Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

•o Kânunusani İ * 2" 'Cttmfnmytf' İdamdan kurtuldu Kara Ali 30 seneye mahkum oldu C Birinci sahifeden mabait) Kara Ali, İki katil filini icra ettirmekten maznım bu'.unuyordu. öldürii'en • lerden birisi îdris Beyin çobanı kör Hüseyîn, dî^eri de tbrah<m isminde bir a* damdı. Kör Hüseyin iie îbrahim'i, Kara Ali'nin adamlarmdan Kara Ahmet, Kara Ali'nin emir ve tazyflri üzerine öldürmüştü. Kara Ali'nin kardetinhı çocuğu olup kör Hüseyn'in kevfiyeti katlinde îştiraki bo'ıman Halü de rnaznunIar meyamnda idi. Mabkemenin karan cok sayani dikkat noktalan ihMva edivordu. Bu a • d?mlann nicin öIdiHü''*üJjü noktan izah olunurken Kara A'i'nin tegsl'üp ve tesalluhmdan bahsediiiyor ve o hava'iye d°hset saçmrk arzustmu bes'ed'ği, ba yüzden bir çok ailelerîn bu muhitten hicret etmek mecburiyetmde kaldıklan anMıhyordu. Zahire tüccarı Hıracat için aralarında birlik yapıyorlar Emniyef Sc natğı Enııâk müzayeaesi Merhunafın cins ve nev i ve milştemilâtı BUYUK TAYVARE PİYAIGM 11. ei tertip 6 . cı keşide: bir buçuk katta ikisi natamam ve iki sandık odası olmak üzere yedi oda bir sofa natamam bir mutfak bir bodrum vetmis ik : ar*>n arsa üzerinde ahır ve samanlık ve yedi dönüm iki yüz Muğla Vilâyeti dahilinde Ula Köyceğiz yolu üzerinde Çiçekli üç arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. mevkii mebde itibarile 1000 12 725 inci kilometroları arasmda Ahmet Nuri Bey muhtehf açıkhklarda müceddeten yaptırılacak yirmi adet köprü ve Heyeti hâkime Kara A'i'yi, tbrabhn'i 2824 5182 Arnavutköv*ünde birinci cadde sokağmda eski menfez 32235 lira 78 kuruş bedelle 31 kânunusani 1932 tarihine mükatlettirdrŞinden dolavı idama mah • J2 06 Fransız Ftangı 114 ve yeni 112 numaralı iki yüz yetmiş arşın kîim etmistir. Ancak, ba katil fFind* sadif pazar günü saat on beşte ihalei kat'iyesi icra kıhnmak üzere 47,35,73 Dolır arsa üzerinde bir katı kârgir üç katı ahsap ol • bir namus mes'elesinin mevnnı bahsolkapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Taahhüt olunacak ima9 •9,24 üret mak üzere dört katta dördü küçük olmak üzere dvğv düsünülerek idam cezasını 24 aene 3 40,91 jâtı sınaiyenin heyeti umumiyesi 931 senei maliyesi gayesine kadar Belçika :ı on iki oda iki sofa bir salon bir gezinti ma • ağı* hapse t~**v r*'"v 40,18 36 hİtam bulması meşrut olup bedeli ihale 932 senei maliyesine ait bütDrahmi halli bir mermer taşhk bir mutfak bir koridor . Kara Ali, kör Hüsem'i kaÜettirdİfrin2 42,91 Isviçre „ çede mevzu tahsisatından verilecektir. bir kömürlük ve odunluk (ikinci kattan itibaden dolavı da on beş sene ağır hapis ce61 60 Lcva Bulgar zasına mahkum o'mu», fakat ceza kannren) sahniş vardır üstü balkondur ve hanenin İşu 20 adet imalâtı sınaiye projede ve keşifnamesinde Nafıa VekâI !?,88 Floıin nnnda otuz seneden farla hapis cezan hariç kapısının iki tarafında iki kolisi vardır ve leti Celilesince yapılacak tadilât aynen müteahhit tarafından kabul 15 89 Kuron Çek bulunmadıöindan mecmu ceza 30 wne ediletektir. Talip olanlar Ticaret Odasına mukayyet olmaları ve kayüz yirmi beş arşın bahçeyi havi bir hanenin 4 20 Silin Avustury* ağ" hapis olarak tayin edilmiftir. tamamı. Salâhattin B. nunî teklifatlarile birlikte Nafıa munakasa şeraiti umumİyesinin 2 İnci 5 M),86 Fezeta Di$er maznoniardan Kara Ahmet, maddesinde gösterildiği veçhile ehliyet vesikalarını da yevmi iha 2 298 5185 Hasköy'de Kiremitci Ahmetçelebi mahallesinAlman marta İbrahim'i ö'dürduğn için idam ce*a • 4 20 leden lâakal sekiz gün evvel makamı Vilâyete veya BaşmühendisliZlori de Parmakkapı sokağmda eski 4 mükerrer ve sma mahkum olmuı, esbabı muhaffefe3 78 Hengö Macar ğe göndermeleri lâzımdır. Fazla malumat almak istiyenlerin Vilâyet yeni 10 numaralı seksen arşın arsa üzerinde daden dolavı ba ceza 24 seneye mdiıümiş, 79 45 Ley Romanya Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilân olunur. 24 sen de vaşmdan do'ayı altı sene yahili ahşap üç katta dört oda biri ufak iki sofa bir 26 ,.« Dinar pılmıshr. Gene Kara Ahmet, kör Hüçini antre bir sahniş bir balkon bir daraça ve on Ç«rn viç seyn'i öHürdüjründen dolayı on bes sealtı arşın arsa üzerinde bir mutfak ve kırk arneye mahkum olnras, vasmm nazari dikAîun şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Salih Ef. Adviye H. kate alraması ve afır hapis cezalarmın Mecidiye 426 6775 Kartal'da Maltepe kariyesinde Kuruçeşme mevkatealmması ve ağnr hapis cezalarmın Banknot kiinde umum 945 ve yeni 5 numaralı yüz arşın ictima etmesi neticesinde mecmu cezan on iki sene üc aya îndîri'mistir. arsa üzerinde bir katı kârgir bir katı ahşap ol Bir tngiliz lirası Di$er maznun Kara AlPnin yejeni t mak üzere iki katta dört oda bir antre bir sofa i İthalâtm tahdidi hakkındaki (11986) numaralı kararnameye merHa'il de kör Hüseyn'in katlinden dolayı bir ahır ve on altı arşm arsa üzerinde bir mutfak but (F) listesinde dahil tıbbî müstahzarlar ve sair maddelerin memon be» seneye mahkum olmuş, on dört ve iki yüz seksen altı arşın bahçeyi havi bir haIekete girmesi için Vekâletten müsaade almak lâzım geldiğinden yasmda olması dolayısile ba ceza Be nenin tamamı. Hanenin üstünde 7 numara göseneve tenzil olunımıstur. bunlardan evvelce sipariş edilip gümrüğe gelmiş olanlann n'"., oriiiUmumî acentahğı İstanbul yarülmekte olduğu icra beyannamesinde görül Miimin îsminde birinin katlinden baznal faturalarının bir istida ile vekâlete gönderilmesi ve henüz yolda zıhanelerini Sirkeci'de Eminö müştür. (Haricen bir ahşap merdivenle ikinci nun olan Pala Hüseyin, Koca Hüseyin, bulunanların miktar, cins ve fiatını gösteren bir listenin ve gelmiş ise Rüstem ve Süleyman haklannda kâfi nü'nde tzmir sokağında 14 nuroakata çıkılır.) Fatma H. ve Yusuf Ağa gene pullu orijinal faturalarının irsali icap eder. Vekâletçe verilecek delâil gorülemediğinden bunlann da rah Mühürdarzade hanına nak • 1430 6081 Bakırköy Cevizlik mahallesinde Hatboyu müsaade f aturaların arkasına işaret edilerek o suretle gümrüklere ibberaetlerine karar verilmiştir. leylediğini muhterem halka ilân ve Hamam sokağında eski 53, 55, 34 32, 57 raz edileceğinden faturaları gönderilmiyen malların girmesine im Karann tefhiminden sonra makanu eyler. ve yeni 24, 26, 39 numaralı yüz altı arşın arsa kân yoktur. Bundan sonra sipariş edilecek bu gibi müstahzarlar ve riyaset, maznunlara verflen cezalan üzerinde ahşap iki buçuk katta biri yemek odası tekrar etmis ve k&rarm kabfli temyiz o' sair maddelerin siparişinden evvel cinslerini ve miktar ve fiatlarım duğunu söylemistir. Maznunlar, karan olmak üzere yedi oda iki sofa bir bodrum bir ve nereden getirileceğini bildiren bir istida ile Vekâlete müracaat büyük bir soğukkan'ılıkla dinlemisler mutfak büyük çatı altı bir balkon bir tulumbah edilerek evvelâ müsaadesinin almması ve orijinal faturasının vüru dir. Karardan sonra Kara Ali bir şey kuyu altında bir dükkânı ve elli arşm arsa üzeHatnbarg, Rrem, Anvrrs, Istanbol ve dunda da müsaade edildiği isaret edilmek üzere bunun da Vekâlete ler söylemek istemis ise de ne söyle Bahrisiyah arafinda aziıret ve avdet rinde keza bir dükkânı ve altmış dört arşın tevdii lâzım geldiği alâkadarlara malum olmak üzere ilân olunur. diği anlaşılamaımsbr. munt&zam poscaian bahçeyi havi (dükkânlardan birinin üstünde Taanunüt keyfiyetine dair olan ek Haroborn. Brero, Stean, Anvers ve bir oda vardır) bir hanenin tamaroı. Şükrü Bey seriyet, diğer hususat ittifakla karar Rottrdam' 'an Iimanımi7a muvasalati lastınlmıstır. bekienen vapurlar 926 11769 Süleymaniye'de Süleymaniye mahallesinde ~~ Taşodalar sokağında eski 12, 12 mükerrer ve Erpel vanuru limanımız 'a DOKTOR Thessalia va. 9 K saniye doğru . ye r « 16, 18 numaralı yüz kırk dört arşın arsa Chios va. 15 K sa lye doğ u . üzerinde 16 numaralısı ahşap iki katta dört oda 1 Her biri bir don ve gömleüten ibaret (1436) takım çamaşırla Gernls , 20 „ * . iki sofa bir taşhk bir mutfak bir kuyu diğeri Emrazı entaniye müteha»tuı 718 adet yatak kılıfı ve ayni miktarda yastık kılıflı pazarlıkla satın yani 18 numaralısı altmış arşm arsa üzerinde Bureaz. Varna, Köstence Kaias ve Cığaloçlu Nurosmaniye alınacaktır. ahşap üç katta üç oda iki sofa bir mutfak ve yüz Ibraıl için limanımızdan baıeket caddesi No. 19 kırk altı arşm bahçeyi havi (iki methal olup edecek vapurlar 2 Işbu imalâtın şeraiti ve evsaf ile her birerlerinin memhur nü • Telefon : 893 Thessalia va. 8 10 k. sanide birinde 16 ve diğerinde 16/1 numara görülmekmuneleri müdiriyette görülebilecektir. Muayene zamanı cumadan tahmi d • tedir) iki hanenin tamamı. Fuat Bey 3 Isteklilerin pazarlık gününden evvel nümunelerini ve evsafile maada öğleden «onra Gernis va. 2021 k. sanide tahraild YuKarıda cins ve nev'ile mevkii ve müştemüâtı yazılı emvali gayri ^eraitini tetkik ederek 9/1/932 cumartesi günü saat 14 te müdiriyette (Gureba hastanesi) dahilî, sarî menkulnin icra kılman alenî müzayede neticesinde hizalannda gös > hazır bulunmaları. Yakmda Hamburg, Brero, Anvtrs ve Hastahklar mütehassısı Ruterdam limanlan için harcket terilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de edecek vapurlar mezkur bedeller haddi lâyıkında görülmediğinden tekrar otuz bir gün İstanbul 8 inci icra memurluğondan: I m b r o s vapuru limammızda Bir borcun temini istifası için raermüddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 13 şubat 932 tarihine hun ve icraen mahcuz olop paraya çev C h i o s va. 1518 k. sa ide t hrni'cl müsadif cumartesi günü kat'î kararlarınm çekilmesi takarrür eylemiş rilmesi karargir olan bir adet Sine ve O l i m p o s va. 2 1 2 3 k. sanide olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sanbir adet duvar halısı ile 5 adet antikaa tah ni de dık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. lara elverisli eski model tash bflezflc, b'azU ufjjlât için CaiatVda OvaAnkara'da Maliye Vekâleti yeni depo binası noksan inşaatı keşfi gerdanlık ve fiyango gibi mallar 1 3 / 1 / k mvan h mnda Laster Silbennann ve mucibince ve kapalı zarfla ihale edileceğinden taliplerin ehliyet ve1932 tarihine müsadîf çarsamba günu Şürekâsı vapur acentalıfma müracaat saat 13 buçuk raddelerinde Sandalbesaiki ve teminatlarile ikinci kânun ayınm 19 uncu salı günü saat üçte Teleton: Beyoğlu 641674 desteninde açık arttırma ile satalaeağmMaliye Vekâleti inşaat komisyonuna müracaatleri. tstanbul'daki zahire ihracat ta • Mfizayed? İlraz Borçlnnnn cirleri mesailerini tevhide karar verueucıl Au. ısmi mişler, yapacakları birliğin ntzara • 246 474 Kuzguncuk'ta Bakkal sokakta eski 24 ve yeni namesini ihzara baslamıslardır. 17 numaralı yüz beş arşın arsa üzerinde ahşap Bir kısım tiiccar bu vesile ile funları söylemekredirler: iki katta ikisi küçük olmak üzere yedi oda iki « Tevali eden iflâslar yüzünden sofa bir mutfak bir kömürlük bir kuyu sahniş bugün ihracat yapacak bir tek tiicüstü balkon ve on iki arşın arahğı havi bir hacar kalmanustır. Hükumetin b'<r an nenin tamamı. Ahmet Hikmet Bey evvel tertîbat alarak istihsal kooperatifleri tesis etmesi lâzımdır. Hiiku 277 1477 Üsküdar'da atik Bulgurlu elyevm Omraniye met ihracatı bizzat kendisi yapmağa mahallesinde atik Yalnızservi ve yeni Nuribey baslamalıdır. Bugünkü ferdî teseb • sokağmda eski 37 mükerrer ve yeni 1, 1 nubüsler bu muazzam isi başarmağa maralı doksan beş arşın arsa üzerinde ahşap kâfi değildir.» Illk®ınıyıınıyıeaııniöl932dedirl BÜYÜK İKRAMİYE 200,000 LİRADIR Ayrıca: 50,000 40,000 25,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 liralık bir mükâfat vardır. 5ö^^ i ( MMŞ^çt^7^ Borsa Muğla Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: I Dün akşam kapanan dorsada bir Tflrk lirası mukabiti: Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden: LLOYD IRıESTlNO LASTER SİLBERMANN ve ŞD. D O V Ç b L L V A M Linye Osman Şerafettin İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlüğünden: Maliye Vekâleti Milli Emlâk Müdürlüğünden: dan talip olanlann yevm ve vakti mezkurda mahallinde hazır buiunacak muruna müracaatleri Oân olunar. 1 Anadoluhisan'nda Çavusbaşı çiftliği otlakiyesi. 2 Anadoluhisan'nda Çavusbaşı çiftliği dahilinde ( 270 ) dönüm Mektebin mayıs 932 gayesine kadar ihtiyacı olan (25000) kilo tarla. ekmek alenî münakasaya vazedilrniştir. Münakasası 13 kânunusani 3 Anadoluhisan'nda Çavusbaşı çiftliği dahilinde ( 195 ) dönüm 932 tarihine müsadif çarsamba günü saat (14) te icra kıhnacaktır. tarla. Taliplerin bu husustaki şeraiti görmek üzere mektebe müracaatleri Müfredatı balâda muharrer otlakiye ve tarlalar pazarlık suretile kiraya verileceğinden taliplerin (26 kânunusani 932) salı günü saat on ve munakasa esnasmda Ticaret Odasında mukayyet bulundukları. dörde kadar tstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine nı komisyona ibraz etmeleri ilân olunur. İdarerrjiz için pazarlıkla satın alınacak kırdavat, bez hortum, toz ve müracaat ebneleri ilân olunur. yağlı boyalar, roangal kömürii, cebire civatası, çelik ve tahta metre, pirinç levha, pegamoit, kavisli ateş tuğlası ve saire gibi muhtelifülcim malzemenin pazarlığı 11/1/932 tarihine müsadif pazartesi günü icra Inhnacağmdan taliplerin yevmi mezlcurda saat 9 dan 11.30 kadar raa Adana • Karataş yolunun 22 + 500 : 26 + 000 K. arasmda (3500) Ankara etlik merkez lâboratuvarı için mubayaasma lüzum görü ğazada isbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malze metre tulündeki şose müceddeden inşa edilmek üzere (44890) lira ve len 30 baş Kmm danası 9 kânunusani 932 tarihine müsadif cumartesi menin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmıs olup nümune getiril 88 kuruş bedelle 3/2/932 çarsamba günü ihalesi icra kıhnmak üzere \günü saat 14 te ihalesi icra kıhnmak üzere münakasaya konulmuştur. meti icap eden malzeme için pazarlık günü nümvnelerinin beraber ge kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlann' Şartnamesini görmek için her gün müessese müdiriyetine ve Fındıktirilmesi, nümunesiz vaki olacak tekliflerin kabul edilmiyeceği yevmi mezkurda saat 11 e kadar Adana Encümeni Vilâyeti lı'da Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebecıne ve keşfini görmek için de Nafıa Başmühendisliğine müracaat et • İlân olunur. liğine, vermeğe talip olanlann yevmi ihale olan 9 kânunusani 932 ta meleri ilân olunur. ) rihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Fındıklı'da Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkİl mubayaat komisyonuna mtiracaat eylemeleri. Ramazanın birinden nihayetine kadar Köprii'den 15,20 de bh* vapur hareketle doğru R. Hisarı ve ondan yukan Rumeli iskelelerine uğn Antalya'da mevcut iki adet biçer bağlar orak makinesi satılmak yarak Kavak'lara kadar gidecegi ve arece seferlerine ait tarifenin de üzere badehu Istanbul'a' gönderileceğinden evvel emirde taliplerin j I^/^IXV/X « Beyoğlo Tttnel meydanınd» 52Î feraitini anlamak üzere İstanbul Deftardarlığma müracaatleri. yapurlara ve iskelelere talik edildiği ilân olunur. '' Istanbol 8 inci icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesi mukarrer yuz elli şise rakı, 12/1/932 tarihine roüsadif sab günü saat 15 ten itibaren Kâçükpazar'da 12 No. lu bakkal Naü Efendinin dük kânında açık arttırma suretfle satılacagı flân olunur. Kartal sulh mahkemesinden: Yakaak karyesinde sakin iken vefat eden otoroobOd Kemal Beyin mahkememizce terekesi deftere gecirilmif oldugundaa muroaileybe karşı alacakh ve borçlu olanlann taribi ilândan bir ay zarfmda alacak v« borçlarmı defterine kayit ve beyan erdrroeleri ve bilâhare vnku bulacak raüracaatlerin na zan itibare ahnamıyacagı kanunu medeninin 561 inci maddesi mucibmce Oân olunur. Pazarlıkla kiraya verilecek Otlakiye ve Tarlalar İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonundan: Devlet Demirvollan llânlan Adana Nafıa Başmühendisliğinden: 30 baş Kırım danası münakasası Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Şirketi Hayriyeden: Antalya Defterdarlığından:! \C A R O N AUnao kitaphanesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog