Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

OSMANLI ıMPARATOİÎlUGUNDA r I 'Camfmfîyel •6Te,rrîneWel l932 MÂİCTUL yEZftİER 14 V.. ŞehSr ve memleket habeıierg Frugi Han Siyasî icmal Irak Cemiyeti Akvama Kabul ?dildi Cemiyeti Akvam Büyük Meclisi Irak hükumttâni Cemiyeti Akvam a. zalığına ittifekı âra ile kabul etti. Bu yeni hükunet ile birlikte Cemiyeti Akvam azaları elli altıya baliğ olmustur. Fakat mes'elenin ehemmiyeti Cemiyeti Ak>am azalarmm artmasında değU, harSi umumiden sonra manda namı altmda galip dev . letlerin idaresine verilen ve bir nevi tehlike halini alan bir çok memle ketlerden ilk defa birinin istiklâlini kazanmış olmasındadur. Irak istik lâlini ve hukuku hükümraniyi haiz devletler arasında mevki tutmasını tngiltere'ye değil, daha ziyade kendl millî gayretine ve fedakârlığına medyundur. Irak İngiliz mandası altına girdiğindenberi hiç bir zaman idarî ve siyasî esareti kabul etmemiştir. Irak milleti bu tngiliz mandasım fizerin. den atmak iç'm muslihane ve gayrimuslihane her türlü vesaite müra caat etmiş ve her türlü fedakârhğı yapmıştı. Defatla tngiliz'ler Irak hü. kumetine mandayı uzun müddet uzatacak muahede teklif inde bulun muşlardı. Fakat her defasmda Irak Millet Meclisindeki miUiyetperver Irak'hlar bu gibi muahedelere şâd detle muhalefet ederek kendi rıza ve ihtiyarları ile ecnebi boyunduruğu altında kalmaktan imtina etmişlerdL Nihayet îngiltere gerek siyaset gerek iktisadiyatı cihetinden Şarkın anahtar mevkii olan Irak'taki nüfua ve rtibarını büsbütün kaybetmemek için Irak'a istiklâl mi tanıyan ve iki müstakil ve hukuku müsavi devlet arasmdaki ittifak üzere münasebat tesis eden bir muahede teklif etmişti, Manda anasıl Cemiyeti Akvam ve kâleti olduğundan bu muahedenin mer'i olması için Cemiyeti Akvamın muvafakatini ve bu cetniyet azalığına kabulünü şart koymuştu. tngiltere bu siyasetinde ciddî olduğundan Irak'm Cemiyeti Akvam azalığına kabul edilmesi için her türlü müzaherette bulunacağını vadetmişti. tngiltere bu vadini bihakkın ifa et miştir. Çünkii tngiltere gibi manda namı altında bir çok zengin memleketleri müstemleke gibi i«ti<ımar eden bazı büyük devletler fena bir çığır açı . lacağından endişe ediyorlardı. tn • giltere'nin siyaseti çok elâstikidir. Siy*»î ve •evkiUeeyf mühim men fatlarinin himayesi hutusunda zor ve kuvvet ile iş göremediği yerde dostluk yolunu tutar ve behemehaf menafimi muhafaz a eder. tşte bu siyaset neticesi olarak Îngiltere vasatk şarkın merkezi olan memleketten idaresini ve askerî işgalini kaldırmış ise de bunun yerine kuvvetli bir dosl devlet kazanmıştır. tn«iltere'nm şarki siyaseti için bu muvaffakiyet askerî satvete istinat eden muvaffakiyet lerden daha mühhndir. Irak'm istik. lâline kavuşması ve cihan devletleri arasında mevki alması Şark millet lerinin nüfuz ve kudretinf artiracak ve Şarktaki diğer mahkum ve esir milletlerde parlak ümitler uyandı racak ve bunları dahi istikjile ka vuşmak için hamlelerde buHmmağa sevkedecektir. MUHARREM FEYZİ Balkan Birliğı heyeti Dün toplanarak, Bükreş'e gidecek murahhaslarımizı intihap etti sıhhî teşkilât ve içtimai siya»et ol mak üzere altı komisyondan teş#k kül edecektir. Murahhaslarımız gruplar halinde bu kotnisyonlara tefrik olunmuşlardır. Bu seferki müzakerat ruznamesine dahil olan başlıca mevat ta şun ~ lardan ibarettur: Balkan misakı, Balkan tarihini tetkik enstitüsü, Balkan ziraat odası nizamnamesi, merkezi tstanbul'da olmak üzere bir bahrî ofis teşkili, Balkan yollarının ve şimendiferlerinin htibatuu temin projesi, Balkan hükumetleri tebaasının bütün Bal kan memleketlerinde tâbi olacaklan ahkâm, Balkan tebaasından evli ka. dınların tâbi olacaklan ahkâm, vekarsı müsterek mücadele ve reme saıre .. Murahhaslarımız, bütün bu mevzular etrafında tezler hazırlıyacak lardır. Bu mevzular ve projeler arasında konferans için en mühim olanları, Balkan misakile, Balkan tebaasının Balkan memleketlerindeki hukukunu tayin edecek olan rejim projesidir. Murahhaslarımız ayın on beşinde Romanya vapurile Köstence'ye ha reket edeceklerdir. Ayın on sekizinde Bükreş'te mecli» içtimai yapılacak, konferans ta ayın on dokuzunda, Bükreş meb'usan meclisinde toplanacakbr. 3 üncü Balkan konferansına, Bal. kan Birliği ve Romanya meb'usan meclisi reisi M. Ticiopop riyaset e decektir. Yazan: * Tevfik Rüştü B. le bera ber İstanbuFa geliyor Vahsiyane icraatile ortaya korku ve dehset salan Selim'in zuimünden nasü kurtulacağmı herkes düftünüp duruyordu tran Hariciye Nazın Frugi HazreÜer! . elyevm Cenevre'de Cemiyeti Akvam c tçtimaına iştirak etmektedir. tçtimauı Balkan Birliğüıe mensup heyeti hitammı müteakıp Hariciye Vekilimiz murahhasamu, dün saat onda Ga Tevfik Rüftü Beyle beraber 12 ey latasaray lisesinde Trabzon meb'ululde şehrimize gelecek ve aym yirmi su Hasan Beyin riyasetinde bir iç alhsına kadar Boğaziçi'nde tran sefiri tima aktettniştir. Bunlar, (Cellât çeşmeai) nin önü | han âcizdi. Onda yalnız estelî bir Sadık Hana misafir haldıktan sonra ayın saltanat hırsı vardı. Kardeşi (Sul ne getirildiler ve duvann kenarına Bu toplantıda 19 teşrinievvelde tan Cem) gibi kıymetli bir şahsiyetin yirmi dokuzunda Cumhuriyet bayra dizildiler. (Cellât Sinan), çeşme Bükreş'te toplanacak olan 3 üncü mında hazır bulunmak üzere Ankara'ya felâketi pahasına olarak kazandığı nin önünde duruyor, sol elinin baş Balkan konferansına murahhas he gidecektir. Osmanlı tahtım bir türlü bırakmak parmağile elindeki enli kılıcın lü yeti olarak reis Trabzon meb'usu istemiyor, fakat bütün bu cereyan zumu kadar zağlı olup olmadığmı Hasan Bey, umumî kâtip Ruşen Eş lan idare edecek kudret ve kabili ref Bey, azalar da tnhisarlar Umum tetkik ediyordu. Sinan, Bostancıbayet gösteremiyordu. Zavalh Sultan müdür tnuavim Ahmet Mithat, Ah şıya sordu: Cem. (küffar eline) teslim edildik met Reşit, Ahmet Samim, doktor A Tamam mı?.. ten sonra, gurbet diyarında zar zar kil Muhtar, Ekrem Besim, Belediye Tamam . inliyerek can vertnişti. Bu büyük ra reis muavini Hâmit, Muslihittitn Bakırköy çimento fabrikasile BeSinan, yamaklarına bir işaret etti. kipten kurtulan Beyazıt, tam bir isÂdîl, Ajans müdiri umumisi Mu lediye arasında bir ihtilâf çıkmıştır. Cellât yamakları, en baştaki beye tiklâl ile saltanat süreceği zaman, İddia edildiğine göre fabrikanın anşa vaffak, Edebiyat Fakültesi reisi Muyaklaştılar. Kollarına girerek çeş üc oğlu yetismiş ve onunla rekabete edildiğî mahal ve müştemilâb iki yüz zaffer, Tokat meb'usu Nazım. Nemmenin öniine getirdiler. Arkasındagirişmişlerdi. Hzade Mithat, Zahire Borsası umumî bin arşmlık bir yer olup burası ev ki kürkü soyarak yere serili bir çukâtibi izamettin Âli, Turing kulüp Devlet ricali düşünüyor, artık ya velce sahipleri tarafmdan tarla kaivalm üstüne atıverdiler. Ve sonra vaş yavaş Osmanlı tahtmdan mezara desme tâbi tutularak ifraz ettirilmiş reisi Reşit Saffet, Abdülhak Şinasi, omuzlarından tutarak çeşmenin öHukuk Fakültesi reisi Tahir, Vasfi doğru kayan Beyazıd'ın bu rekabetve ifraz edilen kısımlann arasından nüne çökerttiler. Başını çeşmenin Rastt, MiIIet Meclisi Baskâtibi Vey yollar da açılmıştır. Fakat bilâhare lere tahammül edemiyeceğini kesti yalağına eğdiler ve geri çekildiler. gene toplu bir halde satılmış ve fab' sel Adil, Mardin meb'usu Yakup riyorlardı. Onun için hepsi de ŞehzaSinan'ın elindeki kılıç bir şimşek Kadri ve Edirne meb'usu Zeki Mes'ut rika yapılmıştır. Halbuki ifraz edidelerden birine temayüî gösteri gibi parladı. Beyin kesilmiş başı, Beylerle Efzayiş Süat Hammın git. len kısımlann arasından açılan yol • yor ve bu saltanat entrikalarını heryalağm içine frladı. Başsız vücut, mesi kararlaş.tırılmıştır. lar da kırk dört bin arsın tutmak ke* kendi taraftan lehine hallet al kanlar içinde çeşmenin kenarına tadır. Belediye bu yollarm kendisine mek istiyordu. Beyazıt devrinin hu Geçen sene tstanbul'da toplanan yuvarlandı. ait olduğunu ileri sürmektedir. Bu zur ve sükununa alışanlar, (Ahmet konferansa 44 murahhas iftirak et hususta mahkemeye müracaat edil • mistir. Bu sene Bükreş'e 24 murah Sultan) tarafını iltizam ediyor; Padiği gibi ayrıca Belediye müfettişleri has gidecektir. Babı hümayunun öünde bu taridişahı, istirahate muhtaç olduğuna tarafından da tahkikat icrasına baf> hi cinayetler tevali ederken, SadraDünkü toplanhda ayrıca konfe ikna ederek saltanattan f eragat et lanmıştır. ransın komisyonları ve müzakerat ı m Mustafa Paşa uykuıuzluktan, irtncğ* ve yerine bu şehzadeyi ge 2 ruznamesi etrafında da müzakerat endişe ve ıztıraptan bitap bir halde çirraeğe gayret gösteriyorlardı. cereyan etmiştir. konağmda düşünüyor, muhakkak Fakat Şehzade Selim, bütün bun Şehir Meclisi önümüzdeki ay ip olan bir felâketten, kellesini kurtaÜçüncü Balkan konferansı ber ları haber alıyor, babasının tahtım tidasından itibaren faaliyete geçe rabilmek için, çare arıyordu. mutat teşkilât ve adlî mesaili, siyasî kardeşlerine kaptırmamak için bü cektir. Mecliste tutulan zabıtTann ih yaklasma, fikrî yaklaştna, iktisadî Mustafa Paşa, mazisi parlak bir tün gayret ve kudretile çalısıyordu. tiyaca kâfi olmadığı görüldüğünden mesail, münakalât ve seyrüsefer, vezir değildi. Küçiik yaşında iken Ahmet Sultanı istiyenler, saray bu devreden itibaren stenografi ile (Frenkiıtan) dan esir edilerek ge ricali ile bazı hükumet erkânı idi. zabıt tutulması düsünülmekte, bu • tirilmiş, (Hüsnü cemal) e malik olFakat (Selim) in taraftarları, doğ ruın için tedbirler alınmaktadır. duğu içîn (Enderunu Hümayun) a rudan doğruya (Yeniçeriler) di. Nikaydedilmişti. Bir takrip ile Sultan hayet Selim, bu mühim istinat kuvBeyazıt'ın gözüne çarpmış, (veli) veti sayesinde babasının tahtım ele Belediye tarafından bu sene bhdenilen bu Padişah, kendisini der geçirmisti. 'Tiyatro mektebi açıbnaaı mukarrerdi. hal (Hâs bendegân) ı meyamna alSelim ve taraftarJannm cebrile Fakat buna ait tahsisatı Belediye ile mıştı Ifa ettiği hıdemat memnuKızkulesi ile Ahırkapı, Fenertahtı terkeden ve esrarengiz bir ö Maarif Vekâleti müştereken vere niyeti şahaneyi mucip olduğu için, bahçe f enerlerine birer sis düdüğü lümle hayatı sönen tkinci Beyazıt, ceklerdi. Halbuki Maarif Vekâleti as zaman zarfında (kapıcıbafi) lık konulmuştur. Sis olmadığı halde sahneden çekilir çekilmez, mücadele bu «ene bu masrafa iftirak edemi • mesnedile taltif ve bu suretle sarabu düdükler sabahın beşinden, beş ve entrika sahnesinde üç aktör kal yeceğini bildirdiğmden mektebin abuçuğundan başlıyarak sekize kayın en nüfuzlyı ^memurları sırasına mıştı. Selim, Korkut, Ahmet... Kor çılması gelecek seneye kalmiftır. dar cayır cayır ötüp duruyor. Aterfi edilmişti. (Sultan Cem) mes'ekut zayıftı. Mücadeleye mukave ralık aralık devam eden bu «esler lesinde !*"] gördüğü hizmet Beyamet edemedi. Fakat Ahmet, kolay sabahleyin sinirleri bozmak için zıd'ı o derece memnun «tmişti ki ; Tünel başında Süreyya fotoğraf kolay sahneyi terketmek istemiyor; bire bir geliyor. Sis düdükleri ihti. kendisine derhal (Rumeli Beyler \ hanesi yanındaki mezarlığın Bele entrika ile kuvveti birbirine mezce yaç hâsıl olduğu zaman öterse bubeyi) liğini verroiş, kısa bir rr.üddet | diyece tesviyesine başlanmıştır. Ci derek tahtı ele geçirmek istiyordu. na herkes razıdır. Tabndir ki sonra da (Veziri âzam) lık makaTahta ayak bastığı dakikadan iti , varın pazar ihtiyacını temin etmek memleketimizde de Avrupa'nın mına geçirmişti. baren görülmemiş bir siddet ve vah | üzere burası parke döşenecek ve seyşimalinde, Manş'ta olduğu gibi yar esnaf için üstü kapalı şık bir Koca Mustafa Paşanın yegâne şet gösteren Selim, muhitindekilere hergün sis olmaz. Düdüklerm böypazar mahalli haline konacaktır. mehareti, (İkinci Beyazıt) zama büyük bir havf ve dehset venniştL le sis olsun olmasm öttürülerek nında saray entrikalarını idare et | Kim olursa olsun, bir insanm haya halkın lüzomsuz yere iz'aç ediltnekte idi. O, Padişahın zayıf damatma kınk bir testi kadar ehemmiyet memesi lâzımdır, diyoruz. Yapılan tetkikata nazaran evvelce rını biliyor, vaziyeti ona göre idare vermiyen; en küçük bir hiddet ve tstanbul'un muhtelif semtlerme işliediyordu. Padişah oğullarından (Ah gazabını, ölümle teskin eden ( S e yen otobüslere büyük bir rağbet gösmet Sultan )ı fazla seviyor ve daima lim) e karşı hiç kimsede emniyet ve terildiği halde son zamanlarda bu onu memnun etmek istiyordu. Hatta itimat kalmamıştı. Allah taraf ından, rağbetin azalmakta olduğu anlaşıl bir aralık onu (Veliaht) yapmak büe bir musibet gibi gelen bu kanlı Pa mıştır. Bu yüzden otobüs adedi de istedi. Beyazıd'ın bu arzusu, diğer dişahtan artık herke» korkuyor, çe günden güne azalmaktadır. Bundan oğuilarım kıskandırdı. Bir taraftan kiniyor... Bu âfetten kurtulabilmek üç ay evvel yüz yirmi otobüs çalış Şehzade (Korkut), diğer taraftan için bir çare düşünüyordu. makta olduğu halde bugün otobüs (Selim); daha babalarınuı sağlığmKör Celâl isminde birisi çarşı içinde adedi doksan altıya inmistir. Koca Mustafa Paşa, bütün halâs da tahtı ele geçirmek istiyorlardı. kaçak çakmaktası satarken yakalanmıs çaresini, (Ahmet Sultan) da bulu Devlet rîcali ile (Yeniçeri iimerave 9 uncu Ihtisas mahkemesine verilmis yordu. Onunla gizli gizli muhabere sı) da partilere ayrılmışlardı. Bir Yapılan tetkikat neticesinde bir ediyor. Selim'i devirerek yerine geç •e alb ay hapse, 750 kurus para cezakumı (Korkud) a; diğer kısmı (Se kısım mezarlıklar tamaraen dol mesi için onu harekete getirmek is sına mahkum olmustur. linj) e.. Zevk ve rahata meclup o muş bir hale geldiğinden bu kabü tiyordu. Veziri azam, kurnaz dav Zekeriyya oğlu Hüseyin isminde diğer lanlar da, Atnasya ValUi (Ahmet yerlere yalnız aile mezarlığı olanranıyor, Selim'in gazabına uğrama bir sahıs ta Ortaköy'de kaçak tütün saSultan) a taraftarhk ediyorlardı. lann defnine müsaade edilmesi ve mak için hissiyatmı tamamile »aklı başka cenaze gömülmemesi için alâ tarken yakalanmif, altı ay hapse ve altPadişah, ihtiyardı. Fikren ve ru yor, hatta Selim'e hoş görünmek kadarlara emir verilmiştirmıs Iira para cezasına mahkum ol için ekseriya Ahmet Sultan aleyhin[*] Mustafa Paşanın bu mes'elede oy muştur. de dedikodu bile yapıyordu. tuuügı rol lâyıkile anlaşılamıyor. Tarih diye Reisi ve Şehir Meclisi azasın . Selim de artık bu (Ahmet Sul lerimizden bazılan, Pasanm Sultan Beyazıt dan, cemiyetler mümessillerindeiı ve tan) tnücadelesine nihayet yermek taDafından Papaya gondenlerek sadece Fırka rüesasından seçilecek birer Sultan (Cem) in ahvalini tetkik et istiyor. Bunun için de gizli bir f ırka heyet Kolordu merkezme gidecek, tertip ediyordu. En güzide kuvvet tİKİlğini yazıyor. Bir kısmı da hile ile Kolordu Kumandanına halkın ordu. Sultan Cem'in nezdine ızam olunarak ze lerden mürekkep olan bu fırka giz Türkiye'de para piyankosu hakkı hirll bir ustura ile Cem'i tıraş ederek ol lice gidecek, Amasya'yı b»r anda imuza olan şükran hislerini arzede. Tayyare Cemiyetine verildiğinden memhata ederek, (Ahmet Sultan) işini dttrdüğttnü kaydediyor. Muhakkak olan cektir. bir şey varsa, (Cem) in ölümunde, Mus bitiriverecekti. leketimizde başka para piyankosu terGece Cumhuriyet meydanmda Şe. Mabadi var tafa Paşa faal bir rol oynamıştiı. tip etmek ve bilet satmak kanunen memhdr bandosu, Beyazıt meydanında nudur. merasimi tes'it edeceklerdir. Halk rını anladıkları gün, bugündür. askerî bando çalacak ve bu meydan. Fakat verüen bir habere göre bir çok ve kara ve deniz nakliye vasıtaları Istanbul'un bu şerefli ytldönü . larla Üskiidar'da Doğancılar par . iki dakika oldukları yerde dura • • münde, evvelâ hiç bir Istanbul'lu.. şirket memuru ve tacirlerden mürekkep kında Belediye tarafından havaî fi. sonra hiç bir Türk, bu mazlum şe cak, tstanbul'u bu saadete kavuş . bir şebeke tngiltre'de yapılmakta olan şekler attırılacaktır. htrde medenî Avrupa'nm >aplığ> turan şehitleri tahattur edecekler ve en büyük ikramiyesi 30,000 İngiliz işgal facialarım unutmaz ve kendidir. Onu bes geçe kıt'alar yürüyüş lirası tutan meşhur Derby at yanşları sme müstakil bir insan şerefile nefes sıralanna göre Sultanahmet mey . Kurtuluş Bayramı münasebetile piyankosunun biletlerini tstanbul'da ve almak hakkını veren Büy'ik Gazi . danından hareket edeceklerdir. bugün tşehrimizde bulunan bütün Anadolu'nun bazı sebirlerinde kaçak dn neferine kadar bütün ' r o. ••k Tramvay yolu ile Alemdar . Sal. mektepler tatil edilmişlerdir. dusunun zaferini minneî'.e anar. olarak satmışlardır. kımsöğüt, Reşadrye, Takaim'e gidiDarülfünun, lise ve orta mektep Gümrük idaresi şebekeyi elde etmis, lecektir. talebeleri yapılacak merasime işti. ve bu husustaki tahkikatını tevsie ka Kıtaatın vürudünden sonra Be . îatanbul'un Kurtuluş Bayramı mü. rak edeceklerdir. lediye namına Cumhuriyet abide . rar vermiştir. nasebetile bugün yapılacak merasim Ilk mekteplerde muallimler, Kur. sine bir çelenk konacaktır. için bir program hazırlanmıştır Piyanko kaçakçıları hakkında adlî tuluş Bayramı hakkinda talebelere Programa göre, Taksim'de Cum. Bunu müteakıp Harbiye mektebi takibat yapılacaktır. konferanslar vereceklerdir. huriyet meydanmda bir geçit resmi mızıkası tarafından istiklâl marşı yapılacaktır. çalınacaktır. Badlehu Darülfünun Darülfünunluları davet Geçît resmine iştirak edecckier namına müderrislerden, gençlik naMillî Türk Talebe Birliğinden: tam saat onda Sultanahmet meyda. mına âli mektep talebesinden ve şe. İstiklâl tarihimizin en muzaffer gün. nmda toplanmış bulunacaklar. Teş. Tetkiki ihtikâr komisyonu dün Vi hir namına Şehir Meclisi azasından lerinden biri olan güzel tstanbul'u. rinievvelin altıncı giinü Kolordu Ku. Iâyette Mektupçu Osman Beyin riya birer zat tarafından birer nutuk scytnandanının Sirkeci'de İstanbui top. muzun kurtuluşunun dönüm günü setinde toplanarak gaz ve şeker ihtikâlenecektir. Nutuklardan sonra Mer. rağına ayak bastığı tam saat onda olan 6 teşrinievvel gününü set'it için rı işini tetkik etmiştir. Komisyon kon kez Kumandanlığının işareti üzerine muhtelif mevkilerden yirmi bir pare yiiksek tahsM gençliğinin saat clo . tenjan muamelâu'le alâkadar gördüğü kıtaat Kolordu Kumandamnın öniin. top ablacak ve ilk top sesi duyui . kuzda Darülfünun meydanında top. de geçit resmi yapacaklardır. bazı hususat hakkında Ticaret Odasınduğu zaman limanda bulunan büyük lanmalarmı rfileriz. dan malumat istemistir öğleden sonra on altıda Bele • küçiik bütün vapurlar düdükisrile Bakırköy çimento fabrikasının yeri Şehir Meclisi açılıyor Tiyatro mektebi açılamıyor Ah minetterkos? Ayın 10 unda şikâyetlere sebep kalmıyacakmış! Bütün sabah ve akşam refikleri mizle biz de bir kaç gündür şehir deki susuzluğu mevzuu bahsetmek te, Terkos tesisatı fazla su temîni için tevsi olunahdanberi susuzluğun ortadan kalkmadığını, bil&kis fazla laştığıni yazmaktayız. Terkos şirketi gazetemize gön derdiği bir mektupla bu neşriyata cevap vermektedir. Mektupta yeni tesisatm henüz faaliyete geçirilme tiği, elyevm bu tesisatın borulara raptı ile uğraşıldığı, bu yüzden su ların kesilmesine zaruret görüldüğü, maamafih aym 10 undan sonra artık şikâyetlere sebep kalmıyacağı bildirilmektedir. tnşallah diyelim. Sis düdüğönön tecrübe ötüşleri Tünel başında pazar yeri Otobusler azalıyor I Doğru değil mi Mahkum olan kaçakçılar Akademi kurulacak Ankara'dan verilen bir habere göre Maarif Vekâleti bir akademi tesisi için tetkikat yaptırmaktadır. Bir proje hazırlanarak Vekiller Heyetine verilecektir. Mezarlıkların vaziyeti IşBankasının fabrikaları [Birind aahifeden mabatti Adana hattı bize geçiyor Bir Fransız şirketi tarafından işletilmekte olan Mersm Nusaybin hattmuı Adana Meydanıekbez kısmı yeni bir anlaşmaya göre bir teşrinisaniden itibaren Devlet Demir yolları idaresine geçecektir. Derbi biletleri sataniar yakalandı Vecihi balosu tlk tayyare mektebinin resmi kü şadı münasebetile bu gece Millet Mec lisi Reisi Kâz'.m Paşanın riyaseti«de Kadıköy'de Süreyya Paşa tiyatrosunda büyük bir balo verilecektir. Balonun çok mükemmel olması için her türlü tertibat alınmış ve hazırlıklar ikmal cdilmiştir. Mektepler tatil Tenkil edilen kaçakçı çetesi Mardin'in Derik kazasında bir kaçakçı çetesi müfrezelerimiz tarafından sıkıştırılmış ve 8 kişi ile 12 eşek, 1 katır, 2 deve yiikü eşya yakalan mıştır. İkisi yaralı olarak kaçan üç şaki şiddetle takip edilmektedir. erasim programı r~ N ihtikâr tetkikatı Bütün doktorlar hep bir ağızdan «vitamin» Ierin sağhk için lüzumundan bahsediyorlar. Vitamin nedir? Vitamin: Uzüm, tncir, Fmdık demektir. Millî ikisat ve Tasarruf Cemiyeti J tş Bankası diğer taraftan mew • lekette cam ve şişe yapar bir fab rika da mevcut olmadığmı görmüşt ve ayni esbabı mucibe ile bir cam ve şişe fabrikası vücude getirmeğe karar vermiştir. «Cam iş» e ait fabrika Karade • niz'in Rumeli sahillerinde tesis edilecektir. Bu sahillerden almaa ve cam imalinde kullanılıp kullanıl mıyacakları anlaşılmak için tahlil ettirilen ku«n nümuneleri çok mu vaffakiyetli neticeler vermiştir. TaK liller büyük bir Alman fabrikasm da yaptırılmıştır. Fabrika kum nü munelerinden cam imal ederek ts. tanbul'a göndermiş, bunlarla yalnız cam değil, kristal bile yapılabileceği anlaşılmıştır. «Camiş» cam ve şişe yapacaktır. B.u fabrikanın tesisi ve faaliyete gecmesi bugün artak bir zaman mes'elesi haline gelmİAtir. Banka bunlardan başka mevcut müesseselerinden bi r kısmmı da ıs lah ve tevsie karar vermiştir. An kara'da hali faaliyette bulunan yiin mensucat fabrikası bu meyandadır. Bu fabrika şimdiki halde kalın kumaşlar imal etmektedir. Banka bu fabrikayı yeni makinelerle bir mis iinden fazla tevsie karar vermiştir. Avrupa'dan getirilen makinelerle ince kumaş imal olunacaktır. Ma kineler almmıştır. Bunlarm tecrübe sinden elde edilen neticeler «Yünişsin tngiliz kumaşları ayarmda kumaşlar yapabüeceğini göstennektedir. tş Bankasının yeni müesseselerî arasında çivi ve tel fabrikası işi de vardır. Hakikî bir ihtiyaca tekabül edecek olan (Çivi ve Teliş) te kısa bir müddet içinde faaliyete baslıyacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog