Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Teşrînîevve! 1932 Camhmrryel SON Vaziyet vahimleşîyor! Silâhlar işini tetkik için 5 ler konferan sı akti teklifini Almanya reddetti GUNıiN AK SLERİ Kurultayda son gün İsmet Pş. köprüsü dnü açıld; Başvekil Kömürhan'daki kopru açılırken mühim bir nutuk söyledi Kömürhan S (A.A.) Başvekil îsmet Paşa Hz. bu sabah 7,30 da Elâziz'den hareket ederek saat 10 da Kömürhan'a muvasalat buyurmuş lardır. Ismet Pş. Hz. MaJatya'dan, Elâziz'den ve civar köylerden topla. «an binlerce köylünün tezahüratı ara«mda Fırat üzerindeki kendi nam. larına izafe olunan biiyük beton köprünün at konma ve açılma merasiraini yaptıktan tonra Malatya'ya hareket etmişlerdir. Açılan bu köprii dünyada mevcut biiyük köprülerin sekizincisi ve A*ya'daki köprülerin birincisidir. Köprünün uzunluğu 164 metredir. Kömürhan 5 (A.A.) Başvekil Ismet aşa Hz. beraberlerinde Sıh hiye Vekîli Refik, birinci umumî müfettiş Ibrahim Tali Beyler olduğu halde saat 10 da Kömürhan köprü siinü teşrif buyurmuşlar, parlak ve samimî bir surette karşılanmışlar dır. Kömürhan köpriisünde Urfa, Diyarbekir, Bayazıt, Malatya, Sıvas, Gazi Antep, Maras Vilâyetlerinden gelen heyetlerle civar köylerden gelen binlerce köylü toplanmıştı. Küşat resmine yollar umum mü dürü Beyin nutku ile başlandı ve onu Elâziz ve Malatya namına iki nutuk takip etti. Birinci umumî müfettiş Ibrahim Tali Bey köprünün «tsmetpaşa» namı ile tevsim edileceğ&ıi tebşir ettîkten sonra tsmet Paşa Hz. mühim bir nutuk irat buyurdular ve köprüye gerilen kordelâları kesmek suretile, halkın mütemadi alkışları arasında küşat resmini yaptılar. Köprü başında bir çok kurbanlar kesildi ve heyeti umumiyeye büyük bir ziyafet verildi. Başvekil Paşa Hz. otomobillerle Bedi istasyonuna kadar giderek hususî bir trenle Malatya'ya hareket buyurdular. Malatya S (A.A.) Başvekil tsmet Pş. Hz. Fırat nehri üzerindeki büyük köprünün at konma ve açılma resmini yaptıktan sonra saat 15 te MaIatya istasyonuna muvasalat buyurmuşlardır. tsmet Paşa Hezretleri Firattan hareket cttikten sonra yollarda ve eski Malatya istasyonunda biriken binlerce halk tarafından samimî tezahüraila karşılanmışîardır. Malatya istasyonun da teşriflerine intizar eden ve miilha • kattan gelenlerle 10 bini bulan kesif bir halk kütlesi tarafından fevkalâde ha raretli tezahüratla karşılanarak, şiddetle alkışlanmışlar, bir asker kıt'ası ile mtktepliler tarafından selâmlanmıslardir. Bir hanım kız mektepliler namın» Paşaya bir buket takdim etti. Halkın cürur ve heyecam pek büyük idi. Ismet Paşa Hazretleri doğruca hükumet kona • ğını teşrif ettiler ve bir müddet istirahat eylediler. Belediyeyi, Cumhuriyet Halk Fırkasuu ziyaretten sonra ikaroeleri ne tahsis olunan Vilâyet konağuu teşrif buyurdular. CUMHURİYET lamet Paşa Hz. nin küşat resminde söyledikleri nutuk bu tabah aaat üç buçuğa kadar gelmemiştir. »•t'i.ıoıııtmjm Hitler'in Yeni beyanatı «Idare makamını kanunî şekilde ele alacağız» Roma 5 (A.A.) Tevere gazetesinin bir nv?habiri, Hitler ile görüşmege muvaffak olrau* ve Hitler kendi • aine ab'deki beyanatta bulunmuştur: «Nazi'lerin başlıca gayesi, martcsizme kvsı mücadeledir. Bizim hareketimiz, hatta zayıf hükümlere bile marksizm ile mücadele ebnek ve SiymhKızd koalis yonunu devirmek imkânınt bahşetmiştir. Biz, bunütt neticelerini gördük. 1918 senesinde olduğu gibi komünistler, Almanya'nm baricî siyasetini arkadan hançerlediler. Bugün de muhayyel aksülâmel, benim ileri hareketime mâni olmak için memleketi gene arkadan vurmağa çahşmaktadır. Gazete muhabiri, neden dolayı başvekâleti bizzat deruhde etmediği sualini sormuş, Hitler de şu suretle cevap vermiştir: «Alman kanunu esasisine nazaran, hükumeti «] e almak, idare etmek benim hakkun idi. F&lrat acele etmeğe ihtiyacımız olmadığı gibi, korkumuz da yoktur, asabileşmeğe de mahal görmüyo • ruz; çiinkü 6 tetrinisani intihabahnın bizim lehimize netice vereceğini daha fimdiden biliyoruz. Gazete muhabiri, ttalya'da Alman Nazilerînin bir hükumet darbesi yap malanna intizar edilmekte olduğunu söylemiştir. Hitler, şu cevabı vermiştir: «Italya'mn 1922 senesindeki vaziyetile Almanya'nın şimdiki vaziyeH yekdiğerinin ayni değildir. Bu suretle bir cebir hareketine ttalya'da lüzum vardır. Fakat, Almanya'da kanun dairesmde hareket daha kolay olacaktır. Bu sebepten dolayı daha yükseklere erişebiimek için aşa&idan basIadık.Cebir v şiddete müstenit hareketler, bizim için zararlıdır. Hitler, cnümuzdeki intihabata ait programı hakkında şöyle detniştir: «Vatanm düşmanlarnu kat'iyyen merhamet etmeksizin kovacagım. Al • man vatanınuı azameti için benim t«yrağım altinda çalışmağa amade bulu nanlara, evvelce bana karşı mücadele etmiş olduklannı düşünmiyarek elimi uzatacağım, kendilen'ne is bulunması Malullerin tekaOdiyeleri Ankara 5 (Telefonla) Malul • lerin tekaüdiyelerine dair olan 551 numaralı kanunun baa ahkâmı tadil olunacaktır. Yunanistan Bayram yapıyor Çaldaris'in hareketi fikir birliği yaratb Atina 5 (A.A.)ReUicumhur M. Zaimis, halkçı fırkası reisi M. Çal. daris'e bir telgraf göndererek Cum. huriyeti re*men ve tamamen tana . mak suretile mumaileyhi ve reUi bu. lunduğu halkçı fırkasını gö»terdiği vatanperverlikten dolayı tebrik et . mekte ve bu vatanperverliğin Yu . nan tarihine albn yazı ile geçece . ğini ilâve eylemektedir. Yunanistan'da bayram Atina 5 (A.A.) Yunan milleti arasında teeuüs eden birliği tazız için Yunanistan'ın bütün kilisele . rinde ruhanî ayinler yapılacaktır. Diğer taraftan ayni mes'ut hâdiseyî tes'it için de Reisicumhurun riyaset edeceği ve bütün fırkalar liderleri. nin, meb'us ve ayan azalarının hazır bulunacağı bir ziyafet tertip olun . maktadır. Bu ziyafette f ırka. reisleri, birer nutuk söyliyeceklerdir. M. Venizelos, Yunan birliğinin eumartesi günü bütün mekteplerde hararetle mevzuu bahsedilmesi içân icap eden malumatı vermiştir. Ankara'da kanlı bir vak'a Ankara 5 (Telefonla) Bugün burada istasyon civarında kanlı bir vak'a oldu. thsan ve Şevket isimli iki şahıs kavga ettiler. Neticede thsan Şevket'i ağır surette yaralıyarak kaçtı. tstasyon komiseri l.utfi Bev carihi otomobil ile takip etti ve bir kaç aaat içinde yakalamağa muvaffak oldu. Kazanç kanunu projesi Ankara 5 (Telefonla) MecÜHe bulunan kazanç kanunu projesinin ilk içtimalarda tetkiki için Maliye Vekâleti Meclis riyasetine bir tezkere yaznuşhr. Şarlo zehirlendi . :* Hollyvood 5 (A.A.) Charlie Chaplin'in bir zehirîenme neticesi hasta olduğu haber verilmektedir. Vaziyeti vahim telâkki ediltnemektedir. Rusyanın Atina Sefiri Moskova 4 (Hu. Mu.) Rusya nin Tabran Sefiri Daftian Yoldaş Atina sefirliğine tayin edilmiştir. Bugünlerde yeni vazifesine hareket edecektir. Çankm'da zelzele Çankırı 5 (A.A.) Bu gece saat 22 yi 20 geçe şimalden şarka doğru oldukça şiddetli bir hareketi arz olmuştur. Hasar ve zayiat yoktur. öz türkçe ile On günlük sıkı bir çahşmadan ' sonra, Dil Kurultayı, dün »on Berlin 5 (A.A.) Almanya hukuk taraftan teyit edilmediğinden dün Patoplantısım yaptı ve bilgisine, müsavatı ve Tahdidi Teslihat hakkında ris'te SimonHerriot arasında cereyan görgüsüne, duygusuna inandığı müzakeratta bulunacak olan Londra 5 eden mükâlemenin neticesinin ne oMuadamları bu uğurlu iş için «eçti, ler konferansına iştirake resmen davet ğu fevkalâd*» merak edilmiştir. dağıldı. edilmistir. Bazı parlâmento mensupları, muta On yıl önce, Büyük KurtarıcıBu davet, müsteşar Kont Bülow*a savver konferans hakkında mütereddit sının sevgisini uzak dağların arBerlin'deki tngiliz maslahatgüzan ta davranmakta, bu teklifin Fransa ve rafından şifahen yapılmıştır. dından belirmiş bir gün işığı gibi Almanya tarafından kabulü meşkuk olBu haberi neşreden Conti Ajansı duğunu ileri sürmektedir. Yalnız ka karanlık gönüllerinde taşıyan M. Kont Bülow'un cevabının bu mes'ebul edilecek formül veya formüller haklar, on gün, Kurultayda, güneş ledeki Alman noktai nazanna dair okında evvelce bir prensip itilâfı hasıl ten sağhk uman gözlerle onu lan tebliğin ruhuna tevafuk etmekte ololduğu takdirde konferansın muvaffaçepçevre sardılar. duğunu kabul edebileceğini beyan etmişkiyetlc neticeleneceği söyleniyor. tir. Türk budununun ilk kurtuluş tngiliz hükumetinin fikrince mutaBu beyanat.Almanya'nın hukuk mügünü, Yüce Baçbuğun Sıva$ Kusavver konferansta, İngiltere, Fransa, savatına ait mükâlemeler için Tahdidi Almanya ve ttalya bulunacak ve A • rultayını açtığı gündür. Türk dili* Teslihat konferansına iştirake muva nin ilk kurtuluş günü de gene o meiika, müsahit sıfatile çağırıiacaktır. fakat için ileri sürmüş olduğu şartlarını eşsiz başın Dolmabahçe Kurul • ileri sürmek arzusunda bulunduğuna deSilâh kuvvetlerini azaltma tayını açtığı gün... lil addedilmektedh*. mes'elesi etrafında Almanya, hukuk müsavatına mütealŞu güzel ata sözünü bilmiyen Cenevre 5 (A.A.) Wolff Ajan lik müzakerelere iştirak için iştirakten yoktur sanırım: îstemek yarı basından: evvel kendisinin hukuk müsavatına saşarmaktır... hip olduğunun tanınmasını istemek • Milletler Cemiyetine yardun heyet Yer yüzünün bizim çapta gelip tedir. leri umumî konfederasyonu idare hegeçicileri için söylenen bu söz, yeti, silâh kuvvetlerini Almanya teklifleri reddetti lesi hakkında bir karar azaltmak mes'e Mustafa Kemal gibi yılları günsureti kabul etLondra 5 (A.A.) Londra'da silere sığdıran bir basancı îçin anmiştir. yasî vaziyet vahimdir. 5 ler konferancak föyle olabilir: İttemek yap " Bu karar suretinde tahdidi teslihat suun içtimaa daveti teşebbüsünün alâkonferansımn tahdidi teslihata ait her maktır! kadar resmî mehafil tarafından takdir hangi bir sistemde hukukça müsavilik Bu Yüceler Yücesi, fimdiye edilmesi bu ibhamı izale edecek idi, esası lehinde müdahale vazifesile kat'î fakat dün akşam Berlin'den gelen ha değin ne istedise yaptı. Çünkü surette mükellef bulunduğu beyan edilberlere göre Almanya, kayıt ve şartsız onun her istediği, on dört milyon miştir. Müsavilik esasuıa her hangi bir olarak böyle bir konferansa iştirakten Türk'ün yüreğinde belirsiz yatan suretle mubalif harekette bulunmanın îmtina eylemiştir. isteklerdir! mevcut muahedeler mucibince silâh Eğer hal bu merkezde ise tngiliz tekBiz, on gün, Kurultayda hep lanndan tecerrüt eden hükumetleri yelifinin ferdası olnnyacak ve vaziyette niden silâhlanmağa sevkedebileceği de onu alkısladık. Begendiğimiz her yeniden bir tahavvül hasıl olacaktır. bu karar suretinde kaydolunmuştur. Almanya'nın bu hareketi, henüz bir güzel söz onundur. Bize sıcak gelen her düsünce onundur. Onun Hangi maaşların yanındaki gönüllere ve baslara. Celâl Bey aşıladığı duygular ve düşünceler! 10 seneligi verilecek? Bugün geliyor Onun, dört yanını sarmıs yıldızlara ısık dağıtan güneşten ne (Birinci sahifeden mab'att) Ankara 5 (Telefonla) Yetim aynhğı var? O da, kendisini çevtecrübe tahakkuk eden maden şart. ve dnl maaşlarından 40 kuruşa ka . namelerinin yeniden tetkikrîe fenne reliyenleri aydınlatmıyor mu? dar olanlarının 10 seneliklerinin ve iktisada uygun şekilde tadili. def'aten verHmesi muamelesi he . Resit Galip Beyin, değişme yılVekil B. bütün bu mes'eleler haknüz bitTnemişıtir. Bu muamele bu larının alevleri içinde yetişmiş kında izahat aldıktan sonra hüku aene ikmal edilebilecektir. aydınhk başmı, bu toprağm en metin maden işlerile yakından alâ Gelecek sene 45 ve 49 kuruşluk çok ısık istiyen yerine diken onun kadar olduğunu ve icap eden ted • maaşların 10 seneliklerinin tediye. eli değil midir? birlerm alınacağını söylemiftir. sine çalıçılacaktır. Samih Rif at T5eyin zengin bilCelâl B., dün öğleden sonra YUk. 50 kurusa kadar olan maaşlar gisini, ince duygusunu, tez kav • sek İktisat ve Ticaret mektebini xL mühim bir yekun tuttuğu için bun. rayışını bir dilek uğrunda çalışyaret ederek mektep müdürii Hüsnü larm 10 seneliklerinin verilmesi bir Beyden mektebin idarî ve tedris vatıran onun eşsiz gücü değil midir? müddet sonraya kalacaktır. ziyeti hakkında izabat almıstır. Ruşen Eşref Beyin sesinde, en Vekil Bey, daha olgun mezun verMısır'da Travers müsabakasını taze sözlerle, en yeni duygularla, mesi için, mektepte bazı ıslahat yaen tatlı, en özlü türkçeyi çağla • pılacağım söylemiftir. Celâl Bey kazanan bir Lürk taciri tan onun büyük sevgisi değil mi • dün ayni zamanda Ticaret ve Sanayi tstanbul'da Mahmutpaşa'da Sultandir? müzeai ile Yüksek tktisat ve Ticaret odalaruıda icrayi ticaret eden Fehmi B. Bu sorgular bitmez, tükenmez.. mektebmdeki tktisat Vekâletine ait müessesesi son defa Mısır'da yapılan Bu yurdun üstünde ne var ki onun lâboratuvarı da ziyaret etmiştir. ağaç travers münakasasına iştirak ettniş olmasın?... Şu aldığımız soluk Vekil Bey bugün akşam trenle ve kazanmıştır. £ Ankara'ya gidecektir. lardan tutun da!... Bu millî müessese yakında Mısır'a Darölfönundaki ziyafet M. Venizelot'un memnuniyeti Atina 5 (A.A.) M. Venizelos gazetelere beyanatında demiştir ki: «Millet arasında birliğin teessüsü. nü görmeden evvel ölmek Utemiyor. dum. İleride her ne olursa olsun Yu. nanistan'ın en büyük ikmci fırka • sının cumhuriyeti tanınus olması fevkalâde ehemmiyetli bir hâdisedir. Atina 5 (A.A.) Gazetelerin is. tihbarına göre M. Venizelos, bütün gayretini şimdi bir millî ittihat hü. kumeti teşkiline sarf edecektir. Rusya Romanya itilâfı Moskova 4 (Hu. Mu.) Rusya • Romanya miizakeratı Cenevre'de mu vaffakiyetle devam etmektedir, yakında muahedenin imzalanacağı kat'iygtle söyleniyor. lâzım gelen 7 milyon işsizimiz var. Almanya'yı idare etmek için bütün maddî kuvvetlere malik bulunuyoruz. Hükumeti idare etmeğe gerek ahlâken ve gerek kanunn hakkımıze vardır. Alman milltinin iyiliği îçin ve Cenabıhak na • mına kuvvetle değil, milletin müttefi • kan izhar ettiği arzuya istinaden hükumeti idare edeceğimiz zaman; pek ziyade yaklaşmıştır. İtalya ile Almanya'nin müşterek düşmanları vardır. Her ikisinin de vazife • si, medeniyel davası için beraberce çalışmaktır.» Dün Rus sanayi heyeti reisi profesör Orlof Darülfünunda bir kon ferans verecekti. tktisat Vekili Celâl Bey de konferansta bulunmak üzere Darülfununa gelmişti. Fakat profesör hastalandığından konferan» verilememis, Vekil Bey de jnüderrislerle samimî hasbıhaller yapmıştır. sevkiyata başlıyacaktır. Müessese bu hususta teshilât temini için Haricî Ti caret Ofisinin delâletine müracaat et • miş ve Ofis te lâzım gelen tedbırleri almışbr. YUSUF ZİYA Suriye'de bir istihkâma hücum Beyrut 5 (A.A.) Fransız idareşi zamanında bir ihtilâf sebebi teşkil eden mıntakadan gelen kuvvetli bir bedevî akıncı kafilesi Eboukemali mevziine budenbire taarruzda bu lunmuştur. Bir zabit ölmüş, bir çok asker de yaralanmıştır. dün Ticaret Müdiriyetine verilmiştir. Kooperatif işlertni takip için evvelce Ankara'ya gitmiş olan dokumacılar cemiyeti reisi Yahya Bey İktisat Vekili Celâl Bey tarafından Tüccarlar dün de Ticaret Odasmkabul edilmiş ve daha o zaman Celâl da toplanarak tktisat Vekil; Celâl Bey bu kooperatif hakkında VekâBeyin yeni kontenjan tatbikatı hakletin mümkün olan her yardımı yakında sorduğu suallere cevap ver pacağını vadetmişti. Celâl Bey Yahmek üzere yapmakta oldukları tetya Beyi dün de tş Bankasmda kabul kiklerine devam etmişlerdir. etmiş ve evvelce vadolunan yardımı unutmadığmı ve küçük sanayi er . babma yardımın kendilerince ittihaz olunan prensibi es&slarından biri ol. Yazmacılar ve dokumacılar bir duğunu söylemiştir. Celâl Bey Yahya kooperatif teşkil etmişlerdi. KoopeBeyden trikotajcılarm ve çorapçılaratifin nizamnamesi âli tasdikten rın ne gibi dertleri olduğunu anla sonra tktisat Vekâletine tevdi olunmak istemiş ve bu bapta Yahya Bey muştur. Vekâlet kooperatif müessis lerinden bu nizamnamenin beş su Vekil Beyefendiye esnafm dilekleri hakkında arzı malumat eylemiştir. retini daha istediğinden bu suretler İki otomobil Kazası oldu , Tacirlerin tetkikieri Dokuz kişi muhtelif yer lerinden yaralandı Dün Tünelle Şişli arastnda oldukça mühim bir tramvay ve otomobil musademesi olmuştur. Tramvayın içinde bulunan yolculardan 2 kişi muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. Saat 18 de Şişli'den gelen 91 numaralı tramvay arabası hirdenbire karşuına çıkan Verpaten'in idaresindeki kamyonun üze • rine yürümüş, şoför de frenleri sıkıştı ramadığmdan aralannda şiddetli bir çarpışma olmuştur. Tramvayın içinde bulunan Nişantaş'mda mukim Hamdi B.. başından, polis birinci şube memurla • rından bir efendi de ayağından mec ruh olmuşlardır. ŞofÖr ve vatman hakkında takibata başlanmuur. maya alsaydı, küçüktenberi tanıdı ğım bir Türk gencini yabancıya tercih ederdim... Arada bir akluna Pakize de geliyor ve canım sıkıhyordu. Niçin bir arkadaşımla aram açılsm? Gönlünü almak içm ne yapsam?.. Varsın, hâla Andre'nin o Andre olmadığmı iddia etsin, «ha, ma...» der, geçerim. Evet, yarın onu gidip bulmalıyım. Bir de izin mes'elesi var. nnem Allahın her günü zırt zırt sokağa çıkmamı istemez. Bu sefer ne bahane bulacağım? Düşündüm, taşmdım, bir çare bul dum. Ertesi gün anneme dedim ki: Dün gece kemerimi Pakize'U de unutmuşum, gidip alayıra. 3 Sesini çıkarmadı. Yemeği yerye mez evden fırladım, Pakize'ye uğ radım, hemen boynuna sarıldım, biraz soğuk duruyordu, anneme sö) lediğim yalant anlattım: (Mabadi var} Yazmacılar ve dokumacılar kooperatifinin dilekleri BOYÜK HIKÂYEı 13 Sinema Delisi Kız Sinema delisi olduğun için farkedemezsin ya... Gözlerini sinema hırsı bürUmüş. Haydi oradan. E... Birak, bırak... Nasıl yaptınız provayı, anlat hele bir bakayım?.. Fakat Pakize'ye bu mes'eleyi anlatmak hiç caıum istemiyordu. Annemden, babamdan korkar gibi ondan da çekinmeğe başlamıştım. Tereddüdümü görünce bağırdı: Anlatsan a... Aman bırak, senicle konuşulmuyor. Anlat ta belki sana hak veriTİm. Hak vermezsin, inatçışın. yerek, filmin mevzuunu değiştire rek, likörden hiç bahsetmiyerek anlattım. Pakize uzun uzun düşündü. Yü zünde can sıkmtısı buruşukları vardı. SERVER BEL Sen bana kızacaksın ama, dedi ve sustu. Demin sen «prova yaptık» Kızmam, söyle, fakat ne söydiyince hak vermedim mi? Ben seliyeceğini biliyorum. nin iyiliğini istemez miyim? Ne söyliyeceğim? tstersin ama... Bu herif Andre değildir, di Aması nedir? yeceksin. Hiç. Eğer bu herif te meşhur An * Pakize neyi ima ettiğiml anladı dre Roan'sa ben bileklerimi kese • ve yüzüme hayretle baktı: rim. İşte o kadar. Haydi, haydi, dedi, anlat, pek Pakize ile daha fazla münakaşa merak ediyorum. etmedik ve biraz soğuk ayrıldık. O Artık Pakize'ye itimadım da kalgece de bu mes'eleyi düşünmek yümamıştı. Ya benim bir tuzağa düşzünden epeyce uykusuz kaldım. Pamemden korkarak, yahut kıskanç kize becerikli, kurnaz, çeneli bir kızlıkla gider bunları aileme anlatır • dır ama biraz ukalâ ve inatçıdır, biraz sa?.. tşi bozmağa kalkarsa?.. da kıskanç. tlk iddiasmdan geri dönemedi, beni de çekemedi. Fakat beFakat ben sakladıkça merakı ve ni asıl düşündüren şey annemle ba • ısrarı artıyordu. bamdı. Ne olaçak şimdi?, Andre perüihayet bjr çok yjrierjni gizli şembelerden filân bahsediyordu. O gün filim çevrilmeğe başlıyacak mı? Ben ölürüm, bunu anneme, babarrva söyliyemem; gene de ölürüm, artist olmaktan va geçemem. Kim bilir, artık ne kıyametler kopup kalkacak. Babam para canlısıdır, fakat yeni sinema artisti olan bir kıza da hemen bol bol para vermezler ya... Hem de, verseler bile babamın razı olacağı ne malum! Bir tek ümidim kalmıştı: Andre. Onun bu işe çare bulacağını çok ü mit ediyordum. Fakat nasıl çare bulacak? Annemle, babamla gelip konuşacak mı? AHah göstermesin! Karşılarında bir ecnebi görürlerse büsbütün kan başlarına çıkar. Eninde sonunda bir çare kalıyor: Evden kaçmak! Ne olur kaçarsam? Annemin, babamın yürelkerine iner mi? Yoksa biraz sabrederler, benim muvaffak olduğumu görürler, nihayet kabul ederler mi? Bilinmez ki... Şimdiye kadar bu memlekette hiç böyle sey olmamış. Herkes şaşıra cak: «Sabiha sinema artisti olmuş!» diyecek, her kafadan bir ses çıka cak, eski kafalılar annemin, babamın etrafını alacaklar: < Vah vah vah, keşki ölseydi de size bu acıyı vermeseydi... Ne de iyi kızdı, kim onu baştan çıkardı? Ah o adı batası sinema... Diyecekler; yeni kafalılar: « O kadar keder etmeyiniz, canım... Sinema artisti olmak namussuzluk değil, bilâkis Avrupa'da büyük bir şereftir!» Filân, falan diye tutturarak beni müdafaa edecekler. Peki... Pertev ne der acaba?.. Evet, Pertev!.. Onu düşününce yüreğim oynadı. Hemen gözümün önüne Andre ile Pertev geldi. Sinemayı filân unuttum, ikisini birbirile mukayeseye başladım: Hangisi daha güzel, hangisi daha se vimli, hangisi daha cana yakın?.. Tabiî, Pertev Andre gibi meşhur bir sinema artisti olsaydı, beni de »ine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog