibi, onun selâmına mukabeAnadolu (3) le etmemisti. Kollarmı gererek ka. A. Mumessil pıya dayandı. Bir korkuluktan farkı yoktu... Vapura, trene binmeden, günlerce yolculuk etmiş, Londra' . dan, Mısır'dan dönmüş kadar yor. gun, bitap, halsiz, cansız, bitikti! MAHMUT YESARI Rus heyeti dün gittî Mütehassıslar Rusya'da hazırlıvarak projelerini tekrar gelecekler ItAIIYO Bu akşamki program ANKARA: 12,30 plâk 18 salon orkestrası 19 viyolonsel konseri (Edip Bey). İSTANBUL : 18 saz: (Vedia Riza Hanım, Benas na nun) 19,30 radyo orkestrası 21 saz: (İnci Hanım, Eliza Hanım, Cennet Ha nun). VİYANA: 17,05 salon musikisi 18,20 ticaret ha berleri 18,50 spar haberleri 1Ş.45 ha vadisler 19,55 konser 20,45 konser 22,05 havadisler 22,20 dans musikisi. BUDAPEŞTE : 17,35 gramofon 19,20 orkestra 20,50 konferans 21,05 salon musikisi 22,05 havadisler ve teigan orkestrası. Moskovd Seflfimiz Huseyîn Ragıp Bey ve Moskova sefirimiz de Dün Rusya'ya gitti Bir müddettenberi mezunen şeK rimizde bulunmakta olan Moskova Sefirimîz Hüseyin Ragıp Bey, dün akşam hareket eden Çiçerin vapurile Odesa'ya hareket etmiştrr. Aynî vapurla Anadolu'da açıla cak üç fabrika hakkında muhtelif mmtakalarda tetkikatta bulunan profesör (Orlof) un riyasetindeki Rus mütehassısları da memleketlerine avdet etmişlerdir. Moskova Sefirimiz ile Rus heyeti sanayi müesseseleri erkâni ve Rus sefhi Suriç Yoldas ile sefaret mensu bini tarafından teşyi edilmişlerdir. Rus mütehassısları Anadolu'da yaptıkları tetkikat neticesmde iptidaî bir proje hazırlıyarak Anka ra'da alâkadar makama vermisler dir. Heyet Moskova'da bu hususta ilmî ve fennî tetkikatım ikmal ederek aslî projeyi hazırlıyacak ve tekrar memleketJmize gelecektir. Moskova'dan gelen heyet azasından bir kısmı henüz Nazilli ve Kayseri'de tetkikata devam etmektedir. Bu tetkikat ta bir haftaya kadar ikmal eîdlecek ve kalan mütehassıslar da şehrimize gelerek buradan Rus ya'ya avdet edeceklerdir. Profesör Orlof ile birlikte şehrimize gelen Rus mühendislerinden kenevir mütehassısı Golovîtı Yoldas şehrimizde kalmıştır. Mumaileyh bir kaç güne kadar tekrar Kayseri'ye giderek henüz bitmiyen etütlerine devam edecektir. BUKREŞ: 18,15 radyo orkestrası 19,05 konfe rans 19,45 gramofon 20,05 tiyatro 20,50 Kuartet 21,20 keman solo 21,50 havadisler. ROMA: 17,35 şarkı ve orkestra 19,20 haberler ve plâklar 20,50 muhtelif musiki 21,3i Rus Keyett erkâni te§yîctler arahnda (Btsbocda) bir perdelik komedi 23 ha den profesör Orlof hareketinden ev vadlsler. vel bir muharrrrimize şu beyanatta BERLİN: bulunmuştur: 17,50 koro 18,10 kitap bahsi 18,20 « Iftihar ederek söylemek iste • könser 19,15 konser 20 05 (Leoncc et rim ki Türk mühendisleri her cihetLeua) komedi 23,20 havadisler ve dans ten mesleklerinin ehli, mütehassıs ve musikisi. kıymetli insanlardır. Bizimle beraber BRESLAV: çalışan Türk mühendislermin zekâ, 19,05 konser 20,05 konferans 20,35 kabiliyet, ihtisas ve enerji itibarile bir köylü dramı 22,35 dans musikisi. bizden ve diğer Avrupa'lı mühen MÜNİH: dislerden hiç bir farklan olmadığını 17,05 konser 19,10 konser 20,45 konmemnuniyetle gördüm. Bize çok kıyferans 21,05 konser. metli yardımlarda bulutıdular. Böyle PALERMO: oldugu halde Avrupa'dan mühendU 17,35 gramofon 20,50 opera ve operet getirmenize akıl erdiremedim. parçalan 23 son haberler. Anadolu'daki yapbgumz tetkîkat VARŞOVA: neticesinde nerelerde ne gibi fabrî18,05 hafif musiki (gramofon) 19,05 kalar inşası Iâzun geldiğSni gayet etmuhtelif 19,50 havadisler 20,05 ziraî raflı hir şekilde tetkik ederek kararmusahabe 20,20 senfonlk konser 22,45 larımızı verdik ve iptidaî projemizi havadisler 23 hava raporu 23,05 dans hazırladık. musikisi. Rusya'da bu faHrikalara ait tat BELGRAT: bikat projesini ve bu meyanda ilk o18,05 fransızca ders 19,05 Varşova'dan larak Kayseri'de mşa edilecek fab nakil. rikanın plânlarını hazırlıyacagız. Projelerimîz tamamlandıktan sonra tekrar memlşkethuze gelerek çaBugün: Herkes lışacağız. Türkiye'deki keten ve ken dir mahsulü çok iyidir. Eğer bu mahsulün ziraat ve ıslahma ehemmiyet verilirse ihracat yapmak ta kabildir. Hal M A J i K Sinemasında CHARLOTTE SUSA ve 6USTAV FRÖHLICH Bir cinayetin Bugün M E L E K EN BUVÜK SİNEMASINDA Uugumu çozuldu Cesedi bulunan sabıkalı nasıl öldürülmüştü ? M. Orlof un beyanatı Rus mütehassıslarına riyaset e Tekirdağ 4 (Hu. Mu.) Tekirdag panayırı kurulmustur. Panayırda her türlü hayvan ve esya alım satımı olacaktır. Panayır beş gün devam edecek tir. te ettrtektesmiîB. Türkiye'de yetişen pamuklantı evsafını ve bunlarla neler yapmak kabil olabileceğini tesbit ettik. Her halde pamuk ziraati de ıslah edildiği takdirde memleketimiz bu mahsul den çok istifade edecektir. Türkiye'deki misafiretimizden memnunen aynlıyoruz. Türk vatanında gördüğümüz inkişaf eserleri ve Türk halkmda görülen kudret ve kabiliyet bizi takdir ve hayret içinde bırakmıştır.» BAYRAK Y A î r Vti cT *JI§ i R ALTINDA En buyiik 2 artistin : JEAN MURATKATE de NA6Y BiR ŞAHESERi: Bınlerce seyredicilerini zevkle mestetmektedir. Filme ilâve : Paramount dünya havadisleri gezetesi . Bugün saat 11 de tenzilâth fıatlarla tnatine Tekirdag panayırı açılıyor Şikago sergisi için hazırlık 933 senesi haziranında Şikago'da açılacak olan beynelmilel sergiye hükumetimiz de iştirak etmeğe ka rar vermişti. tktisat Vekâleti bu Hususta şimdiden hazırlıklar yapılmasını şeh rimizdeki alâkadar müesseselere bildirmişti. Bu sergi için icap eden hazırhklan yapmak ve tedbirleri al mak üzere bir de komisyon teşkil edilmiştir. Sanayi müdürü Refik Be yin riyasetinde teşekkül eden bu komisyona Salâhattin Cimcoz, Daniş, Hasan Vaf i, Evliyazade Nurettin, İpekiş müdürü Âli Beyler aza intihap edilmişlerdir. Komisyon önümüzdekî hafta içinde çalışmağa bashyacaktır. MiLLî Bugün hoş vakit geçirmek için gidilecek yer Bıiyük muvaffakiyetle gösterilmekte olan SiNEMADA ATLANTİD DİYARINDA Fransızca sözlü, şarkıh oryental aşk ve heyecan filmi. Aynca 2 kısımlık canlı resimler. Spa guzellik mıisabakasında Dunya Guzellık Kraliçesi ıntihabı intıbaatını musavver FOX hususî kopyesi. Matineier. 1 2 2 . 3 0 4 , 3 0 6 , 3 0 süvare 9,30 da Haşiye: KtKiMAN HAUS Hanımın ASRî SİNEMADA Bugün ve yann Sinema âleminin 3 büyük yıldızı MALEK HARBE GİDİYOR filminin son günleridir. CHARLES BOYER ARMAND Pek yakında İHTİRAS FIRTINALARI Fransizca sözlü büyük UFA filmi BERNARDFLORELLE Bundan dört bes gün evvel Kasım • paşa'da üç yerinden yaralı bir ceset bulunmuf ve kim oldugu anlaşüama miftı. Bu hususta yapılan tahkikat neticesinde cesedin hüviyeti tesbi* edileIktisat Vekâleti, Ticaret Odasınbilmiş ve nihayet katil de yakalanmışdan bazı sualler sormuştu. Bu sualtır. Maktul; Edirne'nin Havza kasabalere cevap hazırlamak üzere bir hesından şehrimize gelerek Şehremini'nyet Odada içtunalar yapıyordu, bu de bir kadınla birlikte oturan Rorr«\nheyet arasmdan ayrıca bir komis ya tatarlarından Ahmet Rifat'br. Katil yon da aynlmıştır. ve hırsızlık maddelerinden dolayı da sabıkalıdır. Ahmet Rifat'i vuran da Gümrük idaresi tarafından 15 Kasımpaşa'da Piyale'de oturan çoban günlük ihracat hakkında bir ista Ali'dir. Ahmet Rifat hâdise gecesi vak'a tistik hazırlanmışhr. tnahallinden geçerken çoban Ali'nin Bu istatistiğe nazaran İstanbul, önüne çıktığı ve etrafın tenha olmasınîzmir, Mersin, Zonguldak ve tnebolu dan istifade ederek kendisini soymak limanlarmdan eylulün son on beş istediği ve fakat gördüğü miimanaat üzerine arada boğuşma oldugu ve ne gününde (14,442,855) kilo mikta rında 4,150,407 liralık eşya ihraç ticede Ahmet Rifat'i üç yerinden yaraedilmiştir. üyarak öldürdüğü zannedilmektedir. Tahkikata devam edilmektedir. Vak'anın hakikî mahiyeti bugün, yann anlaşılaMısır hükumetinin ceviz, fındık, cakur. badem gibi kabuklu meyvaların ithalini hususî müsaadeye tâbi tuttuğu hakkında bir şayia çıkmıştı. İhracat Şoför Maryo'nun idare eylediği huOfisi tarafından yapılan tahkikat susî bir otomobil dün Topane'den geneticesinde bu şayianın asılsız oldu çerken beş yaşlannda Serkis isminde bir ğu anlaşılmıştır. çocuğa çarparak yaralamıştır. r Namındaki muhteşem Rus fil mini görmelidir. Rus danslan... Rus a ş k l a n . . . Rus şarkılan... llâveten: R. K, O. halihazır dünya havadisleri. Bugün saat JO 1/2 ta tenzilfttlı seans ^^m Dühuliye 2 5 kuruştur. H H 2 misilsiz san'atkâr ^ " * LİLİAN HARVEY HENRY GARAT E L B A MR A Odada seçilen komisyon sinemasında gösterilmekte olan CENNET KUŞU fılmile size bugün en zevkli, en neş'ell bir tarzda iki saat eğlendirmeği On beş günliik ihracatımız TAAHHÜT EDERLER Büyük UFA opereti Ofisin teşekköru Haricî Ticaret Ofisi Bari Şark panayırında Türk paviyonuna nümune gönderen ve muvaffakiyet kazanan tpekiş, Şark deri şirketi, İzmir incir kooperatifi, Hafız Mustafa şeker ticaretanesi ve sair müesseselers millî mahsulâtımızı tanıt mak hususunda gösterdikleri alâka ve muzaheretten dolayı ayrı ayrı ve tahriren tesekkür etmiştir. îlAveteli: Paramount dünya havadisleri gazetesi. Bugün saat 10,45 te tenzilâtlı fiatlarla matine. Asılsız bir şayia i GLORYA'da M H L L CHARLES VANEL ve GABRİEL GABRlO ile beraber tetnsil ettikleri Bir çocuğu çiğnedi A PARiS KIZI DarGlbedayi müdürlüpnden: Tiyatromuzda balet dersleri başla mışhr, bu meccanî derslerden istifade etmek iatiyen, vücutları dansa elverişli genç hanımlann her gün saat ikiden beşe kadar Darülbedayi rejisörüne müracaatleri ilân olunur. Fransız operetinin en cazibi Serseri takımından Mehmet isminde biri ile Şevki arasmda evvelki gece Alemdar parkı önünde kavga çıkmış; neticede Mehmet sustalı çakı ile Şevki'yi elinden yaralamıştır. Arkadaşını vurdu Bugün bütün istanbul halkı Mevsimin en büyük ve en heyecanlı filmi olan VATAN UĞRUNDA Bugün matine Saat 21,30 Istanbul Befediyesî guriye hükumeti ve gazetemiz Antakya'da Yeni Gün isminde türkçe bir gazete çıkıyordu. Bu gazeteyi Suriye hükumeti kapattı. Yeni Gün'ün tatili üzerme geçenlerde «atemizde yazılan yazılar üzerine Suriye hükumeti gazetemizin oralara sokulmasını yasak etmiş hatta ka çak olarak girmemesi için de şiddetli tedbirler almıştır. Adana'da çıkan Türk Sözü gazetesi de br miiddet evvei ayni yasağa maruz kalmıştı. Şaheserini ^ ^ W ^ Wf 1 1 M sinemasına görmek üzere " * * ^" • A gidecektir. ilâveten: FOX sesli halihazır dünya havadisleri. H KANUN muazzam filminde pek büyük muvaffakiyetler kazanıyorlar. NAMINA YEDi KÖYÜN ZEYNEBi Yazan: Hauptmann Nakleden : Seniha Bedri Hanım ARTİSTİK „ . . . . . . . . , Cumanızı neş'eli geçirmek isterseniz Sinemasına gidip ilk İTALYANCA sözlü ve şarkıh ve nezih komik R A II1 M IV A U I R v e ' D F Q İ N Fl F P C Ç I II U L Sehhar artist Büyük UMÜMA Büyük Heyet. tems.hyes. başmda: ARMANDO FALCONİ llâveten: EDUARDO R ( RUBACUORI) fılmini görünüz. ve nezih komik BİANCO ve Ariantin orkestrası 6RAZIA DEL RİO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog