Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi înci cüz'ü çiktı 1 8 umhurı : NO. 3041 . HiııııınııııiHiıımıımtujijıııınnMtınniınımm Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken ahcağınız en mühim ve en faydalı kitaptır ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf vö maâop a'dresi: Cumhariyet, fctanbul Posta fcutusu: Istanbul, No. 246 vö : Baymhatzir: 22366. Tahrir müdürü: 23236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 p a 7 a r M TpçrİnİeVVfil 8 3 2 " " " " ' °* ı m ö IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllUllııllmıılMMİaHiunıaııı . • • > iHiıUHHiıırtmnuuıııııiMiııııııiMiııııııııııııııııııiMimııaııııı MiiıiHinııınıııınBfiuııııiNiıııııııuıiMiıııııınıııı Ankara da Meclisin Açılma Hazırlıkları Başladı ' " B I * Mfc azı Hz. Ankara'ya hareket ettiler Hariciye Vekili geldi, gitti Tevfik Rüştii B. Cenevre temaslanndan mernnun! ((Mustafa Kemal Türkiyesinin ve Ismet Paşa idaresinin iyiliği vatan haricinde daha îyi görülüyor» Fransa ile miizakerat Ankara' da devam edecek Cenevre'de Cemiyetî Akvam içtknaına istirak eden Harîciye Vekilimiz Tevfik Riistü Bey dün sabahki semplon ekspresîle şeK • rimize gelmiştir. Tevfik Rüstü Be^ Sirkeci'de Dahî liyeyekflİŞ5kru> Kaya Bey, Reisicumhur Hz. namına Umumî Kâtîp Hikmet ve Ser yaver Celâl Beyler, Yunan eef>' M. Poührosya idis, Vafi muavînî, Polîs Müdürü, sefaretler men snbini tarafından sstüdbal ndilmîş ı*ı ••**»•*•• BüyukGax?mhdunhu*taî föloğrtöçımız taratuıdan alman bir reSmieri «ç »aray'dm m&arahatttrhiacn Rr atffcc Diinyanîn zorluklart Nerelerden çıldyor? Avrupa'nın medenfyetî îtöîay k'öIay yıkılamaz dedîğimîz zaman sim<Sye kadar eser ijeklmde ortaya konulmuf ölari Snaddî ve ınanevî te • T V l a î Î k i îmkânsızlığı ânfatmSk' îstîyorduk. Hakikati Kalde geçirilmekte olan pek büyük zorluklar yalnız Avru • pa'ya mahsus olmıyarak bütün dünyaya samildir, ve ergeç bu zorluk • ların ortadan kaldmlması lâzundır, ve bizce kaldmlacağına şüphe de yoktur. Bu zorluklar b'aslıca su seb'epler den îleri geliyor: 1 : Büyük harp, o zamana kadar toplanmış zenginliklerin büyük bir kısmını sarf ve istihlâk ettirdi. Daha harp devam ederken her tarafta hakikî veya hayalî şu ve bu esasa îstinat edilerek pek çok kâğıt para çıkarılmıç ve bunlarla hakikî ser vetlerin mübadele ve imha edilmiş olduğu malumdur. 2 : Umumî harp hemen umumen fena sulhlarla nihayet buldu. Bu harpten galip ve mağlup bütün milletler ayni sureîle mutazamr ve harap çıkmış olduklan halde kendi • lerinî galip farzeden devletler mağluplara çok ağır şartar tahmii ettî ler. Hudutları gelişigüzel ve fena çizdiler. Mağluplara tamirat borç ları diye ağır ağır tazminatlar yüklettiler. Bu paraların tamamını ödemek kolay ve hatta maddeten mümkün değildi. Milliyetlerî parçahyan fena hudutlarm kalplerde açtığı yeni yaralar da caba idî. 3 : Yeniden yaratılan hükumet Ierde olduğu gibi eski memleketlerde dahi harp sonunda millî iktisadın ileri götürülmesi hesabma akıllara hayret verîlecek bir faaliyet go&te « rildi. Bir taraftan fabrika üstüne fabrika yapılıyor, diğer taraftan millî hudutlar diğer memleketlerin gönderecekleri eşyaya karşı hergün daha ziyade yükselen gümrük du varlarile kapahlıyordu. Kimkrmîn malını alacakh? 4 : Bu hâdiselere Rusya'nın mevcut dünya manzumesmden aynlışı, Ç.in ve Hint gibi büyük pazarlarm büyük kargaşalıklar içinde yüzmesi inzimam ediyordu. 5 : Milletler, harbin açbğı Koş luklan doldurabilmek îçin esasen çok çalışmağa mecburlarken buna bir de yeni tesisatın masraflan ka tılıyor ve «ilâhlanma masraflan ise umumî harpten evvelki derecesînî gölgede bırakacak bir kuvvet ve şiddetle devam ediyordu. Bunun neticesi vergiler alabildiğme artarak milletlerin tahammül edemiyecekleri dereceleri buluyordu. 6 : İş ve ntihsal h'acmi mevcüt alhn miktannm karşıîıyamıyacağı kadar büyihnekte îdi. Mübadele vaYUNUS NADİ ütfoöodi %, inçi scğuiede) Büyük Gazi giderken... Reisicumhur Hz. 2,15 te şehrimizden ayrıldılar Gazi Hz. ile birlikte Başvekil, İktisat, Dahiliye ve Hariciye Vekilleri de gittiler Reisicumhur Gazi Mustafa Ke mal Hz., dün şehrimizden müfarakat buyurmuşlardır. Gazi Hz., öğleden sonra saat on dördü çeyrek geçe, Dolmabahçe sarayından Sakarya motörile Ertuğrul yatma geçmişler ve Derince'ye müteveccihen hareket etmişlerdir. Reisicumhur Hz. ile birlikte, Baçvekil İsmet Pasa, İktisat Vekili Mahmut C«AâI, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve Cenevre'den avdet eden Harİciye VekUi Tevfik Rü&fü Bey lerle, meb'uslardan Kılıç Ali, Salih Beyler, diğer bazı meb'uslarımız ve Kâtibi Umumî Hikmet Beyler de gitmisjerdir. Meclis Reîsi Kâzım Pş Hz. 3e, Kumandan Şükrü Naili Ps. Gazi (Mdbadi 3 üncü sahifede) Recep Bey Istokholm'da Fnrka U. KâHbî ş t^erini de gezdj 'ü KamBeple tf&rüşürken tir. Murahhaslarınuzdan Sıvas ( Mabadi 6 tncı saJUfede ) Rus'larla ikinci maç! ikinci müsabaka bugün fiç buçukta Taksîm stadyomunda yapılacak! Hile düşmanı bir alet! .. • • .•••••.,^««».... Muhterie göre artık sulu süt, karîşık ispirto5 çeşme suyu satılamîyacak H&t/Firlcasi TJmvârit Kâtibi İstokholm'da EJçîmiz Ragvp Raif, sefaret kâtibi Brfla Rüğtü ve İsveç mvJıablrîmiz Aiımet Beglerle bir arada İstokholm 1 4 (Ru. Mn.) Bir möddettenberi Avropa'da tetkik seyabatinî yapmakta olan H. F. umumî kâtibi Recep Bey 1 3 tesrmievvelde İs • tokbohn'a gclmîş ve elcimîz Ragıp Bey tarafmdan misafîr edOmîştir. Recep Beyin İstokholm'da ancak bir 3ci gün kafebileceği bilindiği îçin az zamanda (Mdbadi 5 inci sahifede) İBsitftr Ru$ taJamvriıri grup Selânik muhteliti de * Pera ile karşılaşıyor Komşumuz Rusya'nın misafir futbolcuları bugün Taksim stadyomunda futbolcularımızla ikinci bir mü • <OmmX$Vtr resmi sab'aka daha yapacaklardır. Bugimkü müsabakaya saat üç buçukta baslanacaktır. Bu müsabakayı ha kem M. Vasilief idare edecektir. Misafirlerimiz, cuma günkü mü • sabakada ne yaman bir kuvvet ol {Mabadi 6 tncı sahifede) KENDİ KENDlMtZt TENKlT: Geçim dünyası! Türldye'mizde balıkçılık Türkiye'de çok balık var rnıdır? Bu mes'elede rivayet türlü türlüdür: 1 : Çoktur, v e bunun tutulan mik tan devede kulak kabilindendir. Çünkü bizde balıkçılık henüz pek acemice bir haldedir. 2 : Hayır, Türkiye'de zannolundu ğu kadar çok balık yoktur, ve bizde balıkçılık Syle bilindiği gibi pek te iptidaî bir halde değildir. Bizde tutulan balık miktarı aşağı yukarı tutulabile cek balık miktarıdır. ^ e r ikincî şık doğru ise ortada rhes*ele yoktur. Yapılmak lâzım gelen yapılıyor dcmektir. Fakat bize öyle geliyor ki mes'eîenin hakikati henüz tevazzuh etmiş değildir. Boğaz'lardan geçen, göllere ve nehirlere girip çıkan, hele bazı mevsimlerde Kaıadeniz yalılarmı dolduran balıklar zannolunduğundan çok, ama pek çok fazladır. Hele bizde tatlı su bahklarına henüz el bile atılmamıştır. Balıkçılık enstitüsünün bir izahname ile bu hususta halkınuzı bir kere olsun tenvir etmesini iatiyemez miyiz? Lâf lâfı açarak onun üzerine belki daha ziyade ve faydalı bir surette konusabilirdik. ^ ?• Bugün Beledîyede Tecrübe var! JSşmanı alet'ın Jkı mahielİF ktsmt î » macMÎ Sdtahatfin Sknh? Bey bir sandığm etrafındaki kalabalığa kartsmış, muhteri 3 e komışuyordum. Bu zat kîm? Amcam... Keraste tüccandır. Bana 3 senelik fikrî, 2 aylık bedenî faaliyethn esnasmda naktî mua Müskrrat înhîsan İİaresînîn k"ö venette bulunan kendisidir. ridorlarında dü» > w muhteri ile Ya bu zat? konustum. Bu mükâleme tesadüf ne. Tecrübelerim için bana evini ticesi olmadı. Daha evvel matbaaya tahsis eden hayıperver adam... gelmişler ve «saat 2 de icat etti Diğerlermi sormağa meydan k"atğimiz makmenin tecrübelerr yapıla. madan ev sahibi hayırperver zat cak, sizin de bulnnmanızı istiyd anlatmağa başladı: ruz» demislerdî. ; Bu çjocuk müthîş bTr çocuk, Saat 2 de idare bînasmda idim. (Maöadi 4 üncü sahifede) Koridorlardan birine konan tahta Korido Kancığım, kış geldi.. Odun kömür alamadık.. Ne yapacağtz? Üziilme canım.. Gündüzleri sen dairedesin, çocuklar mektepte, ben de sinemaya giderim, olur biter!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog