Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

8 Cumkarîyet I I AITiITf JXrllVlJVl H/I A t ? I / ^ A lVlZİ.EuVr\ naml alunda malî kıymetten fazla satmak ihtikâr ve halkı soymakür. N F ^ A T İ A v r u P a > d a n g e l e n muadillerinden daha müessir olmakla beraber ucuzdur. Bütün ağnların müessir ' ' t V / H I I üâadır. Faydasızbğım isbat edenlere istediği ikramiye verilir. Deposa Salih Necati EczanesL . [Terkibinde külliyetli miktarda iyot tanen ye fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sür'ati BU AKŞAM YENİLİKLERLE AÇILIYOR EFTALYA HANIM Ve D E N İ Z K I Z 1 rsBss temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme istidadı olanlara ye bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafıası pek seri oiup renksiz, hastalıklı, zayıf, sıraca veya kemik hastalıklarına müptelâ zarfında diş çıkanrlar. çocuklar az zaman S az H e ye t i Muganniye Seyyan Hanım Hamiyet , Melâhat Fazılet Muganniler Semıha Hanım Yaşar Bey Yahya Mustafa Çabuk yürürler. Tombul tombul olurlar. Suiitiyatla sabavetini ve gençliğini sui istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmî teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bahşeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz ve başlarîndaki çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek müessirdir. Hasan kuvvet şurubu liği ihraz eylediği bette takdir tevlit Avrupa'da birinciecnebi ve gibi bütün âlemi taba eylemiş, Tanburî Bestekâr ialâhattin Bey I Kemençeci Sotiri Efendi Neyzen lhsan Bev i Udî Marko Piyanist Şefık Bev \ Klarnet Ramazan „ «r Hükümferma olan buhrana reğmen m EKSELSiOR Daima en iyi maiları en mutedil fiatlaria satmakla meşhur Fiatlarını tekrar şayanı tıayret bir surette tenzil etmekle ucuzluk rekorunu kırmıştır. FRKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS Cıhanşümul bir çohred haiz Galata'da Karaköy'de fırın sırasında büyük mahallebicinin üstıinde kâin ve BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI İyi memleketimizin etibbasıntn raporlarını ka • zanmıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilât. MANDELBER6 PARDESÜLER 27 V, lira Muflonlu Marka empermeabilize İPEKLİIUŞAIBALAR cins PARDESULER Muflonlu GABARDÎN 23 7 2 lira Yerli Mallar Pazarı Zarif ve sağlam mallar ucuz fiatlarla Hereke fabrikasınm kostümlük kumaşları 425 kuruştan başlar. Hereke fabrikasınm safi ipek kra vatları 225 kuruş. Hereke halıları ve döşemelik kumaşları, Isparta halıları arşın murabbaı 575 kuruş. Beykoz fabrikasınm kadın ve erkek kunduraları 250 kuruştan başlar. Beykoz fabrikasınm mektep çantaları 95 kuruştan 215 kurusa kadar. Beykoz fabrikasınm evrak çantaları 250 kuruştan 30 liraya kadar. İ6ABARDİN PâRDeSGLEK 21'/, lira Çevrilebilir satılmaktadır. TRENÇKOTLAR 13 7, Bra 8V2 liradan itibaren Kadın, erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 20 senelik san'at mektebi 24 7, lira INGİLİZ MUŞAMBALARI İNGİLİZ MUŞAMBALAR ÇOCUKLARA MAHSUS 12 72 lira 4 % lira 8 lira MUŞAMBALARI İNGİLİZ TRENÇKOTLAR Tüccar terzi Bakırköy bez fabrikasımn envai mamulâtı. Altın Mekik fabrikasınm her nevi ipek kumaşları. Lâke ve pirinç karvolalar 12 liradan. Kadın çantaları ve para cüzdanları. Kadın, erkek şemsiye ve şapka ları. rT. Selânık ve yün f anilaları ve tri clns kostümler, pardesüler, mu şambalar, paltolar ve trençkotların müntehap çeşitleri mevcattur. ^ TEDiYAnA BÜYÜK TESHİLÂT « Divangolu] |^Kayıt*muamelâtı devam ediyor Pansiyoner talebe dahi alınır' J. İTKİN Ee güzel kolleksi yonunu teskil e den kışlık kumaşlarını muhterem müşterilerinin enzan takdirine arzediyor. kotaj ipek çoraplar. İpek ve yün jerseden hazır ve ısmarlama bilumum kadın çama şırları. Küçiik ve büyük hazîr e!b'«eler.. Macar ziraat makineleri fabrikası HOFHERRSCHRANTZCLAYTONSHUTTLEWORTH A. ŞiRKETi GAYET UCUZ FİATLAR istanbul: Behçekapı Birinci Vakıf Han Teşviki Sanayi Hanımlar Beyoğlu istiklâl caddesi Hcçopulo passjı yanındaj Sirkeci Ankara caddesi No. 1 8 2 4 Her türlü ziraat alât ve makineleri Motörler Santrifüj tulumbalar de ğirmen tesisatı. Teklif ve katalog isteyiniz. istiklâl caddesi 405 Tel. 40450 Dr. HORHORONi Mektep sokağından Zambak sokağına nakleden Dr. Horhoroni bu Eminönü Valide kıraathanesi yanına nakletmiştir. Ve hergun hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. Talebe kaydina başlamıştir. Maariften musaddak diploma verilir. Mektebin sergisi 710932 cuma günü akşamma kadar açıktır. iVlatba programlan parasız olarak mektepten alabilirsiniz. Divanyolu caddesi Karababa sokağı köşesi tramvay güzergâhmda Tel. 2.2994 Biçki Dikiş Mektebi GÖZTEPE 6ÖZTEPE AMERİKAN Böbrek, mesane, îdrar yolu mütehassısı Her gün 14 ten sonra Beyoğlu Is tiklâl caddesi Elhamra apartımanı No. 3 Dr. FEYZi Tel. Beyoğlu 2885 Urolog TÜRK MEKTEBİ BiNASINDA KOLEJI Kız Erkek leylî, neharî İlk ve bütün sınıflar. Ecnebî mektepleri veyahut dığer bir suretle sınıflannı kaybetmiş olan talebe bulunduklan ayni sıniflara imtihansız kabul ve bakaloryaya ihzar olunur. îngilizce büyük itina ve ehemmiyetle o kutulur. Mektep Maarifçe müsaddakur. Programlar bakaloryaya hazırlanacak surette ve resmî mektep muallimleri tarafm dan tedris edilmek üzere tertip edilmiştir. Almanca ve Fransızca kurlan vardır. Mektep deniz kenannda havadar ve gü neşli bir mevkide olup deniz banyolan, hamam ve duşlan ve kız talebe için ayrı yatakhaneleri vardır. Mektep tedris ve terbiye faaliyetine başlamıştir. Talebenin mektebe nakli için otobüs seferleri vardır. Hergün 912 ve 25 kadar kayıt yapılmaktadır. Tel. Erenköv 2 ^ B Beyoğlu'nda Beyker sırasında ^ ^ LOKANTA ve KABARESi Istanbul'da ilk defa olarak EDEN B LUE B E L L' S YENİ NESİL Asri, Husust ilkmektep Dr. AÜ RUHİ Kadın hastalıklan operatorü ve doğum mütehassısı Kadıköy Moda Caddesi No. 76. Kabul saatleri (37) Tel. 60064 Yuva Kız Erkek Çocuklannızı tecrübeli ve mütehassıs muallimlerin nezaret ve ihtimamı altında büyütmek istiyorsanız Yeni Nesil llkmektebine müracaat ediniz. Mektep açılmıştır. Cağaloğln, Molla Feneri sokak No 34 M Teni, herkesın hayretle taktir ettiği tazelik ve guzelliğe bugün artık malik değildır. Oünkü düşünceler ve geceki uykusuzluk o güzel çehrede şayanı dikkat izler bırakmıştııvHiç bir zarar iras etmeden size sıhhat ve hayat verici bir uyku bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin sadık bir bekçisi olan ADALİN tabletlerini niçin kullanmayorsunuz? ADALİN tabletleri kullanırsanız sabahfeyin taze, canlı, neş'eli gül renkli olarak kalkarsınız! BEKEFFYSALLY Büyük revüsü bu akşam başlıyor. Varyete fevkalâde program hakikî Rumbaşarkıdanssürpris. Satılık bostan mahalli Büyük Çamhca'da Sait Bey veresesine ait kırk dönümlük bir bostan ma halli satdıkbr. Talip olardar Çamlıca'da Tomruksuyu nezaretçisi Hikmet Beye müracaat etsinler. Doktor ARA. NiŞANYAN Emrazı cildiye, zühreviye ve bevliye tedavihanesi, muayene sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında mektep sokak No. 35. 3î m m m Garden'in orkestra ve cazı Birinci sınîf mutfak itinalı hizmet fiatlar mutedildir. Telefon 40843 ^ m Telefon: 43020 " ^ ^ ™ dalirı tabletleri. ECZANELERDEN REÇETE »LE âLIN*BlL»B Üsküdar icra memnrluğımdan: Bir deynin temini zunnında mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen sandalye ve masa ve bardak ve sair gazino eşyasile tahminen 4 5 0 ambar miktannda kum 10/10/932 tarihme musadif pazartesi günü saat 12 den itibaren Osküdar'da Salacak civarında Kızkulesi parkı deruniinde açık arttırma suretile satılacağı ilân olunur. Alır, satar ve mahsup yapar. Ve her türlü bonolarla işler görür. Balıkpazar \ ^ Maksudiye han N o . 35 Uğurlu zade M. Derviş. T e l . 2339? ~ ~ * DEYİN iLMÜHABERLERi« ft^m Dr. İhsan Sami ^m* Öksüriik Şurubu öksürük ve nefes darlığı boğmaca •e kızamık öksürükleri için pek te sirli flâçtır. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189. ^^m Sahip ve Başmuharriri Yunus Nadi ümuml neşrtyatt idare eden Yazı mudürü: Kemal Salih Uatiaacüik ve Nesriyat Türk Şirketit Afyonkarahisar Vilâyeti Elektrik Müessesesi Müdürlügünden: Müessesemiz için mubayaa ölunâcak (20)' Kalem elektrik malze mesi 19/10/932 tarihinde ihale edilmek üzere münakasaya vazolunduğu ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog