Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Belsoğukluğu ve frengiye yakalanmamak için PROTEJiN r kullanınız.Her eczanede bulunur MAMA Yavrunuzun en sıhhî gıdasıdır. Or. Hakkı Şinasi Memleketimizde ilk defa çıkan modern ve nefis bir nevsaldir. I Resimler, Tablolar. Karikatürler, Grafikler, Haritalar » Ihsaî malumat, Takvim ve heyet Keşfiyat Dünya vakayii Faydalı bilgiler Ev hekimi ve saire ve saire.. Herkese ve her evde bulunması lâzımdır, her şeyden bahse der, her müşkülünüzü halleder, her derde çare gösterir, en mü • him umumî malumatı verir. Hammlar, Beyler, Anneler, Babalar, YENİ ALMANAK sa yesinde aileniz efradı arasında hâsıl olan bir hastalığın tedbir lerini ve çarelerini bulursunuz. Genç Hammlar, bir mecliste her hangi bir mes'ele hakkmda salâhiyet ve vukufla söz söyliyebilmeniz için YENİ ALMANAGI okuyunuz. Fiatı 60, taşraya 70 kurustur. İstanbul'da: Kanaat kütüpane • sinde satılır. 1932 YENİ ALMANAK *Çumhariyei Darüttalim RAMAZAN Veznecilerde Türkiye ses birincisi Hikmet Rıza DarüttaJim Heyeti Hanım iştirakile «=alonunda çalacaktır. Kânunusani Dr. İHSAN SAMİ \ Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarma karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan Mabmut türbesi No. 189 GECELERİ Memleketimîzin en biiyük müderris ve doktorlannın tavsiye ettiği tıraş bıçağı Dr. H0RH0RUNİ Zühreviye ve bevliye tedavihanesi: Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tariabaşı, Taksim Zambak sokak No. 41 66TİMSAH (Crocodile) marka tıraş bıçaklandır. Radyo sahiplerine Acele istifade ediniz! Müessesemiz sureti mahsusada ve muvakkat bir zaman için mütehassıs bir mühendis celbeyiemiştir. Her türlii radyo tamiratı ve tashihat yapılmakta ve icap eden nesayihi fenniyede bulunul • makta olduğundan ihtiyacı olanların hemen Beyoğlu 269 telefon numarasına müracatleri rica olunur. Galata Unyon Han 53 56 No. larda . GANZ elektrik fabrikalan Türkiye mömessili Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükiimlerine göre tescil edilmiş olan ecnebî şirketlerinden Fransız tabiiyetli (Me maliki Şarkiye Fransız Bankası) nın Türkiye umum vekili bu kere muracaatle şirketin Yenipostane caddesinde Erzu • rum Hanındaki tâli subesinin 1/12/931 tarihinden itibaren faliyetini tatil edeceğini ve tasfiyeye Galata merkez şubesinin memur edildiğini bildirmif olmakla mezkur tâli şube ile alâkası bulunanların şirkete ve icabında tstanbul mıntakası Ticaret Müdürlüğüne müra • caat eylemeleri ilân olunur. Av ve Revolver fişleri İnhisarı T. A. Şirketi Av ve revolver fişekleri İnhisarı Türk Anonim Şirketinin heyeti umumiyesi esas mukavelesinin 28 ve ticaret kanununun 386 ıncı maddelerine tevfikan aşağıda yazüı ruznamedeki mevadı müzakere etmek üzere isbu kânunusaninin 24 üncü pazar günü saat 11 buçukta şirket merkezinde fevkalâde olarak içtima edecektir: 1 Şirketin vaktinden evvel feshi ve hali tasfiyeye vaz'ı. 2 19 ağustos 1931 tarihinde fevkalâde olarak münakit heyeti umumiye içtimaında ittihaz edilmiş olan karann her iki İnhisar şirketinin tevhidine miiteallik kısmının ve bunun neticesi olan mukarreratı müteferrianın iptati. 3 Salâhiyeti lâzime verîlecek likidatörlerin tayini ve ücretlerinin takriri. 4 Tasfiye müddetince lâzım gelen mürakıplarm intihabı ve ücretlerinin tesbiti. Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince bu içtimada hisselermin adedi ne olursa olsun bütün hissedarlar bilâtahdit sahibi bulundukları senedata muadil reye malîk olarak hazır bulunabilirler. İçtimaa iştirak arzusunda bulunan hîshissedarlarm senetlerini veya bunun yerine kaim olan tasdiknameleri içtimadan lâakal 8 gün evvel şirket merkezine tev» di etmiş olmalan lâzımdır. Barut ve mevaddı infilâkiye İnhisarı T. A. Şirketi Barut ve mevaddı infilâkiye İnhisarı Türk Anonim Şirketinin heyetî umu • miyesi esas mukavelesinin 28 ve ticarel kanununun 386 ıncı maddelerine tev • fikan aşağıda yazıh ruznamedeki me vadı müzakere etmek üzere isbu kânunusaninin 24 üncü pazar günü saat 10,30 da şirket merkezinde fevkalâde olarak içtima edecektir: 1 Şirketin vaktinden evvel feshi ve hali tasfiyeye vaz'ı. 2 19 ağustos 1931 tarihinde fevkalâde olarak münakit heyeti umu miye içtimaında ittihaz edilmiş olan karann her iki İnhisar şirketinin tev hidine müteallik kısmının ve bunun neticesi olan mukarreratı müteferrianın iptali. 3 Salâhiyeti lâzime verüecek likidatörlerin tayini ve ücretlerinin takriri. 4 Tasfiye müddetince lâzım gelen mürakıplarm intihabı ve ücretlerinin tesbiti. ...Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince bu içtimada hisselerinin adedi ne olursa olsun bütün hissedarlar bilâtahdit sahibi bulundukları senedata muadil reye malik olarak hazır bulunabilirler. İçtimaa iştirak arzusunda bulunan sedarların senetlerini veya bunun yerine kaim olan tasdiknameleri içtima • dan lâakal sekiz gün evvel şirket merkezine tevdi etmiş olmalan lâzımdır. Dr. FEYZi U OO R L G . B M Beşiktaş 6eyik makarna fabrikası Böbrek, mesane, idrar yolu mütehassısı. Avrupa'dan avdet etmiştir. Her gün öğleden sonra saat 2 den 9 a kadar Beyoğlu İstiklâl caddesi Elhamra apartımanı No. 3 de Tel. B.O. 1797 liahçenizde meyva a£acı mı uBa£ mı dikmek ı>tersiniz? lirenküyünde Kazasker mahallesinde 30 nutnaralı bahçede sureti mahsusada ve Bulgaristanda vetiştirdiğiraiz her nevi vemi^ fidaniarile Atnerikan anjçlan u/cerıne aşılı ve koklü bağ fidanlanmızdan istifade edini/. Haşim Bey DiKKAT Son sistem makinelerle mücehhez o lup nefis ve mütenevvi makarna \e şehriye imal etme ktedir. Geyik marknlı makarna bakkallar ımzdan istiyiniz Ta* radan da sipariş kabul eder. Tel. Bevoğlu 23I 1 ) Teîgraî adresi: Galata Ezineli. KISMET Hayal değil hakikat GiŞESi İLÂN Avrupa biiyük gemi tersaneler ve fabrikalarında çalısmış. 25 senelik tecriibeli Türk makine ve elektrik mühendisi vapur motör ve diğer makinelerin imali tesisi ve işlettirilmesi ve her türlii elektrik tesisatlar için bir mü hendis mevki arıyor. Birinci bonservisler. Adres: Mühendis M. V. Beyoğlu Bekâr sokak No. 8. Üsküdar altıncı icra memurluğundan: Tamamına 2800 lira kıymet takdir edilen Kartal Yalnızselvi sokağında 2634/2699 ve 32 ve 95 numarah yedi dönüm bahçe ile gene ayni mahalli mezkurda tamamına 2400 lira kıymet takdir edilen 2640 ve 38 numarah ve 6 dönüm bahçenin tamamlanmn ikinci arttırması 6/2/932 tarihine müsadif cumartesi günü Üsküdar'da tstanbul altıncı icra dairesinde saat 14 ten 16 ya ka^^' icra edilecektir. Arttırma şartnamesi 10/1/932 divanhaneye talik edilecektir. Her iki tarla beş yüz lira mukabilinde birinci derecede ipoteklidir. Birinci arttırmada yedi dönüm bahçe 800 ve diğeri 600 lira mukabilinde müsterisi uhdesinde kalmıstır. Satış peşindir. Arttırmıya iştirak edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçeleri vermeleri icap eder. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakhların, diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiie faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren nihavet 20 gün zarfında ve evraki müsbitelerile birlikte bildirmeleri aksi takdirde tapu sicillile sabit olmıyanlarm satıs bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. Alâkadaranın icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine göre tevfiki hareket etmeleri lâzımdır. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 931 /434 dosya numarasını müstashiben daireye müracaat eylemeleri ilân olunur. İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: İbrahim Halil Efendinin müteveffa Hırısto Efendi varislerindeki alacağından dolayı mahcuz ve füruhtü mukarrer Beyoçrlu'nda Şisli'de Çiftecevizler cadJpc.VHe atik 31 mükerrer cedit 105 ve 107 numarah hane maaarsa 45 gün müc^etle mevkii müzayedeye vazolunarak 210 lirada talibi uhdesinde olup bedeli müzayede haddi lâyıkta görülemediğinden bir ay müddetle temdiden müzayedeye vazolunmuştur. Mezkur hanenin dört duvarı kârgir aksam dairesi ahsaD bir kattan ibaret oluo kanıdan girüdikte taş bir avlu üzerinde yemlikli bir ahır ve iki oda mevcut olup odanın birisinde bilâkunturat mahiye 2 lira kira ile Karayani ve diğerinde sucu Hırısto müstecirdir. Mesahası alettahmin 395 metre murabbaı olup bundan 70 metre murabbaı hane ve mütebakisi bahçedir. Bahçede bir halâ bir dut ağacı mevcuttur. Hududu sağ tarafı sahibi senedin atik 31 mükerrer numarah arsası sol tarafı Nikola arsası ve arkası Gürcü katolik kilisesi sokağı cephesi Çiftecevizler caddesi 107 numarah arsanın hududu sağ tarafı Dimistos arsası ve sol tarafı sahibi senedin atik 31 mükerrer cedit 105 numarah hartesi, arkası Gürcü katolik kilisesi sokağı cephesi Çiftecevizler caddesile mahduttur. Kıymeti muhammenesinin tamamı (897) lira olup kıymeti muhammene sinin yüzde onu nisbetinde pey ak çesini alarak 928/1787 dosya numarasile 11/2/932 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul dördüncü icra memurluğuna müracaatleri ilân olunur. i 1932 senesinin Muhtıralı Takvimi Ragıp (Ciltlisi) Yeni cep takvimi Muhtıralı cep takvimi Kanaat Ajandası » » (Altın yaldızlısı) Neşriyat sahasına atılan en miihim eserler I Sokrat Mehmet Emin Fiatı 100 kurustur İrade Terbiyesi Münir Raşit » 50 » Pedagoji Kıraati Hıfzırrahman Raşit » 75 » Yeni mektebe doğru » » » 75 » Ansiklopedik neşriyat serisinden: Abdülhak Hâmit Hayatı ve eserler i I. Necmî îzmir'in romanı B. Cahit »100 » 50 » » Isabet hasusunda diğer gişelerin daima ievkinde olduğunu muteaddit defaiaıayni gazete ile ilân etmiştım. Bu kere de Yılbaşı piyangosunun 4 0 0 , 0 0 0 lirahk biiyük ikramiyesi serisile beraber çapa markalı biletlerime isabet etmiş yirmi beş aile metnnun edilmiştir. Muhterem ahaJimizin yeni tertip biletlerini gişemizden almalarını tavsiye ederim, Karaköyde tramvay tevakkuf mahalli karşısıhda tiitiıncti tayyare piyango bayii: Harp malulkrinden Halil Hilmi. Telefon: Beyoğlu 4525 ve Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Naşiri, İstanbul'da: Kanaat Kütüpanesi ÇOCUK UNU Çok besler. Tunkü madenî maddeleri, fosforıı, vitamini, çoktur. Metncj Ideki çocuklar için yegâne bir gıdadır. tçindeki tarifeyi dikkatie okuyunu, VILDIZ Doktor ALi VAHİT Harbiye tramvay caddesinde ve Teşvikiye'de satılık kiymetli arsalar Bankamızîn tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Beyoğlunda Teşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde krokisi aşağıda mevcut arsa lardan 4 4 4 5 4 6 4 7 numarah arsalar açık arttırma ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş ve 30/1/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri mukarrer bulunmuştur. Talip olanların ve fazla tafsilât ve şartname almak istiyenlerin ahz ve istihsal eylemek üzere bizzat veya tahriren şubemize muracaatle beraber teklif mektuplarma teklif olunacak miktarın % 5 şi nisbetinde teminat mektuplarının leffi ve yevmi mezkura kadar şubemize müra caatleri. J Deposu: Hasan ecza deposudur. 25 Liraya Radyo Makinesi Baltık markalı ve dört lâmba kuvvetmdedir. Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülâtör ile işler. Akümülâtör, lâmba ve sair teferruatını satın alan zat tedarik edecektir. Istanbul Yeni Potahanenin üst katında Telsiz Telefon şirketine müracaat Pangaltı'da kâin ve Emlâk ve Eytam Bankasına ait arsalardan satılacak parçaları gösterir krokidir. izmir Belediyesinden: Karşıyaka'ya isale edilecek suların şartnamei fenniyesine tevfikan plân, proje ve keşifnamele rinin tanzimi müsabakaya vazedilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikinciye 1000 lira ve rileccektir. Müsabakaya iştirak edeceklerin Yüksek Mühen dis mektebi diplomasını haiz bulunmaları şarttır. Müsabaka 1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti beş aydır. Şartnamei fenniyelerin musaddak suretleri on lira mukabilinde verilir. Bilecik Vilâyeti Daimî Eucümeninden: Adet 44,000 22,000 55,000 33,000 66,000 Nev'İ Riparye Rüpestiris Riparye Rüpestiris Şasla berlendiyeri .. Sasla Mürvedri Rüpestiris Rüpestiris Dü Lot 10,114 3,309 41 41 1,202 B Yekun 220,000 1 Balâda miktar ve evsafı muharrer beheri 98 para muhammen bedelli (5390) liralık 220 bin adet köklü Amerika asma çubuğunun münakasa kaimesinde yazıh şerait veçhile 20 kânu • nusani 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Encümeni daimice kat'î ihalesi yapılmak üzere 1 kânunusani 932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa şeraiti suretleri İstanbul Vali ve Belediye Reisliğine, İzmir, Bursa ve Kocaeli vilâyetlerine gönderilmiş olduğundan mezkur mahallerde çıkacak taliplerin bu suretle ve diğer yerlerden çıkacak taliplerin de doğruca Bilecik Vilâ yetine muracaatle malumat edinmeleri ilân olunur. OKSİMANTOL ÖKSÖRÜK v» BOĞAZ RASTALIKLAItlfM KARŞI Vmuml neşriyatı idare eden Yası ifleri mudüru: Kemal Salih Mülâhaza: Satılacak parça lar taramasız gösterilmişfir. i Uatbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim firksti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog