Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CamRariyet a Hikâye: Durak yerinde • • istanbul Borsası kapanış fiatları 510932 NUKUT Londra New York Paris Milano Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterdam Prag Viyana Madrit Bndapeşte Berlin Varşova Bükreş • Belgrat Moskova Yokohama Altuı Mecidiye Banknot Stockholm Ahş 730 213 168,50 215 113,50 26 814 25,50 83 121 26 15 30 49 22 24 66 50 918 38 237 37 Açılıs 731 0,472508 U.06 9,2122 3,4059 77,2988 2,4517 66,0118 1,1759 15,9725 3,984 5,7885 1,9879 4,2234 3,6597 79,5562 32,22 1,9936 1087,75 2.6637 Satış 735 213 170 218 117 27 820 • 27 85 124 28 17 32 50 24 25 69 55 919 39 239 40 Kapanış 730,75 0,47255 12,06 9,22 3,4059 77,2988 2,45125 66,0118 1,1759 15,9725 3,984 5,7885 1,9879 4,2234 3,6597 79,5562 32,22 1,9936 1087,75 2,6637 [Bağdat caddesinde Süadiyeye yakın otobüs durak yerlerin den biri. Vakit, akşam; orta Iık iyice kararmış. Fenerci, elindeki sırıklı meş'alesile hava gazlerini birer birer uyandıtı yor. Durak yerindeki karpuz sergisinde yanan karpit lâmba smın kokusu, rüzgârla dağılı yor. Cadde üzerinde arabalar, otomobiller, otobüsler seyrek • leşiyor.] [Durak yerindeki tahta kane pede, gümüşi sof ceketli, beyaz pantalon, beyaz iskarpinli, ya kası açık gömlek giymiş bir bey oturuyor... Başında şapka yok. Seyrek saçları ihtimamla taran mış, pırıl pınl parlıyor... Dayandığı bastonu ile arasıra kumları karıştırıyor.] [Bir ahbabı ziyaretten dönü yorum. Kahve rengi esvabım öyle toz olmuş ki açık renk esvaplı beyden farkım yok. Dizlerimde hafif bir kesiklik var. Durak yerindeki kanepenin bir ucuna da ben çöktüm.] Ben Affedersiniz beyefendi, otobüsün dönme zamanı yakın mı? Bey [Gayet müsterih] ya kın... Oh'.Çokiyi... Yorulmusa benziyorsunuz efendim. Eh, biraz... Oturun, dinlenin beyefen di... Bu otobüs olmazsa, öbür otobüs olsun... Sık sık gelip gidi yor... Hemen hemen çeyrek sa atte bir! Kolaylık oldu, beye fendi, Halka çok kolaylık oldu... Küfranı nimet etmiyelim, tren * lerin de yardımı, hizmeti unu tulmaz... Arabalarla gidip gel mek çok zordu... öyle efendim, öyle... Bendeniz, otobüslerde hiç acele etmem...Nedir efendim, itişe kakışa binmek, itiş tıkış oturmak... "Cftfijeh rahatsızhk ... Dolu mu geliyor, beklerim... Even, beyefendi... Beklerim... Hem de en boşunu... Sanki hususî dtomobili nizle gidiyormuşsunuz gibi... [Bir otobüs, durdu, iki müşteri aldı, yürüdü.] Ben Sık sık geliyor... Bey Şimdi bir tane daha gelecek... [Pek sık gelmeleri de iyi değil, tozdan boğulacağım; gıcık tut tu.] Bey Kendinizi üşütmüşsü nüz... Terli iken rüzgâra maruz kaldınızsa... Caddenin tozu... Birdenbire genzime kaçtı da... Anlaşılan siz, bu semtli değilsiniz... Araba, otomobil, otobüs, hatta bisiklet filân göründü mü, elinizle usulcacık burnunu zu, ağzınızı kaparsmız... [İnsan yaşadıkça öğreniyor... Uzaktan bir otobüs göründü, hemen ağzımı, bumumu tıkadım.] Ben Sahi tavsiyeniz mükemmel... [Otobüs durdu, bir müşteri aldı, yürüdü.] Ben Başka otobüs var değil mi? Bey Çooook... Biri gider, biri gelir... Bendenizin tabiatimdir. Oturur, beklerim. [Hayli de yorulmuşum; yor gunluk alıyorum... Bu zattan Allah razı olsun. Yorgun yorgun kalabalık otobüsün içinde sarsıla sarsıla büsbütün harap olacak • tım!] Bey [Uzaktan akseden tren sesine kulak kabarttı, cebrnden saatini çıkarıp baktı.] Son tren geliyor... Ben Haydarpaşa'ya mı? Evet... Bundan sonra yoktur... Yalnız otobüs var... [Dilinin ucunda mıydı be adam? Bir otobüs gözüktü. Ala • cak müşteri yoktu, durmadı, yürüdü.] Ben Otobüsler tenha git meğe başlıyorlar. Bey Büsbütün tanhalaşırlar. [Karpuz sergisi kapamyor. Ardarda geçen ikî otomobilin ko pardığı toz bulutu, msanlan ve eşyaları sarı bir harmani gibi kuşatıyor. Bir otobüs geliyor.] Bey Bu otobüslerin gidiş gelişlerini seyretmek te bir zevk... [Tozu olmasa iyi ama... Otobüs durmadan geçti... Gitti. Karpuz sergisi kapandı. Bey, ağır ağır ayağa kalktı. Nazikâne se lâm verdi.] Bey Allaha ısmarladık beyefendi. Ben Teşrif mi efendim... Aşağıya mmiyecek misiniz? Yoooo... Bendeniz burada ikamet ederim. Yaaaa!... Otobüs beklemiyor mıydmız? Yoooo... Hazmî taam için muayyen saatten evvel yatağa giremem. Son otobüsü beklerim. Son otobüsü mü? Evet... İşte, demin gitti. Yaaaa!... Artık yok mu? Kat'iyyen... Garajlarına girerler artık... Araba filân buhmmaz mı? Rasgele... Otomobil?... Baht işi... [Bey köşeyi döndü, ağîr aşır gidiyor. Görünürde arabaya, otomobile benzer şeylerden eser yok. Asf alt cadde, başı ve kuyruğu görünmiyen kara zif t sırtlı esa tjrî bir yılan gibi uzanmış duruyor. îki elim böğrümde bakı yorum.] Yürü, hafızım, yürü... Akılsız başın zahmetini ayak çeker!... MAHMUT YESARt 15 günlük ihracatımız Eylulde vaziyet ağustosa nazaran daha müsait bir şekle girmiştir Yapılan bir istatistiğe göre eylu lün on beş günü zarfında ihracatı mız (4,150,417) lirahk kıymet ar zetmektedir. Ağustosun son on beş günü zarfmdaki ihracatımız (2,164,567) lira tutmakta olmasına göre eyluldeki ihracatımız (1,985,850) lira fazla olmuştur. Eylulün son on beş günlük ihra catını aşağıda gösteriyoruz: Kıymeti Eşyanın cinsi Lira Koyun ve keçi 15,800 Yumurta 222,657 Ham derl 51,934 Av derileri 21,186 Yün 98,843 Tiftik 72,430 Halı 21,440 Arpa 38,819 Üzüm 1,786 098 İncir 809,493 Fındık (kabuklü) 12,371 Fındık (kabuksuz) 70,724 Tütün 640,733 Palamut 26,194 Palamut hulâsası 30,089 Afyon 147,680 Pamuk Maden kömürü 740 83,185 Ağustosun son on beş gününe göre tezayüt ettiği kalemler şunlardır: Av derileri ağustosun son on beş günü içinde (6,196) Ihalık ihraç edildiği halde eylulde (21,186) lirahk îhracat vuku bulmuştur. Uzihn ihracatında (1,519,862) lirahk bir tezayüt görülmüştür. tncir ihracatı (807,459) kabuklu fındık ihracatı (12,002) tütün ihracatı, (285,620) palamut ihracatı, (5,181) palamut hulâsası ihracatı, (6,825) afyon ihracatı da (113,586) lira fazlahk göstermektedir. Buna mukabil koyun ve keçi ih racatından (2,274), yumurta ihra catından (77,761), yün ihracatından (27,359), tiftık ihracatından (339,679), halı ihracatından (96,793), arpa ihracatından (49,555), kabuksuz fındık ihraca , tından (62,591), pamuk ihracatın dan (1,119), madenkömürü ihraca tından da (65,906) lirahk noksan vardır. Hakikî bir şaheserdir. ıtAinro Teşrîmevve! 1932 ^ * Bu akşunki program ANKARA: 12,30 plâk neşrijntı 18 orkestra 19 alaturka musikl 2) cazbant. İSTANBUL : 18 orkestra konseri , 19,30 sazt (Mak bule Haınm Yesarî Ben 21 Matmazel Rozental tarafından şaifaiar. BERLİN: 17,05 konser 18,20 nucdolin 19,35 konferans 20,05 Breslâv'daa 22,15 ha vadisler ve dans musiklsi 24,05 konser. BRESLAV: » 17,25 piyano Ue Beethoven'ln eserteri19,05 konferans 19,35 gramofon (Fall'in eserleri) 20,05 konsar 21,05 havadisler 21,15 marşlar. VİYANAJ ÇE KL E R Londra NewYork Paris Milano Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterdam Prag Viyana Madrit Berlin Varşova Bndapeşte Bfikreş Belgrat Yokohama Moskova Stockholm 20,45 (Alceste) bir perdelik dram 31,35 havadlsler 22,05 konser: (Lehafm eserleri). BUDAPEŞTE : 16,05 orkestra 17,35 Kentet 19,05 tslgan musiklsl 20,20 muhtelif program sonra: Bir kahveden naklen tsigan ha valarL BÜKREŞ: 19,45 gramofon 20,05 şarkılar (kadın sesi) 20,25 senfonik komer 21,05 konferans 21,20 kctoser devam ediyor 21,50 havadlsler. VARŞOVA: 18,05 hafif musiki 19,05 konser 19,35 edebî program 19,50 havadisler 20,05 hafif musiki 21,35 muhtelif 22,20 dans muslklsi (bu arada: Havadisler). r 1 KANUN NAMINA BU AKŞAM Hazin bir irtihal istanbul Ziraat Bankası memurlarmdan ve Sarıyer eçrafından merhum Ata Bey zade Ali Sami Bey kua bir hastalığı müteakıp tedavi edildiği Sağlık Yurdu hastanesinde henüz pek genç yaşında memlekete uç erkek çocıdc terkederek. vefat etmiş ve bütün kendisioi tanıyanlan derin teessürlere garketmiştir. Cenaze merasimine pek klymetlî yardım ve iştirak eden Banka heyeti muhteremesine ve hayabnı kurtarmak emelile pek çok çalıpan muallim Dr. Süreyya Hidayet ve Dr. Mehmet Necdet Bey • lerle tüccari mutebereden Ali Haydar Beye ve bizzat cenaze merasimine is • tirak eden muhterem bey ve efendilere ayn ayn te«ekküre teessürümüz mâni olduğundan muhterem gazetenule teşekkülerimizî arzederiz efendim. Ailesi namına: Bîraderrmuallnn Tahir, Eniştesi mfîtekaidinî bahriyeden M. ŞükrS ALENÎ TEŞEKKÜR Uzun müddettenberi müptelâ oîduğum ciğer bastalığından tedavi için girmiş olduğum Haydarpasa Tıp Fakül tesinde hazikane ameliyatile beni mu hakkak bir ölümden kurtaran müderris operatör Ak?f Şakir Beyefendiye minnet ve eokranlanmı alenen bevan ederîm. Üsküdar'da Valde Cami Çinili caddesi 20 numarab hanede Eskişehir'li tsa İRTİHAL Mülga Asar Rüsumat umum müdorii merhum Şükrü Bey kerimesi ve Liman Şirketi umumî kâtibi Resat Yılmaz Beym halası dün Anadoluhisarı'ndakî köşklerînde vefat etmiştir. Bugün öğle na mazı vakti cenazesi kaldırılarak. Ana doluhisan'ndaki aile kabristanına d%^ nedileeektir. Allah rahmet eylesin. ESHAM îş Bankan A. Şlmendileri Tramvay Terkos Balya Açılış 21.95 47 1ST1KRAZLAR Açılış îstikrazı Dahill Şark şimendiferi Düyunu Muv. Gümruk Saydı Mahl Bağdat Askeriye 5,60,25 TAHVÎLÂT Açılıs Elektrik Şirkeü Tramvay » Ttlnel . Rıhtun , Anadoln Çl) Anadoln (2) Anadolu (3) A. Mflmessil Kapanış Bu akşam: A DIN 34,10 34,10 36,45 33,90 33,90 35,90 A R T l S T i K sinemasında Büyük Gala miisameresi olarak P E S i N D E ( R U B A C Ü O R I ) Ilk italyanca sözlü ve şarkılı muazzam filim Teşekkür AğaKeyim Dr. Hikmet'in çok teh. likeli olan apandisit ameliyeaini i c rada büyük bir iktldar ve hazakat gösterdîğine şahit olduğumuz ope. ratör kaymakam Raif Beye bütün ailem efradı namına teaekkür ede. rim. CEVAT FEHMİ A LEM D A R sinemasında TEHLİKELİ YOLLAR Meraklı ve müheyyiç aşk ve sergüzeşt filmi G A R Y COOPER ve SILVIA SÎDNEY tarafından temsil edilmiş fevkalâde im îlâveten: Paramuunt halihazir dünya havadisleri. Bugünden itibaren ARMANDO FALCONİ 6RAZİA DEL RiO MevÜt Hicaz maslahatgüzarı merhum lut fullah Beyin ruhu îçin yannki cuma günü Sultanahmet'te, Yerebatan camiinde cuma namazmdan sonra Hafız Şevket Bey tarafından mevlidi nebevî kiraat erilecektir. Merhumun dostları mn ve arzu edenlerin teşrifleri rica o lunur. Üçüncü Balkan oyunları pazar günü Atina'da merasimle baslıyacak Atletlerimiz >»». ..^> gidiyor 6öndüz 21/24 1/2 gece 9 1/2 ta ilâveten: EDUARDO BiANCO Arjantin orkestrası. "Pampa Argentina,, mn tarihî tablolan arasında en mükemmel ve baş döndürücü tangolan terennüm edecektir. Telefon 42851 Balkan oyunlarına iştirak edemiyeceklerdir. Üçüncü Balkan oyunlarına pazar günü başlanacaktır. OPERA SİNEMASINDA Vatan uğrunda Kemali muvaffakiyetle devam ediyor. ilâveten: FOX halihazir dünya havadisleri. E T U A L S i N E M A Ş I Büyük program MU. N I T U Ş operetinin Fransızca ve aimanca kopyası birden gösteriimektedir Mevsimin en heyecanlı filmi Sönnet ameliyesi Sunnetçi, eski sıhhat memurlarindan Köprülüzade Mehmet Rifat Bey «Alelâde ve dikişli sunnet ameliyesi> isimli bir kitap yazmıştır. Alâkadarlara» tavsiye e deriz. Göreş şampiyonasi Yann Şehzadebaşı'ndaki Ferah sineması salonunda Ankara ve İs tanbul mıntakaları güreş şampiyonlan arasında müsabakalar yapıla caktır. Ankaral'ı güreşçiler dün şehrhnize gelmiştir. Bu akşam SÜVARE Saat 21,30 da GayrimOttefikler Futbol turnuvası başlıyor Şehir Tiyatrosu İstanbul Belediyeşi Yann papüacak İstantml Ankara güreş müsabakasına gîrecek olan ve dün §ch rimize gelen Ankara göreş şampiyonları Atina'da 9 teşrinievvel pazar güİkinci kafile ile gidecek atletler nü başhyacak olan üçüncü Balkan o şunlardır: Haydar, Mehmet, Meh yunlarına iştirak edecek olan atlet met Ali, Fuat, Muzaffer, trfan, Beve tenisçilerimizin ikinci kaf ilesi de sim, Sudi, Süat, Şirin Beyler. Sedat bugün Atina'ya hareket edecektir. Bey Atina'da bulunmaktadır. İkinci kafileye Tevfik Macar Dey riTevfik ve Ziya Beylere izin alı yaset etmektedir. namadığından bu iki kıymetli atlet Gayrimüttefik kulüpler arasında tertip ettiğimiz futbol turnuva maçlarına yann saat 12 de Çukurbostan halk stadyomunda başlanacaktır. Kulüplerin bugün saat 10 dan 12ye ve beşten yediye kadar matbaamıza nrüracaatle lisanlarmı almalannı ri. ca ederiz. Şimdiye kadar oyuncuların isim ve reshnlerini bildirmiyen kulüplerin de bir an evvel bunları bil. dirmeleri lâzımdır. Billur sesli kadın •™ Bu akşamdan itibaren GITTA ALPAR her tarafta olduğu gibi Istanbul'da dahi... filminde parlak muvaffakiyetler kazanacaktir. B B M A J i K SİNEMASINDA YEDİ KÖYÜN ZEYNEBİ Yazan: Hauptmann Nakleden : Seniha Bedri Hanım UMUMA ^ ™ Arzuyu umumî iizcrine ^ ASRÎ SiNEMADA Parlak muvaffakiyetler MALEK kazanmış olan HARBE GİDİYOR şen ve gülunçlü filmi 8 teşrinievvel cumartesi son matinesine kadar devam edecektir. Mutlaka • görünüz B CHARLOTTE SUSA GUSTAV FRÖHLIGH YABANCI BlR BAYRAK A L T I N D A Rus kazaklan peşlerinden gelirken kadınm soğukkanhbğı erkekleri şa şırtır. ilâveten: R. K. O. Dünya havadisleri. 8 teşrinievvel ASRî Cumartesi akşammdan itibaren SiNEMADA MA H K E M E Ankara Futbolcuları Eskişehire gittiler Ankara 5 (Telefonla) Ankara futbol birinci takımı Eskisehir takımı ile maç yapmak üzere bugün Eskişehir'e gitti. Maç cuma günü olacaktır. WALLACE BERRYCLARK GABLE JEANNE HARLOVV ve LEWIS STONE tarafından temsil edilen GiZLi Metro GoldwynMayer îilmi süper filmî başlıyor. Haydutlann hayıonı musavver müheyyiç ve müessir bir sahne. ^ Metro GoldVyn Mayer filmi | ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog