Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi inci cüz'ü çıktî Avrupa'da sanayi ve ziraat buhranı Viyana: 15 tlk tesrin (Basmuharririmizden) Avrupa'da toprağa dön mefc için çok kuvretli bir temayül var. Şu küçük Avusturya'da bile büyük harbîn tasfiyesinden sonra ziraat işlerini ileri götürmek için çok emek sarfedilmis ve şasuacak kadar büyiik muvaffaktyetler elde edümiştir. Almanya'da Fon Papen hükumetinin ziraati himaye etmek için açbğı çığır orada mfllî ve beynelmilel yeni buhranlara meydan vereeek gibi göriinayor. Almanya'mn kend! kendine yebnesi maksadını takip eden bu siyasetin ilk kontenjantman tedbirleri dış memleketlerde şiddetli aksülâmeller husule getirmek îstidadmı gösterdî, ve işte bu ciimleden olarak Italya derhal Almanya'ya karşı zecrî tedbirler almağa kalkışta. Şimdi Alroanya'dan ltalya'ya giden bir heyet bu üıtOâfın halli için uğraşıyor. Façist ttalya'mn beDi başlı yaphğı büyiik uyasetlerden biri ziraate verdiği ehenunfyettir. Faşizmîn onancu yıldönumu münasebetile vîicude getirilen eserler arasında şimdi Roma'da bir ziraat sergisi açdmtş bulunuyor. Serginin kendisi asrî bir müze saydacak kadar mükemmeldir. Orada arazinin ıslahı için fleri götürülen mesaiye bir daire tahsis olunmuş ve buğday ise başli başına bir âlern teşkO edecek veçhile büyuk büyiik dairelerde ayri ayri tertfplere tâbi tutulmustur. Pek büyük diğer daireler teşkil eden meyvacılıkla alman neticeler cidden bSySktur. Fransa'nın bu sene buğday istihsalinde kendi ihtiyacından fazla bir dereceye çıkmış olması orada bâlâ arlcasî alınanuyan bir buhran tevlit etmiş bulınv maktadır. Fransa'da nihayet buğday fTabna köylünün maliyetini kurtaracak bir nerh konuknau dhettne gidilmekte<Sr. Tuna üzerînde bHKassa buğday » Ühsal eden menakJr«tlerin mahsulleri para etmemek yüzünden bu memleketlerde hiiküm süren buhranlara ise henoz bir çare bulunamamakta olduğu •maiumdur. Hutun b*ı ka«0asalıki&.ra muJcabQ bâlâ Avrupa'da on tnilyon msanın işsiz ve aiIelerBe beraber 3040 milyon insanın sefalet ve zaruret içinde puyan annast garip bir manzara arzetmektedir, ve işte bu ahval ve şerait içindedir ki Avrupa memleketleri bir taraftan *iLâhların azalblması ve diger taraftan iktisadî vaziyetin ıslahı için bîr türlii içinden eıkamadıklan büyiik mesgalelerle sarsılıp duruyorlar. Silâhların azalnlması teşeSbüsüne Şîmalî Amerika Cumburîyetleri tttihadı da büvük ehemmiyet veriyor. Şurası muhakkaktır ki sOâhlann azaltılmasına muvaffakiyet elvermedîkçe iktisadî ahvalin îslahma imkân bulunamıyacaktîr. Silâhların azalhlması her seyden evvel naiUetler arasında bir emniyet havası tesîsîne yanyacak ve ondan sonradır kî iktisadî sahada yapılması mümkün işler için müsbet neticeler elde edihnek ntnit ve ihtîmamile esaslı müzakereler ierastna gecilebilecektir. Yoksa Avrupanîn sîmdiki halile cidden büyuk bir çıkmazda olduğu meydanda bir hakikattir. Katta silâhlarîn azalohp azalhlmamasi islerînde tesadüf oîunan müşkullerin bazî oyle şiddetli safhaları vardır ki bunlara bakılarak Avrupa'nın nere'de ise son umumî harpten daha büyük bîr kan ve ateşe süruklenefeileceğine bile toyler örpererek hükmolunuyor, Âncak gecirilen kanlı tecrübenîn hatîrasî hâlâ mufekkireleri vakmakta devam eden kuvvetini muhafaza ebnekte olduğu cîhetle mes'ul devlet âdamlarînîn feövle bîr badireye meydan verme« mek için çok çauşacaklarina şüphe yok^ tur. Şunalt Amerika CumHuriyeÜerî tttihadı Reisİ Mister Hoover'in teklifi veçhüe eğer silâhların ve aîelitlak harp kovvetlerinin simdilik 6çte bir azalfalmasîna gîdilebilirse nihayet muztarfp beseriyete nefes aldıracak ilk adımin ahlmiş olacağma hükmedOebflir, ve zannolunur ki nihayet buna muvaffakiyet elverebilecektir. Suahlarî azaltmakla ortâdaki b'uhranlar da kalkar mı? Bu bir mes'eledir ki müteakıben de onun halline geçHecektir. Şorasî muhakkakbr ki ortada gerek sanavün, gerek ziraatin satüamıyan mahsuHerinden dolayı bufaranlar bulunniBkla beraber ortada istira kuvveti kalmamîş olduğundan dolayı sefaIet içinde yüzen yüz milyon insan vardır. Hakrkatte safalamîyan mallardan ziyade satın almamiyan mallar vardır. tssizliğin açtığı rahne kapablarak herkes alabileceği kadar esya almağa ikdar okmursa şîmdi sahlamîyan mallar sahlmış olacak ve mevcut buhranlar da derhal yarıdan fazla bir nisbetle bertaraf edihnis bıılunacaktır. İşte şimdiki sanayi ve ziraat buhrani 1 8 Dokuzuncu sene: No. 3037 umhur İSTANBUL CAĞALOĞLU Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağınız en mühim ve en Teşrinievvel 932 faydalı kitaptır Fransamn Suriye komiseri Gazi Hz. dün Fransız Komiserini kabul ettîler Reisicumhur Hz. Gazi Hz. dün akşam ototnobil ile şehir dahilinde bir gezinti yapmısjar, Şişli'ye kadar gittikten sonra geriye dönerek Dolmabahçe sarayına avdet buyurmuşlardır. Malî vaziyetimiz Fransîz Sefîri Kont dö Şambrön'ün ver Suriye'den diği zîyafette Başvekilimiz de bulundu Türkiye'ye Tesekkür... Bazı vergilerin indirileceği veya kaldırılacağı haberleri mevsimsizdir Ne büyük bir nikbinlik, ne de acı bir» bedbinlik! Bu senenin ilk aylarında Tevfik Rüştü B. in nutku Yapılan tahsilât Memnuniyet bahştır sevitıçle karşılandı Adana 18 (A. A.) Beyrut'tan bildhiliyor: Irak'm Milletler Meclisine gir mesi münasebetile Türkiye murahhasının söylediği nutukta Suriye'nin de yakın bir za manda rmistakü bir devlet ola rak MiUetler Cetniyetme gh mesi hakkında" ki temenoileri bütün Suriye halkı arasında minnet ve «e vinçle karşılanrniştır. Suriye'de \ Hartctye çıkan bütün gaTevfik Rüştü B. zeteler bu hususa dair uzun uzun makaleler neşretmişler ve sitayişkârane yazılar yazmışlardır. Bilhassa Vatanî Fırkasının naşîri efkârı olan Eleyyam gazetesi Tevfik Rüştü Beyin nutku hakkmda diyor ki: < Türkiye murahhasımn Milletler Cemiyeiindeki bu beyanatı Suriy» efkâri umumiyesi tarafından alelâde havadisler gibi okunup ge çilecek sözler değildir. Türkiye siyasetinde lehhnize tebarüz eden bu te* veccüh eseri yalniz Tevfik Rüştü Beyin beyanatına mahsus değildir. Bütün Türk milletlerinin Suriye'deki hâdiseleri nasıl takip ettiğn» Lleyyam'ın İstanbul muhabrinin mektuplarında ve Türk gazetelerinin huıusî bir itina ve dikka^le bize a(Mabadi 3 üncü sahifede) Ankara 14 (Hususî) Son gün. lerde gazetelerde tnalî vaziyet hakkmda sık sık havadisler görülmeğe başladı. Nereden çıktığı belirsiz o. lan bu son havadislere nazaran bu yıl devlet gelirleri umulan miktar . lardan üstün olduğu için önümüz . deki yılda bir kaç verginin hafifle . tilmes! ve muvazene vergisinin büs. bütün kaldınlması düşünülüyormuş. Bizim en salâhiyettar memba. . larda yaptığımız tahkikler projele . rin henüz tasavvur halinde bile münakaşası zamanı gelmediği ve yeni bütçenin hazırlıklarına hiç olmazsa altı yedi aylık tahsilât rakamları el. de bulunmadıkça, yani kânualar . Fransîz Sefirinin dünîcii riyafetinH.e hjzir Hulunanlâr Misafirimiz Fransa'nın Suriye fev kalâde komiseri M. Hanri Ponsot dün ögleye kadar Perapalas otehndeki daîresinde istirahat etmiş, saat 11,5 ta refakatlerinde yaveri Kolonel Dodde olduğu halde Fransız sefirinin şehrimizdeki yazlık ikametgâhına gitmiştir. Fransız sefirinin ziyafeti Maliye Vekili Mustafa Âbdülhalik Bey dan evvel başlanamıyacağı netke . sine varmiftır. Vergilerin hafifletileceğini kim söylemiş ? Bilmiyoruz. Fakat iyi biL diğimiz bir «ey varsa o da millet ve UUdbadi 6 ıncı sahiiede) Fransız sefiri Kont Dö Şambrön, M. Ponsot şerefine dün öğleyin bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette BaşvekOüniz Ismet Paşa Hazretleri, Hariciye Vekâleti vekili Şükrii Kaya Bey, Hariciye Müsteşan Numan Rifat Bey, Vali Muhittin Bey, kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa, Ingiliz sefiri Sİr Jorj KUrU, M. Ponsot'nun yaveri Kolonel Dodde, Başvekâlet hususî kalem müdürü Vedit Bey VJ Fransız başkonsolosu ile ataşemiliter Kolonel Saro ve sefaretin diğer erkânı hazır bulunmuşlardır. Ziyafet neş'eli ve samimî bir hava içinde saat birden iki buçuğa kadar devam etmiştir. Ziyafet esnasında İsmet Paşa Hazretlerile Şükrü Kaya Bey, M. Ponsot ve Fransız sefiri arasmda samimî hasbıhallerde bulunulmuştur. Bu arada M. Ponsot memleketimizin geçirdiği son inkılâplardan, liderlerimizin şayanı iftihar şahsiyetlerden, Türk miüetinîn meziyetlerinden fevkalâde hararetli bir lisanla bahsederek ötedenberi memleketimize ait her türlii hâdisatı yakın bir alâkadarlıkla takip ebnekte olduğunu ilâve etmiş ve demiştir ki: « 18 sene evvel Türkiye'den bir Almanya ısrar ediyor Ingiltere 4 ler konferansına davetini tekrarladı, fakat gene menfi cevap aldı Buenos Aires 18 (A. A.) BerlraMeki tn giliz maslahat güzarı M. Newton, pazartesi günü akşam üzeri, M. Von Neurath'ın nez dine girerek Cenevre'de topla nacak 4 ler kon feransına Al manya'nın iş tirak etmesi için İngiltere tarafından yapılmış olan daveti tekrar etmiştir. Salâhiyet tar mehafilden Ing Da^vekili Mister Mac Donald'Ia 'Al mân Başvekili Fon alınan malumaPepen'in geçcn Tamirat konferansında alınmış resimleri nald'ın Milî Amele Fırkanın ziyafeta göre M. Von Neurath, Al tinde söylemiş olduğu belli başlı sözmanya hükumetinin bu mes'ele ler şunlardır: hakkmda evvelce îngiltere hükume«Almanya'nın konferansa istirak tine vermiş olduğu cevapta tnusır olduğunu, tabiri diğerle Almanya'mn etmeğe amade olduğunu beyan etmekle beraber mahiyetini kesfetmek hukuk müsavatı tanınmadıkça Cebenim için mü>küi olan bir takım senevre'ye gidemiyeceğini söylemiştir. tngiliz Başveftilimn bir mttka beplere binaen Cenevre'ye gHmekLutfen sahifeyi çevirtntz Londra 18 (A.A.) M. Makdo r. ronsoı rrânsriz seBri ile birliEfe Dolmabahçe sarayına girerken kere daha geçmiştim. Bu güzel memleketi tekrar gördüğümden ve bilhassa Türkiye'yi yeni bir hayat ve istikbale götüren reislerile tamşbğımdan dolayı fevkalâde memnunum. Türkiye'de şahsım hakkınd? gösterilen muhabbet ve şahidi olduğum çok samimî hüsnü kabulden dolayı miiteşekkir ve minnettarım.» (Mabadi 5 inci sahifeie) İktisat Vekili Bugün şehrimize geliyor bîr hafta kalacak Ankara 18 (Hususî) tktisat Vekili Celâl Bey, bu aksamki trenle İstanbul'a ghti. Celâl Bey tstanbul. da bundan evvelki ziyareti esnasın. da tekmilliyemediği işler ile meş . gul olacak, bir hafta kadar kaldık. tan sonra Ankara'ya dönecektir. Çok şükür yağmur yağdı! Dün fasılalarla yağmur yağdı ve bunaltıcî sîcaklar tesirini kaybetti iMiııııııiHiııınınııııııınmımıımnnııiHiıınıniHiıııııııiinmınuııniHtHiMiıınııııııııınııııtııınmnnııınıııımiRnııniRiıınınıınıııtınıııiMiuı KENDİ KENDlMtZt TENKİT: Istihsalde tenevvü Bir çok köylerimizde sebze yetistirilmez. Köylüyü kendi işine çok yanyacak olan sebzeciliğe, hiç olmazsa kendisinin yazlık ve kışlık ihtiyacı kadar olsun, teşvik etmek lüzumu üzerinde bilme yiz ki fazla söze hacet var mı? Sebzenin yazlıklan ekseriyetle su ister. Kışlıkları ise susuz da olsalar olurlar ama onlar için de ilk demlerinde su bulunup verilebilse iyi olur. Köylerde su mes'elesinin kolay bir halli çaresini düşünmek ve bulmak icap ettiği bu vesile ile de meydana çıkıyor demek. Öyledir. Bugünün ziraatinin yaiubaşmda kolay ve ihtiyaca kâfi su esastır. Bu az çok bir bilgi mes'elesi olmakla beraber belki daha ziyade terbiye mes'elesi olacaktır. Köylüye bu ihtiyacı hissettirmeli ve onun bu yolda husule gelmeğe başlıyacak itiyadını mütema diyen takviye edip gitmelidir. Su ziraatin her kısmına lâzımdur. Hatta köylü bir iki ineğine lâzım yoncayı dahi bir iki dönüm tarlasında kendisi ekip biçmelidir. Sebzeye gelince bunun yeşili ve kurusu köylünün maişetine cidden bir baş kalık verecektir. Hele her köylüyü bir iki, dönüm patates ziraatine alıştırmak, Türkiye'de açlık tehlikesini ilelebet ortadan kaldırmak demek olur. Bu işlere ne için lâyık oldukları ehemmiyetle bakmıyoruz diye kendi kendimize kızsak yeri değil midir?, Bursa'da (tÂkııu) temsil edildi is M Istatibül'a itk yağmüfu ge&ren kara bulutlar Boğas ufuldartndafi atoştrmn... Beş buçuk altı aydanberi yağmur yüklüğünde dolu da düşmüstür. yiizü görmiyen İstanbul'a dün saat Sabahki yağmur saat iki buçuğa on birden itibaren fasılalı bir surette kadar fasılalarla devam ettikten yağmur düsmüsttiir. Günlerdenberi sonra durmus, hava açmış, sonra lodos giden hava, evvelkî akşam 4,15 te tekrar baflamıs ve bir saat poyraza çevirmis ve havanın soğukadar yağarak kesilmiştir. Dün yağan yağmurun azamî mikması yağmur yağmasını temin ettarı 3 mUimetredh. Rasathanenin mişthr. Yağmurla beraber, tstanverdiği malumata göre bu seneki kubul'un bazı semtlerine fındık büraklık şimdiye kadar görülraemiştir. ıııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Bu sene sonbahar hükmunü icra etnın halli çaresi bu noktada düğümlenmemiştir. Maamafih havalar çok mis görünüyor. Bütün bu işler arasınrutubetli geçtniştir. Sabahları fazla da intanlann toprağa riicu temayülleri miktarda çiy yağmıştır. kuvveüi'bü* cereyan halindedir. Diinkü yağmur, herkesin yüzünü güldürmüştür. "^ ~ YUNUS NADİ Bursa'da Akınıoynıyaıitar, temsilin müvajjaRryett ıçm çaasaraana oır araaa... sil şubesi erkânından kız muallim Bursa 16 (Hususî muhabirimizmektebi edebiyat muallimi AIi Ulvi, den) Halkevi temsil şubemiz Akın piyesini Bursa'da ilk defa olarak Belediye meclisi başkâtibi Rüştü, Osmanlı Bankası memurlarından Rıtemsil etti. Akın'a ait elbiseler An za thsan Beylerdir. Sona rolünü mukara Halkevinden getirilmiş, dekorallim Muazzez Hanım yapmış ve çok Iarı da burada muallim Kasım ve Ramuvaffak olmuştur. İstemi Han'ı da sih Beyler tarafından yapılmıştır. muallim Süleyman Nezihi Bey temHalka dört temsil verilmiştir. Bu temsil etmiştir. sillerin hepsinde de bir kisilik bile Diğer rolleri yapanlar: Muallim yer kalmıyacak şekilde bir rağbet Kevser, muallim Cemile Hanımlar; görülmüştür. Perşembe akşamı son muallim Halit, Nurettin Fehmi, Hikbir temsil daha verilecektir. Halk; met Zihni, Cemil, Bilal Rıza, Seref temsillerde binlerce sene evvelki taNaci ve Sabri Beylerdir. Dün geceki rihimizi yüzünden ve canlı bir su • terasilin sonunda Sona'ya Bursa Berette, okur gibi mütehassis olmuş ve lediyesi tarafından şehir namma bir heyecanlanmıştır. buket takdhn edilmiştir. Akın için çalışanlar: Halkevi temMUSA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog