Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ASPİRİIM Yenı kapalı paketlerde daha temız ve sıhhi olarak satın alınabılir. Ufak ihtıyaçlarmız tç'm yeni paketlerı tercih ediniz MŞANTAŞI'nda Tableti • Feyziye Lisesi Memleketimizin bu en eski hususî müeşsesesi talim ve terbiye sahasındaki faaliyetine 17 eylul 932 tarihinden itibaren başla• mıştır. Talebe kayıt ve kabulüne devam edilmektedir. i Leylî ve Neharî Kız ve Erkek TELEFUNKEN fO BİRİNCİ TESRİN PAZARTESİNDEN İTİBAREN YÜKSEK SINIFIN EN YENI MOOELI OLAN 343 BİÇİMf RADYOSUNU PİYASAYA ÇIKARİYOR. EN IYI VE KUVVETLI. EN AHENKLI VE AYIRMA KUDRETk EN Y Ü K S E K OLAN BU MAKINAYI B E N I MS E Yf N I Z. Nafıa Vekâleti Satınalma Komisyonundan: 300 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Pazarlık 19/10/932 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâleti mubayaa komisyonunda yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz liralık teminatı muvakkate ve cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Talipler şartnameyi görmek üzere Ankara'da Nafıa Vekâleti Levazım Müdürlüğüne, İstanbul'da Haydarpaşa'da İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müracaat edebilirler. ı&nu™ ıınu ™!niınııııı"ııi!iiıjm Parazite karşı ayarlıdır.kendiliğinden fading'i düzeltir. Ooğrudan doğruya okunabilen ışıklı fstas* yon göstericîsi vardır. Bir tek Düğme ile kollanılır, yüksek konuşam(Oparlör) Elektrodinamiktir. BOURLA BİRADERLER ve Şsı Galata ve Izmır. SATİE nin Beyoğlu Beyazid ve Kadiköy Mağazaları, OTTAŞ Beyoğlu, TELGAS Ankara, TÜRKELG Adana. ve Anadoluda TELEFUNKEN satış imtiyazını haiz müesseselere müracaat ediniz. n.r, m ın 8u yenı ambalaj sızı kıymetı olmayan başka mamulât almaktan korur. ~""~"~~~^~~~ i ASPİRİN 2 0v e 2 »abietlık ambalâjlar fçinde her yerde bulunur I EBEVEYNİNİZLE. YAVRULARINIZIN VE | | SEVDİKLERİNİZÎN Hatıralarını daima muhafaza etmek ister misiniz? Neharî \ Nişantaşın'da; SLeylî iiŞLI Terakkl LJ: Mabeyincilik ve Halil Rifat Paşa konaklannda Agrandismanlarmı yaptırınız. Fiatlar mutedil, iş | i f evalâde san'atkâranedir. Elinizde mevcut en küçük, ıtj en eski fotoğrafı gönderiniz, canlandirilıpbüyültülür. FâİYalmz 100 kuraş gönderiniz, mukabilinde REİSİCUMHUR Hz. nin tabiî I I büyükliikte, san'atkârane bir bnst portrelerinî elde edeceksiniz. Tuririye'nin bilumum ricalî âliy««in portrderinm fîatlan dahi aynidir. FOTO FRANSE'dej Ana, ilk, Orta, Lise sınıflarıFransızca, ingilizce kurları Kayıt muamelesi Hergun 10 dan 17 ye kadar yapıhr. Ayn ayn binalarda kız ve trkek talebeye mahsus leylî teşkilâtı mevcuttur. Talımatname gonderılır Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde Selânik'te IKAPPS 1 n Alman kitapçi, Alman kitaplan en ucuz satar. Bey oğlu tstiklâl caddesi 390, tsveç sefareti karşısında. Posta masrafı yukariki be'dele dahildir. YALNIZ FOTO FRANSE. İsliklâl caddesi No. 128 BEYOĞLU. En KlZ s==^S^ Teiefon: 42517 İ M I ^ B Erkek K 0 CA T A $ «HH*|İ| i Ç i N I Z Aktif Kasa: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 Birinci Teşrin 1932 vaziyeti 13.210.597,07 10.093.356, 428.030,27 28,731.983,34 5.412.827,02 382.606,87 5.745.433,89 Lira MEMBA SUYU VE 6AZ0ZU Pasiff Lira 15.000.000, Altm safi küogram Banknot Ufaklık 9.431481 Sermaye Tedavüldeki banknotlar : Deruhde edilen evrakt naktiye Ktnamm 6 Te 8 inci maddelerine tevfikan vaki tediyat Derulftie edilen evrakı naktiye bakiyesi Karşüıgt tamamen altın olarak tedavüle vazedilen 58.748 563, yüksek Mmyagerlerîmizin raporiannda böbrek, karâdger, mide hastaliklanna karşı şayanı tavsiye olduğu gosterilmiştir. Türkiye'nin en saf ve hafîf, en leziz fevkalâde temiz suyudur. Fabrika: BÜYÜKDERE PlYASA CADDESİ Tel. 32.54 Merkez deposu: Galata, Fermeneciler 102 T e l 40713 Beyoğlu deposu: Beyoğlu kooperatif bakkaliye mağazası. KalyoncuKulluk 1315 TeL 4 0 3 3 8 Cilt letafeti güzelliğin esasıdır 3.082.563, 55.666.000, 8.688.589,98 164.354.589,98] Dahildeki Muhabirler Altm safa kilogram Türk lirası. 3.84820? Beşir Kemal Letafet Suyu Kullanınız. Deposu: Sirkeci'de BEŞiR KEMAL ve MAHMUT CEVAT ecznasidi/ Yüzü ğüneş ve terin tahribahndan korumak için Hariçteki Muhabirler Altina tahvib j Serbest dovizler kabil < 147.006,86 Hazine tahvilleri: j Cüzdan : Senedat 158.748.563Deruhde edilen evrakı naktiye karşıhğı Kanunun 6ve8inci maddelerine tevfikan vakitediyat 3.082.563, 155.666.000, 4.937.086,36 27.125.825, 955.000, 33.017.911,36 14.374,04 4.562 012,31 1.880.090,58 İSTANBUL HAVA6AZİ ŞİRKETİ Vadesiz tevdiât: Döviz Mevduatı Muhtelif 9.138.242,8o 1.507.790,68 34.764.188,86 Esham ve f Deruhde edilen evrakı naktiye tahvilât [ karşıhg^ (ftibari kıyraetle) Esham ve tahvilât Altın ve döviz üzerine avans Hissedarlar Muhtelif •İ' Yekun 224.764.812,3i Yekun 224.764.812,38 fskonto haddi: % 7 Altın üzerine âvâns % 5 1/2 w~ Hükümferma olan buhrana reğmen » BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Fiatlarmı tekrar şayanı hayret bir surette tenzil etmekle ucuzluk rekorunu kırmıştır. ERKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS Cihanşumul iNIarka EKSELSiOR Daima en iyi malları en mutedil fiatlarla satmakla meşhur MANDELBER6 bır şohreti haiz Galata'da Karakoy'de fırın sırasında bu>uk mahallebicinin üstıinde kâın ve BONO Alır, satar, ipotek yapar ve bilu muts malî işler takip eder. Sirkeci Laman han No. 30 Ömer Lutfi. • Teiefon 2 4 3 0 0 , Taktir edümiş KATRAN (yol için) ZtFT AStT FENİK SATGAZOL (karbolineum evsafıni haizdir.) BENZOL (ham ve tasfiye edilmiş) SOLVENT NAFTA jParis Tıp FakHltesi mezunı Cilt ve ziihrevl hastaılklar mütehassısı Babıall caddesl Meserret otell karşısında Avnl Bey apartımanı 125 sababtan akşama kadar îstanbnl dörduncü îcra memurluğundan: Heybeliada'da eski Manashr yeni tsmetpaşa caddesinde 59 numaralı hanede mutasamfan sakin iken elyvem ika metgâhı meçhul olan Haralambos kızı Teodora Hanıma: Adalar tapusunun 2 4 eylul 930 tarih ve 942 numaralı senedüe Kalkavan zade İsmail Beyden istikraz eylediğiniz 5000 liraya mukabil birinci derecede ipotek irae ettiğiniz Heybeliada'da eski Manastır yeni İsmetpaşa caddesinde 59 numaralı hanenizin % 9 faiz % 6 kumusyon ile paraya çevrilmesi talebile ikamet^âhmıza gönderilen ödeme emri ile mezkur senet suretile verilen meş • ruhatta ikametgâhınızm meçhuliyeti bildirilmis olduğundan ilân tarihinden itibaren 2 0 gün içinde gerek bu borcun tamamına veya bir kısmına ve faiz ve kumusyon talebine karşı bir guna itî razınız varsa bizzat veya bir vekili kanunî gönderilerek itirazınızı dermeyan efaneniz ve îsbu müddetin mürurundan sonraki 20 gün içinde de tahakkuk edecek bu borca bîr sureti tesviye dahi göstermediginiz takdirde ilân tarihi mebde olmak üzere 4 0 gün sonra da takibe salâhiyet gelmiş olacağı cihetle mezkur gayrimenkulünüzün satılacağına daîr olan işbu odeme emri ile senet sureti 9 3 2 / Î 4 1 1 t?osya numarasîTe tarafınıza Üâuen tebliğ olunur. TOPTAN VE PERAKENDE Dr. Bahattin Şevki siparişler için Yedikule gazhanesile Beyoğlu'nda Metro Ha nında birinci katta müşteriler dairesine müracaat edilmelidir. PARDESÜLER empermeabilize İPEKLİ MDP6ÂL1R 23 % Ura iyi cins MARİNET^ ŞAPKA MAĞAZASI Paris'in en büyük şapka MÜESSESELERİNDEN celbettigi faşbk modelleri yanndan iribaren TEŞHfR edeceğini muhterem müşterilerine memnuniyetle arzeyler. ^ ^ Tedbirliolunuz Hangi mev simde ve h a va nasü olur • sa olsun: 27 V, lira Mutlonlu PARDESÜLER 21 7, Ura Çevrilebilir Muflonlu GABARDIN J. İTKİN 1\ in hafif rahat ' ve su geçmez pardesüsünü giyiniz. Zira bu bardesü senenin her günü için lâzımdır. Istiklal caddesi 405. Teiefon: 40450 Zayi Kasimpasa şubesinden al • makta olduğum 8 0 0 2 4 numaralı sesedi rejrnimi zayi ettim. Yenisini alacağun dan eskisinin hükmü yoktur. 2 0 0 4 Irva numarasînda Bektâş Ali Efendi karîn Zehra Sahip ve BaşTnuharriri Yunu* Nadi TJmuml neşriyatt t&are eden roft ifieşl mudüru: Kemal SaŞh Matbaacüik tm Ne§rit/ut Mrft İA8ARDİN riKDES'üLER SATILIK HANE Şişli'de tramvay tevekkuf mahalline 2 dakika mesafede Hacı Mansur sokağında ve 600 arşın bahçeyi havi 79 No. lı hane saühktır. Taliplerin Maçka'da bakBl kal Ziya Beye miiracaatleri ^ TRENÇKOTLAR İNGİLİZ MUŞAMBALARI 13 7, lira 24 V, lira İNGİLİZ MUŞAMBALARI İNGİLİZ MUŞAMBALAR ÇOCUKURA MAHSUS 12 7 2 Ura 4 İ2 lîra l Keçi Meraklılarîna Emsalsiz (Mısır Maltîz) bir teke Ue geçilerinizi çiftleştirmek isterseniz Çengelköy'de, Bekârderesi, mühendis Ferit Beye müracaat ediniz. 8 Kadın, erkek ve itibaren V2 liradan çocuklara mahsus en mükemmel cins kostümler, pardesüler, mu 8 lira şambalar, paltolar ve trençkotlann müntehap çeşitleri mevcuttur. TRENÇKOTLAR !• TEDiYATTA BÜYÜK TESHİUT Dr. A. KUTÎEL Karaköy; börekçi ftrini «ra»inda 3 4 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog