Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OSMANU ı'MPARATORLUĞUNDA r MAKTUL VEZlRLER t Şehir ve memleket haberlerl ~) Siyasî icmal Nakliye Sis düdügö değil de Suri israfil mi? Almanya'nın suahlanmak hususuncbi müsavi hukuk sahibi oldugu tasdik edil 19 mesi için ileriye sürdügü talep terki tesKızkulesi ile Fenerbahçe ve Ahırlihat mes'elesinde galip devletlerin hakapı fenerlerine konulan sis düdükzırlamış oldugu plânları altüst etmiştî. • lerinin sis olmadığı zamanlarda da Vaziyeti kurtarmak için alâkadar devcayır cayir öttüklerinden bahsetmiş letler fevkalâde gayret sarfediyorlar. Seyrüscfere dair Dahiliye Vekâleti Ankara ve İstanbul'la hariç memleve tatlı bir sabah uykusu arasında Bir taraftan Fransa, Almanya'yı ve bunin haztrlamakta oldufu kanun lâyihası ketler arasındaki telefon mükâlemelehomurdanan bu seslerden civar halnun sabık mUttefikUrini daimî surette MilUt Mcclisinin ilk cdsesinde müza kınih rahatsız olduklarını yazmıştık. Lâkin... Bu esnada, sarayın ha tir. (Sultan) unvanı, yalnız (müluk) e rini daha muntazam ve vazıh şekilde tt silâhtan teerit edilmiş ve müdafaasiz kere edilecektir. Söylenildigine gÖre lâmin için Posta ve Telgraf Umum mii Tahlisiye Miidürü Necmettin Beyin mahsustur. Bir kul, nice olur da za*err dairesinde, İbrahim Paşaya bir halde kalacağı esasına binaen kuryihada otomobillerin nakliye vergisi dürlüğü İstanbul Telefon Şirketile bir gazetemizin dünkü nüshasmda bu tına (Sultan) unvanı izafe edebilir. müthiş bir rakip yetişiyordu... Rus'muş oldugu siyasetin yıkılmakta oldntahsilâtmda beygir kuvvetinin matrah mukavele aktetmişti. Ecnebi memle iddianın tersine olarak tekzibimsi bir Bir gün gelip saltanat iddiasına da lara karşı yapılan (akm) ların birinj ğunu goYdüğünden telâş etmekte ve vaittihazı usulünün tebdilile şoförlere veketlerle olan telefon muhaberatım taktashihi vardır. Bu bahiste Necmettin kıyam eUe, gcrektir. de, esir edilen kızların güzideleri ziyeti kurtaracak yeni çareler aramakrilen ehliyetnameden başka karne mes'viye etmek için yiiksek tevettürlü tasıyıBeyi de biraz söylettikten sonra da•eçilerek (sarayı hümayun) a tak Dediler; SUleyman'ın damarla tadır. Diğer taraftan İngiltere ve Ameelesine temas edilmistir. Bu hususta bir cı cereyanlar »istemi usulii kabul edil varrnzırı ortalığı sis kapladığl bir zadim edilmişti. Bunlann arasında burındaki hırs ve evham kanını hare muharririmiıe İstanbul otomobilciler ve rika gibi devletler iktisadî buhran içinmiştir. Bu usulle son istasvon olarak Anmana ait olmadığını, fakat bu dü • lunan bir papaz kızı, az zaman zarkete getirdiler. Bir (Osman oğlu), de kıvranmaktp. olan milletlerrntn özeşofoVUr cemiyeti reisi Hakkı Bey şu düklerin; meselâ Kızkulesi'ndeki düfinda haremde temayüz etmiş, s^h her şeyi affedebilirdi. Fakat... Tac kara, Kandilli ve İstanbul telefon san rinden askerî ve bahrî ve havaî mas • ü n r sa ızahatı vermiştir. trallerine yeni teçhizat konulmuştur. Bu ^ ^* k® bah kükremiş bir boğa har bakışları, cazip ve fettan la ve tahtına karşı dikilen nazarlan, rafların yükünü hafifletmek için vermiş « Cemiyetimiz bu iki mes'ele ile gibi bağırdığmı tekrar ve tekrar söyvasıta tstanbul ve Ankara arasındaki vurlarile, Sultan Süleyman'ın kal asla hoş göremezdi. Bu sihramiz feoldukları vaitlerin ifa edilemiyeceğindeD telefon muhaberatım idare eden iki mu Ş liyebiliriz. Zaten böyle olmasa dü „. mesguldiir. Nakliye vergisinde beygir bini teshir eylemişti. Asıl ismi (Roksat, Sultan Süleyman'a artık kat'î ve millî efkâri umumiyenin gazabuıdan havereli devreyi üç ve dörde, İstanl*ıl'a • düklere civar yerlerde oturan halkın W: kuvvetinin matrah ittihazı doğru değilzelan) olan bu kız, saraya geldikten kararını verdirmege kâfi geldi. korkuyorlar ve her ne suretle oluraa dir. Otomobil ve sairenin kazanç nis Avrupa muhaveratını temin eden Edir Ş şikâyetine Iüzum kalmazdı. Bu vazi•onra (Hürrem) tesmiye olunmuştu. * olsun vaziyeti kurtarmağa çalışîyorlar. betleri motörlerinin beygir kuvvetlerile ne arasındaki telefon muhaverelerini de Hürrem'in aşkü füsunla malâmal yet karşısında, havanın açık olma Harp, büyük zaferle neticelennvşBunun için İngiltere hükumeti mes'emiUenasip oiamaz. Eski oldugu için bir devre itibarile iiçe cıkarmiftır. elan hüanü kadar, zekâsı da Sultan ti. (Bağdat) fethedilmiş.. (Bhlis) ve sma rağmen düt düt öten bu diidiiklenin Terki Tealihat konferansındakî çok arızalar yüzünden senede ancak Bir kaç gündenberi işlemeğe başlıyan Si'ievman'ır. nazari dikkatini celbetler sis düdükleri değil, Suri İsrafil mi(Revan) kaleleri ele geçirilmiş.. kalabalık önünde haHedilemiyeceğini bir kaç ay çaluabilen ve ekseriyetle de mişti. 0 tarihe kadar (Osmanlı sa (Tebriz) sahralarında (İran) Şahı hariç ve Ankara arasındaki telefon mu k dir, diyoruz. düsünerek be» büyük devletten mü beygir kuvvetleri fazla olan hurda otohaberatında bu veni sistem sayesinde rayları) ndaki kadınlar, her türlü (aman) a düşürülmüş.. Ve bütün bu rekkep ve mahdut bir heyeti düveliye mobi'lçrden beygir kuvveti yüksek olfrvkalâde neticeler elde edilmistir. Arhırs ve «»ntrikalardan azade, sakin parlak galîbiyetlerden sonra da duğu için azami; buna mukabil bütün se arasında esaaat hakkında görüşülmesîtık Ankara ve Avruoa ile üç dört kisi bir hayat yasıyorladı. Fakat (Hürmuhteşem bir zafer alayı lie İstanni muvafık görmüş ve bunun îçin beş ne çalısan yeni ve yüksek kıymetli otorem) ilk defa olarak saray dehihrle. birden ayni zamanda muhaberede bu • bul'a dönülmüştü. İbrahim Pasa, gedevlet konferansını davet etmişti. Bi mobillerden beygir kuvveti az oldugu rmde kanlı bir cığır açtı. iunabilecekttr. ne bu alaym da önünde, şevket ve dvvette Fransa bu konferans teklifini için asçarî vergi taleD edibnektedir. Bu Az zaman zarfmda, Süleyman gibi ihtişam aaçan bir azametle İstan reddetmek istemişti. Çünkü böyle bîr sekil hem adaletsizliği mucip olmakta, namdar bir Padişahın kalbine hâkim bul'a giriyor, takdirkârları tarafınkonferansta yalnız kalacağını biliyordu. hem de bu vüzden kazanç ve Belediye olmağı kâfi görmüyor; koca (Os dan şiddetle alkışlanarak kendisine Fakat beş devlet konferans fikrjnin asıl rüsumunun hemen nufından ziyadesi manlı saltanatı) nı da büsbütün nef zafer destaları takdim ediliyordu. Amerika taraftndan ilharn edilmîs oi • tahsil edilememektedir. ıme hasretmeyi düşünüyordu. Lftkm.. dıiRu muahhar«n anlaşıldığından FranPaşa, artık nıaddî ve manevî ikbaBüyük Millet Meclisine verdiğimiz isArada, buna mâni olan bir kuvvet sa hükumeti hem İngiltere'yi, hem de lin en son şahikasına kadar çıkmışSon günlerde palamut bolluğu tidada; nakil vasıtalarının faaliyetleri vardı. O da, Padişahın damadı ve tı. Şimdi, (At meydanı) ındaki saAmerika'yı iğzao edecek bir vaziyet halkın sıhhatini tehdit eden vaziyetistihlâk ettikleri benzin tniktarile mütesevgili veziri İbrahim Paşa idi. rayında ziyafetier veriliyor; etrafını ihdp.s etmekten çekinerek esas itibarile lere de sebep olmaktadır. Denize nasîp bulundugundan vesaiti nakliye alan dalkavuklara, hadsiz hesapsız veni konferans teklifini kabul etmişdökülen binlerce balık rüzgâr ve resminin tevhit edilerek benzin üzerine Dört aydanberi mücadeleye devam Hürrem, keskin zekâsını katil bir zafer destkniart takdim ediliyordu. tir. dalgaların tesirile sahillere dökül bir resîm konarak tahsilini istedik. Beedildiği halde henüz sokaklarda pek silâh gibi kullanıyor. Padişah ile İbVakit, ramazandı. Ayasofya cami mekte ve çok berbat kokular neşretFakat diîfcr taraftan Fransa, mes'eçok başı boş köpeklerin dolaştıgı gö lediye şoförlere ehüvetnameden başka rahkn Paşanın arasındaki «amimiyet itıin minarelerinde, (a*lâ) lar veri. mektedir. Boğaziçi kıyılarından bilbir de kazanç vergisi mukabili karne lenin kendisinin düsüncelerina göre rülmektedir. ve rabıtayı iblâle çalışıyordu. Sara lip (temcit) ler okunurken, İbrahim hassa Bebek, Sarıyar, Yerriköy ve vermektedir. yin içinde ve dışmda bir çok adam haili için başka orojeler hattrlamaktaSıhhiye Vekâleti, mücadeleye ehemPaşa sarayının yaldızlı (revak) la havalisi halkı bu müteaffin koku Bir soförden senede 29 lira kazanç lar ve müttefikler peyda etmiş, bundir. Fransa emnü selâmet mes'elesinî miyetle devam olunması için yeni bir rından gazel sesleri, tannan zil sa lardan hakikaten bizar ve rahatsız vergisi alınır. Otomobil sahibi soförü lar vasıtasile İbrahim Pasa aleyhin tamim daha göndermiştir. Bundan sontekrar ortaya çıkarmak istiyor. Büyük daları tasıyor: ınutaassıp bir halk • olmaktadır. Şehirde her hangi bir de bir tezvir şebekesi husule getir ra kaymakamlıklar itlâf ettikleri kö tuttuğu zaman; müddet altı ay da olsa devletlerin kefaleti altında Almanya ile kütlesinin müfrit dîn hislerüe müte. hastahk tehlikesinin önüne geçmek 14 küsur lira verio bir karne almak misti. Bunlardan her birî huzura pekler için istatistikler tutacaklardır. bir mukavele yapılmasını düşünüyor. B1 hassis olan vicdanını tırnaklıyor; için Belediyenin bu sahilleri sür'atmecburiyetindedir. Bu müddet içinde çıktıkça vezir hakkında »öyletne Son dört ay sarfında sehirde 5 bin kamukavele mucibince Almanya 20 sene insafsız rakiplerin de cür'et ve şikâIe temizletmesi ve bundan sonra deşoför degiştirilecek olsa tekrar bu paradiklerini bırakmıyor; kimi İbrahim dar köpek itlâf edilmistir. gibi uzun bir müddet için s*rk hudutlayatını arttırıyor, artık İbrahim Panize dökülecek balıkların açıklara yı verip yeni bir karne almak zarureti Paşayı »arhoşlukla kimi israfla, kiBu meyanda Eminönü mıntakasında rındaki mevcut vaziyeti tebdil etme • şa aleyhinde söylenmedik likırdı götürülmesi lâzımdır. mi de (Kur'anı kerim) e karşı h<ırhem otomobil sahiplerini, hem de şo meği taahhüt edecek ve bu taahhüdü temmuzda 280, ağustosta 314, eylulde kalmıyordu. metsizlikie ithmm ediyorlardı. tlk zaförleri fevkalâde mutazarrır etmekte 306 köpek öldürülmüştür. Yalova'da devletler tekeffül edecektir. Almanya'manlarda bu sözle.i kayıtsızlıkla dindir. Çok ümit ediyoruz ki Vekâlet yeni da son dört ay zarfında 314 köpek it nın garp hududundaki mevcut vaziyeti (942) seneai ramazanıntn yirmi L Belediye tarafından Galata'da liyen Süle^uıan^ünler geçtikçe ve lâyihada dertlerimîzi nazari itibara allâf edilmistir. Mücadele için kullanüan de$istirmiyeceğini zaten Lokarno mi • kinci geceaiydi. O gece sarayi hü. açılacak olan ktmsesizler yurdu için bu ifsadat devam ertikçe yavaş yamış olsun.» . ilâçlar Sıhihye müdiriyeti bütçesinden sakı ile taahhüt ermı» ,ve bu taahhüt mayunda Sultan SUleyman tarafınbir talimatname hazırlanmağa başvaş tbrahim'den soğuyor, kalbin * verilmektedir. tngiltere ve ttalya 4«Vİet1«.; Ur^mJt.» dan veziri azamına bir ziyafet ter lamıştır. Diğer taraftan buranın mede ona karsı meVcııt olan mnhabbe Avrıca İstanbul Belediyesi de öldürtekeffül edilmiş idi. ^ tip edilmişti. tin rabıtası, yava* yavaş gevşiyordu. mur kadrosu da tesbit edilmekte"' dükleri köpeklerin kuyruklannı getirenFransa hükumetinin bu "volda haıîrVeziri azacn İbrahim Paşa, gene dir. Yurda ruhiyattan anlıyna bir ter lere 25 kuruş vermektedir. Nihayet bir gün, ortay* bizzat ladıği oroje Fransız askerî büyük şurası her zamanki gibi müdebdep bir alay bive mütehauısının müdür olarak (Hürrem) atudı: tarafından tasvip edildikten sonra devla saraya gitmiş; orta kapının önüne tayini mutasavverdir. Komünistlerin davasına dün de letlere yani beş devlet konferansına tek Hoş imdi, aalanım... yakın v dizilen saray erkânının selâm ve alAğırceza mahkentesinde hafi ola . da görürsün .. Bu kemaneci herifin lif olunacaktir. Fransa knnfrransta her kışları arasında atından inmişti. rak devam edilraiştir. Dava başka gözü, senln tac ve tahtındadır. ne suretle olursa olsun yalnı*. kalmamak Mannara'dan gelen hafif bir rüzgâr, Belediye Daimî Encümeni tara Diye bağırdı. güne kalmıştır. servileri yavas yavaş saihyor, sara için Belçika ve Lehistan devletierinm fından önümüzdeki haftanın nerhi Ortada, (Hürrem) in bu sözlerini yın bu kasvetli »ofasında hüznengiz istir»k eylemesini iltizam edivor. VelAnkara'da ismet Paşa Kız Ens tesbit edilmiş; ekmek sekiz buçuk bîr fısıltı dalgalanıyordu. teyit edecek bir deiil de vardı... O hasıl Fransa 1924 senesindeki Cenevtitüsüne bu sene Irak'tan 2, İran'dan ve francalâ da on üç kuruşta ipka Akşam'daki Rahip ve Rahibeler esnada Bağdat seferi açıltnıştı. (Or1, Bulgaristan'dan 2, Yunanistan'dan re orotokolünü bir suretle ihya ederek İbrahim Paşa, koltuğuna gîrmiş olunmuştur. Bu fiatların bir kaç hafismindeki tefrika yüzünden açd«n duyu hümayun) un (mühimmatı se olan Kızlar ağasile konuşa konu 1, Kıbrıs'tan 1 kız talebe gelecektir. kendisinîn ve müttefiklerinin emnü seta daha değişmiyeceği tahmin olundava neticesinde mahkum oaln tefferiye) sini ikmal etmek için Padi lâmetinin devletlerin zâman ve kefaleti sa (selâm taşları) nın önünden ve, maktadır. rika muharriri Valâ Nurettin ve şahian evve! (Haleb) e giden ve o (Bâbussüade) den geçti; (haremi altma altnmasım ve bundan sonra tesÇatalca'da açılacak olan orta mek Akşam gazetesinin eski mes'ul mü. rada hazırlıklarla iştigal eden İbra lihatm esaslı surette tenkisini ve Almanhümayun) a dahil oldu. Sultan Stt dürü tsıkender Fahrettin Beylerin teple civar köylerden bu mektebe ahim Pasa, miicavir eyaletlerin vali ve Ieyman, vezirini hâs oda kapısı ö ya'nın îstediği b"kuk müsavatınîn verilSıhhiye Müdiriyeri tarafından yap. muhakemeMne nakzen devam edil. hnacak talebenin ikameti için Halk kadılanna emirnameler gönderiyor mesini istiyor. Bes devlet konferansi nUnde bekliyordu. Senelerdenberi tınlmalrta olan şoförlerin muayenesi Fırkası tarafından tesis edilmekte mektedir. Dava müstehcen fıkrala . ve bu emirnamelerin altını da (Seras dünyanın en büyük zevk ve sürurunu teklifine Almarrya'nm red cevabı ve • ikmal edîrmiştir. Şimdiye kadar 1400 olan pansiyonun hazırlıkları ikmal rra gösterilmemia olmasmdan nak. keri Sultan) diye imza ediyordu. receği hakkında deveran eden şayialar müştereken hissetmekten zevk du şoför muayene olunmuştur. edilmek üzeredir. Gerek mektebin; zedüdiğinden dünkü celsede müd. doğra cıkmadı. Yalnız Almanya ceva Ibrahim'in rakipleri, bu unvanın yayan vezir ile Sultan, gene her za gerek pansiyonun yirmi dokuz teş d«iumumBik bu fıkraları işaretliyezıhşmdan istifade ettîler. Yazıya, ha manki gibi muhabbet ve samimiyetle bında Fransa ile tngiltere'nin Alman1 rinievvelde resmi küşadı yapıla • rek mahkumiyet kararınm yeniden ya'nın müracaatine karşı son verdiklerî karşılaştılar. SUleyman, vezirinm kolreke konulmadığı için bunu doğru cftktır. hükmedihnesini istemiştir. notalardaki noktai nazarda îsrar etmetuguna girdi. Onu, dehlizlerden, boş dan doğruya (Serasker Sultan) diye Tedavi edilmek ve tetkikat yapDava, müdafaa için ayın 17 sine melerini ve konferansta müsavat talebi tevil eyliyerek: ve kuytu odalardan geçirerek ziya * mak üzere Avrupa'ya giden Halk bırakılmıştrr. ile terki teslihattan başka hiç bir mes'efet tertip edilen odaya götürdü. Her Padişahım, İbrahim kulunuz, Fırkası Kâtibi Umunnsi Recep Bey lenin müzakere edilmemesini şart koytaraf servet ve ziynete miUtağraJctı. »imdiden saltanat sevdasına düşmüş tedavismi ikmal ederek tetkikat a mustur. Şimdilik Fransa'nm projesine ve kendisine bir unvan ihdas etmiş (Mabadi var) başlamıştır. Elyevm Almanya'da intizar olunuyor. Vaziyet bu projeye bulunan Recep Bey daha bazı yer tstanbul İskân idaresindeki sui. KÖre inkişaf edecektir. leri dolaşarak bu ay nihayetinde istimal hakkında mülkiye başmüfetMVHARREM FEYZt Belediye bakteriyolojihanesi için şehrimize gelecek ve derhal Ankatişi Hacı Hüsnü Bey tarafından yagelecek sene Fatih'te bir bina yap. ra'ya gidecektir. pılan tahkikatın bitmek üzere oldu[Başmakaleden mdbait] bir iki sene işgal edecek yeni bir çıktırılacaktır. Yeni bütçede bu hu . funu evvelce yazmıştık. Tahkikat kün değil midir? Filhakika bugün maz halile sürükleneceğine hiç hasusta tahsisat olmadığnıdan bak . fezlekesi Hacı Hüsnü Bey tarafın • harbi istiyebilecek hiç bir Avrupa'lı tasız olarak şimdiden hükmedebiliBundan bir müddet evvel Sipahi teriyolojihane şimdilik sıhhiye mü. dan tanzim olunmuş ve maznunların devlet yoktur. Bu itibarla beflki İn. rtz. Ocağında bir kaza neticesinde at evrak, defatir ve kayıtlar üzerinde zesinde yapriacaktır. Diğer taraftan giltere'nin işleri muvakkaten pa Eger milletler bir iki kere daha tan düşerek bacağmdan yaralanan Sıhhiye Vekâleti bakteriyolojihanesi tahrifat yaptıkları tesbit olunmuş • muk ipliğine bağlamak istiyen tekbaşlarını taşa vurmağa ihtiyaç görHalk Fırkası Kâtibi Umumî vekili de sıhhiye müzesine kaldırılmış, bu tur. Fezleke Vilâyet makamına ve. lifi vürüyebilir. Fakat bununla e*asmiyecek kadar akıllanmışlarsa niSaffet Bey iyileamiş ve ayağı alçı suretle boş kalan bma Tıp Talebe rilmek üzeredir. Haklarında verilelı hiç bir şey halledilmiş olmaz, yalhayet • Amerika7 da dahil olarak dan çıkanlmıştır. Yurdu olmuştur. cek lüzumu muhakeme kararı üzeEvvelki srün sehrimire geîen maruf nız zaman kazanılmış olur. O kazaemniyet mes'elesinin bütün devletrine maznular ciheti adliyeye teslim Alman profesörlerinden M. Brauer, nüan zaınanı müteakıp cemiyet gene lerce hakikaten gılügışsız bir samL edOeceklerdir. dün refakab'nde Operatör Bürhanettin yeni bir çıknvazm karşısında buluC. H. F. Süruri ocağı senelik kong. miyetle tetkikine geçilebilir ve anSon günlerde şehrm muhtelif semU Bey oldugu halde Cerrahpaşa hastanenacaktır. resi dün gece ocak merkezinde iç . cak bundan müsbet neticelere intilerinde mevsimsiz grip hâdiseleri sini ziyaret etmiştir. Ortadaki çıkmaz vaziyet önünde tima etmîş ve ocak reisi Orhan Rem. zar olunabilir. O zaman her memlegörülmüştür. Profesör Brauer Cerrahpaşa hasta • Fransa ile Almanya'dan hangisinin zi Bey tarafından seneiik mesai ra. ketin emniyeti hakikaten Milletler Bunun üzerine Sıhhiye Müdiriyeti nesinde gördügü intizam ve mükemmeTiitün İnhisarı umumî müdtirü daha haklı olduğunu düsünmek aCemiyeti olacak olan Cenevre mii poru okunarak alkışlarla kabul edil. tedbirler almağa başlaanıştır. liyeti oek takdir etmiş ve müessesenîn bestir. Fransa'nm da hakkı vardır, Hüsnü Bey iki güne kadar Karademiştir. essesesinin, yani bütün milletlerin Sertabibi Rüştü Beyi hararetle teb . Almanya'nın da. niz sahillerine tetkik seyahatine çıYeni intihap neticesinde Orhan tekâfülü altına girmis bulunacağı rîk etmiştir. kacaktır. Umumî müdür muavinleBelediyenin Beyoğlu, Topane, GaBizce hata mes'elenin esasına Remzi, Ahmet Hihni, Lutfi, Süley . cihetle bazı milletlerce şikâyet nok rinden Münir Hüsrev Bey dün KayMisafirîmiz b<<lunan bu maruf Al • hücum etmemekte, edememektedir: man Safcit, ve Mehmet Hihni Bey . lata, İstanbul ve Kadıköy semtle tası olan mes'eleler dahi halledil seri'ye hareket etmiştir. Münir HüsBu esas, harp ihtimaKni bilkülliye or. mek mümkün olur. O zaman Alman âlimi yann Tıp Fakültesinde ciğer ler ocak heyetine seçilmiş ve ocak rindeki zührevî hastalıklar dispan tadan kaldırmak esasıdır. Fransa'rev Bey Kayseri, Kastamonu ve orihtiyacatı pek samrmî bir surette h»stalıkları ve teneffüs zorlukları hakmanya varsın Avusturya ile birleşserleri bundan sonra frengî gibi, bel nin dediği gibi büyük küçük bütün ve hararetle müzakere ve tesbit edi. ta Anadolu'daki diğer müdürlük kında bir konferans verecektir. sin, bundan ne çıkar denilebilir. soğukluğuna tutulanları da meccadevletlere şamil bir emniyeti tesis lerek kongreye nihayet verilmiştir. lerin tevhit tatbikatı ile meşgul oProfesör Brauer'in talebeleri ve dostO Zamana varıncıya kadar katonen tedavi edeceklerdir. Diğer ta • etmedikçe bu silâhları azaltmak lacaktır. ları olan bir çok doktorlar dün Tokat lunacak mesafenin büyüklüğü ise raftan Sıhhiye ve Daihiliye Vekâ mes'elesi şimdilik olsa olsa müşkütnhisarlarda henüz tevhit mua • değme gözler: karartacak kadar letleri zührevî hastalıklarla müş • lıyan otelinde kendisini ziyarct etmiş • Iâtla yürüyecek ve hatta yürüdüğü lerdir. melesi ikmal edümemiş olan 9 başuzun ve karişıktır. Onun için de tereken mücadele etmek için yeni ve kadarı da ciddî olmıyarak nihayet Ankara'da bir çocuk bahçesi amüdiriyet kalmıştır. Bunlar da bir ay mühim bir talimatname hazırlamakMilletler cemiyeti hastadır, buhran pek büyük bir fiyaskoda karar kıçan ve memleketimizde çocuk ter içinde ikmal edilecektir. lar geçiriyor, ve bu gidişle bu buhlacaktır. tadırlar. Sıhhiye Vekâleti taümat bivesine ait mes'elelerle bir kaç seneranların daha bir çoğunu geçirmeBu sene yeniden açılan 8 mektep Emniyet raes'elesi, ama ciddî onamenin kendisine ait aksamını hadenberi meşgul bulunmakta olan ğe namzet bulunuyor. Temenni edehoak, mevzuu bahsolduğu zaman zırlamış ve Dahiliye Vekâletinin fi ile vilâyet dahilindeki ilk mektep . Amerika'lı mütehassıslardan Mister Tütün kanununun tadilâtı ile uğise muahedederin fikâyet olunan nok. lim bu mübarek cemiyet bu buhranCeniks dün Ankara'dan şehrimize kirlerini sormuştur. Yeni talimat raşan kongre bugün son içtimaını lerin adedi 406 yi bulmuştur. Bun. Iarın birinden birinde çöküp talannın ıslahı lüzumu, önünden gelmistir. Mumaileyh, burada bir aktederek hazırlanan muaddet lâyiha name mucibince umumhanelerin colardan 150 tanesi şehir dahilinde . gitmesin! kaçrlamıyacak bir zaruretle, orta müddet tedavi edildikten sonra tekve esbabı mucibe projesi hakkında galmalarına meydan verilmiyecek dir. Bunlarda okuyan talebelerin ya atılacaktn. Bunun da milletUri YUNVS NADt rar Ankara'ya gidecektir. kararlarını verecektfr. tir. adedı 15 bini buhnaktadır. Yazan: ** Avrupa ile Telefon düzeldi Vergisi Almanya'nın mösavat talebi efraffmda möeadele Mağrur vezir ve damat hele Bağdat seferinden sonra kibir ve azametir denz büsbütün kabına sığmaz oldu, fakat... Dündenberi mükâleme ler intizama girdi ŞofÖrler mağdur olduk larını iddia ediyorlar i s Doğru değil mi ? 4 ayda 5000 Kokmuş ballklart gören yok mu? Köpek öldürüldü Mücadeleye şiddetle devam olunacak! Kimsesizler Yurdu Komünistlerin muhakemesi Ekmek nerhi Hariçten talebe geliyor Neşriyat davaları Şoförlerin muayenesi Çatalca'da açılacak pansiyon Recep B. avdet ediyor iskân suiistimali neticesi ne oldu ? Milletler Cemiyeti buhran geçiriyor Belediye bakteriyolojihanesi açılacak Saffet Bey iyileşti Profesör Brauer Bugün Tıbbiyede bir konferans verecek Süruri ocağı kongresi Dikkat, grip var! HOsnü B. seyahate çıkıyor ZOhrevî hastalıklarla mücadele Mr. Tenkis geldi Tütün kongresi 406 yeni mektep açıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog