Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

a l Tofrmievyel Norveçya'nın Halis Morina Baîıkyağının Baş Mahsulü Fatih Malmüdürlüğünden: Unkapanı'nda Haracçı Kara Mehmet mahallesinde Ütlriibi caddesinde yeni 27 ve 29 No. h fevkî odaları müştemil dükkânın kıymeti be* bin beş yüz Hra olduğundan müzayedesi kapalı zarf usulile icra edilecektir. Müzayede müddeti 10 birinci teşrin 932 tarihinden 3 tesrinisani 932 tarihîne kadar yirmi be» gündür. Taliplerin 3 teşrinisani 932 tarihine mıisadif perşembe günü saat onda Malmüdürlükte mütefekkil müzayedat ve ihalât komUyonuna müracaatları. Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Fatih'te Kirmasti mahal lesinde Taphane medresesi sokağında Belediye mali 2 numarah ha nenin ahşap kısmile ittisalindeki fırın mahallinin enkazı bedeİi muhammeni olan 200 lira üzerinden 31/10/932 pazartesi günü saat 14 te açık müzayede ile satüacaktır. Taliplerin yevmi mezkurdan evvel teminat akçelerini İş Bankasına yatırarak mezkur saatte Daire En cümenine müracaatleri. Cumhuriyet H A SA Hcza Deposu ^ İstanbul Beledivesi ilânları Mll !,!,„ Eyiip Sulh Hâkimliğinden: Topano'de Kılıçalipasa mahailesinin vapur iskelesi caddesinde ( 1 2 , 10, 246, 8) numaralarla murakkam dükkânların fevklerinde birer odayı muhtevi mahallerin tamamı ( 1 8 ) bin lira kıymet takdir edilmiş oluo hissei şayiasına birinci arttırmada ( 3 5 0 ) lira üzerinden talip zuhur etmis ise de kıymeti muhammenesini bulmadığından ikinci arttırmıya ve Beyoğlu'nda Maç • ka'da (135) numaralarla murakkam ve Küçük Çiftlik oarkının 1/16 hissesine 6125 lira üzerinden birinci arttırmada ( 7 5 0 ) lira üzerinden talip zuhur etmis ise de kıymeti muhammenesini bulmadığından ikinci arttırmıya, ve Beyoğlu'nda Harbiye mektebi arkasında Belvü gazinosu arkasında (1/1, 2 atik 4, 4 / 1 , 4 / 2 . 4/3, 4 / 4 ) numaralarla murakkam Hurşit, Veysel ve Muhar rem Ağalarin bostalanrınîn 1/16 his sesine isabct eden ( 3 0 0 0 ) lira üzerinden birinci arttırmada ( 1 0 0 ) liraya talip zuhur etmis ise de kıymeti. muhammenesini bulmadığından ikinci arttırmıya ve Beyoğlu'nda Macka'da tramvay caddesinde ( 4 8 ) numaralı mahalden müfrez ( 2 2 1 ) numaralı senetle tasar rtrf olunan arsanın 1/16 da birer his sesine isabet eden (6250) lira üzerinden birinci arttırmada (1000) liraya talip zuhur etmis ise de kıymeti muhamrae nesini bulmadığından ikinci arttırmıya, ve Beyoğlu'nda ( 1 5 ) numaralı senetle tasamıf olunan Harbiye mektebi yanında Belvü gazinosu ile yamndaki inek ahırı ve yanmdaki Sait, Süleyman, Zekeriyya'nîn ahırınm 1/16 birer hisse sine isabet eden 7226 lira 5 0 kurus üzerinden birinci arttırmada ( 2 0 0 0 ) liraya talip zuhur etmis ise de kıymeti muhammf nesîn< bulmadığından ikinci arttırmıya, ve Belvü gazinosu civarmda (91113) numaralı Banus Efendinin bostanînîn 1/16 hissesine isabet eden ( 3 1 2 5 ) lira üzerinden birinci arttırmada ( 2 0 0 ) liraya talio zuhur etmişse de kıymeti muhammenesini bulmadığm • dan ikinci arthrmıya, ve Besoğlu'nda Maçka tramvay caddesinde 4 8 numaralı arsanın arkasında (36303234363840) numralarla murakkam Hasan Ağanın bostanînîn tamanuna ( 7 0 0 0 ) lira kıymet takdir edilerek hissei şayi asîna birinci arttırmada ( 1 0 0 ) liraya talip zuhur etmişse de k\vm£ti muham menesini bulmadığında» ikinci arttır rmya, ve Beyoğlu'nda Belvü gazinosu • nunüöl tarafmda Yorgancı aransi de nilmeklc maruf 12141618 numara • Iarla murakkam bahçivan Sabri Efen dinin müsteciri bulunduğu bahçenin hissei şayiasına birinci arttırmada ( 3 0 0 ) liraya talip zuhur etmişse de kîymeti muhammenesini buhnadığındj»r» ikinci arttırmıya ve Harbiye mektebmin âr kasînda 1820222426 numaralarla murakkam Abidin Efendinin bostanînîn tamamına takdir olunan ( 4 0 0 0 0 ) lira üserindcn hissei sayiasına birinci art • tırmada (30C)) liraya talip zuhur etmisse de kıymeti muhammenesini bulma dığuıdan ikincî arttırmıya karar verilerek Eyüp sulh hukuk hâkimliği tarafından açık' arttırma suretile sattlacaktar. Satış sartnamesi 10 tesrinievvel 9 3 2 tarihinde divanhaneye asılacakhr. 30 tesrinievvel 9 3 2 tarihine musadif pa zar günü saat 14 ten 16 ya kadar ikinci arthrma ile açık olarak sablacaknr. Arttırmıya ifthrak için yüzde on teminat akçesi alımr. Müterakim vergi, tanzi fat, vakıf icaresi sahiplerine, tellâliyesi müsteriye ait olacaktır. Hakları tapu sicillerince sabit olmadıkça ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın irtifak hakkı sahiplerinin ilân tarihinden itibaren üç gün içerisinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde tapu sicfllerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarlaruı icra ve iflâs kanununun hükmüne tevfikan hareket etmeleri ve daha fazla mamrnat almak istiyenlerin 9 3 0 / 1 0 8 numaralı ahkâmı şahsiye dosyasına müracaat etmeleri ilân olunur. LIMANIMIZDAN HAREKET' EDECEK' V A P U R L A R SEYRISEFAİN Merzek acenta: Galata Köprübaşı B. 2362 Şube A. Sirkecl IVlühürdar zade H. Z. 274( İst. Ziraat Bankasından: Semti Beyoğlu » Mahallesi Kamerhatun » Kurtuluş Sokağı Emlâk No. 7 Papasköprü Çakmak 15 Değirmen 13 Şahin 28 Mar.ık 46 Şişhane 23 Kiraz 21 Kasımpaşt 78 » 80 Nev'i Dükkân Hane İzmir Pire . tskenderiye postası tçrC 11 de. 11 birinci teşrin salı SAMSUN vapuru »YELKENCİ VAPURLARI KARADENİZ POSTASI açılan bosanma davasmdan dolayı tayin olunan giinde mahkemeye gelmed&misden müddeiyenin talebile hakkınızda gıyap kararı ittihazla muhakeme 15/ 11/932 saiı günü saat 14 e talik edilmiş olmakla yevm ve saati meıkurda gene gelmediğiniz takdirde müddeiyenin beyyinatı gıyabınızda istima kılı • narak îcabı kanunUinin icraule bir daha mahkemeye alınmıyacağmıza dair yazilaıı gıyap kararı ikametgâhınızın meçhulryoti ha«ebile mahkeme divanhane • sine talik edilmekle keyfiyet ayrıca gftzetc ile de ilân olunur. Bursa birinci icra memurluğundan: Bursa'da Selimiye mahallesinde Htirmıiz Hayriye Hanıma 16921/3959 Mo. bir kıt'a noter senedile maamasraf 926 lira 30 kuniM borçlu Istiklâl c«ddesinde Karadeniz oleli sahibi Hüseyin Hilmi Beyin isbu borcunu temin için borçlu mumaiUyh namına tanzim inlınan icra emrindeki mubaşîrin metruhatile ve rnerbutu mahalle ilmühaberine nazaran mumaileyhin Bulcaristan'da olup ika • metgâhı meçhul bulunduğu anlaşıldı • ğından, olveçhile tebligabn ilânen ifasına karar verildiğinden bermucibi karar tarihi ilândan itibaren ohız gün zarfında borcunu tediye etmesi ve bir itirazı varsa vc teslimat iddiasında bu lundugu surette bildirmesi ve akti takdirde cebrî icraya devâm edileceğini bilmesî icra emrî makamına kaim ol • mak üzere ilân olunur. Üsküdar hukuk mahkemesinden: » Kadir Ağa: Usküdar'da Selimiye ma Galata hallesinde Kısla caddejinde 10 numaBeyoğlu ralı hanede sakin. » Dursun Hanım tarafından aleyhinize » Karadeniz v ci teşrin çarşamba 18 de. Dönüşte Tirebolu'ya da uğranılacaktır. İzmir * Mersin Postası 12 birinci teşrin çarsmaba 10 da. Galata rıhtımından kalkarlar. Hantalzade vapurları Trabzon Postası Emekyemez Kamerhatun Feriköy » 82 Dükkân » » 84 » » 86 Fırın » Sarılutfi Jurnal 15 Hane lYukanda yazılı emlâk kiraya verimek üzere şartnamesine tevfi kan açık arttırmaya konulmustur. Ittiyenlerin gün ve saati ihale olan 24/10/932 pazartesi günü saat ikide yüzde on pey akçelerile bankamıza müracaatleri ilân olunur. 11 T. evvel günü akşamı Sirkeci'den hareketle ( Zonguldak, inebolu , Ayancık , Samsun , Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize'ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı ğına müracaat. Tel: 21515 Maariff Vekâleti Terzilik Mektobi alölyesinden: Mektebimiz sipariş atölyelerinde her nevi erkek kostümlerile kadın tayyör ve manto siparişleri ucuz fiatlar mukabilinde azamî itina ile dikilir. Adres: Sultanahmet Dizdariye mahallesi Tel. (22480) f Haftalık Muntazam İzmir postası Sadık Zade Biraderler Vapurları: Karadeniz Postası Dumlupınar »«*%•*•• a •• * Seyyar vapuru Her çarşamba gunü Saat 17 de Sirkeci rıhhmından hareketle GeUbolu, Çanakkale, ve ı Izmir'e gider ve gelir. Yolcu bileti vapurda vcrnir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. öksürükBronşit ve Nezleye PULMOL sıınıhıı Bursa Ipek Böcekçiliği EnstitÜ8Ü Müdürlüğünden: Evvelce verilen serahi fenniye dairesinde tohum kıslak binâsînîn yalnız üst kat üç odası tebrit olunacağından iştirak edeceklerin 31 tetrinievvel 1932 tarihine kadar Enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri. •. •* * *, n, « VHIa^MB NA1M VAPUR IDARESi Perşembe günü akşam saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle Zonguldak , inebolu , Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa'ya azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altında acentalığına müracaat Tel. 2 2 1 3 4 vapuru ^ tesrinievvel izmir sör'at postası (20 saat) A DNAN vapuru Her hatta Saat tam Î8 dc Lüks Mıstafa Gemal vapurları Barlın İnebolu postası Dr. Semiramis Ekrem H. Çocuk hastahkları mütehassısı Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. 0.2496 Haydar Rifat Bevin yeni eserleri Kurusa Bolçeviklik 200 Yeni Rusya hakkında en mukemmel eserdlr. tklimler 150 i Z M i R'e gunlerı Galata nhtımından hqfeketlc doğru Kilüfer J ' "Çarşamba Galata'da Merkez Rıhtun hanında A. Vrahamis ve N. Sokos Şirketine İstanbul üçüncü icra memurlugundan:! Döyçc Orient Bankasımn 2 8 ağuttos 92° tarihli ve 61 gün vadeli bir kıt'a senede intinaden zimmetinizde matlubu bulunar. ( 3 5 0 0 ) liranın yüzde bes faiz ve 3 0 0 lira ücreti vekâlet ve masarifi muhakeme ve icraiyenin poliçe ve emre muharrer senet veya çek üzerine takip yolüe tahsüi hakktnda vaki takip talebi üzerine tarafuııza gönderilen öderae emri zahrına mubaşiri tarafmdan verilen metruhatta mezkur mahalde olmadıguuzdan ilânen tebligat ifa»ına karar verihnişttr. Tarihi ilândan itibaren bir ay iarfında borcu ve masraflan ödemeniz, te diye veya itiraz etmediginiz takdirde gene bu müddet içinde icra ve iflâı kanununun 74 üncü maddesi mucibince mal beyanında bulunmanu ve mal beyanında bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağimz ve hakikate muhalif b,e • yanda bulunursanız hapisle cezalandı • rılacağımz ve borcu ödemez veva itiraz olunmazsa hakkınızda cebrî icraya devam olunacağı mezkur ödeme emri • nra tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. tstanbui besinci icra dairesinden: Beyoğlu'nda Hüseyinağa mahllesi Sakızağacı caddesinde Molakof Havahoş sokagında 8 2 numarau apartnnan 5 inci katında mukim iken elyvem ika metgâhı meçhul yorgi Kozma Efendiye. Fahameî ve Lâmia Hanımların aleyhinİM Beyoğlu sulh üçüncü hukuk mahkemcsinden istihsal ve berayi tenfiz dairemize tevdi olunan 77932 tarih ve 932/898 numaralt kesbi kat'iyet eden ilân mucibince tahliyenin ic rasma krar verilmis ve nantı nıza doldurulan ödeme emrinin ikametgâhınızın meçhuliyeti hasebile tebligat icra edilmemiş ve zabıtaca da yapılan tahkikatta da ikametgâhınızın meçhul bulunduğu bildirilmis olma«ına binaen ödeme emrinin tarafınua bir ay müddetlr ilânen tebliğine karar veril * mîstir. Tarihi ilândan itibaren on bes günün mürurundan ilk yedi gün içinde dairemizin 9323686 No.Iı dosyasına müracaatle kanunen şayam kabul bir iti rar dermeyan etmediginiz takdirde bir aym hitamında gıyabınızda tahliyenin icra edfleceği malum ve ödeme emri makamına kaim olmak üzere ilânen tebKğ olunur. Kulak, Boğaz, Burun mütehassuı Doktor îhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan baska her gün saat 15 ten itibaren hastalarını kabul eder. İstanbul dan: ikinci iflâs memurlugun İlk ask 100 ve pazar günleri İzmir'den saat 17 de hareketle İstanbul'a avdet eder. Tafsilât için Galata, Güm rük karşısında Site Fransez Han No. 12 yazıhanesine mü racaat. Tel. B. O. 1041 günü akşam saat 18 de Sirkeci rıhtı < mmdan hareketle Alaph, EreğU, Zonguldak, Bartm, Cide, tnebolu, Evrenye, İlise, Abana'ya azimet ve ayni is • kelelere uğrıyarak İstanbul'a avdet edecektir. Tafsilit için Galata Küçük Rıhtım Han 45 numaraya mü • racaat. Telefon 9 1 3 . 1 Beyoğlu'nda tstiklâl caddesinde 505 numarada kitapçı Adolf Pilâtner Efeodiflli iflânna karar verilmis ve iflâsı 2 7 / 7 / 9 3 2 tarihinde açılmış olup tasfiye adi şekilde yapılacaktır. 2 Müflisten alacaği olanlann veya mallarında istihkak iddiasında buhmanların alacak ve iddialarını îşbu ilândan bir ay içinde eyyamı resmiye müstesna olmak üzere her gün saat ( 1 3 ten 17 ye kadar) Sultanahnuet'te vaki adliye bmasında icrayi vazife eden ikinci iflâs da* iresine gelerVk kaydettirmelen, senet ve defter gibi delilleri her ne ise bunlarm asıl veya musaddak suretlermî tevdi etme* leri, 3 Hilâfına hareket cezaî mes*uliyeti möstelzim olmak üzere müflisin borrlularının ayni müddet içinde ken dilerini ve borçlanm bildirmeleri, 4 Möflisip mallannı ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranlarîn o mallar üzorindeki haklan mahfuz kalmak şartile bunları ayni müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerte makbul mazeretleri bulunmadıkça ce zaî mee'uliyete uğrıyacakları ve riiçhan haklarından mahrum kalacakları, 5 18/10/932 salı günü saat 14 te yukarda yazılı olan iflâs dairesinde alacak hların ilk içtimada hazır bulunmalarî ve müflis ile müsterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair khnselerin toplanmada hazır bulunmağa haklan olduğu ilân olunur. İLÂN 331 senesinde Kırklareli'nin Bedre köyünden ve 3 1 4 doğumlu efratla bir likto Kuklareli Askerlik şubesinden vazifei askeriyeme sevk ve mütarekede Anadolukavagı hastanesinden terhis edildim. Almıs olduğum terhis tezkere mi zayi ettiğimden namıma muharrer tezkeremi bulanların ve yahut mülga Anadolukavagı hastanesi sertabibi Raif Beyin adresîni bilenlerin Vize'de arzu halci Ahmel Hilmi Efendiye bildirmeleri çok rica olunur. Vize kazasınîn Evrencik köyünde rau^im Salim oglu Hüşeyjn Duman 70 Senenln en muvaffak olmuş ro manlarıdır. Miras mes'eleleri 100 Aynî haklar 200 Kanunu medeninin şerhleridır Termnuz 1914 150 Btiyük muverrih Bmil Ludvıg'ın Tarih Felsefesi 125 Kusfcav Löbo'nun Tahvtller, kuponiar 25 Şerhli Borçlar Kanunu 100 Kitaplan Şafak kitaphanesinde. TURKIYE Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassisi *Comadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e) kadar Istanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Telefon ts. 22398. Ilgın asliye mahkemesinden: Ilgın'da mukim iken vefat eden Derbent'li Hacı Hasan oğlu Hatip Ahmet Efendinin malı borcuna kifayet etme» diginden iflâs kaidesine tevfikan ta$ fiyesine 19 '7/932 tarihindet Ilgîn ticaret mahkemesinden karar verflerek kesbi kat'iyet etmekle ve müieveffanın varisleri reddi miras eylediklerinden müteveffa Ahmet Efendide al» olanlar ve istihkak iddiasında bulunanIar alacaklanno' ve istihkaklannı tarihi ilândan 10 gün zarfmda Ilgın'da tasfiye dairesine kaydettirmeleri ve delillermin (senet ve defter hulâsalan ve saire) asıl veya suretini tevdi eylemeleri hilâfına hareket cezaî mes'uliyeti müstelzim olmak üzere müflisin borçlulanmn ayni müddet içinde kendilerini ve borçlularıni bildirmeleri ve müteveffanin mal lannı her ne suret ve sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranlarîn o mal lar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartile bunları ayni müddet içinde dairemize tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî mes'uliyete uğrıyacakları ve riiçhan haklarından mahrum kalacakları ve il«P dan nihayet 10 gün içinde toplanmak üzere alacaklıların ilk içtimaa gelme • leri ve müteveffa ile müsterek borçlu olanların ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair ldmselerin toplanmada bylunmağa hakları oldggu Hân olunur. SATILIK YALI Boğaziçi'nde Kanlıca körfez caddesinde vapur iskelesine bir dakika mesafede merbum Hacı Ahmet Bey yalısı satüıktır. 12 oda 1 salon, hamam, iki tarafı geniş bahçe ve müştemilât Hergıin içindeki sahibesine müracaat olunabilir tstanbul asliye mahkemesi 6 jncı hukuk dairesinden: Ayse Hanımın kocası Lânga'da Maslahattin caddesinde Ayazma sokağında 5 numaralı hanede sakin ve halen ikametgâhı meçhul Tevfik Efendi aleyhine ikame olunan boşanma davasının gıyaben icra kıhnan muhakemesi neticesinde mumaileyhanın boşanmalarma karar ve^lmiş ve bu baptaki hükmü havi 15 eylul 932 tarihli ilâmın bir nüshası mahkeme divanhanesine talik edilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir ay zarfmda ilâmt mezkura itiraz edilme diği takdirde muamelei kanuniye ifa edileceği teblif makamına kaim olmak üzere ilân olunor. itsanbul Ankara cadd'esi No. 60 Or. Esat Paşa Profesör Göz Hekimi Birinci sınıf mütehassıs (Hilmi kiatphanesi yanınd; Dr. Süleyman Şükrü öksurenlere: KATRAN HAKKI EKRE1 Lâleli apartımanlarında ldralık evh Tayyare Cemiyeti Lâleli apartımaniarının 1. dairesinde 3,11,38; 2. » 17,18,31; 3. » 3,5,13,15; 4. » 3,5,6,9,13,33,35; No. lı (3,4,5) odalı evler müzayede ile kiraya verilecektir. 11/10) salı gününden itibaren her gün müzayedeye devam olunarak fiat haddi lâyıkında görüldüğü takdirde saat (12) de ihaleleri icra edi lecektir. Taliplerin pey akçelerile birlikte Aparttmanlar İdı müracaatleri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog