Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisı" zneı cuz'n salı günü çıkîyor 19 Dokuzuncu sene: No. 3047 ümhuri Bugünkü Merasim Hayat Ansiklopedisı Mektebe başlarken alacağınız en mühim ve en faydalı kitaptır 29 TeSfİniBVVBİ 932 29 Teşrinievvel: Cumhuriyefi Kurdugumuz GUn... IIIU)IIUirilllUlllllHlıııııılınıımılımHtnnfrpn|fnyimıi[iınrtmıııııi)inıuifTinmmımımıi[iııııı ÎSTANBUL CAĞALOĞLU TeTgraf ve meRüp adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutösu: Isfanbul, No 246 Telefon: Bagmulıarrir: 22366, Tahrir müdürü: 23236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 ^ ^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^~ ^^^^^ ^^^ ^^^ ^ ^^ ~^^ ^^^ ^^ 10 Rus'lara yenildik takımı dün karsdastılar Bugün büyük bir geçit resım yapılacak Ankara'da Rus takımı ile Halkevleri ve Türk Halkevleri namına Rus misafirlerimizi hararetle selâmla • dığını beyan etmiş ve bugünün bîr hahrası olmak üzere kendüerme bir bayrak hedrye etmistir. Bundan sonra Rus sefiri Suriç Cenaplarmın refikalan Rus spor cuları namına Türk takımı kapta nma zarif bir buket vermis, Türk j takımı kaptanı da ayıri suretle za, rif bir buketle mukabele eylemiş th. Merasim bu suretle nihayetlendikten sonra oyun hakem Kemal Rifat Beyin idaresmde basladi. Türk takımı şu suretle tesekkül etmişti: Hüsamettin, Hüsnü (tstanb'ul), Lutfi (tzmir), Muzaffer (tstan • bul), Nihat (İstanbul), Nazmi (tzmir), Sezai (tzmir), Sait (tzmir), Vehap (tzmir), Fuat (tzmir), Fikret (İstanbul). Bu sekil ayni zamanda Türk • Bulgar millî maçı içm çıkanlma/ı düsünülen millî takrmm bir tecrübesi mahiyetinde bulunuyordu. (Mabadi 5 Inci sahifede) ^••^^ ^^^r~^^^*~ ^^^^^^^ ^^^*~ ^^mı^mı Ankara 28 (A.A.) Sovyet futbolcularile Halkevleri takamı arasında yapılması mukarrer olan maç bugün tstikâl sahasında 10 bice yakm seyircînin önünde yaptldı. Oynn çok heyecanh ve zevkli cere yan etti. B. M. MecKsi Reisi Kâzun ve Basvekil Ismet Paşa Hazerab ile Vekiller, Rus sef iri Suriç Cenapları ve refikalan iki dost milletin sporculannın karsrlaşmalarını yakmdan takip içm sahayı tesrif etmisler dir. Saat üçie evvelâ Rus takımı ve bunu takiben Türk Halkevleri takımı sürekli alktslarla sahaya çıkblar.. Mutat merasimin icrasından ve oyuncular sahanın ortasında dizil dikten sonra Halkevi idarecile rinden Mümtaz Bey Türk Rus dostluğunun kıymet ve ehemmiyeTtuuüm'de HaztrJanan taM&YücM~Bffis tinden ve bunun bu gibi temaslaria Bugün, Cumhuriyet bayramı, büspor sahasmda da kuvvetlendiğini tün memlekette olduğu gibi tstan görmekle duyduğu derin sevmçten bul'dp, da heyecanla ve büyük te bahsederek kıymetü Rus sporcu zahüratla tes'it olunacaktn*. Bay Iarmı kendi sahalanmızda seyretram hazırhkları dün her tarafta. tamekle duyduğu bahtiyarhğı ifade mamen ikmal edilmistL Şehrin bir çok taraflannda taklar kurufanus, ^m^r~^^^r ^mmr ^^m^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^yesilUkler, bayraklar ve elektriklerle süslenmistir. Bu sabah vilâyefte bir kabul re» tni yapılacak, merasim geçisi de saat 11 de Beyazıt'tan baslıyacakbr. Bu nkşam Halk Fırkası tarafmdan Fn*ka merkezin4p büyük bir balo Gece her tarafta fener alaylan yapılacak, büyük meydanlarda mrzikalar çalacaktır. Bugün cuma rnhsatiybsi olanlardan maada bütün müesseseler ve dükkânlar kapalı buhınacaktır. Bayram vesilesile, Türk Matb'uat Cemîyeti, Beyoğlu'nda Eden'de gazetecîler için bir danslı çay tertip etmİştr. MUİÎ Türk Talebe Birlİği de arzu edenleri, bu sabah Darül • fünun. konferans salonunda verfle cek konf eransa davet etmektedm> I Ahmet Rasim ihtifali bir topleoıtı yapıkh Dün büyük üstadm hatırasını ihya inKHâplar anast Cun$ariy&,.on sene eovel bügm Uân «Mmif, &fe Türkmilîeti kendi muhadderahna bütm hâkim olmağa badamiştu «Cumhurîyet* tahrir rnlen bu büyük bayramı Camhuriyetin Büyük Reis ve Banitine «« tmtün millete te&rik eder. Gja^emh Ctunhuriyet Bayramı ferefine yann intîşar etmiyecekfir. Mes'ut bir hadise Fransa 3e itîlâf Memlek'etmıizle Fransa arâstnda sön muallâk mes'elelerin hal ve mlaç edilerek evvelki gün Ankara'da Hariciye Vekilhnîzle Fransız Bü yuk Elçisi Cont do Chambron taraffarmdan fanzalandığı anlaşıldı. Os • manlj tmparatorluğundan müdev • ver meshur borçlar mes'elesinm de b'ugünlerde Paris'te yeni bir sekle ifrağ olunarak imza edilmesine în • tizar olnnmaktadır. Bu suretle iki memleket arannda adına mes'ele denÜecek biç bîr anza kalmamış olacakbr. Artık iki memleket münasebetlerinin tamamen dostane bir çerçeve dahilinde yepyeni ve taptaze bîr yn/lrifaf arzetmeğe baslamasına Inç bir m&ni lr»ln»»ıniy oluyor de • mektir. Bu mes'ut neticeyi ber iki tarafın da büyük bir memnunîyetle kaydetmemeleri imkânı yoktur. Bn güzel vesfle 3e iki miHetîn zihinlere hücum eden tarihî ve an'anevî dostluğunun yakm ve uzak istikballer îçin daima daha iyi ve daha dostane olacak münasebetlere en kuvvetK teminat teskS edeceğini de büyük bir kanaatle îfade eylemekliğimizde Vataiofanaz sanınz. FMhakika nm aB&kmes'elelerin hallî, husmtfe Türk ve Fransız Cumhuriyetleri arannda olunca, yenilerîne intizaren iki mentleket münasebetlerinde mevcut pürüzleri bertaraf etmek manasmaal tnmakla iktifa olunamaz. Mevcnt pürüzlerin hallî onlann artılc yenilerinîn zuhuruna meydan vermiyeçek sağlam bir dostluğun îadesi demektir. Hiç olmazsa biz ıFürkieria zihniyet ve kanaatimiz b"u merkezdedir. Zaten şimdi Kallolünan mes*eîeler blz Türk'lerm ber bangi bir taksirimizle tabaddüs etmiş mes'eleler de*u<Kr. Eski devirden kalma borçlar ıYeni Türkiye'nin yeni hayatı îçin bashbasma garip bir macera sayı lacak münasebetsiz bir miras olup ö ancak imkân hadleri dahilinde bulabilirdi. tmparatorluğu tasfiye ettiğimiz zaman • hem ne kanlı ameliyelerle nasil bir tasfiye! dünyada mazinin bu türlü miraslarile dahi alâkasız Iığmı bihakkm Uân edebilecek milletlerin en başmda belki Türk'ler bu lunabilhlerdi. Biz bu iste sersemjye gerî bir imparatorluğun sahsında. ol sa da nihayet Türkiye'ye kredi yap mıs ecnebilerin kabahatsiz okluk Iarmı haseba. katmakla ise basla dık, ve yalnız onlara tediye kabüi yethnizle mütenasip bir hal surett nin zaruretini anlatmağa çahşiık. Zamanla beynehnilel borçlarda bu esasm en büyük zaruret olduğu ise bütün an'anesile »T»l»yJ»«ı* bulunuyor. Cenup Eudutlarnnızı alâkadar e*den islere gelince bu bahiste man dater Fransa'dan baska ortada bir de Suriye bulunduğunu burada açık soyliyebiliriz. Bu Suriye tmpara • torlugun tasfiyesi neticesinde ken disine hususî ve giderek müstakil bir mevcudiyet edimnek yolunda olan dünkü kardesimiz bir memlekettir. Her mületin hususî mevcudiyeti ile istDdâlmdeki ehemmiveti kendi istiklâlimizin azizliğuv den istidlâl eden biz Türk'lere gore cenup havaUmizde haksız değü, hatta her £angi derecesinde gayri samimî duygulara ve düşüncelere dSsmenin imkâm olamazdı. Bizim oralan içm istiyebileceğimiz seyleri bflmeyiz ki bir de burada tasrih ve tekrara Tuzum var mıdır? Biz ora lan için sadece dyi komsuluk ve şüphesiz emniyet isteriz, komsu ve kardes memleket için hür ve müstakil bir mfllet olmağa doğru inkisaf ve terakki dileriz, bir de tskenderun ve havalisindeki hususî idarenin tamamen insanî olan icaplanna hür met ve riayet bekleriz. Esaslar bunlardan ibaret olunca her iki veya üç tJif bu düsünce ve isteklerde çok YUNUS NADİ (Mabadi 2 inci sahtjede). Bulgariar niçin Çekildiler ? Konferans gelecek sene Sofya'da toplaniyor On senelik Fasist idaresi M. Mussolini halki ikinci on seneye hazirlıyor AJîmet Rasim îHMfcÜitıSe Roma 28 (A. A.) M. Mussolini bugün si yah gömleklilere hitaben soyliyeceğî bir nutukta diyecek tirki: cFasizm ih tüalinin ük 10 senesi bîtmiş tir. Bütün mil letlerin gSster dîği sevk ve he yecan ile başa M. MussoUtH rılan umumî büyük rşler insa ve imar hususundaki azmimize gelecek sıralarda birer sahit olacaktır. Karalar, denizler ve hava, hülâsa her yer kuvvetimizin, azmunizm Rpraen muraKKaslarî Eonferanst^ı izlerini taşımaktadır. çıtarken İkinci 10 sene İçinde bir çok yeni [Porflesülfi Btikreş Belediye Reîsî, stttndir vazifeler yeni emekler sarfetmemize gapfeüt Romanya Baridyz üazafi i bir takım fedakârlıklara katlanmamıza lüzutn gösterecektir. Biz hu Bükres 25 (Sureti mafisusads. giden muhabirimizden) Uçüncü gayret ve fedakârlıklan mes'uliyet Balkan konferansı daha toplanmaduygusile, dikkat ve basiretle gö dan Bulgar'lar itiraza baslamışlardı. ğüs gereceğiz.» Evvelâ hiç istirak etmek istemedi M. Mussolini nesrettiği bir Kararler. Sonra dört kişilik bir heyet gönnamede devlet dairelerinde kullanıderdiler ve ilk içtimada ekalliyet lan memurlar hakkmda S senedenler mes'elesi hakkmda bir karar beri muahaze ve takbih, maas indirverilmezse istirak edemiyeceklerini me veya kesme, smıf tenzili, para söylediler. Bilâhara bir sene zar . cezası kabilinden muhtelif tedbir fmda anlaşma kaydile misakın müleri iptal etmistir. zakeresini kabul ettüerse de Bulgar basmurahhasmra Sofya'ya davetinden sonra tekrar f ikirlerini değistir. diler. Başmurahhas Sofya rfönü şünde konferanstan çekileceklerini, içtimalara ancak müşahit sıfatile devam edebileceklerini beyan etti. {Mabadi 4 «nçu sa?»/edç) butunanlarSSn bîr grvp ra edümiştir. Saat 16 da baslanan ihtîFâTe şenVî > mizin bütün güzideleri, merhumun çocukluk ve gençlik arkadaskun, gazeteciler, Darüsşafaka talebeleri hazır bulunmuşlardır. Saat 4 te salon hmcantnç dblmusto. (Mabadi 4 üncü sahifede} Türk matbuabnin elli seneye yakin olan tarihînde şahsiyeti ile eserlen Qe yer almıs olan ve üfulü memlekette derin bir tesir husule getiren üstat Ahmet Rasim'in ruhunu taziz için Matbuat Çemiyeti tarafmdan haznianan ihtifal, dün Beyoğlu'nda, Bursa sokağmdaki Türk musikişinasları cemiyeti merkezinde ic ııııidiııınııınıımnıımnnınınnımınıınHiınınnHiıııımmııiraHiıııııiHiııımHiıııniBiımıımıııııiHinıra^^ Furusi Han Hz. dün istirahat ettiler Bugün Veremle Mücadele günüdür "Ankara 28 (Telefonîa) Iran Hariciye Nazîn Furugi Han Hz* bugün Ankara palasta istirahat etmiflerdir. Müsarünileyh Hz. saaft üçte îran sefarethanesine gitmişler ve bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar otele aydet elmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog