Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhariyet •23Teşhinewel ÖSMANLl ıMPAftATOI'LUGUNPA MAKTUL*VEZÎRLER|fi Şthlr v Yükiek Bedeti Terbiyesi mektebi 29 teşrinievvelde açılıp tedrisata başlıyor Beden terbiyesî umumî müfet*.:şı Selim Sırrı Bey pazartesi günü An kara'ya giderek Yüksek Beden Terbiyesi m.«ktebinin 29 teşrinievvelde yapılacak açılma merasiminde bulunacaktır. Mektebe girmek için şimdiye kadar 100 genç müracaat et miştir. Yalnız bu 5ene ancak 30 talebe alınacağından talipler arasında beden î, fikri ve ahlâkî bir ayıklama yapılarak bu miktar talebe tefrik edilmiştir. MekteVn talim heyetine dahil tsvcç'li profesörler bugünlerde beklenmektedirler. Mektebin talebesinden maada lîse ve orta mtktepierde beden terbiyesi muallimliği yapanlar da enstitüye alınarak ınuayyen bir müddet okutulacaklardtr. Bundan sonra kendilerine şehadetname verilecektir. Mektebe ancak gelecek seneden itibaren kız talebe alınacaktır. m«ml»k«t habTİeri JKadıköy'ünde belediye işlerij Kadıköy Belediyesi Kurbağah' dere'de evvelce büyük bir çokur yaptırmıştı. Bütün evlerin lâğım ları buraya dökülUyor, Belediyenin lemizleme makinesi de arâ da sırada bu çofcuru boşaltıyor, ortalık kokudan, pislikten, kurtuluyordu. Galiba bu sıhhî hizmet Kadıköy Belcdiyesince fazla ve IUzumsuz bir i', gibi görülmüş o • lacak ki o çokur kapatılmış ve lâğımlar Kurbağalıdere'ye akıtıl ! miştir. Kurbağalıdere'de şiddetli bir akıntı bulunsaydı bu yapılan ters işi bir dereceye kadar doğru gibi görebilirdik. Halbuki dere nin cereyanı gözle görülemiyecek kadar azdır. Sular bir havuzda olduğu gibi durgundur. Lâğımlar dereye akıtıidı akıtılah etrafı pis 1 kokular bürümüş, rauzır böcekler, ' ainekler artmış, zaman zaman da tifo vak'alan görülmeğe bşşla 1 miştir. Şu haie göre Kadıköy Beledi yesinin hikmeti vücudü ne olabilir, diye; Siyasî icmal Fransa İspanya ittifaki için hazırîık Fransa BaşveJHli ve Hariciye Na zırı M. Herriot bu ayın son güminde tspanya'yı resmen ziyaret edecek ve burada üç gün kalacaktır. Bu ziya rete zahirî vesile ve sebep mumai leyhin tspanya Reisicumhuru M. Zamora'ya Fransa tarafından veri len Iejyon donör nişamnın büyük salip rütbesini götürmekten ibarettir. Lâkin hakikatte bu ziyaret Fransa ve tspanya Cumhuriyetleri arasında blr ittifak akdine zemin hazırlamak maksadım istihdaf etmektedir. Bu ittifakın vaktile Fransa ile îngiltere arasında mevcut olan «samimî itilâf» mahiyetinde olacağı tahmin olunuyor. Fransa ile, tspanya arasında itti fak huaulü ihtimali Akdeniz muva zenesini altüat edeceğinden tnünhasıran Akdeniz devleti olan Italya'da büyUk heyecan uyandırdığı gibi Hint yolu üzerinde olduğundan Akdeniz'de hayatî menfaat ve alâkaai bulunan tngiltere'de dahi zîyadcsile nazari dikkati celbetmiatir. Böyle bir ittifak aktedildiği zaman Şimalî Afrika'daki Fransız müatemiekât tmparatorluğu ordularını Franaa'ya celp için bu kuvvetlerin yalnız Ce belUttarık boğazını geçeceklerin * den tehlikeli ve uzun bir deniz yo lunu takip etmelerine hacet kalmıyacaktır. Cebelüttank boğazının şimal ve cenup sahillerindc tspanya'nın müstahkem noktaları vardır. Fransız donanmasının sayesinde bu iki devlet mezkur boğaza dahi hâ kim olabileceklerdir. Akdeniz'in şarl havaaaı iae kâmilen Fransa'nın ve mUttefikinin hâkimiyeti altında bu lunacaktır. tspanya'da krallık rejimi varken italpa Krallığı hükumeti v« daha doğrusu M. Musolini, tspanya'da dahi bir nevi faşizm tesis eden Jeneral De Rivera ile ittifaka yakın sami mî münasebat teais etmiş ve Fran sız cumhuriyetinin tspanya'nm bahrî noktalarına istinat ederek Sarkî Bahrisefid'e hâkim olmasına mey dan bırukmaraıştı. Fakat İspanya' da rejim değişip radikallarla soaya liatler hükumete vasiyet ettikten aonra tspanya'daki siyâsî temayül I*r ftalvaMair? fasi*t reiimjnden yüz ç«virer«k Fransa'ya teveccüh etmiş Yazan: efdötrenin Muhakemesı Bin altmı Avrupa'ya değil Edirne'ye götürüyormuş! Memleketimizden Avrupa'ya 1000 altın kaçırırken cürmü meşhut ha linde yakalanan ve tevkif edilen Şark Demiryolları şefdetreni M. Marsel Bioti'nin muhakemesine dün üçüncü cezada mevkufen başlanmıştır. Maznun, istiçvabında, iizerinde bulunan alttnları kendisine tanıma dığı bir adamın verdiğini, Edirne'de göoterdiği bir adreae teslim etmek üzere aldığını ve bunları Türkiye hudutları haricine çıkarmak iatemediğini söylemiştir. Makamı riyaset. tanınmıyan bir adamın nasıl olur da kendisine bin altmı teslim edebileceğini sormuş, maznun, bu adamı bir defa gördü • ğünü, ihtimal kendisine ithnat tel kin etmiş olduğunu ve bu itimat Üzerine altınları verdiğini söylemiştir. Zabıt varakaaında imzası olan şahitler gelmediğinden bunlann celbi için muhakeme 31 teşrinievvele taKk edilmiştir. Bir an için cellâdın elinden kurtulan Davut Pş, nın başı nihayet kesilerek Orta camiin kapısına astldı O sırada (Kuloğlu) isminde bir yeniçeri zorbası, gene kendi gibi zorbalardan mürekkep avenesile birdenbire Davut Paşanın etrafını kusattı. Cellfttlardan ayırarak: Düş önüme devletli... diye, münakaşa hattmın dışına çıkardı. Az kalsın ıneydan gene karışacak ve burada da kanlı bir fa cia çıkacakti. Fakat sipahiler, mu tedil davrandı. Hepsi olduğu yerde kaldı... Yeniçeriler, deriıal zorba larm etrafını aldı. Bir muhafız kütlesi halinde, Davut Paşayı (Orta cami) ye götürüyorlardı. Şimdi hepsinde yeni bir fikir u yanmıştı, Davut Paşayı tekrar sadrazam yapmak... Bu fikrin doğmas'o büyümesi bir oldu. Yeniçerüerden biri hemen atını çekti. Davut Paşayı kucaklıyarak bindirdi. Hepsi birer birer paşaya yanaşıyor, kimi «ırtındaki feraceyi çıkararak ona giydiriyor, kimi de başındaki destarı takdim ediyor, hepsi de bilâhare kendilerini tanıtmak ve kârlı birer mpvki koparmak için paşadan birer ni^an alıyorlardı. Bu alay böylece Orta camiye geIirken bir kıamı da paşanın »arayına koîmuı, (meccuze) tile (hıl'at) ini getirmişlerdi. Camide bunları da pasaya giydirdiler. Ve üst köşeye koydukları minderler üzerine oturta rak tıpkı bir sadrazam gibi elini öptiilc... Davut Paşa, heyecandan heyecana düşüyor, buram buram terIiyerek halâ» olduğuna şükrediyor ve halâskârlarından kimine (bas çavus) luk, kimine (tezkerecilik) veriyor, sanki bir sadrazam *ibi hüküm sürüyordu. Bu karışıklıktan, hükumeti idare edenler, fena halde telâşa düşttiler.. Her taraf, gene acı acı kan koku yordu. Cellât elinden halâs olan Davut Paşanın. bu jw>kalarU birleşmesi ve bilhassa Orta camide yerleşmiş, hayra delâlet etmiyordu... Sadrazam Gürcü Mehmet Paşanm fconağrada bir meclis kurulmuştu. (cellât Sü leyman), meclise celbolundu. Sıkıştırılarak me»'elenin iç yüzü anla şıldı. O zaman endise bir kat daha arttı. Fakat o anda (kapıcılar kâhyası, Abmet Ağa) ayağa kalktı: Bunda; endişe edecek ne var? Hemen ferman buyurun. Ben, anın hakkından gelirim. Derdemez, mecliıtekilerin kalbi biraz ferahlandı. • • Gece, zifiri karanlıktı. Gündüz mücadeleden yorulan ve tonra da muhtelif menfaatler hülyasile sermest olan zorbalar, Orta camiin halıları üstünde uyku keatirirlerken, birdenbire camiin etrafı (Uskuflu kapıcı) larla kuşatılıyordu. Zorba lar, camiin ortasına atılan ve top gîbi patlıyan bir setle emirler ve rerek vaziyete hâkim olan Ahmet Ağayı görür görtnez neticeyi anla dılar. Biiyiik bir korku içinde der hal dağıldılar... Davut Paşa da şa şırmış, Ahmet Ağanın hışım saçan karanlik çehreaine baka kalmiftı. Ahmet ğa, Davut Pafanın yaka sından tuttu. Sürükliyerek kapıya getirdi. Kapının öniinde bîr araba duruyordu. Bu araba, vaktile Davut Paşanın Sultan Osman'ı bindirdiği ve Yedikule'ye götürdüğü araba idi. Davut Paşa.arabayı görür gör mez fena halde Urktü, bir adım ge ri çekildi. Ahmet Ağa onu otnıun dan itti. Arabaya bindirdi. * Davut Paşa, Yedikule zindanına gelip te Sultan Oaman'ı öldürttüğü odaya girince titremeğe başladı. Süphesiz bu genç adamın tilihn korku«lie çektigi helecanları, haşyetleri vurulurken duvarlan çınlatan fer yat ve figanları hatırladi. Birdenbire şuurunu kaybederek olduğu yerde yığıldı, kaldı... Hemen boynuna bir ip takıldı. Boğulduktan tonra bir bıçakla kafaıı kesilerek cesedmden ayrıldı. Bu kesik baş gÖtürüldü, Orta camiin kapısı bnüne atıldı. # roruz? Soruy< Terkosun idaresi için... Gcçenlerde teşekkül edcn hususî bir komisyon; tetkikatı neticesinde terkosun Beiediyeye devrindcn sonra bir müdiriyeti umumiye halinde idaresine ve bunun için de bir lâyihai kanuniye tanıimine karar vermişti. Bu işle meş* gul olan encümen bir iki giine kadar mcsaisini bitirecek ve hazırlanan lftyiha Dahiliye Vekâletine gönderilecektir. Ticret birliği Bir birlik tetisi İçin teşebbüsler var Sanayi erbabının Ticaret ve Sa nayi Odasına kayıtlı oldukları halde aralarında ayrıca bir birlik teşkil ettikleri malumdur. Buna bakan bazı tacirler de ayni tant hareketi taklide karar vermişlerdir Müteşeb bisler, elycvm bu fikre taraftar bulmağa çalışmakta, arkadaşları ara sında propaganda yapmaktadırlar. Mevcut tasavvurlara göre Ticaret Birliğinin muhtelif ticaret şubeleri için ayrı ayrı teşekküllerl buluna caktır. AdDOyecOe v e Katil kardeıierin muhakemesi Geçen sene Beşiktaş'ta bir cinayet olmuş, Hacı ve Hakkı isminde iki kardeş Celâl isminde bir genci yolda pusu kurmak suretile ve feci bir şekilde öldUrmüşlerdi. Bu ci. nayetin sebebi de maktul Celâl Ef.nin, hemşiresi Zeynep Hanımi, katillerden Hacı'ya vermemiş olması idi. tstanbul Ağırceza mahkemesi, bu iki katil kardee hakkında idam cezası verraiş, fakat Hakkı'nın yaşi kiiçük oldHığu için onun cezası 94 •ene ağırhapse tahvil edilmişti. Temyir mahkemesi, bu kararı, ba. zı noktalardan nakzetmiştir. Katil kardeşlerin muhakemelerine Ağırceza'da yeniden başlanacaktır. KDfede ekmek satılmıyacak Beledıyece tablak&rların küfeler i çinde ekmek nakletmeleri menedilmiş ve bunların çinko döşeli kaplar içinde taşınması karar altına alınmıştı. YapıIan teftişat neticesinde bir kısnunın henüz onıre riayet etmedikleri anlasıldı ğından bunlara da ihtaratta bulunul ması alâkadarlara tebliğ edilmişth*. Dördüncü Murat devrinde Dördüncii Mürad'ın ilk Veziri alamı (Kemaııkeş Ali Paşa), (hırsü tama ve irtikâbti irtişa) da pek ileri gidiyordu. (ŞeyhUlislâm, Yahya E. fendi), bir gün kendisinin yüzüne karşı: Hudadan havfet... Bu rütbe hırs ve irtifadan fariğ ol... Demiş; ve Sadrazamın km ve garazını kazanmıştı. Ali Paşa, işlerine mâni olan Şeyhülislâmdan kurtulmak ittedi. Henti» pek g«nç ve tecrübeaiz olan Padişaha giderek Şevhülialâm aleyhinde bir çok sözler söyledi ve nihayet: Cümlemiı aaltanatınız için ça. lıştığımız halde, cüluaunuza onun rız u ı yoktu. Bir dar zamanda hal'inİ7c fetva vermeğe haıırdır. Oiyerek Murad'ı tahrik etti ve ŞeyhUlialâmı derhal azlettirdi. (Mabadı var) Belediye mahrukat deposu açıyor Mavsinn dolayısile Belediye İktitat müdiriyeti tarafından odun ve kömür fiatları iizerinde tetkikata başlandığı gibi stok mnllar da tesbit edilmektedir. Mahrukat fiatlarında ihtikâra mâni olacak tedbirler alınmakla beraber bir taraftan da Belediyenin açacağı odun, kömü. deposunun hazırlıkları yapıl • maktadır. Buradan istiyen memurlara ucuz fiatla m»! verilecektir. ve Çataica orta mektebi ve pansiyonu Çatalca'da inşa edilen orta mekteple H. F. tarafından bu mektebe gelecek talebe için tesis edilen yirmi yatakhk pansiyonun levazımı tamamile gönde rilmiş; her iki müessesenin de tanzim ve tefrişi ikmal olunmuştur. Cumhuriyet bayrammda ikiainin de resmi küşadı yapılacakhr. ' Sâit Beyi öldörenler Beykoz kulübü futbolcularından Sait Beyi öldürmekle maznun Bahriyeli Cemal, şapkacı Reşat ve ar. kadaşlarının muhakemelerine dün Ağırceza'da nakzen devam olun muştur. Dünkü cel«edte maznunlar müdafaalarını yapmışlardır. Karar için muhakeme 5 teşrinisaniye kalmıştır. ^ı ri. Apartıman gibi kullanılan konaklar Yapılan tetkikat neticesinde son zamanlarda ahtap ve biiyük konakların apartıman şeklinde kullanılmakta ol duğu ve bunların adedi de günden giine ziyadeleşmekte bulundugu görül miiştiir. Bu hal mahzurlu olduğundan men'i içfn Belediyece tedbirler duşü nülmektedir. Tevkifanedeki tahkikat Tevkifane müdürü Mekki Beye işten el çektirildiğini yazmıştık. Müddeiumumilik, tevkifanede vukuu iddia edilen yolsuzluklar hakkında tahkikata dVvam etmekte dir. Tahkikatın bir kaç gün devam edeceği anlaşılmaktadır. imtihanı kazanan ticaret talebesi mektebe ahnamıyor Yüksek iktisat ve ticaret mektebine alınmak üzere ticaret Iiseai ve Galatasaray Iiseai ticaret kısmı mezunları için açılan imtihanda 90 talebe muvaffak olmuşlardır. Ancak hâlen mektebin birinci sını fında liselerden gelmiş 40 talebe mevcut olduğundan bu talebelerin hepsi mektebe •hnamıyacaktır. Çünkü mektepte bütün bu talebeyi istiap edebilecek oda mevcut olmadığı gibi şube açmak için de tahsisat yoktur. Bu itibarla kazanan talebeler «ra • sında derecelerine göre bir tefrik ya • pıacaktır. Dünyanın zorluklan nerelerden çıkıyor? [Başmakaleden mabait] sıtalarının hepsi nihayet ya doğru • dan doğruya, ya bilvasıta altın esasına istinat edebileceği halde mev cut altın ortadaki vesaite temel olabilmek kifayetint gittikçe kaybedi • yordu. Avrupa'nm buhranı şurada yal nız bir kısmı sayılabilen bir sürü sebeplerden ileri gelmekte ve Avrupa bu zorlukların içinden çıkmak için çabalayıp durmaktadır. Millî para ları müdafaa etmek üzere son »e nelerde müracaat olunan kontenjan usulleri bu cümledendir. Millî ikti sadı müdafaa için müracaat olunan gümrük duvariarına yer yer kontenjan maniaları d* ikame olunmuş bulunmaktadır. Bu da ayrı bir buhran vesilesi. Millî vaziyeti müdafaaya memur olan kontenjan milletin gene umumî faaliyetini az çok bozmakta ve fazla olarak hayatı da pahalılandırmaktadır. Meselâ son Belçika hükumet buhranı kontenjandan ileri gelmiştir denîlebilir. Kontenjan u sullerinin davet ettiği mukabele bilmisiller de ayrı bir karışıklık membaıdır. Almanya şimdi biraz şiddetlendirmek istediği bu usulün buh ranları içinde yüzüyor Dünya, Arap saçına benziyen bu karmakarışık vaziyetten çıkabilmek için şimdiye kadar iki çare düşünebildi: 1 : Silâhları azaltarak bu yüzden tasarruf edilecek milyaları işe yarar yollarda kullanmak ve bu sayede vergileri az çok hafifletebilmek. 2 : Beynelmilel bir cihan iktisat konferansı toplıyarak orada iktisadî ve maiî (para) buhranları bertaraf edecek tedbirler abnak. Silâhları azaltmak yolunda ileri götürülen çahşmalardan şimdiye kadar müsbet hîç bir netice çıka madı. Bakalım cihan iktisat ve para konferansmdan neler çıkabileoek? Bu konferansın bir an evvel içtima etmesi isteniliyor. Hatta Şimalî A • nıerika Cumhurivetleri İttihadından silfthlanma konferansı bir tarafa bırakılarak daha evvel bu cihan ikti sat konferansı toplanaa daha iyi o • lacak diye bir fikir bile çıktı. Belki silâhları azaltmağa bu yoldan daha çabuk gidilir diye düşünülmüştür. Diinya buhranına sebep olarak yukanya bellibaşhlannı kayd«ttiğimiz maddelerro altıncısı öyle bir konferansta fevkalâde mühim bir mevki işgal edecektir. Filhakika bugün btitün dünyadaki altın miktarı bütün dünyanın is hacmini karşıla maga kâfi gelmemekte ve zaten mevcut altının büyük bir kısmı da Fransa ile Şimalî Amerika. Cumhuriyetleri tttihadmda toplanmış bu lunmaktadır. Paranın azlığı nisbe tinde pahalılığının pek tabiî bir neticesi olarak eşya fhaları çok defa maliyeti karşılıyamıyacak veçhile ucuzdur. Pek kolay aniarsınız ki bu madde pek mühimdir. Bunun içindir ki fngiltere gibi çok kuvvetli bir devlet bile ihtiyaca gayrikâfi olan altının zincirlerinden kurtula rak (yani altın esasını bırakarak) serbest hayata rücu etmişrir, ve o nunla beraber diğer bir takım memIeketler dahi. Ancak bu b'r tedbir değildir, veya herkesin harcı bir tedbir değil dir. Dünyada muhakkak surette millî ve beyneimilel pek fazla dal galanma arzetmiyen bir sabit para esasına lüzum vardır, ve zannolunur ki cihan iktisat konferansının tetkik edecegi mesVleierin en mühimlerinden biri bu olacaktır. Ve neticelere intizaren bütün dünya memleketleri buhranın nöbetlerini yaşamakta devam edecek ler dir. maatteessüf ve bizzaru re!.. Kâtibl Umumilik bürosu Gazi Hazretlerinin Ankara'yı teşriflcri hasehile bir müddettenberi şehri mizde bulunan H. F. Kâtibi Umumilik bürosu da dün Ankara'ya nakledil miştir. Tetkik seyahatinde bulunan Fırka Kâtibi Umumisi ReceD Bey de bir kaç güne kadar Avrupa'dan avdet edecektir. ı Leh'li tayyarecinin intibaları Bir müddettenberi şehrknlzde bulunan meşhur Leh'li tayyareci M. Kopinsky dün kendisile görü ten °razetecilere seyahati hakkında demiştir ki: « Memleketifnde imal edilen Skoda markalı tek satıhlı açık bir tayyare ile Varşova'dan hareket etmiştim. Bu seyahatten maksa . dım Leh tayyarecilerini beynelmi lel aeyahatlere teşviktir. Varşova'dan sonra Bükreş, Sofya'ya uğn . yarak İstanbul'a geldim ve buradan Bağdat, Tahran, Herat'a uğrıyarak Kâbîl'e gittim. Oradan dö. nüşte Tahran, Bağdat, Kahire, Kudüs ve Haleb'e uğrıyarak tekrar güzel şehrinîze geldim. tran ile Efganiatan arasında kum fırtınaları yolumuza mani oluyordu. Ekaibelere çarpmamak için 5700 metre irtifaa kadar yükael . dik. Bütün bu seyahatim 15 gün sürdü. Muvaffakiyetle neticelenmesinden df bittabi çok memnunum.1 Bilhassa son mtihabatta Fransa'da soayalist ve radikal aosyaliat sol fırkalannın vaziyetine hâkim olmaları üzerine tapanya'daki radikal ve sosyjali»t tdareeinin Fransa'ya karşı teveccühü bir kat daha kuvvet bulmuştu. Fransa siyaseti bu fırsat tan istifade etmeğe çahşıyor. Şimdiye kadar Fransa'nın harcî siyaseti Merkezî ve Şarkî Avrupa'da bulu nan devletlerin ittifakına istinat e diyordu. Halbuki bu memleketlerin Fransa ile coğrafî irtibat ve kom şuluğu yoktur. tspanya ise Fransa'nın kapı komşusudur. Paria ve Madrit hükumetleri ittifak ettikleri taktirde bu iki büyük memleket yekdiğerine merbut bi r ittifak kütleai teşkil edecektir. Böyle bir ittifakın arasına girmek kabil omaadiğından sevkulceyş cihetinden büyük ehem • miyeti olacaktır. Fransa hükumeti simdiden tspanya hakkinda büyük emniyet ve iti nsat besliyor. Hatta terki teslihat mes'eleainm büyük silâhların bharaf bir memlekette toplanarak Cemiyeti Akvamın emrine verilmeaî yolunda hazırladığı proje münasebetile bu silâhların tspanya'da toplanabileceğini telkin ve işaret etmişti. Bu silâhlar Almanya'dan uzak oian tspan ya'da toplandığı zaman Altnan'la rın bir darba ile bunları ele geçi remiyeceklerine Franaa emindir. Vel* haaıl Avrupa'da devletlerin arasında yeni bir grupun peyda olması ihti maîleri M. Herriot'nun îspanya'yı ziyareti ile bir kat daha kuvvet bulacaktır. MVHARREM FEYZİ Karagümrük semt kongreleri Cumhuriyet Halk Fırkası Kara. gümrük nahiyesinin ocaklar intihabatı dün akşam bitmiştir. İntihabat neticesinde, her semt için şu zevat seçilmişlerdir: Karagümrük semt ocağına reis, Ethem, kâtip Mehmet, muha sebeci Hüteyin, aza Azmi ve Kâzım Beyler. Eski Alipaşa semt ocağına reis Niyazi, kâtip Tevfik, mu. sebeci HUseyin, aza Mustafa ve UI vi Beyler. Edirnekapı semt ocağına reis Salim, kâtip Haydar, muhasebeci Mustafa, aza Hüseyin ve Sa. lâhattin Beyler, Beyceğiz semt ocağına reis Fehmi, kâtip Zühtü, muhasebeci Hüseyin Avni, aza Selâmi ve Halil Beyler. Ocak intihapları esnasmda Karagümrük ocağınd'a Ethem ve Mehmet eski Alipaşa ocağmda Vasfi ve UIvi, Edirnekapı ocağında Haydar ve Salâhattin, Beyceğiz ocağında Fehmi ve Fethi Beyler murahhas aza olarak seçilmişlerdir. Karagümrük nahiyesi kongregi için hazırlıklar başlamış. tır. Nafıa talobesinin çay ziyafeti Nafıa fen mektebi talebesinin Hal kevinde hocaları şerefine bir çay ziyafeti verdiklerini yaımıştık. Aldığımız bir mektupta çayuı bütün talebe tara fından değil. ancak içlerinden bir kaç arkadas tarafından veriidiği bildiril mektedir. Yeni kadro yok Dün bir akaam gazetesi maarifte yeni bir kadro yapılmakta olduğunu yazmıştır. Yapttğıtnız tahkikata göre yeni bh kadro hazırlanmış değildir, sadece yeniden Maarif Müdiriyeti emrine verilen muallimler, münhal zuhur ettikçe tayin olunmaktadırlar. Amerikan kız kolejinde ArnavutköVündeki Amerikan kız kolejinde her senei tedrisiye bidaye tinde (Sıhhat haftası) namı altında bir hafta tertip edilmektedir. Bu hafta her sene Selim Sırrı Beyin konferantile açılırdı. Mektep bv sene bu sıhhat haftasını, sıhhat yıına tahvil etmiştir. Verilen karar mucibince şimden sonra her ay mektepte sıhhat ve sıhhate müteallik hususat etrafmda konferanslar ve temsiler verilecektir. Her sene mektebin bu sıhhat haf taaını konferaslarile açan, beden ter biyesi umumî müfettişi Selim Sırrı Bey dün de mektebin konferans salonunda güzide bir dinleyici kütlesi önünde alâka uyandıracak bir konferans vererek sıhhat yıhnı küşat etmiştir.. Cumhuriyet bayramı program D a r üfl1 ö n u m di a F Divan toplanıyor Darülfünun divanı bugün öğle. den sonra toplanarak Gazi mükâ fatı için jüri heyetince seçilen, Türk Tarihi tetkik cemiyetinin yazd'ığı tarih kitabını tetkik eyliyecektir. YUNUS NADt 29 teşrinievvel Cumhuriyet bay. ramında yapılacak merasimi tesbit etmek üzere teşekkül eden komisyon dün de toplanmış ve merasim programını yapmıştır. Vali Muhittin Bey Cumhuriyet bayramı günü înhisarlar umum müdürü Hüsnü saat 10 da memurin ve halkın teb. Bey pazartesi günü Karadeniz mın j tikâtını, öğleden sonra da şehrimiztakalarını teftişe çıkarfık, Satnsun | deki ecnebi konsoloslarının tebri ve Trabzon başmüdürlüklerinde kâtını kabul edecektir. Bayram ge. tevhit eanasında hazır bulunacak cesi Vali konağında mükellef bir tır. Buradan sonra Artvin'e gide balo verilecektir. rek o havalideki teşkilât ve mua . melât ile de meşgul olacak, avdet ederken Zonguldak'taki tnbisar tskân idaresindeki suüstimai tah" idarelerinin birleşme tatbikatına kikatına dair evrakı tetkik eden nezaret edecektir. tnhisarlar mü komisyon dün vazifesini ikmal et» dürünün bu seyahati (15) gün kamiştir. Kararını pazartes! güntt ve. dar sürecektir. recektir. B n fh B s a H sı ırd a U. Müdür yarın seyahate çıkıyor iskân tahkikatı J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog