Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi zuncu ciiz'ü salı günü çîkîyor 19 UOKUZUnCU Sene: NO. 3046 umh ^ Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alaClMla 9 8 TflerİnİfMfifPİ V B r i n i e V V e i 3 ^ ' § « ÎSTANBUE CAGALOĞLU ragraf ve meKup aaresi: Cumauriyet, İstenbnl posta taıtusuT lsfenhul, No. 246 TtetetoniBaşmnhanlr: 22368. Tahrlp mudürt: 23236, İdare müduru: 22365. Matbaa: 20472 cağınız en mühim ve en faydalı kitaptır Fjgnsıziarla EmlâkVe Şimendifer îtilâffnameleri İmzalandı Bükreş'te alınan netice Resmî tebliğ neşredildi Balkan misakı 5 devlet Turk Acem ırvVT<<>'>*B««aBBBaaaHaHBii4|||v|||«|||t||||fl|||f|||pri>>"l'*l<lllllll11lll|l||ll|llllllVIIII<lll>l">*"<V<l**l"<<< Münasebetlerinîn İstİkbali Komşumuz İran'ın Hariciye Ve zni Furugi Han Hz. Türk tran münasebetlernin dostane mahîyetin deki yüksek kıymeti en geniş ve en derin mikyaslarmda takdîr eden değerlî ve mümtaz bir devlet adamıdır. Kendisile görüfürken bu münase beÜerin samimiyetini ifade etmek içinonlarin mahiyeti gibi gayesi dahî ancak kardeşlik esaslanna îstinat edebüeceğini en tabiî bir eda i l e ifade eylemiştir. Komşu dost ve kardeş tran'ın mubterem Hariciye Veziri bu sa mimî klanaate varmak için bütün tarihi ve bütün hakikati gözü önünde bulunduruyor. Osmanlı împara torluğu devrinde Türk İran mü nasebetleri daha zîyade husumet ve kavga dolu maceralarla acılaşa acılaça devatn etmiştir. Furugi Han Hz*: * O zamanlar, diyördu, ö~ zamanlar iki komşu memleketin münasebetleri milletlerin kalbî hislerinden ziyade sizde müstebît sultanların ve bizde yalnız kendilerini düşünen şahların şahsî keyif ve havalanna CâJbî bulımuyordu. Bu adamlar, ke yifleri öyle istediği için, iki millet ve memleketi yekdiğere çarpıp dur nraşlardır. Tarihte ve hayatta elele y&şamak Iâzun gelen iki komşu ve kardeş millet ve memleket asırlarca müddet yekdiğere karşı yabancı ve âdeta düşnıan cepbesi tutmuş ve bu pek fena vaziyetin ziyanı ise bu iki masum millet ve memlekete yüklen•nîştir. Padîşahların ve şahlann Ku yersîz yurtsuz nîzalarından baskalan :stıfadc ederek ceremeyî Türk v« Acem diyarları çekmiştir. Her iki ia.rafm gSzü açıldığı zaman kendileri mîzi iste bu bazin ve feci vaziyetlerde bulmuştuk. Geçmişe teessfif et mekle beraber aklın ve mantığm âcil iktizan o idî ki iki komşu ve kardeş memleketin münasebetlerini en hakikî, yani en samimî şekillerine irca etmeğe koşalım, ve elbirliğile eskî ziyanlan telâf i etmeğe de ça hşalım. tşte şkodi yapttğımız bu dur...» Bu aralık tran'm Türklye Cumh'urîyetî nezdindeki sefiri muhterem Sadık Han da söze kanşarak Furugi Han Hz. nî teyîde müsaraat etti: « İki tarafın arhk tarifie karışmış eski kavgalarından bilhassa ec aeb! devletlerinin ıstifade etmiş olması bugün, yann ve ber zaman ibrefle gözönünde tufulacak* macera lardandır. Şîmdî ikî taraf mülî tam ve kâmil îstOdâlleri içinde kardeşlik hîslerinm samîmîyetine istinat ederek bütün dünyaya en kuvvetli manzarayı arzetmiş oluyorlar.» Mubterem sefir Sadık Hanın i lâve ettiği bu ibret Ievhası ciltlerle kîtaplara mütehammil olacak kadar büyük bir mevzudu ki hulâsası maziye ait bir süru fecaat levbalannı teşkil eder.Hamdolsun o mazi milletlerimiz Iebîne olarak tasfiye edilmiş ve bugün ne bize, ne de İran'a hatta her bangi derecesinde bir kâbus tesiri yapacak kuvvet ve kudretten artık tamamen insilâp etmişrîr. AyakIanmızm altına alarak yerlerin dibine geçirdiğimîz o mazi artık bir daba canlanamıyacak bir kadit olup gıtmiş ve diyebilirİT ki artık ebe diyyen yokolmuştur. Şimdi dün yaya gözlerini açarak şan ve hay siyetlerile müterakki beşer cemiye tine karışmış ve mutlaka millî yük selişjere azmetmiş iki komşu ve kardeş millet vardır: Türk'ler ve İran'hlar. İki mîllet arasında en ufak derecesinde dahi hiç bir menfaat tezadı yoktur, bilâkis millî yükseüş lerde iki milletin yekdiğere karşı en hâlis ve en har kalbî temennileri vardır. İki taraftan her birinin derece derece muvaffakiyeti diğerinin de lebinedir, ve tesanüt bu iki komşu ve kardeş millet ve memleketin münasebetlerine hâkim olan Uk düstur dur. Millî ve beySelmiIel bayatlan kavramakta tam Avrupai bir kafaya malik olan Furugı Han Hz. iki komşu ve kardeş memleket münasebetlerinin bilhassa iktisadî vadide çok ivi olacağı noktasında Emlâk mes'elesi kat'î, şimendiferler ışi muvakkat bir itilâfa bağlandı tarafından kabul edildi derek konferanstan çekildiler Bulgar'lar misakı esasından redde türldye Franstz HMpanm ırmaltyan Te vjik Rüftü Bey ve M. Şamtr&n Ankara 27 (A.A.)" Kransız'larkat'î bir protokol ve şimendiferler arasında imza edilmiştir. la aratnızda Suriye münasebetile mes'elesi hakkında da muvakkat bir Türkiye Fransa münaseb'attnin mevcut ve mazîden müdevver işle itüâf bugün Hariciye VekUi Tevfâc dostane bir hava içinde inkişaf e* rin halline â«lf«n hâsıl olarak Türk'Rüştü Beyefendile Fransa Büyuk mekte olduğunu gösteren bu hâdise Ierle Suriye'Iilerin emlâkine dair Elçisi Kont dö Ş Şambrön Cenapları ıWMWiınhiy«<ı BtUCİptn*. Furugi Han Ankara'da Misafirimizi Gazi Hz. kabul ettiler* İsmet Pş. ve T. Rüştü B. zîyafet verdi Furugi Han ve Tevfik Rüştü BM UUtuklari Ankara 27 (A.A.) ^ tran Hariciye Veziri Furugi Han Hz. ve refakatlerinde buulnan zevat bugün sehrimize gelmîs ve istasyonda Ha riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendile Hariciye Müsteşan Numan Rîfat, Tesrffat U. Müdürü Şevket, Rus sefiri M. Suriç Cenapları, Hariciye Vekâleti erkânı tarafından istikbal edilmiştir. Furugi Han Hz. trenden iner în mez Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle samimî müsafahada buluntnuş ve karşılamağa gelen zevat kendi lerine takdim edilmiştir. Askerî müfreze selâm resmuu ifa ettnîş, mızıka tran ve Türk marşlannı çalnnşbr. tstasyonun iç ve dış tarafı tran ve Türk bayraklarile donatılmış ve şebrin methaline bir ta~ rafında farisçe hoşgeldiniz yazıh ve iki milletin millî renkîerile süs lenmiş birer tak kuruhnuştur. Ankara 27 (A.A.) Bu sabah sehrimize gelen tran Hariciye Veziri Furugi Han Hz. Ankarapalasta i kametlerine tahsis edilen dairede bir müddet îstîrahatten sonra ref a katinde tran Büyük Elçisi Sadık Han btflunduğu halde saat 11 de Harici ye Vekili Tevfik Rüştü Beyle Baş vekil tsmet Paşa ve B. M. M. Reisi Kâzım Paşalar Hazeratuıı zîyaret etmiş ve müşarünileyhim iadei ziyarette bulunmuşlardır. pek haklı olarak ısrar etti. Bunu mümkün kılacak sebepler ve vasıta lar üzerinde uzun uzadıya fikirier teati edildi. Ezcümle tran'Ia Türkiye arasındaki demirli ve demirsiz miinakale yollarınm bir an evvel ikmali ve onlar vücude gelinciye kadar da iktisadî münasebetierin mümkün olan derecelermin azamî hadlarile tatakkuk ettirilmesî samimiyetle muhavere mevzulan oldu. Eğer Türkiye'de başlıyacak olan tayyare sef erlerini muayyen zamanlarda Tah ran'a kadar uzatmak mümkün olsa . Furugi Han Hz. nin şahsî ka naatlerine göre tran hükumetinin bunu memnuniyetle karşılaması ve hatta elinden gelecek muavenetlerle bu emelin tahakkuk ve devamına hâdim bile olması muhakkak sayı labilir. İran'ın Avrupa ile münasebetle rinde vaktile İstanbul'un haiz olduğu büyük transit merkezi olmak va zîyeti üzerinde de konuşuldu. Bu vaziyeti en iyi kavrıyanlardan ve onun büyük ehemmiyetini müdrik olan biri de şefir Sadık Handır. ^t'unımtntııuııımnııııınnnı Hafta tatili Kalksın mı, Dursun mu? ıııııııınııımunıuunıtiık Bukreş Balk'ân Sonferânsıha işĞTak eden heyetı ukş ş i ğ Tük Y (Otzwaal«: sgğc&njoia duğru Türk, Yu nan, Ro Romen, Aptavut, Ştrjı ve Bvtgar " ' Bafmu rahhastan munakaşaları mucip obnuş, Bul Bükre» 27 (A.A.y «Hususî mugar'lann konferanstan ayrdmalanna habirimizden» Üçüncü Balkan konsebebiyet vermişti. Büahare konseferano kapanış celsesini akdetti. yin müzakeratmda azadan yirmssi Koımsyontarm rapor projeleri birer misakın tamamen kabulü lebinde birer müzakere ve kabul edfldikten rey yermiş, 4 Yugoslav murahhan sonra ruzname Balkan ımİEasnıa (Mdbadi 5 tnci saMfede) geldi. Misak projesi konseyde uzun Karîlerîmîzden Idsa cevaplar istiyoruz Bilbassa tîcarî mahzurları do layısile hafta tatilinin cumadan pazara tahvili, şu buKran gün . lerinde devlet dairelerinden ha riç ticaret hayatı içjn hafta tati lînm büsbütün lâğvı hakkında iki tekVfte bulunduk ve bütün efkârı umumıyenin kanaatini toplamak üzere de bir anket açtık. Hafta tatilnin istirahatten ziyade, gezip eğlenmek namı altmda bir sürü masrafı icabettirir bir gün olduğu malumdur. Tatil yerine bir yevmiye fazla kazanmak, sonra da o kazanılanm bir kaç mislini eğ. lenceye vermeyip bir taraf a koymak hiç kimsenin isteksizlik göstermiyeceği bir şekildir. Brttabi istirahat etmek arzusunda olan vatandaşlar mutlaka işe sevke • dilecek değillerdir. Tahmin ediyoruz ki çalışır vaziyette olanların yüzde doksanı bu fikirde bizimle beraberdirler. Yalnız tstanbul değil bütün Türkîye karilerimizin dörder beşer satırla kanaatlerini bize bildir =| I melerîni rica ederiz. Ankete ge = len cevapları pazartesî günü neş | re başhyoruz. i TENKİT: Heroin iptilâsı artıyor Kilosu 1200 liraya satılan bu müthiş zehir halk arasında taammüm ediyor tçki düsmanlan geçen pazar günü hararetli bir içtima yapnlar. Bu içtünada bir çok doktorlar söz söylediler, mfinakasalar oldu, neticede içkiden başka heroin iptilâsı ile de sür'atle ve ehemrniyetle mücadele edümesi kararlaştı. Broşörler nesredilecek, konferanslar verüecek, hükumetten temenniyatta bulanulacak... Bu telâşa sebep ne? Bir asabiye doktoruna «ne var, ne oluyoruz» diyecek oldum. Lâkırdıyı ağzuna tıkadı! Ne mi var, ne mi oluyoruz? Büiyor musunuz ki iki aydır akliye seri • riyatlanna müracaat eden hastalann dörtte biri heroin kurbanlarıdır. Biliyor musunuz ki tstanbul'da he roin satan, heroin satmakla geçinen 20 kahve var. Biliyor musunuz ki 15 yaşîni henüz doldurmuş kundura boyacısı, küfeci, soför muavini heroin kullanıyor. Heroin üe nasıl mücadele ebneyiz? Son bir ay zarfmda bizim seririyata ağlıyarak ve «Allah aşkına beni kurtannız» diye yalvararak gelen heroin mnptelâlarımn adedi 15 i buldu. I = rıtrugi Han Hazretlerinin Istariburm Cumhuriyet Abidesi önünde almmtf bır resimleri tsmet Paşa Hz. nin ziyafeti Ankara 27 (A.A.) Ba?vekil İsmet Paşa Hz. bugün tran Haricîye Veziri Furugi Han Hz. şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Ha(Mabadi 3 üncu saMfede) Şimdiki muvasala yollarınm taaddüdüne nazaran eski hali tamamen iadeye imkân olmasa bile bu yolda yapılacak şeyler yok mudur? Muhte rem muhataplarımıza göre dabi bu yolda yapılacak şeyler yok olmak şoyle dursun, bilâkis çoktur, hem de pek çok. Hulâsa Türkîye ile tran dünyanin bu köşesinde yekdiğerhtî ikmal edecek Ud komşu ve kardeş millet ve memlekettir. Sadık Han Türk'lerin de tran'a giderek mütekabilen ta nışışın yakından muarefelerle tak viyesi lüzumunu ileri sürdü. Ge çen sene Mahmut Celâl Beyin tran'a seyahatinin ehemmiyetli neticeleri bu münasebetle hatıra geldi ve Tah" ran'da açılacak tş Bankası şubesinin ifa edeceği hîzmetlerin müsbetliği ve yüksekliği üzerinde ittifak o lundu. Türk Acem münaseb'etterîmev zuu etrafında sözler demek olan yukarıkî satırlar, gozlerimizm önüne yepyeni bir ufuk açmıyor mu? YUNUS NADl İ İ | İ i | i i | İ 1 | i i | İ İ | İ | i | T&eşOhüâl Centiifeti ümumî kâtîbt doktor Fahrettin Kerim Bey Heroin ile mücadele etmiyelim mi?.. Günde 120 kuroş VynmıiT» bir seyyar ş sancı bu paranm 8 0 kurusunu heroine verdiğini söyledi. Bir başka genç heroin almak için evinden esya çaldığuu itiraf etti. Bir şoförden yatağuu yorganmı satarak heroin kaçakçuına para yetiş • tirdiğini öğrendik. Lutfen sahiieyî çevîrinis I liMiiHnılııııııılıııninıııııııııııınııılııııııııııııııııılıiMiMiıııııııınıı = KENDİ KENDtMİZt Halkm istediğî Bizde tenkit daima iş başmda olalara tevcih olunur bîr silâhtır diye biRnir. Acaba idare edenler kadar idare olunanlarm da tenkit olunacak yerleri yok mudur? Hem de herkesin kendi işi noktai nazanndan değil, umuma ait işler noktai nazanndan. İdare edenleri tenkit ettiğimiz işlerden dolayı bizzat biz halkın tenkit olunacak tarafımız bulunmaz mı demek istiyoruz? Sözü uzatmamak için bunun var olduğunu söylemekliğimize müsaade istiyelinı bari. Faraza hjr memleketin medeniyeti her şeyden evvel yollarınm mükemmeliyeti ile mütenasip olur. Biliyoruz ki İstanbul'un yolları adeta bastanbasa yen^den yapılmağa ihtiyaç gösterecek bir vaziyette bulunuyor. Hangi Istanbnl'lu tasavvur olunur ki İstanbul'un yoîlarının baştanKaşa muntazam ve mamur olmasmı istemesin? Fakat bnnu için için îstiyeceSmize açık ve yfiksek sesle istemeliyiz, ve îsterken de bu yolIarın gene bizlere mijteveccib para fedakârlıklarına mütevakkıf olduğunu bil meliyiz. Öyle de olsa yo! îsteriz demeği bilmeliyiz, değil mi?j ıiiHiıuiMiHiııtınıııınııııııııııniMiııınıınııiııniıtıııumnıııuıımıiHiıtıtıuıııınnıııııtııııııııınıııııınnnıııııiMiıııııııııtiHiııifliıınnıııııiıiHHHi ıiHiıınMimıııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııiMiııııiNiııııımılltımiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııiMiıiHinıııııınıııııtınıııi Amerika Sefiri memleketinden geldi Amerikan Sefiri Mr. Şerrıl Cenaplan tki aydanberi memleketinde bu lunan Amerikan sefiri Mr. Şarl Şerril Cenaplan dün sehrimize avdet etmiştir. Sefir Cumhuriyet bayraminda ham bulunmak üzere bu akşamki Strkect istasyonunaan çıkarken trenle Ankara'va gidecektir. Ingiliz sefiri Sir Jorj Klark He Bulgar sefni M. Pavlof, Cumhuriyet bayramında bulunmak için dün alc* samki trenle Ankara'ya dir. tngiliz ve Bulgar sefirleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog