Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

^Te|rinîevvell932 a 1 Limânımızdan hareket Tamamî 13101 lira kiymeti muedecek vepurlar^/' v ( Ş ) (ŞO KIZ) (ASFAHANLI ALİ EKBER) A N KAÇANLAR a k :i hammeneli Boğaziçi'nde eski i 0 A M D 6ECESİ) (ŞOFÖR KIZ) (ASFAHAN'LI ALİ EKBER) 0 ™ ggünduzi0AMDAN KAÇANLARc»k??aamm^^ ç j m î z d e akl,,, k i m J a : ^ıvevatanîpıyeslperde vodvil 3 perde taklitli komedi 1 perde 'P'°S»«» dram 5 plrde '' Komed, 3 perde "I yeslperde vodvil 3 perde taklitli komedi 1 perde 'P'°S»«» dram 5 plrd Mirgün, Emirgân, yeni Uluköy Memleket havalan • Anadolu rakısları MilJî neşideler düeto kanto ayak oyunlan solo komik kantolar yeni şarkılar. Mirgân caddesi eski 3436 yeni 48 numaralı derunüne cari nısıf TAVİLZADE VAPURLARI ma8ura mailezizi havi bir bap sahilhane maabahçe sahilhane ve Ayvalık ekspres postası 1771 numaralı tasfiye kanununa tevfikan mübadillere ait bakiyyei köşkten ibaret maasu işbu gayri istihkak mazbataları mukabilinde tasfiye heyetince tanzim ve eshamenkulün tamamı açık attırmı • bına tevzi edilmek üzere tstanbul Vilâyetine irsal kılınan zirde müfYüksek Muallim mektebi dühul imtihanı teşrinievvelin onuncu, on vapuru her perşembe ya konmuş olup şartnamesinin 17 de Sirkeci'den redatlı olarak esami, muhteviyat ve numaraları gösterilen üçer ku birinci, on ikinci pazartesi, salı, çar*amba günleri yapılacaktır. O 20/10/932 tarihinden itibaren hareketle ponlu otuz iki adet tasfiye vesikasımn hükümsüz oldukları ilân olunur. güne kadar Lise raezunları müracaat edip kayıt olunabilirler. dairemizde herkes taraf ından göGelibolu, Çanakkale ve Körfez fsmi ıhteviyia ı t Tesfiye vesika tariküe Avvalığ'a azimet ve avdet rülebilecegi gibi 8/11/932 ta No. L. K. edecekt.r rihine musadif salı günü saat 143183 31 Tevfik B. 2300 Dikkat: Cuma günü Edremit yol ten 17 ye kadar dairemizde açık 2443 56 2401 Leman H. culannı trene yetistirir ve Ayvalık Harada istihsal olunan inek ve manda sütleri ayrı ayrı olarak teşriarttırma ile satılacaktır. Arttır 2000 2402 Leman H. yolcularını ayni gün akşamı Ayva • nisani 932 iptidasından teşrinievvel 933 gayesine kadar bir sene müdma bedeli muhammen kıymeti2000 lığa çıkarır. 2403 Leman H. detle açık arttırma sureti ile satılacaktır. Şartnamesini görmek isti Yolcu bileti vapurda d& verüir. nin yüzde yetmiş beşini bulma 3258 2404 73 Hakkı B. yenlerin her gün ve müzayedeye iştirak edeceklerin de ihale günü Adres: Yemiş'te Tavilzade Mıutafa dığı takdirde en son arttıranın 2000 2405 Hakkı B. olan 20/10/932 perşembe günü saat 14 te Hara merkezinde müteşekbiraderler. Telefon: 22210 taahhüdü baki kalmak üzere 23/ 2000 2406 Hakkı B. kil komisyona müracaatleri ilân olunur. 2000 2407 11/932 tarihine musadif çarşamHakkı B. 2000 2408 ba günü gene saat 14 ten 17 ye Hakkı B. 1628 39 2409 Ayşe H. kadar dairemizde yapılacak olan FİAT Umumî acentası Mösyö DEL PİANO 2443 56 2410 Feride H. arttırmasında gayrimenkul en 2000 2411 Feride H. çok arttırana ihale edileceğin • 2000 2412 Feride H. den taliplerin muhammen kıymeKARADENİZ POSTASI 2835 17 2413 Bahter H. tin yüzde yedi buçuğu nisbetin 2414 Bahter H. 2000 de pey akçesini veya millî bir Arabasının viirut ettijjini muhterem halkın enzarı ıttılaına Hayriye Hatice H 2952 2415 40 bankanın teminat mektubunu hâarzeyler. 2416 Hayriye Hatice H 2000 mil bulunmalan lâzımdır. Müte2000 5 0 8 F İ a t Parlak, dayanıkh, küçük fakat rahat ve ayni 2417 Hayriye Hatice H rakim vergiler ile vakıf icaresi ve 2000 2418 Hayriye Hatice H zamanda asrî büyük bir arabanın hafiflik ve mükemmeliyet evgünü akşamı Sirkeci'den harebelediyeye ait tenvirat ve tanzi 2867 Abdürrahim B. 2419 12 saf ını haiz bir otomobildir. ketle ( Zonguldak, inebolu , fat rüsumlan müsteriye ait ve 2000 Abdürrahim B. 2420 Samsun, Ordu, Giresun, TraAlım fiatı mutedildir. ldare masrafı cüz'idir. 2004 numaralı icra ve iflâs ka 2000 2421 Abdürrahim B. bzon, Sürmene Rize ve Hopa' 250 kilometre için ancak 12 litre benzin sarfeder. Bütün bu nununun (126) ıncı maddesinin 2000 2422 Abdürrahim B. ya azimet ve avdet edecektir. muhassenat 5 0 8 F İ a t arabasının gayet kullams.Ii ve her kedördüncü fıkrasına tevfikan bu 2000 Abdürrahim B. 2423 Fazla tafsilât için Sirkeci seye elverişli bir araba olduğunu gösterir. gayrimenkul üzerinde ipotekli 2424 Abdürrahim B. 2000 Yelkenci Hanındaki acentalı alacakhlar ile diğer alâkadaranın MehmetNecati B. 2443 56 2425 Taksim'de: FİAT GARAJINI ziyaret ediı ğına müracaat. Tel: 21515 ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 2000 Mehmet Necati B. 2426 Telefon: 44899 2000 2427 MehmetNecati B. haklarını ve husutile faiz ve ma3189 84 Meliha H. 2428 sarife dair olan iddialarını, ilân SADIKZADE BİRADERLER Aliye H. 2443 2431 56 tarihinden itibaren (20) yirmi VAPURLARI Aliye H. ı 2000 2432 gün içinde evrakı müsbitelerile Karyesi Mevki Döniim Kıymeti Cins ve nevi İhale tarihi Aliye H. 2000 2433 bildimeleri, aksi halde hakları Karadeniz Postası L. K. tapu sicillerile sabit olmadıkça Karsakh Kurutepe 229 100 Tarla 15/10/932 satış bedelinin paylasmasmdan Kerhane 234 110 » » Mezar 65 hariç kalacakları cihetle alâka 30 » » 45,2 jYenipınar 9 Teşrinievvel 20 » » idaramn işbu maddenin mezkur pazar günü 434,2 Kalcıarkacı 200 » » fıkrasma gpre hareket etraeleri 63 Akşam saat 18 de Sirkeci tYenipınar 25 » » ve daha f azla malumat almak is35 15 » » tiyenlerin 932/1344 dosya numaMektebimize alınacak talebe için yapılacak mü rıhtımından hareketle Zongul Toprakpınar 230 100 » » dak , İnebolu , Samsun , Ordu, rasile müracaatleri ilân olunur. Bayburtyolu 54,1 sabaka imtihanları günleri aşağıda gösterilmiş Giresun, Trabzon, Rize'ye azimet 20 » » 16,2 Bisarkaç 5 » » ve avdette ayni iskelelere uğnyatir. Namzetlerin bu günlerde öğleden evvel saat İstanbul Dördüncü İcra 69 Yenipınar 30 » » rak avdet edecektir. 15 Kürtyolu 6 » » Fazla taîsilât için Sirkeci Mey8 1/2 ta mektepte bulunmalan. Memurluğundan: 34 Toprakpınar 8 » » menet hanı altında acentahğına 15 Kürtyolu 8 teşrinievvel 1932 cumartesi: Tabiiye Riyazi miiracaat Tele. 22134 Tamamı 1806 bin sekiz yüz altı 5 » » 23000 0 3450 Ağıl ve suat yer » lira kıymeti muhammeneli Ba Bitlisinanh ye. (Tahrirî lerini havi mahkırköy'ünde Zeytinlik mahallelul meranın mülsinde Yedinci sokağında 21279 9 teşrinievvel 1932 pazar: Türkçe, framızca. IMUSTAFA CEMAL VAPURLARI kiyeti numara ile mürakkam kavden (Tahrirî) 23000 182 50 » » icarı » müf rez maa arsa hane halen maa Mezarhk 13 6 Tarla » bahçe bir bap hanenin tamamı Eskipolatlı 10 teşrinievvel 1932 pazartesi: Fransızca, felsefe Sırakaya 54,3 30 » » » açık arttırmıya konmuş olup şart 25,1 Hoşular 20 > : » namesinin 20/10/932 atrihinden Karapınar ve içtimaiyat. (Şifahî) 19 10 » » Çukuryurt itibaren dairemizde herkes tara52 30 » » » 11 teşrinievvel 1932 salı: Tarih, coğrafya. (Şifmdan görülebileceği gibi 8/11 / 32,2 20 » » 8 teşrinievvel Hoşular 932 tarihine musadif salı günü fahî) akşamı Galata rıhtımından taat 63,3 35 » » Taskır saat 14 ten 17 ye kadar daire Zafeı 18 rfc hareketie Ereğli, Zongul » 62 40 » » a mizde açık arttırma ile satılacakdak ve Bartın'a gidecek, 10 T. evvel İstanbul F.vk * Miidiriveti ilânları Mahalle D 96 arşm 5 Hane arsası » pazartesi sabahı İstanbul'a gelerek tır. Arttırma bedeli muhammen Bayburt Gökarkaç 20 5 Tarla » akşam saat 17 de Galata Rıhtımınkıymetinin yüzde yetmiş beşini Şehrî Yenice 165 20 » » Külçür dan doğru bulmadığı takdirde en son arttıLira 82,1 10 » Çelebioğlu Alâettin mahallesinde Sultanhamamı caddesinde ranın taahhüdü baki kalmak üze56 hareket 33 5 » 4 No. dükkân (933 senesi mayıs gayesine kadar) re 23/11/932 tarihine musadif edecektir. 14,2 2 » Müddeti müzayede: 10 teşrinievvel 932 pazartesi günü. çarşamba günü gene saat 14 ten 16,2 Galata Küçük Rıhtım Han Ho. 45 3 » Balâda muharrer dükkân kiralık olup hizalarında gösterilen bedel17 ye kadar diremizde yapıla 11,2 2 » Telefon: Beyoğlu 913. le talibi uhdesindedir. Bir hafta müddetle temdiden müzayedede olup cak olan arttırmasında gayrimen163 Ârka çönü 20 » fazlasile talip olanlar son günün saat on beşine kadar Evkaf Müdiri kul en çok arttırana ihale edile NA1M VAPUR IDARESt 48 Külçür 7 » » yetinde Akarlar kalemine müracaatleri. ceğinden taliplerin muhammen 13 Külçür önü 2 » » izmir sOr'at postası * * • kıymetin yüzde yedi buçuğu nis • 15 3 » » Külçür (20 saat) 1 Kadıköy'ünde, Caferağa Bademaltı S. 43 No. hane betinde pey akçesini veya millî Lüks 2 Istinye'de Mahmutçavuş, 99/101/103 No. sahilhane. bir bankanın teminat mektubunu 934 senesi mayıs gayesine kadar balâda muharrer emlâk pazarlıkla hâmil bulunmalan lâzımdtr. Müvapuru kiraya verileceğinden 3 teşrinievvel 932 tarihinden 2 teşrinisani 932 Harada mevcut 25 baş sütlü ve körpe malakh manda ineği ile 85 terakim vergiler ile vakıf icaresi Her *« günleri Galata tarihine kadar müddetle bir ay zarfında Evkaf Müdiriyetinde Akarlar baş kasaplık inek açık arttırma usulü ile satılacaktır. Hayvanatı ve ve belediyeye ait tenvirat ve tanhafta e nhtımından kalemine müracaatleri. şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve müzayedeye iştirak edezifat rüsumlan müsteriye ait ve Saat tam 18 de hareketle dogju ceklerin de ihale günü olan 22 teşrinievvel 932 cumartesi günü saat 2004 numaralı icra ve iflâs ka 14 te Hara merkezinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilân nununun (126) ıncı maddesinin olunur. dördüncü fıkrasma tevfikan bu ve pazar günleri Izmir'den saat 18/9/932 tarihinde yapılan münakasada teklif bedelleri haddi lâyık 14 1/2 da hareketle İstanbul'a gayrimenku! üzerinde ipotekli agörülmiyen Gazi Muallim mektebi tamiratı 4/10/932 tarihinden Devlet Demirvoiları llânları avdet eder. Tafsilât için Ga • lacaklılar ile diğer alâkadaranın 11/10/932 tarihine kadar bir hafta müddetle ve pazarlık suretile mülata, Gümrük karşısında Site ve irtifak hakkı sahiplerinin bu Sılaya gidecek mektep talebesinin Devlet Demiryolları üzerinde nakasaya vazedilmiştir. Şerait evvelce ilân edilenlerdir. Fransez Han No. 12 yazıhanehaklarını ve hususile faiz ve ma% 50 tenzilâtla seyahatine müteallik D. D./7 numaralı yolcu tarifeTaliplerin 11/10/932 tarihine musadif salı günü saat on beşte Ma sine müracaat. Tel. B. O. 1041 sarife dair olan iddialarını, ilân sinde her sene mayıs bidayetinden eylul gayesine kadar gösterilen arif Vekâleti İnşaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. tarihinden itibaren (20) yirmi tenzilât müddetinin teşrinievvel gayesine kadar yani bir ay daha temtstanbul ikinci icra memurluğundan: gün içinde evrakı müsbitalerile dit edildiği ilân olunur. Bir borçtan dolayı mahcuz ve satıl bildimeleri, aksi ha'de hakları ması mukarrer ev eşyası 11/10/932 tatapu sicillerile sabit olmadıkça rihine musadif salı günü saat 1012 radsatış bedelinin payîaşmasjndan delerinde Balat'ta Ayan caddesinde Tatlımemba sokağında 4/6 numaralı hariç kalacakları cihetle alâka Komisyonumuza mülhak mektepler için komisyon idaresindeki Mektebimiz dökümhane şefliği münhaldir. Asgarî 500 kiloluk dehane önünde açık arttırma suretile sadaranın işbu maddenin mezkur şerait mucibince yaptırılacak 250 adet sıra 26/10/932 tarihine mu • tılacağından talip olanların yevmi mezmir dökümünü idareye muktedir ve muallim olmağa salâhiyettar ze fıkrasma göre hareket etmeleri sadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usukurda mahallinde hazır bulunacak mevattan talip olanların mektebimiz idaresine müracaatleri ve kendile ve daha fazla malumat almak islile mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin mezkur günde te • rine tekrar iade edilmek üzere vesikalarmın veya musaddak suretle muruna 932/14 dosya numarasile mtitiyenlerin 932/1319 dosya nu minat makbuzları ile Maarif dairesindeki komjsyonumuza müraçaatracaat eylemeleri ilân olunur. rinin gönderihnesi ilân olunur. •taratile müracaatleri ilân olunur Utanbul Dördüncü lcra Memurluğundan; Camhurîyet W = S ^ M Ş i T ve FAHRİ B.ler2SLifStt Ş M v ve HERMİNE H. lar S L i f S ŞAMRAM ME H N Bu gece: ŞehzadebaşıMİLLET TİYATROSUNDA ^ ^ Yüksek Muallim Mektebi Tasfiye Heyeti Riyasetinden: Müdürlüğünden: SELAMET Karacabey Harası Müdürlüğünden: 508 BALILLA FİAT eTeTe. Perşembe VATAN Polatlı Malmüdürlüğünden: Mülkiye mektebi müdürlüğünden: SAKARYA vapuru I Zonguldak BURSA rııııiiirifsi I (izmir)e Karacabey Harası Müdürlüğünden: A D N A N Gazi Muallim Mektebi MiidiirlüfüiHİen: İ Z M i R'e Liseler Âlımsatım Komisyonundan: Konya Mmtaka San'at Mektebi Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog