Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Hayat iAnsiklopedisi înci cüz'ü çıktî Dokuzuncu sene: No. 3045 uııııııııuıuıuMiiHiımHiHiııııııııııiMimııiMitıııııııııııııııııııııiMitmıımımııııııııııııııııııınmııııuıı Halya'nın Açacağı Kredi Projesi Tetkik Ediliyor Bh^anket açıyoruz! Hafta tatili Kalksın mı, Dursun mu? Memleket işleri ile alâ kadar herkesten kısa N cevaplar istiyoruz Iki başmakalemizde bu hafta tatili iki suretle mevzuu bahsoldu: Birîncisinde Avrupa ile münasebet. Ierimiz noktasmdan tatili cumadan pazara nakletmek lâzımdır dedik, ikmcismde ise iktisadî buhranın devam ettiği müddetçe hafta tatilini . devlet daireleri için değil, fakat ticaret hayatı için bükülliye kal dırabileceğimizi söyledik. Eğer ikin. cisi daha muvafık görülürse birincisile hiç olmazsa simdilik uğras mağa lüzum kalmaz. Filhakika şu buhran zamaninda haftanm bir gününü mecburî tatil yapmaklığımız bize hem fazla, bem fuzuli bir lüks görünüyor. Bu mec burî tatil cuma günü dahi bilhassa ticaret âleminde çalısabilecekleri islerincTe alıkoymakla eksik bir f aa. liyete ve eksik bir kazanca seb'ebiyet vermiş oluyor. Ondan baçka o gün mecburî işsizler ne yapacaklarını bilmiyorlar, ve guya eğlenerek vakit geçhebîlecekleri hulyasile şuraya buraya gîdiyor ve bir sürü masraflar yapıyorlar, bizce bu dai şimdiki nhval ve »erait içinde bir zi.î yandır. Bunun en iyisi bizce şu iktisac buhran bitinciye kadar olsun h tatili kanununu muvakkaten tatil>] etmektir. Çalısmak istemiyerek istirahat etmek istiyenleri mutlaka! çalısmağa icbar edecek değiliz. Fa.| kat bu suretle hiç olmazsa çahşmal ve aylak giinün fazla külfetlerin « den kurtulmak istiyenlerin önlerinî deki mania kaldınlmıs olur. Bu Kususta yalnız îstanbul'dakı değil, memleketin her tarafmdaki karilerimizin fSkirlerini öğrenmek istiyoruz. Bu fikirlerin mümkün olduğu kadar kısa, söyle bes altı sa. tıra sığacak veçhile muhtasar yazı. larak bize gönderilmesini rica edi« yoruz. Gelecek cevapları önümüz deki pazartesi gününden itibarc nesretmeğe baslıyacağız. nHMIIIIIIII lllltlliltl IIIIIIIIII Illllll lilllllllllllllllll>tl><<IMIMIIIIIIMIIf lllll llll lllf lllllltllllll llf IIIMIIIIIIllltllMllllltllllIlilMIIflllI umhu Balkan konferansı Dütı akşam dağddı Konferans hakkmda diin gece aldığımız haberler dördüncü sahifemizdedir. Telefon: Başmuharrlr: 22368, Tahılr müdürü: 23236, idare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 fSTANBUL CAĞALOĞLU * , , Telgraf ve meBup adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 PgrSgnibB 27 T8$rİnİ6VV8İ S82 Türkiran münasebatında inkişaf .un •ehrimize gelen ve akşam Ankara'ya gfden Iran Hanaye Naziri Fürugi H ar. HâzretTerinîh isrikbalinden bir intiba şerefine verilen ziyafetten bir intiba ile Perapalasta Vali Bey tarafından Balkan'hlar dünyaya Model olabilirler üçüncüsü b'u kere Bükres'te aktolunmakta olan Balkan memleketleri konferansı bu memleketier arasında aktolunacak bir misaka doğru yol abyoY. Balkan'lılar arasında daima ileriye gidecek bir anlaşma fikrinin Balkan'lı milletler için biç te ya bancı bir fikir olmadığı sarahaten görülmekte olan ilk esastır. Gerçi <ilk zamanlara mahsus olmak üzere şimdiye kadarki içtimalarda bazı pürüzler görülmedi değHse de bizim gördüğümüz anlasma fikrinin daha galip olduğudur. Balkan memleket • leri halklarındaki 1 u muniı olduğu > kadar derin anlaşma Lhtiyacını şimdi esaslan bazırlanan misaktan daha ileri bir maktada sevkederek dün. yanm hayret gözii önüne yepyeni ve kocaman bir hakikat çıkarmak im • kânı bize elde bir görünüyor. Filhakika Balkan'lı memleketier kendi aralarındaki anlaşmayı ilk modelî burada görülecek yeni bir ittihat şekline götürebilirler, ve bu it tihada Utinaden bütün dünyanın rağmına her birine ait silâh yükünü azaltabüirler. Söylemek istediğimiz ittihat, Çalkan milletlerinin ilk mer> halede haricî ve binaenaleyh askerî siyaset itibarile bütün Balkan'ları bir kül ittihaz etmelerinden ibarettir. Bunun zarurî bir neticesi olarak Balkan'lı memleketier kendi aralarındaki gümrük ve pasaport müna • sebetlerini, sanki onların mecmu heyeti bir memleket imişçesme, azamî teshilâta mazhar olmuş şekillere if rağ edeceklerdir. Haricî ve askerî siyaset itibarile Balkan'Iılarm bugün için arzettik • leri manzara sudur: Nüfu» 5,500,000 Bulgamtan 16,000,000 Romanya 15,000,000 Türkiye 17,000,000 Yugoslavya 7,500,000 Yunanistan 61,000,000 îste Balkan'lılar kendi aralarında ittihada karar vermek suretile ha rice karşı 61 milyon nüfuslu bir devlet gibi görünebilirler. Balkan'lı memleketlerin şimdiki askerî teş kilâtlarına göre her birinin kendi millî müdafaası endişesile çıkarabileceğ! asker miktarlan ayrı ayn alınarak cemolunursa hiç olmazsa 12 milyon asker neticesine vanlır. Herkes kendi hayatını ayrı ayn müdafaa etmejp düsundüğü zaman bu iniktar tabiî görülür, ve hatta ica • bında bunun geçilebileceği bile düsünülür. Ancak Balkan'lı her memleketin müdafaası ittihadın umum kuvvetine tevdi olunacak olursa bunun için 1213 milyon değil, hatta 6 milyon bile f azladır. Bir kere ittihadın umumî man zarası kendi başına büyük bir kuv vetfir. Balkaniı fier hangi memle kete vuku bulacak taarruzun itti hadın umum heeyti tarafından kar sılanacağı büinirse bu taarruzun vu kuuna îmkân kalmaz. Böyie bir it tihat sayesfnde Balkan'hlann şim diye kadar bep birer küçük devlet sayılan milletleri yegân yegân birer YUNUS NADİ İran Harîciye Nazırı şehrimizden geçti Dün akşam Ankara'ya giden dost İtalya'nın Vereceği kredi Heyeti Vekile hazırlanan mil • ' projeyi tetkik etti • Ankara 26 (Hususî) Heyeti Vekile saat d&rtte toplandı. Üç saat süren içtimdda Vekâletlere ait işlerle İtalya'mn vereceği kredi hakkındaki projenin tetkik olunduğu tahmm edilmek • tedir. leîin nazırı mtihim beyanatta bulundu ıin ha^lîne olacak? Kaybolan bir dosya yüzünden dört nüfuslu bir aile dört senedir, sürünüyor! Mülga Dahi liye Nezareti evrak kalemi kâ • tiplerinden Ah met Hulusi Be yin vefatı üze rine zevcesine ve üç küçük çocu ğuna maaş bağ lanması için 928 senesi nihayetle • rine doğru bir arzuhal verili yor. Bu arzuhal üzerine aile ef radı hakkındfc. zabıtaca yapıl ması usul ikti zasmdan olan tahkikat yapıla rak Polis Müdi riyeti 2674 nu Kış geliyor! Romanya'da kesif kar yağmağa başladı! Mütehavvil gi ^ den havalardan sonra dün hafif yağmur yağma ğa başladı. Ha raret hayü dü şüktür. Vaziyet sonbahar ın hükmünü ıcraya başladığını, kısa y a k 1a ş t ı ğımızı gösteri yor. Anadolu' nun bir çok yer lerine de sürekli yağmur yağmıstır. Kandilli rasatanesinden aldığı rnız malumata göre dünkü asgarî İMabadi 3 uncu sahzfede^ Memleketimizin misafiri Furugi Han tran Sefırl Sadık Han riciye Vekâleti İran işleri şubesi müdürü Cevdet Beyler tarafından istikbal edilmistir. Dost memleket Harkiye Nazırı Sirkeci istasyonunda İran'ın Türkiye sefiri Sadık Han ile İstanbul Valisi Muhittin, tstanbul Polis müdürü Fehmi Beyler, iran sefarethanes> ve hükumet erkânı, şehrimiz iran kolonisi tarafUuuıdan çok İMabadi 6 ınct sahiiede) «Aramızda her mes'ele Kardeşçe halledilmiştir» tran Harîciye Nazırı Furugi Han Hazretleri dün sabah Semplon ekspresile Paris'ten »ehrimize gelmiştir. Müsarünileyh Hazretleri hudutta hükumet naraına Harîciye Vekâleti Kalemi mahsus müdürü Refik Âmir ve Ha 650 izci büyük geçit resmine iştirak için düı. Aiıkara'y^ gitti istanbul sehrinin yollannı, İstanbul • un dığer işleri içinde bjr mes'ele gıbi, •* • • < ı t » ^ * . belki müstakıl bır mes'ele gıbi telâkkı etmeğe ihtiyaç var. Yol mes'elesı iki şekilde mutalea o'unur: Mevcut uzerınde mumkun olanı vapmak ve meremet etmek bır Bır de istanbul yollannı muayyen bır programla az zamanda kat'ıyyen ve tamamen vapmak istanbul için birinci şekıl azamî itina ile yapıhyor Istanbul'da hiç yol yapılmıyor denilemez Istanbul'da bu yolların şaheser sayılacakları yapılmıştır ve yapıhyor KadıkoyBostancı yolu pek güzeldir, ŞişliTarabya ve Buyukdere istikameti pek güzeldir, TopkapıBakırkoyYeşilkby tarafı mukemmel yapılmıştır, ve bu iş Kâğıtane etra fında <Ja böylece devam etmektedır Fakat mübarek şehir o kadar buyulj. ki büyük himmet mahsulıi olan bütun bu yollar bile devede kulak gibi kalabil mektedir. O halde îstanbul yolları için ikinci ve yalnız İstanbul yollarma mahsus müstakil bir şekil kabul etmek lâzım. Bu şeklın prensibi şudur: Az bir zamanda îstanbul*un bütün yollanm en mukemmel şekillerinde yapıp bitırmek Dün Ankara'ya gfden izcilerden bîrgrup ve böylelikle ortaya tertemiz Avrupai ŞehrimlzBe Cumhuriyet bayramı gitmistir. tzciler arkadasları tara • bir şehir çıkarmış olmak. f md'an büyük tezahüratla tef yi edil. hazırlıkları b'aşlamıshr. Bunun içîn ayrî varidata ihtiyaç vârComhuriyet bayrann nronaseSe ntısterdnv sa ârayip bulmalc ve yalnız bu mak'saCumhuriyet Bayramı münaseb'etile yapılacak büyük geçit resmine da mahsus ve münhasır olarak sarfcttile, lise ve orta mekteplerle ilk istirak etmek üzere Erkek lisesi ile mek lâzımdır. Biz bu işin başka çıkar mektepjer cumartesi ve pazar günGalataaaray, tstiklâl ve Feyziati liyolunu görmüyoruz! " \ ÜMobadi 3 üncüeahttede) selerinden dün 650 izci Ankara'ya Bayram için hazırhk! Istanbul'un yolları mara ile evrakı 8/4/929 tarihinde Vilâyet makamma takdim ediyor. Ahmet Hulusi Beyin sicil dosyasmı Dahiliye Vekâleti istediğinden sicil mürreyyizliği de bu dosyayı 22/1/ 929 tarihinde 11 numarab tezkere ile Ankara'ya gönderiyor. Şu hale göre artık maaşın tahsisine ait muamele tekemmül etmis denilecek bir derece>e gelmiş iken Zat tşleri Müdiriyetinde dosya kayboluyor. O zamandan bu ana kadar Hulusi Beyin kimsesız zevcesine ve üç küçük çocuğuna maaş bağlanamadığından zavalh aile açlıkla, sefaletle pençe Merhum Ahmet Hulusi Beyin refikası ve öksüz çocukları leşiy^r. Bunların Fatih'te Çarşam ba'da mukim bulunduklan Kâtip muslih mahallesi ahalisi f acianın çol yakından şahi^i oldukları için ço • cuklan ve annelerini iane ile yaşa • tıyorlar. Vaziyet hâlâ böyledir. Fikrimize kalırsa eski muhasebe def • terlerinde Ahmet Hulusi Beye ait kayıtlar karıştırılırsa onun müddeti hizmetinde aldığı maaşlar bulunur ve ba sayede de aileye tahsis olu nacak maaşın formülü elde edilmiş olur. Bu kimsesiz ve muavenete mub taç çocuklar artık daha ziyade sü ründürülmemelidirler. llllllllllinMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilHIIII'lllllllllllllinilllllllllllllllllllllUIIIMIItllllllltlMlllllinillllllllllllllllHIIIIU' (YoYo) salgını Torun Peki büyük baba, peki... Sana da (Yo Yo) alacağımUj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog