Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedîsi 'mci cüz'ü çıktı umhuriy Dokuzuncu sene: No. 3030 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cmolmriyet, Istanbol Posta kutusu: İstanbul No Telefon: Başmuharrlr: 22366, Tahrir möduru: 23236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 ıııııı ^^F Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağmız en mühim ve en faydah kitaptır 246 Carsamba 12 Tesrinievvel 932 "" """ '•'»''•mıı«ıtıııııııiHmını,,iM,,,Hiıı»»ıııılıııılnııııııııımliTOiıınıııımıuııııuııııııııııııııtiHmıııı>ııiHiııııtııımııiııııııılıu llMlimnillllllllllllliniIUIIIlllllimmilllllllllllllllllllllllılııııııııııııııııınımıııınııııııııııııııı Bazı Vekillerin Değişeceği Haberleri Doğru Degil! ^^m *m^ aşvekil İsmet Paşa dün İstanbui'a eldi,şehrimizde bir kaç gün kalacak Mahsullerimizi nasıl Kıymetlendirebiliriz? Paris: 4 tesrinievvel (BaşmuKarririmizden) Vişi'de Selesten suyunun pmart başmda bir kenara meş hur Vîdo Bottin salnamesinin 1932 senesi için basılmış bütün ciltleri, bu ciltlere mahsus bir kütüphaneciğin gözlerine yerleştirilmiş ve kitaplar birer zincirle duvara bağlanarak herkesin istifadesine açık tutulmuş. Kim isterse istediği cildi oradan çekebilecek ve o kütüphaneciğin ö nünde gene duvara bitişik olarak tesbit edîlmiş masacığm üzerine koyacak ve arayacağı ne ise arayıp j bulacaktır. ,' Vİdo Bottin salnamelerî bütün ! dünyanın sanayi ve ticaretine ait bütün adresleri cami kitaplardır. Sanayi ve ticaret işleri bütün dünya memleketlerinde o kadar tenevvü ve çokluk arzeder ki bunlan muh telif tasniflerle bir tek cilde sığdırmanın tabiî ihtimali yoktur. Onun için bu salnameler muhtelif tasniflerle beş altı cilt üzerinden tertip ve lıer sene neşrolunmaktadır. Bu adresler bütün dünya memleketlermi .alâkadar ettiği cihetle her biri 15002000 büyük sahifelik olan bu kitapl a n n adet itibarile tabı miktarmı yüz Jbinler üzerine tahtnin etmek mümlcündür. Bu izahatı verdikten sonra Vî 'öo Bottin'in oradaki ciltlerini kafrıştırarak bir kaç madde üzerinde &nemlefc«tımize ait ddr&slet gBrmelr (stediğimizi ilâve edelim: Üzüm maddesi üzerindeki tetkîkatımız bizde bu metaın doğrudan dogruya ihracile meşgul millî firmalarm adeta yok denilecek kadar mahdut olduğunu göstermişth". Zaten kuru üzüm maddesi bizde yalnız İzmir'e müteallik olarak bugün hepsinin İzmir'de mevcut olduğu bile şüpheli dört beş adresçiği ihtiva etmektedir. Buna mukabil Yunanis tan'm muhtelif şehirlerine ait mü teaddit adresler vardır, İtalya'da bile bir çok adresler vardır, hele İspanyol adresleri fazlado*. Yaş üzüme gelince; müteaddit Akdeniz memleketlerinde pek mü« teaddit evlerin bu meta üzerinde ticaretle meşgul olduklan anlaşıl makta ve komşumuz Yunanistan'ın dahi bu kaf ileye katıldığı görülmektedir. Bizde yaş üzüm ticaretile meşgul bir tek adres dahi yoktur. tncire baktık: Bir ikisinin kim ol«luklarını işitmek suretile bildiğimiz üç dört adres. Bunların içinde ya kından tamdığımız bizhn kooperatifm adresini görünce duyduğumuz sevince son olmadı. İşte kendi mahiyet ve maksadını müdrik bir teşekkülümüz ki tam yerinde bir iş olarak gitmiş, Vido Bottin'in kenclisine ait sahifesme bağdaş kurup oturmuş. Bundan çok sevinmekle beraber kendi kendimize bizde incir ticaretile meşgul bu kadarcık mı, Tböyle üç beş evcikten ibaret adres Ini var diye çaşmamak ta elimizden gelmedi. Fmdığa geçtik. Bilir misîniz memleketimizm fındık yetiştiren yerle rinde bu metaın ihracatile meşgul hatta bir tek bile adres yok? Fmdık namına İstanbul'da Rum ve Ermeni bir iki adres var, o kadar. Bundan başka hiç mi hiç bir alâmet ve emare mevcut değil. Vido Bottin'e girip gîrmemekten ne çıkar demezsiniz tabiî. Bu kitaplara girmek her şeyden evvel ticarî ve iktisadî bir varlığm ifa desini teşkil eder, ve dünyada böyle ticaret adreslerini neşreden bir tek Vido Bottin var değildir. Bu nevi adres kitaplarmın İngiliz'ler tarafmdan neşrolunam, Alman'Iar tarafmdan çıkarılanı, Amerika'Iılarca bastırılam vardır, ve hakikî bir ticaret evi, kendisini dünyaya tanıtacak bu türlü kitapların hepsinde mevki almak lâzımdır. Ticaret evleri için dünyaya ken dini tanıtmanın en basit şekli böyle YUNUS NADl (Mabadi 2 inci sahifede) îsmet Paşâ Hz.hîn Şark vilâyetlerinde uzun bir tet kik seyahati yapan Başvekil İsmet Imafrtt bir trenle saat on biri çeyrek geçe şehrimize gelmiş ve çok kalabalık bir istikbalci kafilesi tarafmdan karşılanmıştır. Muhterem Başveklimizi İzmit'ten karşılıyan bir muharririmiz İstan bul'a kadar olan seyahat intibalarını şöyle nakletmektedir: Saat yedi buçuk... İzmit Valisî ve mahaHî mülkî ve askerî ümeradan bir çokları istasyonda... Biraz sonra hususî tren geldi. Muhterem Başvekil uzun seyahatinden dolayı yorgun, istirahat ediyor. Başvekilimizin Kompartımanlarının bulunduğu geniş salonda İsmet Paşa Hazretlermi Kütahya'dan is tikbal eden Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ile Paşa Hazretlerine seyahatlerinde refakat eden Sıhhiye Vekili Ref ik Bey, Umum Jandarma kumandanı Kâzım Paşa ve gene Paşa Hazretlerine yolda iltihak eden Siirt meb'usu Mahmut Bey oturu • yorlar. Salonun uzun masası üze rindeki güzel bir vazo içinde kır çiçeklerinden demetler sarkıyor... Bu çiçeklerin arasına yerleştirilen bir kartta şu sahrlar göze çarpıyor: "«lrişilmez vatan severliği ve yılmâz mesaisile gençliğe ideal bir nümune olan büyuk înkılâpçı ve mürşidimiz yüksek Başvekile en derin saygdannnzlaj> Afyonkarahisar lisesi Tren Afyön&arahisar'da durdugu Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle Bir mülâkat Limanda fırtına! Başvekilimizin seyahat intibaları gayet iyidir Gazi Hz, Başvekilin rahatsız bulunan refikaları Hf. yi ziyaret ettiler Şoförler hakkîndaki Iâ Sanayicilerden yiha Ahmet Rasim için, Dünkü gaze teler, Dahiliye Vekâleti tara \ fından şoförler hakkında bir, kanun Iâyiha sı hazırlandı > . ğjnı yazmışlardii Dün Başvekil Paşa Hz. ile, birlOrte şehri mize gelen Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. bir muharriri * * mize bu mes'ele hakkında şnnlan söylemiştir: Hamdi B. in bir makalesi yüzünden kıy amet koptu! sonra meb'us Alâettin Cemil Bey, Hamdi Beye hücum ediyor Liman Şirketi Müdürü Hamdi Beyin kooperatif mecmuasmda «sanayici e • fendflerimiz biraz susar mısınız?» ser levhası ile yazdığı bir makale alâkadar mehafilde şayanı dikkat akisler uyan dırmıshr. Hamdi Bey makalesine eski İktisat Vekili Mustafa Şeref Beyi tenkit et mekle başlamaktadır. Muharrir diyor ki: «Şeref Bey büyük Karpte devletin iktisat işlerini ticaret nazırı sıfatile idare etmiş; oradan aldığı tecrübeler, kendi sinde yanlış fikirler bırakmıştı. Devletin sıkı kayıtlarla ticaret ve iktisat işlerine kanşmasını zararmz bulan eski vekil, kontenjan ve takas usulle < Şof örlügü rinde, vesika ticaretine giden ve umumî esaslı bir san'at harbin ihracat membalannı canlandmuı ve meslek haligarip bir tahdit yoluna gitti.» ne koymak isti1 Hamdi Bey Şeref Beyin vekâleti zayoruz. Bunun manındaki diğer işlerini de tenkit et içîn Vekâletçe' şoförlügün evsaı Dahiliye Vekili Şüknt tikten sonra sanayi erbabmdan bahse başlamaktadır: ve şerattini taKaya Bey «Mustafa Şeref Bey haklı olarak mayin eder bir V»T»ın hazırlanmaktamul eşyaya kontenjan konduğu halde, dh*. Lâyiha bitînce Heyeti Vekilede müzakeresi yapılarak Meclise sev . kedilecektir.» Şükrü Kaya Bey, Dahiliye Vekâletince evvelce hazırlanarak Meclise tevdi edilmiş olan diğer kanun lâyihaları için de: < Mecliste daha bir kaç kanun vddır. Bunlann birisi posta kanunudur. Bir de vilâyetlerin mahallî idarelei hakkmda lâyihamız vadtr. Bu Iâyihalann Meclisi âlinm bu seferki içtima devresinde müzakere edilecegmi umit ed1yorum.> Muhterem Lımafc Şlflceti Müdürü Hamdi Bey istattintl meVusu Alâettin Cemil B onlann ham maddelerini serbest bnrakmaktaki manasızlığı anladı ve son neş rettiği kararname ile, ham maddeleri de kontenjana soktu. Derhal aanayici efendilerımiz, bir agızdan o kadar methü sena ettıkleri kontenjan ve İktisat V e kilinin aleyhine döndüler. Üç buçuk ses, kontenjan ve tahdidatın tamamen aley (Mabadi 5 inci sahifede) Maarîf Vekili Halkevinde Halkevleri dil inkılâbı ve hars işlerinde büyük faaliyete sevkediliyor Ahmet Rasim için Dahiliye Vekilimiz, (Mabaâi 6 tncı sahifede) İş Bankası erkânı Mahmut, Muammer ve Ziya Beyler geldiler. Maarii VekUimiz Halkevinde Hr Jâstm aââaftaVtr are&n yısüe münevverlerin merkezidir. Maarif Vekili Reşit Galip Bey dün bul Halkevi, Darülfumın ve yüksek mek« ögleden sonra Halk Fırkası İstanbul merkezini ziyaret etmiştir. Vekil Bey. tepler talebisini bağrma alarak teşrikt. mesai etmeli, müsmir neticeler mey Fırka merkezmde bir müddet kalmış dana koymahdar. İstanbul Halkevinin ve Cevdet Kerim Beyle görüşmüştür. Reşit Galip Bey badehu Halkevine ge. mesaisinden çok ümitliyim. tstanbul, bir çok yüksek mekteplerî, lerek bir buçuk saat kadar burada kalDarülfünunu ve müteaddit liseleri ihtimış ve Halk'evini alâkadar eden işler etva etmesi itibarile gerek bunlann mualrafmda görüşmüştür. limleri ve gerekse serbest meslek erbaReşit Galio Bey demistir ki: bmdan olan bir çok münevverleri sine« İstanbul, bir çok ilim müesse (Mâbadi 6 tnct aahtfedey selerinin burada toplanmış olması dola* ıııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııiııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtmııtınııııııııııııııııııınnıınıııuıııııııı Başvekil gardan çıfearken zaman, Afyon gençleri sevgrli Öaşvekillerine candan tezahüratta bulunmuşlar ve kendisine güzel kır çiçeklerinden bir büket vermişler... Salondaki zevat arasmdaki hasbıhal, hep son şark seyahatinin intibalari etrafmda cereyan ediyor. İsmet Paja, seyahatin verdiği yor Başvekil Hay9arpaşa*da Meclis Reisi ile görüşürlerken gunluğa rağmen gördüklermden, halkta, terakki, medeniyet ve iti lâya doğru olan tabiî ve coşkun istidada, vatanm her köşesinde nnar ve uyanıklık hareketlerine, asayiş ve huzura ait müşahedelerinden çok memnundur. Jş Bankası Umumî Müdilr vekili Muamme Tren Pendiğ'e yaklaşıyor. Başveve İstanbul Müdürü Yusuf Ziya Beyler. kilin kalem müdürü Vedit Bey göHaydarpasa gannda rfindü. Pendik'te Başvekâlet müsteİş Bankası İdare Meclisi Reisi Siirt şarı Kemal Bey de trene girdi. Biraz meb'usu Mahmut, Müdiri Umumî sonra İsmet Paşanın beşuş ve sıhhat vekili Muammer vc İstanbul şubcsi dolu yüzü göründü. Müdürü Yusuf Ziya Beyler dün sa~ Herkesin elini sıktı. Kendisini bah Ankara'dan şehrimize gelmişler Pendik'ten karşılıyan müsteşanna rahatsızhğmm geçip geçmediğm sor ve Haydarpasa garında Banka erkânı, bir çok iktisadî müesseselerin müdu. Sonra da bana teveccüh ederek dürleri ve dostları tarafından karşıbüyük bir tavazula: lanmışlardır. Ne haber bakalım Îstanbui Muammer Bey, dün Iş Bankasına dan? dediler. Bu bir fırsattı: gelerek bir müddet meşgul olmuş İstanbul iyi... Haberler sizde tur. Mumaileyh şehrimizde bir kaç Paşa Hazretieri, dedim. gün kalarak Banka ve alâkadar müİsmet Paşa Hazretieri neş'eli idi: esseselere ait umur ve muamelât ile Bizde haber yok, gezdik, domeşgul olacak, bilâhare Ankara'ya laştık. Memlekette gördüklerimiz gidecektir. Muammer Bey, umumî den memnunuz, buyurdular. müdürlüğü deruhde ettiği cihetle, Pendik istasyonunda alman sa Bankanın İstanbul subesi tnüdürlü6ah gazeteleri Başvekil Paşa Hazğüne tayin edilen Yusuf Ziya Beye retlerine takdim edildi. İsmet Paşa, buradaki işleri devredecektir. bütün pazeteleri ayrı ayrı etkik, bilhassa Cemiyei Akvama, Avrupa'daki son siyasî hareketlere, Kurultaya, iktisadî bahislere ait haberler üzerinde tevakkuf ediyordu. Dün çekilen tayyare pi Bilhassa İngîltere'ye yumurta ihyangosu numaraları sıraraç edeceğimize dair olan bir fıkra üzerinde durarak neztlerindeki zeya konmuş olduğu halde vatla iktisadî işler üzerinde hasbıaltıncı sahifemizdedir. hallerde bulundu. Bu arada Siirt ( Mabadi 6 ıncı sahifede > • i Tak8İtle alışveriş: > Piyango numaralan Müş'teri Birinci aylığı kaç ayda ödiyebilirim?.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog