Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

•&Tefirînevve] ••A MeKmet Nişantaşı'ndaki meşhur bakkal Kâmil Efendinin yanında çıraktı. Çok çalıskan ve seki bir çocuktu. Yalnız tek ku suru erken kalkamaması idi. Dük kânın üst katmda yattığı için her sabah ustasile aralarında ayni macera geçerdi. Kâmil Efendi dükkânı açı! mış, süprülmüş, temizlenmiş bulacağı yerde kepenkleri kapal: görür, anahtarla kapıyı açar, yukarı çıkar Mehmd'i uyandırmağa mecbur olurdu. Buna bir çare olmak üzere Kâmil Efendi bir çalar saat alıp H i K AY Sineklerden kurtulmak için Yazın pek çoğalan sinekler şu sırada büsbütün muacciz bir hale geldiler. Dışansı hafifçe osğumağa yüz tutar tutmaz hemen evlerin içerisine hücuma başlayıp tacizatta bulunmağa başlıyorlar. lş sade rahatsızhktan ibaret kalsa gene ne ise, fakat biliyorsunuz ki sinekler mikropları nakleden en tehlikelî vasıtalardır. Faraza bir leşten kalkıp yiyeceğiniz ekmek için etin üzerine konarlar. Onlardan kurtulmak için şimdiye kadar binbir çare düşünül • müştür. Faraza cibinlik, sinek kâğıdı ve saire bu meyandadır. Fakat bunlarm hiç biri tesir et miyor. Çünkü milyonu, milyarı buluyorlar. MCMLCkCTLC*»C Kazananiar Geçen defaki oiimecemiz (Mektep) idi. Doğru halledenler arasında beş liralık birinci mü kâfatı İzmir kız lisesinde 666 Ismet Hanım, ikinci mükâfat fş Bankası kumbarasını Samsun'da İnönü mektebi 281 Mebruke Hanım kazandı. Hediyeleri kendi lerine posta ile takdim olunacaktır. Bize birer resimlerini gön dermelerini rica ederiz. x Erken uyanmanın çaresi sem dolasıyordu. Kendi kendine: Erken uyanıyorum. Alâ, dedi, lâkin bu sefer de uykuya do yamıyorum. Birer katu boyalı kalem kaza nanlar: O akşam akhna bir tedbir geldi ve ipi koluna bağhyacak yer • de sıkıca karyolanın ayağına sardı. Sonra içinden şöyle söylendi: Yann Ali Ağa istediği kadar ipi çeksin. Bakalım uyanan olur mu? Bir haftadır erken kalkmaktan imanım gevredi. Yarın da biraz keyf çatayım! Heyhat bu plânı hiç te muvaf çlrağının yatağımn baş ucuna fakiyetle neticelenmedi, Mehmet koydu. Her akşam kurup bırakı ' KüçüksTnema artisttenSpanky ce JacMe Lyh ~Gera ertesi sabah her zamankinden dayor, fakat geldiği zaman Meh Maamafih âlimler de buna muŞunlara bakin, cantna da tazülmüşler. med'i gene uyur buluyordu. kabil tedbirler düşünmekten geÇırak: ri kalmıyorlar. Ne yapayım ustacığım, di Meselâ son zamanlarda «si yordu. Uykum o kadar ağır ki nek tuzağı» ismi verilen bir mankabil değil çııigırağı duyamıyo tar keşfedilmiştir. Buna konan rum. lngiliz'ler biliyorsunuz ki spöru • sinekler derhal zehirlenîp ölü Nihayet şöyle bir hal sureti çok sevdikleri gibi bahis tutuş yorlar. Yalnız ne var ki bu cins bulundu. Mehmed'in koluna bir mağa da bayılırlar. Fakat her yermantar tabiatte pek bol bulun ip bağlanacak, bu pencereden sarmuyor. Onun için hususî surette de at yarışı, futbol maçlarim, kıtılacak, bekçi Ali Ağa her sabah ha feci bir şekilde gözlerini aç yetiştirmek lâzım geliyor. kriket ve boks müsabakaları tersaat altıda bu ipi çekrek Meh mağa mecbur oldu. Bekçi Ali Ağa Hepinizi sineklerin iz'acatın tip edilemez. aşağı sarkan ipe asılınca karyo • med'i uyandıracaktı. dan kurtaracak böyle bir nebatın Afrika'daki fngiliz müstemle • lanın ayağı yerinden oynamış, keşf i doğrusu insanlarin pek çok kelerinden birinde Jakwell isminzaten eski püskü bir şey olduğu işine yarıyacaktır. Şimdiye ka • de zengin bir İngiliz gayet orijinal için tam ortasından çatır çatır aydar mütemadiyen uğraşılmasına bir müsabaka tertip etmiş, su ayrılmış, tembel Mehmet te ııiye rağmen bu kadar tesirli bir madgırlarını birbirlerile yarış ettir • uğradığım bilmiyerek yerlere sede keşfedilememişti. Tabiatin rilmişti. miştir. kuvveti kimde var?. Fakat bu iş zannedildiği kadar Bu felâket Mehmed'e büyük bir ibret dersi oldu. Hayatta erken kolay olmamıştır. Bir düzüne ka* Bir hafta bu usul çok iyi bir dikten sonra geriye dönüp git kalkıp vazifesini yapmaktan baş 1 1 inci teşrin bümecesi 1 tesir gösterdi. Mehmet vaktile dar su aygınnı bataklık bir sahamişlerdir. Bunun üzerine müşte ka çare olmadığını anladı. Uykukalkıyor, dükkânı açıyor, temiz ya getirmişler ve aç bırakmak surek bahse tutuşanlann parasife liyordu. Fakat akşama kadar esculuktan ve tembelliketn vaz geçE retile idman yaptırmişlardır. NiI neme esneme üstüne sersem ser ti. hayet yarış günü gelmiş, seyir seyircilerden bir kısmının bilet M E ücretleri geri verilmiştir. ciler toplanmıştır. Müsabak~ya Bazan garabet göstermek he • • dahil olan her bir su aygırımn C sırtı ayrı boyaya boyanmıştır. Der vesi yüzünden böyle müşkül mevnq an an n A ken su aygırları kızdınlmağa baş kilere düşülüyor. Fakat insan lanmış, içlerinden ancak ikisi mu hırs ve zevkinin daima değişik Capa 31 inci ilk mektep 71 Fuat, 2 inci ilk mektep 211 Mehmet Ali, Robertkol lej muallımlerinden Şukrü Huseyın Beym kızı Nevit, Davutpaşa nıektebinde 160 Mufide, Aksaray Gurebahüseyın mahalleslnde 19 Bürhan Kemal, Beyoğlu 18 ıncl İlk mektep Selma Sabri, Istanbul kız orta mektebi Melâhat, Senmişel Fransız lisesi Ekrem Ahmet, Erkek muallim mektebi frasızca muallimi Fuat Bey kızı Neclâ, Selçuksultan mektebi Selma Hayrı, A dana hapisane müdürü oğlu Muhittin, Gazi Antep Evkaf Müdurü Nedim Bey oğlu Salâhattin, Arnavutköy Sekbanbaşı sokağı 3 melek, Kütahya orta mektebi Kemal, Eskişehir Karapınar mektebi 51 Veysel, Ankara yüksek zıraat mektebi bahçeler asistanı Zihni Beyin kızı Sevim, Karacabey İlk mektep Muammer, Kütahya Dumaniç'll zade Nuri Efendi oğlu Salâhattin, Ceyhan fabrikator Hanefi Bey oğlu Muzaffer. Birer diizine defter kazananlar: Kaymakam Niyazi Bey oğlu Fikret, Gazi Antep Kurtuluş ilk mektebi 580 Enis, Sen Pulseri mektebi Anna Viloviç, Sıvas Istiklâl mektebi 59 Hayat, Tavşanlı Ca san zade Ömer Efendi oğlu Ferit, Ka racabey Çavuşköy mektebi 17 Medlha, Jandark mektebi Ahmet Nejat, Çemberlitag Peykhane caddesi 19 Jale, Baukesir erkek muallim mektebi 174 Mehmet, Düzce'de Mustafa Bey oğlu Ahmet Şevki. Niğde Sakarya mektebi 344 Şevket, KayBerl komiser muavini Hüsnu Bey oğlu Mustafa, Kasımpaşa bakkal Süleyman Efendi oğlu Hasan, Balıkeşir belediye karşısında kuyumcu Hüseyin Efendi oğlu Muzaffer, Izmlr Kamazğah Misafcı Millî mektebi 325 Kemal, Küçök»Bebek Dereboyu 30 Zuhal, Büyükdere kolacı İstepanef Efendi kızı Nevart, Ticaret orta mektebi talebesinden Necati, Kuleli askerî lisesi 309 Kadri, Gelibolu Namık Kemal mek teibi başmuallimi kızı Neriman, Kadıköy 6 ıncı ilk mektep 5 inci smıf Guzin. Merakft şeyfer Suaygırlannın yarışı Yartm düzine nardar: mendil kaza • M • Hanımkızlara elişleri a u DŞD Ğ • Y E t P N D L A A E , Üsküdar Sokullu Mehmetpaşa mektebi Azade, Yüksek ticaret mektebinden Fuat Niyazi, İstanbul tabibi adllsi Enver Bey oğlu Münir Oktay, Ayvauk İsmtpaşa mektebi 838 Perihan, Adana Kalekapı sı'nda sebzeci Mehmet Efendi oğlu Mu hittin, Davutpaşa orta mktebi 200 Orhan, Maltepe askerî Usesi 258 Necmettin, 38 inci ilk mektep 46 Nimet İsmail, 44 üncü ilk mektep 195 Seher, Vefa orta mektebi 649 İhsan Cahit. Ankara İnkılâp ilk mektebi 429 Güzin İbrahim, Senpülseri mektebî Enise, Balat Bereket sokağı 16 Şazment, Beyoğlu dörduncü ilk mektep 279 Adile Hasan, Cumhuriyet orta mektebi 217 Neriman, Ankara Yenişehir Ziraat Bankası apartımanı 2 Suphi Bey kızı Fikret, Bakırköy 10 temmuz caddesi 191 Vasfiye Cemil, Fatih 13 uncü ilk mektep 740 Cahit, Dlvanyolu'nda Asım, Kızütoprak Cami sokağı No. 2 Faik. N E, ayyen hedefe vâsıl olabilmişler j feyler istemesi işte bu çeşit garip dir. Diğerleri yarı yola kadar gel l teşebbüsleri meydana getiriyor. llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllMllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinil K .E A, D SD Şu tabiî büyüklükte birer nümunelerini bastığinîz şekiller size masa örtüleri yapmanız için gayet mükemmel bir broderi modeli olabilir. Bunlarm nasıl işlenecekleri sağda ve şoldaki şekülerde gösterilmiştir. Şu yukarıki boş hanelere öyle harf ler koyunuz ki soldan sağa doğru okunduğu zaman her biri manalı bir kelime olsun. Yukarıdan aşağıya okunduğu vakit te memleketimiz ve milletimiz için çok faydah bir şey meydana çıksm. Doğru halledenlerden bir kişiye 5 lira, bir kişiye bir İş Bankası kumbarası takdim edile • cek, resimleri gazetemize basılacaktır. Diğer 100 kişiye muhtelif hediyeler. Herhangi mükâfat kazananların resimleri de bize f otoğraflarım gönderdikleri takdir* de gazeteye basılır. Cevaplar ikinci teşrinin bi rinci gününe kadar «Cumhuri yet Çocuk sahifesi muharriri» adresine gönderilmelidir. Hal suretleri daima gazeteden kesilmiş cetveller üzerine yapılma I lıdır. Bu şartlara riayet etmi "yenler hediye kazanamazlar. Bebek Dereboyu 34 Muvaffak, Beyler beyi Küplüce caddesi Münir Bey oğlu Sarnim, Şisli Leylâ apartımanı 3 Doğan, Konya lisesi 443 Muzaffer, Amavutköy Amerikan kolleji Margaret Melkonyan, Bilecik maliye varidat kâtibi Hamdi Efendi kardeşi Mes'ut, Biga askerlik şubesi «kâ tibi Nuri Beyin kızı Güzin, Büyükdere serkomiser Sabri Bey kızı Vehibe, Kınahada Çarşı caddesi Mürüvvet, Trabzon Cudi Bey ilk mektebi 169 Semiha Zühtü, Büyükada Mustafa Bey sokağı Elena Ecologos, Harbiye mektebi jandarma mülâzimi Şefık Bey kızı Zuhal, Trabzon muallim mektebi 837 ismail, Beşiktaş 18 incjjilk mektep 130 Mithat, Konya askeri srta mek tebi 4731 Bedri, Samsun orta mektebi Tayyıbe Hüseyin, Eyüp Eskiyeni Hama^ıcıkmazı Cemal Avni, ŞişU Terakki lisesi Nevzat Ferit, Adana lisesi 369 Basri, Trabzon noterUğinde Salih Zeki Bey kardeşi Sevim, Süleymaniye Avnipaşa sokağı Cenan Nazmi. Sıvas tapu idaresinde Fikri Bey oflu Turgut, Tokat Cumhuriyet ilk mektebi Sermet, Bakırköy 1 inci Uk mektep 111 Tank, Gemlik posta ve telgraf müdürü oğlu Hulusi, İzmir karintinaYüdızteDe sokağı 35 Hüseyin Necati, 15 inci ilk mek tep 66 Hilmi, Yeniköy Köybaşı ahçı Cemal Efendi kardeşi Lutfiye, Burgazadası Çayır sokağı 13 Bebi Petridis, Italyan ticaret Usesi Zeld Enver, Kızıltoprak Ihlamur caddesinde 117 Feride. Sirkeci gümr rük müdürü kızı Perihan Galip, Hayriye lisesi ikinci smıf Orhan. Konya Cihan beyli ilk mektebi 129 İbrahim, Birinci ilk mektep 375 Muazzez, Konya muhtelit orta mektebi 454 Fahrünnisa Eeşat, Konya kız orta mektebi Hacer, Uşak Ulubey nahiyesi Dilâ7er mahallesi Hüsnü, Divanyolu Çelebi sokak 11 Nesrin, Balat Molla/Aşkı 36 Şükriye, Afyonkarahisar Sakarya mekteh' 139 Haluka Şakir. Usküdar Doğanrılar 218 Melâhat Hanımlar ve Bcy!er. Birer paket yazi kâğtdtkaza nanlar: . Birer kitap kazananlar: Üzerine ekmek ufakları yapışan şemsiyeyi kuşlar ne hale getirdiler? J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog