Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

8 Kanunusani 1932 İkinci maçın Taf silâtı ve bir hâdise Birinci haftaymda, bir aralık avuta giden topu, Yunan antrenörü patlattı ( Birtnd sahtfeden mabait ) ta vardı. Bu cümleden olarak Kemal Faruki müdafî hattmdan sağ içe a lınmıs, Muzaffer sağ açığa geçiril miş ve Suphi sağ müdafî konulmuştu. Stadyom geçen maçtan daha kalabalık bir manzara gösteriyordu. GeIenlerin miktarı her halde 20 binden fazla idi. Türk muhteliti saat 3 ten biraz evvel sahaya çıktı ve bunu Yunan muhteliti takip etti. Mutat merasim ya pıldıktan, hediyeler verildikten ve iki taraf ahaliyi selâmladıktan sonra Bulgar hakem M. Doşef'in idaresinde saat tam ücte oyuna başlandı. retle 00 beraberlikle ve Türk takımının hâkimiyeti altında bitti. Bu müddet zarfında Yunan takımından sol iç f evkalâde güzel bir oyun gös • termişti. Bugön Şevket isminde bir hamal, Eminönü Bebek tramvayının sahanlığna asılarak gitmekte iken yere düşmüf, ağır surette yaralanmıştır. Bir hamal tramvaydan dliştö Bugünkü program ikinci haftayim tkinci devreye saat 4 te başlandı. İlk hücumu Yunan'lılar yaptılar. Kalemize gonderdikleri tehlikeli bir şutu Avni çok güzel bir plonjonla kurtardı. Bunu müteakıp biz hücuma geçtik. Fikret topu ortadan kaparak seri bir inisle Yunan müdafilerinî atlattı. Gol muhakkak gibi idi. Tehlikeyi hisseden müdafi Fikret'e çelme takarak fena halde düşürdü. Ceza çizşrisi dahilinde olan bu hareket en tabiî bh* penaltıyı icap etti • İlk akını Yunan'lılar yaptilar ve rirken hakem görmemezlikten gelbir müddet Türk kalesini sıkıştırdıdi. Bunu takiben ve Yunan kalesi lar. Dördüncü dakikada aleyhimize tehlikeli bir vaziyette olduğu zaman olan ilk kornerî Yunan sağ açığı çekbize şut çektirmiyerek lehimize favul ti ve kale önünde husule gelen bir karısıklıktan sonra top uzaklaştı. Bu verdi ve Fikret'in çektiği firikik avuta gitti. nu müteakıp ikinci bir Yunan akını Yunan'lılar sertliklerini arttırdı • kalemiz önünde tekrar tehlikeli bir lar. Bir hücumları esnasında asikâr vaziyet ihdas etti ve fakat gene sağ ofsayt vazivetinde bulunan bir Yu • acığın isabetsiz bir şutu ile top avuta nan muhacimi topu aldı. Hakemin çıktı. müdahale etmediğini gören Avni ka Bu tehlike de atlatıldıktan sonra leden çıkarak topa bir ayak vuruşu Türk takımı güzel kombinezonlarla yaptı ise de Yunan sol içînden yediği Yunan kalesine indi ve Yunan naü şiddetli bir. darbe ile yere düserek dafaası topu ancak kornere atmakla bayıldı. Oyun Avni'nin sahadan kalakını kesebildi. Rebii tarafından çekilen korner üzerine top biraz do dınlması için bir an kendi kendisine durdu ise de hakem düdük çalma Iastıktan sonra kaleden uzaklaştı. Yaptığımız ikinci bir akın da mu • makta ısrar ediyordu. Vaziyet çok garip bir şekil almıştı. Hakemin vuhasım beklerinin seri müdahaleleri kufsuzluğunun ve taraf girliğinin deneticesinde akamete uğradı. Bunu recesini gostermek itibarile bu va müteakıp Yunan'hlann bir hücumu çok yakından bir sutla neticelendise ziyet kayda şayandır. de Avni güzel bir plonjon yaparak On beşinci dakikada Resat hafif tehlikeyi atlattı. sakatlanarak çıktı ve yerine Cevat Artık Türk muhacimleri mükemgirdi. Ve Yunan kalesi gene tehlikeli mel kombinezonlarla ve açık pas anlar geçirmeğe başladı. Oyun bü larla ilerliyorlardı. Bu akınların biri tün şiddetile devam ediyor, fakat esnasında Nîhad'a bir firikîk cezası hâlâ bir netice ahnamıyordu. Bu sıverildi ve top Yunan muhacimlerinin rada kendini toplamış olan Avni yeayağma geçti, fakat müdafaamız bu rine geçti. akını kırarak gene hücumumuzu tethi' etti. On altmcı dakikada Zeki Kemal'Kale önünde Zeki, Muzaffer'den den aldığı topu çok seri ve sert bir aldığı bir pası çok kuvvetli bir şuta sutla Yunan ağlarına taktı. Bu gol, tahvil etti i*e d*. maalesef açıktan muhasım takım üzerine saşırtıcı bir gitti. tesh husule getirmişti. Hücumları Bu dakikaya kadar olan oyun çok mız birbirini takip ediyordu. Mu mükemmeldi. Türk takımı yorgunluğunu almış ve nisbeten istirahat et zaffer'in mükemmel bir şekilde or taladıği top sıkı bir sutla kaleye bamiş olduğu anlaşıhyordu. Oyuncularımız yekdiğerile müsabaka eder gibi vale edildi ise de direğe carptı ve Atfna halkına teknik itibarile yüksek kale önünden uzaklaştı. Bu aralık Resat ta tekrar yerine sreçmisti. Bir bir oyun gosteriyordu. Yunan hücumu esnasında müteaddit Bu meyanda bilhassa Resat her favuller ve ofsavtlar olmasına rağtarafa yetişiyor ve Yunan akınlarını ortada kırıyordu. Hakem mütereddit mert hakem müdahaleye lüzum görmediğinden Yunan muhacimleri de ve bati.. ilk gollerini bu suretle kaydetmiş olTribünleri dolduran ahalfnîn bağdular. rışmalarından korkar gibi Yunan'lı oyuncuların birbirini takip eden a Artık her îki taraf ta galibiyet sakmlarını görmekten çekiniyor ve o yısını yapmağa çalışıyordu. Maamayunun sertleşmesine müsaade edi fih hâkimivet gene bizde idi. yordu. Bu arada îki eüzel hücumu muz ofsaytlarla kırıldığı gibi Ya • 24 üncü dakikada kalemîze tev nan'lıların seri bir akını da avutla cih edilen bir Yunan akını ceza saneticelendi. Sağ cenahtan açılan bir hasına kadar pe'miş iken müdafileridiğer hücumumuz da ayni suretle mizin gösterdiği kısa bir tereddüt heder oldu. Yunan sol açığına ikinci gollerini Bu aralık hücumlar mütevazin vakavcfetmek fırsatını verdi. ziyettedir. Yunan muhacimlerinin tehlikeli bir inUini Su*>hi kurtardı. Takımımız vazivetin bu suretle ve Biraz sonra da Fikret Zeki'den aldığı aleyhine tebeddülü üzerine gene abir pası avuta gönderdi. Bunu mütekınlarını sıkla^tırdı ve Yunan kale akıp Yunan muhacimleri topla berasine tehlikeli dakikalar yasatmaça ber Türk kalesine indiler. Yaptık basladı. Yunan müd=faası ceza cizları pek aşikâr bir favulü hakem gösrisi dafıîHnde olsun, haricinde olsun rebüdi ve top kalemizden uzaklastıher türlö favullerden ictrnan etme?e rılarak muhasım kale önüne geldi. lüzum bile görmüvor ve m>it»"»r?dit Resat çok güzel bir kafa vurusu ile penaltılan hakemin trörmemesinden Zeki'ye pası verdi, hafif bir şut, fa cesaret alarak en sedit ve memnu kat top kalecinin eline geçti. müdahalelerde bulunuyordu. Bu oenaltılardan birisi arka arkaya iki 36 ıncı dakikada Yunan kalesi tadefa tekrar edildiiH icin hakem gbrrafında avuta giden topun Yunan mek mecburiyetinde kaldı ve bu suantrenörü tarafından delinerek patretle 4 penaltıdan ancak birisini veIatıldısrı hayretler icinde göriildü. Oyundan evvel her iki tarafın topunu rebildi. Penaltıyı ceken Bürhan takımımızın ikinci golünü de kaydetmiş muayene eden hakem Türk topunu bulundu. kabul etmişti, antrenörün bu hare keti Türk oyuncularmı haklı olarak Bundan sonra oyun tamamile Türk asabileştirdi. Ve oyuna birinci oyuntakımının hâkirniyeti aJtına geçmiş • daki topla devam edildi. tir. Top, umumivet üzere Yunan kaBir akınımız esnasında Fikret'in lesi önünde dolaşıyor, fakat hasım verdif i bir pası Kemal Faruki ofsayt taraf tamamile müdafaaya çekilmiş vazivetinde aldı ve aleyhimize ceza olduğundan takımımız fazla sayı yaverüdi. Seyirciler hissiyatlarma hâ pamıyordu. kim olamadıkları için oyuncular ü Artık, ovunun son dakikaları yakzerinde fena tesirler uyandıracak şelasmıştı. Zeki, Rebıi'v» eşapelik cok kilde başırışıyorlardı. Binnetice o srüzel bir Das vermisti. Sol açısımızın yun da pek sert bir sekil almıştı. önünde kimse yoktu. Maalesef galiYunan'lılar mütemadi favullerle biyetimizi temin edecek olan bu fırTürk muhacimlerinin faaliyetine mâ sat kalenin vanında avuta sritti ve oni oluyorlardı. Hakem ise ancak yun da iki ikiye beraberlikle bitti. Türk oyuncularının avantajı olduğu Türk takımı, unvınv'vet itibarile zamanlar bu favulleri görüyor ve canlı, kombine ve çok srüzel bir oyun düdüğü ile oyunu aleyhimize tevkif göstermis ve halkın bib»''kın t«vecediyordu. cühi'nü IraranTnntır. Ovunculann Ovun bashyalı 42 dakika olduğu hepsi vazifplerinî mükemmelen yaphalde hiç bir taraf gol çıkarmağa mu mıslardır. Bu ksdar h?'''mivetle ovvaffak olamamıştı. Sinirler cok gernanan bîr ovunun hnkki tam bir gindi. ilk sayıyı kaydetmek için her galebe iken maalesef tâli bir cok îki taraf son gayretlerîni sarfediyor^eheo buna mevdan bırakmamıstır. lardı. Bueü" anlasıhvnr ki b'rinci o^UT»ffaki ^ Fikret'in ve Zeki'nin birbirini tay kip eden iki güzel şutunn Yunan f gıderken zuhur eden s»'We 'î fırti • kalecisi kurtardı ve haftaym bn sunadan oyunculanmızin kâmflen mü Birinci haftayim ilk goller tSTANBUL (Postane) 1200 m. 18: Gramofon. 19.30: Türk musikisi, 20.30: Habibe Molla monoloğu. 21: Türk musikisi. 22: Tango bandı. BERLJN KÖNIGSV. 1635 m. 19.35: Amele birliği tarafından ev muBakırköy'üne tâbi Alaşi kövünde sikisi. 20: Musahabe. 21.05: Kolonya'dan zevci Hüseyin'i zehirliyerek öldür » şiirler ve Göthe'ye dair konferans. 22 05: mekle maznun Senem kadının tevkîf Kolonya'dan: 17P0 senesinde edilen dansedildiğini yazmıştık. Koca katili, is lann musiJfisi. Müteakfcpn hafif musiki. tintak dairesine tevdi edilmiştir, VARŞOVA 1411 m. 20.40: Gramofon. 21.05 Musahabe. 21.20: Senfonik konser. 23.5*: Caz ve hafif mrdki. Mudanya Askerlik şubesinden: 2 BUDAPESTE 550 m. kânunusani 932 tarih ve 275 No. lı 18 3?: Salon takımı taraf ından konser. nüshanızın dördüncü sahifesinin be19.50: Stenogıafi dersL 20 20: Erkek he yetinin şarkılan. 21.05: Haircî siyasete şinci sütununda ve sahte doktor serdair konferans. 21.25: Graınofon ile yeni namesi altında (Musa) hnzasile ya dans parçalan. 21.50: Ali mektebin orzılan f ıkrada bu sahte doktorun Mukestra konseri. Müteakıbcn: Belâ Ras danya Askerlik şubesinden (bir emir Sigan takrmı ber neferi aldığı) yazılmış ise de şuPALERMO 541 m. bemizce böyle bir kimseye emir ne18.35: Gramofon Mütenevvi musiki. feri verilmemiş olmakla işbu husu 21.05: Haberler ve gramofon. 22.10: Milü İtalyan havaları ve dans musikisi. sun gazetenizin ayni sütununda tekVİYANA 550 m. zip buyurulmasını rica ederun efen18: Hafif musiki (Gustav Mako takımı). dim. 19,20: MuhteUf. 20,35: Haberler. 20,45: Brukner'in eserlerinden senfonik konser teessir olup hasta düşmeleridir. 21,40: Mütalea. 22,10: Caz orkestrası. 22,50: Son haberler. 23,05: Vals ve operec Ege vapuru 7 (A.A.) Telsîzle parçalan (Silvester Şider takımı). PRAĞ (Praha) 4 8 8 m. Takım kaptanı Zeki Bey Anadolu 20,05: Prag operasında verilecek olan Ajansına şu beyanatta bulunmuş temsili nakiL 23,05: Son haberler. 23,25: tur: Gramofon. «İkinci maçta oyunculanmız bi ZÜRİH 459 m. rinci mağlubtyetin tesirini izale et 20: Konferans. 21: Mozart'ın b'.r herdelik «Der Sehauspieldirektor» (Tiyatro miimek gayesile ve bu müsabakanm ehemmiyetüıi tamamen müdrik oiarak dürü) isimli operası. 22,05: Macar musikisi ROMA 441 m. sahaya çıkttlar. Soğukkanlılıkla ve 18,50: Hafif musikt 19,20: Haberler. ahenktar bir oyun oynamağa başladılar. Maamafih maçtan evvel ar 21,35: Konferans ve gramofon 22: «Herzogin von Tabarta» isnündeki operet. kadaşlardan bh* kısmınm asabî bir BÜKRES 394 m. halde oldukları görüldüğü için ta • 13: Gramofon. 14: Gramofon. J8: Radyo kımda bazı tadilât yapmağa mecbur orkestrası. 19: Radyo orkestrası. 21,35: oldum. Bu cümleden olarak MuzafBükreş operasmdaki temsili nakil. fer'i sağ açığa geçirdim. Umumiyet üzere çok teknik ve kombine bir ovun gösterdiğüniz kaAnkara Elektirk ve Havagazi Türk naatindeyim. Fazla sayı çıkarama • Anonim Şirketi idare meclisi ikinci reis: mamızını sebebi insaytlerimizin biraz ve murahhas azası Direktör Fon Ri geri oynaması ve Yunan beklerinin ben'm 30 kânunuevel 1931 tarihinde çok güzel ve biraz da müdafaa oyunu Berlin'de bir kaza neticesinde vefat ettatbik etmelerinden ileri gelmiştir. miş olduğu teessürle haber alınmıstır. Oyun, baştanbaşa hâkimivetimiz Mumaüeyh memleketimizi cidden sealtında devam ediyor ve onların gol ven kıymetli bir dostumuzdu. yapmalarına meydan bırakılmıyorJu. Eğer sağ müdafiimiz biraz asabiyete kapılıp yerini kaybetmese ve fazla ilelremiş olsaydı Yunan'lılar bu gü zel oyunda hiç »ir gol yapamıyacakRENEE HF.RİBELANDRF. VERBAN . lardı. Yalnjz hakemin favullerine sözlü şarkıiı şen ve cazip büyük film ! karşı sükut etmesinden cesaret a ! larak Yunan'lııarın fazla sert oynaAynca: Istanbu 'da ilk defa • maları oynomuzu biraz boruyordu. olarak • Bilhassa kale önünde oyuna her { müdahaleleri favullü idi. Hakem { çok bariz olan bu hataları görmü I yor ve karşı tarafa fazla cesaret ve * KEN MAYNKR'in Ispanyolca sözlü I riyordu. Hakemin bu idaresizliği bilşarktlı büyük opereti | hassa ikinci devrenin sonlanna doğMatineien 122,30 4,30 snvare 9,30 ı ru tesirini gösteraıiş ve oyun biitün bütün sert bir şekil almıştır.» ELHAMRA SINDA» " MARLENE B i E T R i C H in f Si a Koca katili kadın En gözel temsili olan SİNEMASINDA L i L i A N HARVEY ARMAND BERNARD ve ANDRE ROANNE ile be aber temsil ettikleri 27 No lu. C A S ü S emsalsiz filminde görünüz. saat 11 de tenzilâth matine. AŞKA TÖVBE Bir "tâshih kahkaha. musiki ve neş'e filmi Saat 10 45 te tenzüâtlı matine İlâveten: Pa r amount halibazır dünya havad sleri ile sesli varyeteler. Bugün M A J İ K RICHARD ( Die Grosse Atraktion ) filminde görüp işidıniz. llâvet.n. FUX MAGAZINE, Türkçe taganni eden ve konuşan Boğaziçi baiıkçılan. Bugün saat 10,30 da mnine. Umumı ouhulive 25 kuruş. DYDK VARYET SiNEMASINDA TAUBER.i Bugün görmeniz lâzımgelen ve evvelce gösterılen "SiRK,, filimlerine benzömiyen Zeki Beyin beyanatı A Ş K ve C İ N A Y E T sözlü ve şarkılı filmidir. Dilber UANE HAID tarafından temsil edilen bu eserin başiangıcı çok şen ve hissî olduğu kadar nihaveti ağl ttıracak derecede fecidir. ARTiSTiK'te lilmini göreceksiniz. 1 Men laille tarafından Fon Riben'in vefatı Halkın en ziyade alkışladığı yıidız Tarafından cevrilen son sözlü i M i L L t SİNEMADA HERKES KENDİ BAHTINA H\hEM ESiARİ Ftoininb^ümessffiDON J O S E MOJCA'I nın y lnız i^mi !•"¥ SENORİTA SUVARILER ŞARKISI OPERA'da İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsillerî B. GÜN MATİNE İstaniul Belediyni «m Topu kim deldi? Atina 6 (A.A.) Oyunun başında hakem Türk takımının topunu mtihap ederek ortaya getirdi. Yunan'lı oyuncular bu topu fena bularak itiraz ettiler. Halk ta bu itiraza iştirak etti. Fakat buna rağmen oyun Türk topile oynanmağa başlandı. Bir aralık top halk tarafına düştüğünden seyircilerden birisi topu deldi. Türk oyuncular topun Yunan antrenörü Macar tarafından delindiğini iddia ederek sahayı terkettiler. Halk pro testo etti. Muhtelif zevatın müdabalesi üzerine Türk'ler tekrar oyuna başlamışlar ve sahaya geldiklerinda halk kendilerini çok alkışlamıştır. İzmir 7 (A A.) Dün akşam geç vakit Atina'da maclanm bitiren futbolcuJarımız Pire'de hareket etmek üzere bulunan Ege vapuruna binerek bu sabah limanımıza gelmislerd'r. Keyfiyetten haberdar olan şehri miz sporcuları kendilerini karşıla mış ve şereflerine bir öğle ziyafeti vermiştir. Kaf ile, ayni vapurfa tstanbul'a hareket etmiştir. [Cumhuriyet Futbolculanmızı hâtnil olan Ege, bu sabah limanımıza gelecektir. ] ŞEN kÜLÂZ M Cöterilen bu muazzam filmin muvaffakiyet kazandıgına bir teminattır. G'azip ve sehhar bir sese malik olup Amerika'lıların mabudu tabir edilen bu artistin en iyi filmi olan bu eseri her halde görünüz. ARKK CAHAP ikinci goller a 1153 da VE SüVARE Sa t 21,30 da JehiTt İŞ AD^Mİ Yazan: 0. Mirbeau Tercürae eden : Reşat Aun B. Y kında Eı iı de Sonunda Futbolcularımız izmir'de Acele satılık hane Üskudar Valideiatik Kasnnağa Çüulihamam caddesi kösebaşmda 30 numa> ralı be? oda ve miktari kâfi bahçe ve ERNST Kadıköv Süreyya sinemasmda Aşk hazretleri Sözlü, şarkılı muazzam fHim kuyuyn havi hane satılıknr. PRODUCT1ON Görmek LUBITSCH için içindekilere ve konuşmak için de Üsküdar merkezinde polis Kemalettin Efendiye müracaat. Gülhane hastaneri müsamereti Gülhanenin 932 senesi dördüncü müsameresi önümüzdekl 10/l/t(32 pazar günu saat (17) de başlıyacağından muhterem meslektaşlarm teşrifleri rica oliıı ur. Maç hâdisesi ve Atina matbuatı Atina 6 (A.A.) Elefteron Vima gazetesi neşrettiği bir başmakalede diyor ki: «Futbol sahalarına gelen bir kisım halk ekseriyetle bu gibi hâd'seleri çıkarmaktadır. Hatta Yunan ekipleri oynarken bile ayni vak'aya şahit oluyoruz. Fakat dünkü hâdiseyi bilhassa teessürle karşılarız. Türk ve Yunan dostluğu sağlamdır ve onu takviye için futbol maçîarına ihtiyaç yok • tur.» Atina 6 (A.A.) Bütün mehafil ve bütün gazeteler maç hâdisesini ehemmiyetsiz telâkki etmekte ve bu gibi hâdiselerle çok sağlam olan Türk Yunan dostluğunun kat'Iyyen sarsılmıyacağını kaydetmektedîrler. Gazeteler nihayette halkın Türk'ler i pek çok aikışladığını yazıyorlar. Bu hâdise münhasıran maçın aldığı fevkalâde ihtiraskâr mahiyetten ve oyuncularla hakemin psikoloilsinden ileri gelmiştir. Bu mahiyet ekseri yetle bizzat Yunan takıraları arasmda bile daha vahim hâdiseler tevlit etmektedir. Bugön her halde görmeniz lâzımgelen film İSTANBUL ilk Türkçe sözlü, sesli ve şarkılı şaheserdir. KAKLARINDA SAK1 O Ü A N I N KSRAKl nı göımiyenier için tu lilim 11 pazartesi, 12 salı, 13 çarşamba, 14 perşembe, 16 cumartesi gunleri saat 14,30 seanslannda gösterilecektir. Temaşikiran, ayni büetile sa at 16.30 seanslannda bu filmin mabadı olan **Siyahli| Kadnın Kokusu,, filmini dahi görmege hakki o'acaktır Türk Artistlerinin ecnebî filmleri kadar vücude getirmeğe muvaffak oldukları bu büyük filmi her iürkün görmesi ve alkışlaması lâzımdır. Dikkat Bugün matineler 12 den itibar,n başlıyor. ilk matinede gelen talebe efendilere tenzilât yapılacakar. Müte akıp matinelerde trnzilât yoktur. Ve her seans nihayeünde salon tamamen tahliye edilec ktir. ÂLEMDAR SlNEMAS YarmaksamGLORYA Madam HU6UETTE EX. DUFLOS Mösyö ROLANO TOUTAIN Gast r n Leroux"nun meşhur zabıta romanından rouktebes SİYAHLI KADININ KOKUSU müheyyiç esrarengiz tiliminde İlâveten: F()Y halihazır dünva havadisleri. M'nfa bulunan sabik Kaiser ile mülâkaL lntıvatl' davranarak eriennızı vve d n tedarık edıniz Telefon K. * ) .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog