Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

lİTeşirinevvel 1932= Marsilya kongresi İkinci ictimaını üç sene sonra Italya'da yapmak üzere mesaisini bitirdi silya'da Bahrisefit hastalıklarile işMarsilya (Hususî) Bahrisefit tigal edecek bir fen merkezi mey tıastalıkları kongresinin mahiyeti dana getireceğini söyledi. hakkında birinci makalemizde biraz Resmî ziyafette M. De Monzie'nin malumat vermiştik. Simdi de sahsî İtalyan'lara karsı gösterdiği cemile tetkikat ve müşahedatımızı kayde kârlık bilhassa nazari dikkati celbedeceğiz. diyordu. Konferansta bulunan şah Evvelâ kongrenin kusurlarından siyetleri üçe ayırmak iktiza edrr. başlıyalım: Marsilya Tıp Fakültesi Birinci kısım Ceraiyeti Akvamın şehirden biraz uzaktır. Üçüncü Na hıfzıssıhha şubesi erkânı teskil et poleon'un zevcesi împaratoriçe O mektedir jeni icin yapılan Pharo sarayını şgal Onlardan sonra muhtelif millet etmektedir. Gayet lâtif bir park içinlerin gönderdiği resmî delekeler gcde olan fakülteye gidip gelmek biraz liyordu. Bir kısmı kongreye iştiraki müşküldür. Bir otobüs her yirmi bir vazife gibi telâkki ettnifler ve o dakika ve hatta yarım saatie »urette hazırlanmışlardı. bir geçer.. Tramvay da bazen «izi Üçüncü kısım ise kongreye fennî on beş, yirmi dakika bekletir? Kon bir maksatla iftirak edenlerdi. Tebgre esnasında Marsilya'da rutu ligat yapanların ekserisini bunlar tesbetli ve sıcak bir hava herkesi iz'aç kil ediyordu. Bunlarm başınd* ise ediyordu. Terlemeden beş on adım profesör Şarl Nikoli zikretmek iktiatmak gayrikabildi. za eder. Kongrenin içtima ettiği fakültenin Kongreye bu zevat bir şekil ver teşrih amfiteatri dardı, güneşe na tnifti; kongreye rtıühim tetkikat ve zırdı. Bu sebeple kongre içtitna'.a mühim keffiyat getirmişlerdi. rında bol bol ter dökülüyordu. Za Beynelmilel bir kongreyi idare et~ ten asabileşen raportörlerin ve teb mek kolay bir sey değildir. Tertibat ligat yapanların bundan ne derece almak ve herkesi mecnnun eylemek müteessir olacağmı söylemeğe hacet lâzımdır. Yorulmak bilmez bir gay yoktur. retle çalışan kongre reisi Profesör Kongreyi katledilen sabık Reisi Marchorx ve kongre kâtibi umu " cumhur M. (Doutner) açmağı vadettnisti; bulunamadı. Fakat onun yerine mileri Prof. Violle ve doktor Bro quet'nin faaliyetleri şayani şükrandtr. îki gayet şayani dikkat sima kongreBiraz sonra profesör Şarl Nikolâ 'de isbati vücut etmiştir. kalkarak ttalyan'lar hakkında gayet Bunlardan biri Fransa Sıhhat Nacemilekârane bir nutuk irat etti. İtalzırı M. Justin Godart, diğeri de MUH yan'ları methetti. Lâtin kardeliğinden Terbiye Nazırı M. De Monzie'dir. bahseyledi. Ve on dördüncü Lui'nin M. Justin Godart uzun zaman şimdiden sonra Pirene dağları yoktur sıhhiye müsteşarlıgı yapmış, sıhhiye demesini müteakıp tspanya ile Franişleri ile uğraştnış bir zattır. Zcki sa arasında gayet »amimî bir muhave faal olduğu tavrü hareketinden vazihan anlaşılıyordu. Ayni zamanda denet teessüs eylediğini, fakat sim diye kadar Alp dağlarının kat'iyyen gayet nazik ve kibardı. mevcut olmadığını ilâve ederek sözüM. De Monzie ise biraz şisman olnü bitirdi. İtalyan'lar için sarfedi masına rağmen daha çalâk ve daha len bu cemilekâr sözlerde yalntz bifaal görünüyordu. kusur varsa o da diğer tnilletlerin uM. De Monzie Fransa'nın en bü nutulraası idi. Zira Şarl Nikol bir yük avukatlarmdan ve hatıplerin doktor olduktan başka derin kül dendir. Nutkunda zekâsı ve fiklr tür sahibi bir sahsiyettir. lerinin derinliği gayet aşikâr »urette Bu suretle Bahrisefit hastalıkları görülüyordu. Kongreye bir prat'k kongresi ikinci ictimaını üç sene »onnetice vermek için geldiğini söyle ra ttalya'da akdetmek üzere ni dikten sonra Marsilya'da açılacak hayet buluyordu. bir hıfzıssıhha müessesesinin temeltaşını koyacağını ve bu suretle Mar ~ Suriye'de Karısıklık Yeni bir arbede oldu, 5$ kişi mahkum edildi Halep 9 Dün akşam Ağayol maha'Iesinde bazı evleri, ecnebi mahkemesi müddeiumumisînin emrile aramağa memur vüz kadar oolis mahalleye yaklaşınca halk tarafından silâh ile krşılan mı$, müfreze takviye edilerek musa deme arasında evler taharri edilmiş ve 70 kisi tevkif olunmustur. Derhal tes kil edilen bir mahkemede bunlardan 35 i birer sene ile sekizer av arasında hapse mahkum edilmislerdir. Şehirde gene heyecan başlamiftır. Paris'te bulunan fevkalâde komiser M. Ponso'nun hareketini tesri etmesi telerafla bildirilmistir. Sam'da Reisicumhurun riyasetile yapılan fevkalâde bir ictimada neye karar verilöigi malum degildir. Yalova yolu Mes'elesi Bursa muhabirimizin Bîr mektubu... Bursa Muhabirimiz yazıyor: Yalova Belediye Reisi Hüseyin Avni Beyin gazetemize gönderdiği mektubu okudum. Bu mektubun bazı noktalarım ben de tavziha muhtaç görüyorum. Evvelâ: Bursa Belediye Reisi Mu hittin Beyin bana verdiği malumata göre 2 kişinin ölümüne, 12 kisinin yaralanmasına sebebiyet veren Zafer Şir ketine mensup otobüs soförü Yalova Belediyesine kayıthdır. Halbuki Yalova Belediye Reisi bu soförün hangi Bele diyeye kayıtlı olduğunu zikretmiyerek sadece Zafer Otobüs sirketinin Bursa'da olduğunu bildiriyor. Gerci bu otobüs sirketinin merkezi Bursa'dadır ama; gene Bursa Belediye reisinin beyanatına göre bu şirketin bazı arabaları, Bursa Belediyesinin imtihanlarında muvaffak olanuyan şoförlerile birlikte Yalova Belediyesine kayıthdır. Diğer noktalara gelince: Bursa oto büsleri Yalova seferlerini terkedio sahadan çekilmiş değillerdir. Ancak Yalova Belediyesi kendisine kayıtlı olan otobüslere iskele kenaruıda; diğerlerine de sehrin haricine yakın bir yeri taksi mahalli olarak göstermiştir. tste Yalova'nın aldığı bu tedbir dolavısile vapurdan çıkan yolcular evvelâ Yalova otobüslerini doldurma^a; sayet yer kalmazsa Bursa otobüslerine binmeğe baslamıslardır. Bursa Belediyesi de bu hareketle mukabelede bulunmuş ve Yalova'ya kayıtlı otobüslerin taksi mahallini seb» ze halinin yapıldığı usakça bir yere nakletmiştir. Mudanya yolunun tekrar revaç bul ması doğrudur. Halk için Yalova yolu hem daha ucuz, hem de kısın rahattır. Fakat halk kazalardan ürkmüştür. Hatta dün ben de Atya vapurile Mudanya'dan İstanbul'a geldim. Eskiden bom boş denecek kadar az yolcu ile gidip gelen bu vapurda bir çok yolcuları yer bulamadıklarından ayakta kalmış gördum. Yalova Belediye Reisi Beyin (Ya • lova otobüslerinin mükemmeliyetine ait) izahati çok doğrudur. Bence iki Belediye; (bu otobüs ve bu şoför sana kayıtlı, bu otobüs ve bu şoför bana kayıtlı) dan her iki sehrin otobütleriae ayrı ayrı yerlerde müfteri almak mec buriyermi tahmil ederek onlara üvey evlât muamelesi yapacaklarına; birbirlerile anlasıp şoförler hakkında müs terek ve esaslı bir talimat tatbikına başlıyarak halkın hayatile oynamalarına meydan vermeseler daha iyi olur. MUSA Veımö ©seırBoırs Havacılık ve spor La clef du Français Bu yılki tayyare bayrammda da ha miyetli Türk halkmın yardımile Türk Tayyare Cemiyeti kahraman ordumuza bir hayli tayyare daha hedıye ctti. Istikbal harplerinde tayyarelerin ne büyük hiz metl dokunacağı. son İngiliz ve Fransız manevralannda kat'iyetle tahakkuk etti. Tayyare Cemiyeti, aziz yurdumuzun havadan müdafaası için lâzım gelen çelik kartalları tedarikle uğraşıyor. Bu cemiyete yardım etmek, vatanî bir borçtur. Bunia kimsenin şüphesi yok. Türk Tayyare Cemiyetlnin Ankara' daki merkezi 'Havacılık ve Spori isminde nefis bir salon mecmuası neşretmekte dir. Bu mecmua, kâğıdının ve resimlerinin güzelliğinden başka. gayet istifadeli ve heyecanlı tayyare haberlerini de veri yor: tayyarenin her günkü terakkilerini bu mecmuadan takip etmek mümkündür. Spor hareketleri de mecmuanm en zevkle okunan kısmıdır. Bundan başka şiirler, edebî s&hifeler, sinema hareketleri, tefrika, roman gibi edebî sahifeler de okurlan faydalandınyor. Havacılık ve Spor'un 80 numaralı teş rinievvel sayısı bir hafif spo» tayyaresüe Atlas Okyanosu'nu geçen Mollison'un neyecanlı seyahatine dair bir makale ile resimleri muhtevl olduğu gibi kahraman tayyarecilerlmizin 6 günde 5350 kilomet relik bir şerefli seyahatlerini, Belçika'lı profesör Piccard'm balonlle 16,700 metreye kadar yükselmesi hâdisesini, «Çelik Kartal» unvanlı bir şiirl. daha bir cok yaaüarı da muhtevidir. Okuyucularımıza hararetle tavsiye ederiz. Ali Nazima Beyin Yeni eseri Maarif Vekileti Celilesmce orta mekteplerle liselerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflan için kabul olunmustur. Programda mevcut bütün mebahisi havi olduğundan başka kitap tedarikine ihtiyaç bırak maz. Fransızca tahsilini kolaylaştırır kıraat ve tercümeye alıştırır fiillerin tasrifatını ve failleri ile mu» tabakatını sıfatların mevsuflari le mutabakatını ve sair hususları en kolay tarzda zaptettirecek u sulleri havidir. ü ç kısım üzerine müretteptir. Birinci kısım 23 ikinci kısım 34 ve üçüncü kısım 40 kuruştur. Tâş ra için posta ücreti ayrı alınır. Toptan ve perakende satif ma* halli: Cumhuriyet müessesatıdır. Tiirk tebeasını çıkarıyorlar! Bu hafta; Suriye'li olup ta hakkı hayarını Türkive lehine istimal eden Türk te1 baası hakkında şiddetli bir karar verilmis, bir hafta zarfında Suriye'yi terketmeleri kendilerine bildirilmistir. Türk ıcbaası cok feci bir vaziyettedir. Kiralık hane I üzütoprak'ta tstasyon caddesfnde polis merkezi karşısında her tarafa ya' kuı vâsi bahçeyi, elektrik, terkos suyunu cami yedi odalı gayet kullanısli bir numaralı hane acele kiralıktır. Görmek için mahalli mezkurda istasyon karşı sında yirmi sekiz numaralı Müfit Beyin köfküne müracaat edihnelidir. Kulak, boğaz, burun mütehassısı izmir'de vesaiti nakliye ücretleri indi tzmir'de yük arabaları ile kamyon, otomobil ve binek arabaları için yeni bir tarife yapılmiftır. Bu tarifede eskişine göre mühim tenzilât vardır. Otomobillere antre 26 kuruş ve kilometre bayına 13 kurus ücret kabul edilmiştir. Edebiyat Tarihi Dersleri fstanbul Erkek ve İstiklâl liseleri ede biyat mualllmi Agâh Sırrı Bey, dört yüz yetmiş sahifellk, büyük bir emek mahsulü verdi. Edebiyat tarihünizi TanzimatR kpdar tetkik eden bu kıymetli e«er, lise talebesi için lüzumlu bir kitap olduğu kadar her edebiyat meraklısım, her okur yazar in sanı memnun edecek bir cazibeye dc ma liktir. Maarif Vekâleti mlllî talim ve terbiye heyetinin kabul ettiği bu eseri okuyucu Ianmıza istifadeleri için tavsiye ederiz. Dr. Ekrem Behçet B. oglu Mektep sokak 1 Telcfon B. O. 2496 » Boş beşik ve ak kuş Yeni ve tcmiz türkçe ile yazılmış ilk kitaptır. Konservatuvar müdürü ve Halk Bilgisi Derneği mümessili Muğla'h DemircîogKı Yusuf Ziya Beyindir. Şimdiye kodar köyliilerin, Yürük'lerin yaşayışmdaıı alınmış bu yolda bSyle bir roman yaziîmamıştır. 192 sahifedir. Değeri 60 kuruştur. Satış ve dağıtma ye ri Ahmet Halit Kitaphanesidir. istanbul Seririyatı Doktor Mazhar Osman Bey tarafm dan tesis edilmiş olan bu tıbbi mecmuanın teşrinievvel nüshası çıkmıatır. En maruf doktorlarımız tarfcfından yazılan bu mecmua. hekimlikteki yenilikleri anla mak için meslek sahiplerine lânmdar. Fiatı 20 kuruştur. Kadro mecmuası Gençlerin, mütefekkirlerin mecmuası ölan Kadro'nun 9 uncu sayısı da çıktı. Bu sayıda 500,000,000 liralık Türk bütçesi ila daha bir çok değerli'yazılar sizi alakâdar edecektir. Dikkatle okuymıüa. Yeni bir Londra mülâkatı ciddî bir surette tamamen mîllî programlar alıo vermekten ibaret bulunan lımes, şunu yazıyor: Avrupa sulhunun idamesi, hem Al • ı usul ile zıt bulunmaktadır. man dileklerinin haklılığım tanıyan, hem Proje Berlinde naatl karşılandı?. Fransa'nm kendi emniyeti hakkında Berlin 10 (A.A.) Havas Ajansı duyduğu endişeleri tabiî bulan bir uyus muhabirinden: manın husulünü istilzam eylemektedir. Fransa'nın silâhları azaltma plânı hakDaily Telgraf ve Daily Ekspres ga kında şimdive kadar Berlin'e gelen ve zeteleri, bir harp zuhurunda hangi taraoldukca mühim olan haberler, gazetefın miitecaviz mevkiinde bulunduğunu Jerde itimatsızlıkla ve bir oarça korku kararlasbrmak vazifesini bir mahkemeye ile kanşık bir merak uyandırmıştır. vermek imkânının tngiltere'ye bırakılMaamafih, Koelniche Zeitung. Franmasını protesto eylemektedir. sız plânının Alman noktai nazarından \Birinci sahifeden mabait] bir uzlasmağa esas olabileceğini yaz maktadır. Şayet M. Herriot, Londra'da, Cenevre'de veya başka bir yerde konferansa hakikaten ihya ve imar gavesini güden bir plân verecek olursa silâhları azaltma mes'elesi yeni bir yol almıs olacak ve Almanya'nm tabiatile hukuk ve müsavatı tanmmak sartile silâhlnrı azaltma konferansma avdet etmesi roüm kiin olabilecektir. Bu gazete, son olarak diyor ki: Her türlü imar olânı, iyi kabul görecek ve Almanya onu Lozan zihniyetile ve gergmliklerin bitmesi ve milletler arasında mesai iştiraki hasıl olmasını tertin » » w düşüncesile tetkik edecekt:* •• k man Dawis dün Hariciye Nazırı Sir John Simon ile görüsmüstür. M. Norman Dawis'in ve silâh kuv vetlerini azaltma konferansında yanın da bulunmuş olan Amiral Hep Buru, Londra'da bir müddet kalmalanna ihtimal verilmektedir. ' Londra'ya yalnız M. Herriot'nun çağırıldığı, Almanya ile îtalya'nın bu yüzden hatırlannın kınlması için hiç bîr sebeD olmadığı da bu münasebetle kaydedilmektedir. Çânkü dört devlet ara • sında bir konferans toplanmanın faidelerine bu iki hükumeti daha ziyade inandırmağa liizum yoktur. İngiliz hükumetininM. Herriot'yu Londra'ya çağırmasının bir çok sebebi vardır. O da bu konferansın toplanmasına engel olabilecek her türlü güçlüklerin ortadan kaldırılmasını İngiltere hüku metinin pek ziyade istemesinden başka bir sey degildîr. Akın Trabzon'da on beş günde bir çıkan Akın mecmuasının 13 uncü nushası çık mıstır. Genç okuyuculanmıza tavsiye e derlz. iyi bir mecmuadır. Türk Tıp Cemiyeti azatına Türk Tıp Cemiyeti yeni idare heyeluıi seçmek üzere ll^X/932 salı günü aaftt altı buçukta Beyoğlunda Sakasalim so kagındaki daıresinde toolanacaktır. Bu toplantıda bütün aaanın hazır bulunma lan rica olunur. Teşrinievvel 1 1 5 ine kadar Ankara'nın en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası BERLiTZ Yeni kurslar açılıyor MEKTEPLERiNDE îstanbul 3?3 İstiklâl caddesl • Fransızca, ingilizce, almanca, italyanca, ispanyolca V. S. Fransa'nın silâhları azaltma plânı Paris 10 (A.A.) Maten gazetesine göre, pek yakmda neden ibaret oldağu anlaşılacak olan sil&hların azal tılmasına dair Fransız plânı, tamamile ve hassaten bir Fransız plânı olmayıp 12 ve yarım ihtimal 14 veya 16 heyet tarafından tasvip edilecek olan ve onIarın riza ve muvafakatlerile vücude getirümiş bulunan müşterek bir plândır. Bu plân, Fransa'nın emnü selâmetine müteallik bir program degildir. Bir çok devletlerin beraberliği ile sulhun mu hafazası icin bir sistemdir. AKB A Kıtap evı ve kırtasıyecılik An«f»rt*Ur caddeıi Tcieton : 3377 BiR MECCANî TECRÜBE DERS1 ALIN12. Ankara Hacı Bavram caddesi ^ M ^ ^ . . . Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levaamı Her türlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etenı Pertev ıtriyah Kütahya çinileri KANSIZLIK îOUsiî'ik ıciıl yft|âae deva kanl >hya eden Ç | D / \ D > l N6ruteni, »afly«t T6 Chlorose I\E Çf HIl7 İngiltere iltizam etmiyormuş! Londra 10 (A.A.) Guya İngiltere'nin Almanya'ya karsı bazı taahhütlere giristiği şayiatı resmî İngiliz mehafili tarafından kat'î surette tekzip olun maktadır. Cenevre'den çıkıp sabah gazetelerinin sütunlarına geçen rivayete göre M. Mac Donald, hukuk müsaviliğine ait olmak dileğini iltizam etmeği deruhde eylemişti. Londra'da böyle bir taahhüdün mevcudiyetinden hiç kimse haberdar degildir. Döbua muavinini çağırdı. tkisi birden mendillerini çrkardılar. Bu mendillerle heykeli tutarak bir iskemlenin üstüne koydular, parmak izi mütehassısı bundan sonra bir fıskiye ile heykelin üzerine sarı bir toz püskürttü. Tozu üfledi ve eline bir pertevsiz alarak muayeneye başladı. Hari ameliyatı dikkatle takip ediyordu. Yavaş yavaş polis memurlarına yaklaşmıştı, elleri asabiyetle titriyordu. Hafif bir sesle mırıldandı: Efendiler Sakmet'in üzerinde ne benim, ne de bir baskasımn parmak izlerini bulamıyacaksınız. Ben onu iyice sildİTn. İntikam ilâhesi sırf kendi kuvveti ve vesaiti ile iş yapar. Onun kararlarım tatbik etmesi için insan eline ihtiyacı yoktur. Hat Mısır'lıya müstehzi ve kızgın bir nazarla baktı. Bu sözlerle yalnız Vans alâkadar olmuçtu: Hani, detfi, nasıl oluyor da hey. kelin üstünde parmak izleri bulunmıyacağını bilebiliyorsunuz. Siz dün onu elinizle bu rafın üstüne koymadınız mı? Evet efendim. Fakat antbalâ Türk Anonim Elektrik Şirketinden: îstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile îstanbul ve Kadıköy Havagazi Şirketleri ve Teeisatt Elektrikiye Şirketi, clyevm ve o» dukça uzun bir müddet için münhal hiç bir memuriyetleri bulunmadığını ilân ve hiç bir netice verilmiyecek olan hizmet talebinden sarfı nazar olunmasım bilhassa rica ederler. Binaenaleyh müstedilere alâkadar olan hayırhah zevattah tavsiyename ve teşebbüsler hakkında dahi keyfiyet aynidir. Bir dakika müsaade Hat! dedi. Bu izler bizi aldatabilir. Evvelâ bunlarm orada nasıl olup ta kaldığını anlıyalım. Doktora döndü ve sordu: Bu izlerin sizin parmak izleriniz olduğunu neden biliyorsunuz? Bilmez miyim? Daha dün gece sabah a karşı yatarken heykeli görmek üzere buraya gelmiştim. Onu söylenilen yerlerinden tuttum. Bunu ne için yaptınız, doktor? Hiç düşünmeden yaptırri. Biraz iğri duruyordu. Yakından tetkik edince bunun farkına vardım. Bu harekethn nazarımda o kadar ehemmiyetsizdi ki unutmuştum bile... Blis mahve mahkum olan fakat henüz her şeyden ümidini kesmemiş bulunan bir adam edası ile söylü vordu. Devam etti: Raporu ve hesapları bitirmiştim. Müzeye indim. Kil'e yeni gel miş eserlerden bahsetmiştim. Her şeyin hazır olup olmadığını son bir defa görmek istedim. Bu eserler Kil üzerinde iyi bir tesir bırakırlarsa yeni hafriyat için para koparabü»ceğimi umuyordum. Raftaki eşyayî tetkik için perdeyi çektim. Tam gîdeceğim sırada Sakmet heykelinm bîraz iğri durduğu gözüme çarptı. Onu kaidesinden tutarak düzelttim. Lâfa Skatlet te kariftı: Affedersmiz bu bahfste lîeiS de fikrimi söylemek isterim. Bu hareket doktor Blis için tabiî bir Harekettir. İntizamı çok sever, hatta bu yüzden sık sık kendisine takıltrız. Kendi eli ile koyduğu bir şeye dokunmaktan çekiniriz. O bizim tan zim tarzımızı beğenmez. Her şeyi kendi elile yerleştirir. Vans başını sallıyarak sordu: Yani demek istiyorsunuz kî doktor pek az iğri ve gayrimunta» zam duran her hangi bir eseri der» hal görür ve düzeltir. ö y l e m i ? Sizi temin ederim ki boyle! Vans tekrar doktora döndü: Heykeli düzelttikten sonra gt dip yattmız mı? Derhal... Elektriği söndürerek çıktım ve »iz kapıyı vuruncıya kadar buraya adım atmadım. Bu sözler Hat'ı ikna etmemîştî. Bu vesikanın yalnız Fransa namına imza edilmiyecegi, belki Fransa'nın adetierini azaltmak istemediği bir çok memfeketler tarafuıdan imzalanacağı mu • hakkhr. Plânın, bu hususiyeti şimdiye kadar olan ve bazan şiddetli ve her halde M. Norman Datuis te Londra'da. Londra 10 (A.A.) Amerikan diplomatlarutdan M. Norman Dawis, hafta sonunda Londra'ya gelmiştir. M. Nor 932 senesinin en güzel zabıta romanı: 17 13 temmuz cinayeti Yazan: S. S. VAN DtNE Tercüme eden: ÖMER FEHMİ sa hırzısı ile meşguldüm. Nasılsınız, Mister Markam ? Yanılmıyorsam Mister Vans ta burada değil mi? Döbua, Vans'a ait cümleyi biraz soğuk bir eda ile söylemişti. Bundan yüzbasının «kanaryenin katili> mes'e lesinde dostum ile aralarında çıkan ihtilâfı hâlâ unutmadığını anladım. Hat: Burada çok isiniz, yok, yüzbaşı dedi. Şu siyah heykeli muayene ederseniz ifiniz bitecek. Döbua, Sakmet heykeline doğru iyilerek mınldandı: Kuzum, bu nedir allahınızı severseniz... Gübik bir eser mi! amma da mânasız sey ha! Hat cevap verdi: Bence de manası yok... Eger üzerinde parmak izleri kesfederseniz o zaman manası olacak. Vans'ın mühim bir sey keşfettiği muhakkaktı. Markam sabırsızlandı: Ne düşünüyorsunuz, kuzum Vans, esrarîı tavurlarm sırası mı? Bu çapraşık muammadaki im kânları arastırıyorum, dostum. Ne yapayım sade bir yaratıhşta deği Itm. «Muhakkak» denen şeyin eski bir düşmanıyım. Markam, Vans'ın bu yarı müp hem konuşma merağıtıı ötedenberi bilirdi. Ses çıkarmadı. Bu sırada Hemesi kapıda tekrar gözüktü. Yüzbaşı Döbua ile taharri memuru Belloni'nin geldiklerini haber verdi. İki polis memuru biraz sonra içeri girdiler. Parmak izi mütehassısı Döbua, Hat'ın elini sıktı, Markam'ı selâmladı: Biraz geç kaldım, dedi. Bir ka jından çıkarınca güzelce sildim. Doktor Bils'in istediği yere koyunca parmaklarımın üzerinde leke bıraktıklarını gördüm. Karaca derisi ile de ikinci bir defa güzelce temizledim. Onu yerine koyduğum zaman üzerinde hiç bir iz yoktu. Döbua: ö y l e ama dostum, dedi. Heykelin üstünde şimdi başka izler var! Hem de pek bariz. İki yanında iki parmak izi... Blis bahis ile alâkadar olmuyor gözukürken birden doğrulmuş ve söylenenleri dinlemeğe başlamıştı. Döbua'nın son sözleri onu şaşılacak şekilde korkuttu, titrek bir sesle bağırdı: Onlar benim parmak izlerim! Bu sözler hepimizi hayretten dondurdu. Vans bile bir an için süku'netini kaybetti. Daha henüz yaktığı sigarayı bir tablada söndürerek Doktor Blis'e doğru ilerledi. İlk söz söylîyen Hat oldu: Tabiî sizin parmak izleriniz olacak doktor... Başka kimin izleri olabilirdi ki... Van» tekrar soğuk kanlılığını ele almıştı. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog