Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansîklopedisi Ankara'da Yapılan İkinci Maçta da Rus'lara 32 "luıunni.uıııuH.nun.mmnmn^^^ ınrııınrnif zancu caYu salı günu çıkîyor 19 TCIgraı v e DoKuzuncu serre: No. 3048 hu r ı y «JK/ lOTANBt* ^AĞALOĞLU Posta NO. 246 5, Matbaa: 20472 Hayat Ansîkfopedısî Mektebe başfarken cağınız en mühim ve en faydalı kitaptır ff ComW,yef bayrah l J^^lL^âan aağaî R e m ü ge Buhranı nasıl Yenebiliriz? M. Kayyo'nun Viyana'da verdigi mühîm konferam Yegâne çare cdcoı ttfîhsalte fttıhTattı tevzirr îçîn acaba milUtler anlaçabilecekler mi? .Viyana 24 Dunaksam eski Çransız Bas vekili ve Maliye Nazın Josep CaıHatuc dünya' buErant hakktn da bir konferans verdi. Konferanu. Vîyana Kuîtür Blrligî teptip Şjtnu^tL Fjransa'nm en tanımnış saKsîyetlerînden bTri olan Uu Stîyar. ; , . $,t . • âyan azasıns dxb JcteîKçyyo Iemek îçln hemen hemen bütün «siyasî^îyjana'Elar» eskî sarayın mu azzam salonunu dolSurmustn. ö n sırada oturanlar arasında ReisicumKur Miklas, BaşveEÎDr. Dollfuss, diger Eükumet erkâm ve sefîrIee gotunüyonlu. Konferans bir buCaillaux «erKeşt soy Açtığımız anket büyük Büyük gün memleketin her tarafmda bir alâkayla karşılandı çok parlak merasimle tes'it edildi |Muvakkaten kalkmasina kuvvetli bîr temayül var fl£ fiEr attık: Umumî tetil gıtnötmron tuma olman btzi medenl düoj^nın bilbassa ticaret sahasındaki faalrjrete tamamen uymaktan menediyor. Bu yüzclen tkarî münasebetlerde vehareket|«rde aksaklıkoluyor, daldka geçmfan^mesi Iâzun.îsler3e giinler kay'" Cumhuriyet bayramı *' t e ftwW<mmixiffln Krtıi, tribünden geçît teyredüiyor, bir genç MillîTalebe BirUği namma nutuk »öyiüyor, Malul gazÜetfniz geçerke'n... Hafta tatili kalksınmı? İTafilîn pazara tahvîli ekseriy^tle tasvip ediüyor, Binaenaleyh & f t 4 tatili mot. laka yapılacaksa bunu pazar günâoe çevirelim. Sonra ayni fflrV üıerinde 4a> da üerledik: Bohran'kazancnnîzı darla<Urdı • ya« ( Mabadi 6 ıncı sahifede ' •mll"UrıUUIU|UUUI»IIIÜllllUIUIIIİlJIIIIIIIILIIllJllltL"UIBIIIIHIIIII'IIIIHHmil'<'nilt""nP"""M""1 m ı m ı u ı uımı IsfanbuCda ruşni geğute iftirati eSen<fa(KBâ oe*çyyart Cumhuriyet bayramı bu sene her yıldan ttaha yeni levazum göstermek' itibarUe de çok fayam coşkun tezahürata venle olda. Bühasta tttmbnVdikkat bîr hututiyetivardı. Tanfdar, yeni ve *on, da yaptlan resrm geçît UaJahaten bütün milleti aUtem tayyore toplan, bayük projelttor IttanBal müteheyyiç edecek kcBiar muazzam ve munta . sokaUarinŞan geçerken hdtihn yüzufîde itutMİğm zamdı.rAnkafa riimi geçıdi yüz tayyaremvan 'de yaratttğı 'duygu ddgalanîyor'da. iftirakUe fevkçdâde bjr hava ve manzara arzet Bayramı ana vatanuı her fiofen ayni harareüe tet*ü etti. Meranm fcfntaltni tvvuttle Jttanbul'daki renm geçıdin ordunmza alırim ziyoraz, ' ~ rârak uîat Bîr kâğı^a jazdığı not Ş 3 otTerîne Eaşlarken, kendisinîn vafanıî^ seyen bir Fransız olduğuvca, Fatafc b'uradarKr Avrupa'lı olara3ç3ü>nu?aca£ınınçünlEu îyibir Avt^jgüı ©Tmadan, »yîT>îr Fransız olmaja îmEân olmadı^nı soyledı ve devaıa etti. Konferansın en mültîm yerlerîni fio^SS ediyorun» •t 1880 senesinde Bfsmark ilk defa «larak nimaye usulünü çıkar dığı zaman onu dîğer devletler de taklp ettk Yalmz îngütere, müstesna oTarak »erbest tîcaret usulüne sadik kaîdı. lngîTtere*3en maada Sutun mllT^İlerm takîp ettiğî bu> himaye usuGınün gayesi daHilî saaayii korumaktan ibaretfî. Sanayi inklşaf'ettT. Avrupa mil Ietlçjî^ıralannda rekabet yapmak ihfîyacım nufettiler. İstîHsalât dabîlde dana paKalı satılıyor, harîce ucuz verîlîyordır. Harpten evveLvazîyet böyle îdi Barp, îmtün mllletler arasındaki Bctîsad? münasebatı baştan aşağı değîştirdi. O zamana kadar Avrupa, «Sunyanm f abrîkası» îdî. Her taraf tan gelen Iıam madde orada îşlenîr ve^geneoradan Eer larafa yayıîırdı. Harp b'u munaseSeti bozdu: Bir çok Aviepa mîITetlerme denîz yolu ka pânmtştı. Dîğerleri !se sîIâK ve cephane yapmakla ngraşhklarından başka sabalarda îstihsaiâta vakit bulamıyorlardı. Bu suretle dünyanın dîğer parçalarında bulunan memleketler, kendi ihtiyaclarım kendîleri temm etmek mecburiyetinde kaFdılar ve her tarafta büyük sanayi în kîsaf etti. Bu înkişaf harpten «onra dev adımlarile ilerledi, Avrupa'nın her kösesine muazzam gümrük du varları geril3i ve b'uhran bîr kâbus gibl dünyanın üzerîne çöktü. Bu buhranm mazr ile hîç bîr alâ kası yoktur. Evet, harpten evvel de mahallî krizler olmaz değifdi. Fakat böyle bütün dünyanın ayni afet at • tında înTemesi sîmdlye kadar görülmemif Eir ^felâîtettîr. (Maba&i 2 inci Istanbul'daki merasim ve resmi geçît Cumhurîyetîn onuncu yırdönümü bu sene tstanbul'da çok parlak bir şekilde tes'it eâümistİE. DeniTebUir ki şîmdiye.~ka3ar fiî^Bir bavranvb'u kadar guzel âtm Halkın b'u sene Cumhurîyet bayramını tes'it için gösterdiği tehaiük ve alâka, tasvir edilennyecek kadar buyük olnnıştur. Çok .gîizeTijir sonbahar h'avası da, buyük b'ayrama ayn btr>revnak vernustir. Cumartesi sabahı, saat yediden itib'aren şehir Ealkı sokaklara do • kufaneğe Haşlamifhr. B o g a z l ^ Ka dıkoy ve Haydarpaşa vapurian, tramvay arabalan, ofömobüler akjn akin yolcu tasunıslar, şeürin en uzak köselerinde bulunan vatandaşlar Kle merasbm, geçît resmmi gormek üzere sehrîn mefk'ezme 'dogru akm etmislerdir. Saat onida Beyazıt*tan Taksim'e kadar uzanan buyük c*d de gf£İlemiyecekİHrina]« sehnîstir. Tranjvaylar ısîememege faylannş, otomobllîer de arka sokaklartfan dölasmaga mecEar olmuşlardtr. Şefiîr SaatanSafa dönannnf, kor delâlarJa, bayraklarla suslenmîstir. tttanSul 'Maarif îSares! tarafın • (Mabadi'^ünciJt sahiiede) Ankarcfda Cumhuriyet bayramı: Büyük Gazi'miz tnbünde Itmet Q* Kâzım Paşcdarla beraber or'dunun ve gençliğin geçiflerini derin bir iftihar, ve memnutnyet içinde takip buyuruyorlar... Bükreş e giden Türk heyeti dün avdet etti Konferans dağıldıktan sonra, Bulgar'larin da iştirakile bir teblîğ nesredildi f AnkaraMa Sojı maç... atamına 3 e iarşî 2 ife gene y«tıildik«. Gqzi Hz. misafir tran Hariciye Nönrı Furugi Hatâa beraber Medisten çıkıp tribünlere giderlerken... DCrt ac&eteüen munafiHaslar vapürâan çücarTarlcen şamCa gütı« Ktmiş, BüTgayTar könOçüncu Balkan könferansma is. feransla Kaznfenan misakı imzala. tirak için Bukr^<s gîden ^Iurk" hemamıslar'di. Fakat b'undan sönra yetî murafifiasası dün «ehrimîze donyapılan bütün zîyaret ve ziyafet • müştür. Dördüncü BaTEan Ironfe lere gezintilere îstîrak etmislerdir. ransının gefecek sene Belgrat'ta geçen cuma günü Ro töplanması karargîr oTmüştur. 6 tnçt Ctguncü Balkan konferantı çar • İarriet Poşa ve VektOer Uk maçt seyrederlerten Ankara 30 (Telefonla) Şehrimizde bulunan Ros takımile bugün ikmeî ve son maç yapildı. Havanm çok güzd ohifu asaği yukarh bütün Ankara'yı sahaya celbetmisii. Maç heyecanlı oldu. Neticede Rus Ukımı bizhnkileri ikiye karsı Sçle yenerek ikinci bir galibiyet kazandı. bizim takun şunlar idn Hüsamettin, Hüsnü, LutK (tzmir) (Mabadi 3 üncü sahijede) Ankara da Gazi heykeli etraftnda çevrilmiş bir tzçÜer âbideye çelenk koyuyorlar.~ 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog