Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

s8 Kânunusani SON TELGRAFLAR Hindistan'da Kanlı arbedeler Tevkifat ve polis kuvvetlerile halk arasındaki çarpışmalar devam ediyor Benaress 7 (A.A.) Polisin dünkü tilâhla mukabele mecburiyeti esnasında 2 kisinin öldüğü ve knkı tehlikeli olmak özere 100 şahsın da yaralandığı haber ahnmıştır. Bundan baska mıntaka hâkimi ta» darbelerine hedef olmuş ve bir çok polisler de yaralanmıştır. komiteıi sabık azasından M. Masulipatan Madris ile liderlerinden iki kişi nizamata riayetsizlîk cîirmü ile dün tevkif edîlmislerdir. Ahmetabat 7 (A.A.) Polis sabahın flk saatlermde kongre liderlerinden 30 kişiyi tevkif etmiştir. Bombay 7 (AA.) Polis, bu sabah saat 3 ile 4 arasında kongercilerden 30 kifiyi ve ezcümle Gnjerat diktatörü Mahadev Defai Manüal Kothri'yi tevkif etmistir. IHEM Atina rercume, ıktıbas, taDi ve sair hufcuku mahfuzdur NAL1NA MIHINA Muhafaza Kumandcuıhğı Seyfî Pş. nın tayini dün icra edildi Ankara 7 (Telefonla) Biiyük Millet Meclisınin bugünkü içtimaında teskili kanuniyet kesbeden Gümrak muhafaza kumandanlı • ğtna Seyfi Paşanın tayini icra edildi. Cnmartesi gana işe başlıyacakttr. Seyfi Paşa Muhafaza fırkası tekilâtını sür'atle vücade getirecektir. mağlubiyeti I Paris'te son günlerin ziyaretieri 38 Her şey tatil edildi Bombay 7 (A.A.) 4 gfindenberi tarihin hiç kaydetmemiş olduğu bir şekflde dinî Hartal haftası devam etmektedir. Hususî işler bile tehir ve tatil edilmiştir. Maamafih kıymetler borsası bugün açılmıstır. Fransa da bir nazır öldü, M. Brian'da çekiliyor Paris 7 (A.A.) Nazırlar medisi dün gece ölen Harbiye Nazırı M. Maginot'ya milli cenaze alayı yapılmasuıa karar vermiştir. Harbiye Nazm vekil liğine tayin edilen Bahriye Nazırı M. Dumont ordunun matem tutmasmı emretmistir. Paris 7 (A.A.) Bir çok gazeteler, M. Maginot'a bir halef tayini zarureti dolayısile ve M. Briand'm fazla yorulmuş olması hasebile inhilâl edecek Hariciye Nezaretine beynelmilel müza • kereler icin bir diğerinin depis ederek bir kabine tadilâtı olacağını kast ve tahmin etmektedir. M. Laval'in Hariciye Nezaretini deruhde etmesi ve yahut bir baskasına bu nezareti tevdi etmesi mümkiindür. Bir trende bulunan bomba Yeni tevkifat Bombay 7 (A.A.) Kongre icra Kalküta 7 (A.A.)Sabahleyin Kalküta'ya gelen Darjeeling ekspresinin birinci tınıf roevkilerinden birinde bir kaç bomba bulunmuştur. tngiliız lirası ı Yükseliyor Gümrük Memurları Fransız Ticaret Odasında Mecliste dün kabuî e^ilen kanunun esasları şayani dikkat bir nutuk Londra 7 (A.A.) îngiliz lirası, bidayette dünkü pivasa ile basladıktan sonra yavas yavas daha ziyade saflamlasnnstır. Tamirat mes'elesi hakkinda İngilıVlerle Fransıziar arasında cereyan etmekte olan mükâlemelere hâkim olan itilâf arzusu, Citv'de son derece şayani memnuniyet addedilmektedir. Ankara 7 (Telefonla) Gümrük memurları hakkmda bugün Mecliste kabul edilen lâyihanm esaslan Roterdam 7 (A.A.) Bir tayyare şunlardır: fabrikası Alman'lann (DoX) inden iki 1 Gümrük memurlanndan madefa büyük ve Transatlantik servise tahnifesto, ambar, muayene, tetkik ve sis edilecek muazzam bir tayyare inşa muhasebe îslermde müstahdem olan etmek niyetindedir. Bu tayyare, (1000) larla bunlan dogrudan doğruya sevk beygirlik 10 motörü hâmfl bulunacak ve idare ed«ı gümrük başmüdürleri, ve sür'ati 120 kilometre olacaktır. TayFransa Ticaret Odasında müdürleri, mülhakat ve merkezi i yare 42 ton hamule aiabilecektir. Paris 7 (A.A.) Ticaret Odasmın dare m»mur!»r'n<lai va7ifp: m°mu Tayyarenht fevkalâde cesameti hayeni bürosunun tesisi münasebetile Tirelerini suüstimal ettikleri teftis ve sebile insası bahriye tezgâhlarmda ya• caret Nazın, M. Rollin, bir nutuk irat tahkik raporlan üzerine inzibat ko pılacakbr. ' etmistir. Nutkun esaslı noktaları şun misyonunca anîaşılanların memurılardır: yetle alâkalarının kesilme«ine bu komisyonca karar verilebilir. Ancak koVasington 7 (A.A.) Amerika « Fransa'nın cihan buhranından misyon kararı Vekilin tasdikı ile ta reisicumhurluguna namzetliğini kopek az müteessir olduğunu söylemek mam olur. yan M. Rooswelt M. HooverMn takip doğru dcğildir. Bilâkis, bu buhramn Bu memurlar vazife ve mesleklcettiği siyaseti tenkit etmistir. darbesi Fransa <çm oek ağır olmuştur. rinde kendilerinden istifade edilme1931 senesinden daha felâketli iktisadî diği teftiş veya tetkik ile anlasılanbir sene bulmak îçin ta umumî harp dev lar hakkmda da ayni muamelenîn rmt kadar rücu etmek icaD eder, bol (.Birinci sahifeden mabait) tatbikına Vekil salâhiyettardır. Bu luk ve ferah devrinden sonraki ilk in • kararlar kat'îdir. Bundan sonra Sevki Bey evvelce hitat ârazi, 1929 senesinde kendisini 2 Birhıei maddenin birinci fıkhazırlanan maddeleri okumus, bu göstermeğe baslamıştır. ra»ı mucibince memuriyetle alâkası maddeler üzerinde muhtelif hatipler O lamandanberi buhran yavaş, yakesilenlerden haklarında adlî taki söz söylemisler, neticede asagidaki vaş ilerlemis ve cihanşümul bir mabat yapılıp ta ceza görmiyenler ve kararlar ekseriyetle kabul edilmiştir: hiyet iktisap etmistir. Buhran, bir çok yahut haklarında adlî takibat ya1 Yüksek Mühendis mektebi mffletleri sarsmıştır. Fransa'da buhran, pılmıyanlarm ikinci fıkraya göre aTalebe Cemiyeti azası yerli tnalı kulkendisini biraz geç göstermistir. Hiî • lâkası kesilen memurlar hakkmda lanmak mecburiyetindedir. kumet evve'emirde ziraî mahsulleri hi1683 numaralı kanunun 3 üncü mad> 2 Cemiyetin heyeti idaresi birinci mave etmek ıztırannda kalmış ve müdesi tatbik olunur. maddenin lâyıkile tatbik edilip edil; teakiben fevkalâde giimriik tedbirleri medîğini murakaoeye mecburdur. ittihazı mecburiyeti hisıl olmuştur. Iş3 İdare heyeti cemiyet azasına Ankara 7 Gümrük ve Inhisarlar lerdeki betaet, ortaya istîhlâk ile nisyerli mallar hakkmda malumat verbetsiz bir takım stoklar cıkarmıstir. Stok Vekili Rana Bey bugün Tütün Inhisarı mek ve teshilât göstermekle mükelAnkara Basmüdürlögünü riyaret et • kıymetlerinin düsmesi. hazineyi ve bir leftir. çok hususî müesseseleri pek ziyade mü mis, Inhisar merkezi idaresinb Anka4 Bu maddelere riayet etmi ra'ya nakli halinde bu binada yerles teessir ve mutazarnr eylemistir. Hükuyenler hakkmda şu cezalar tatbik emet, b'itün bunlara mukavemet için kâfi mesi kabil oluo olmadıgmı tetkik ey dilecektir: ve matlup derecede müsellâh değildir.» lemistir. 5 10 liraya kadar alınan ecnebi Vekil B. bu münasebetle Başmüdür mallar için %1S ve 10 liradan fazla den satış vaziyeti hakkmda izahat ta kiymetteki ecnebi mallar için evvelki almıstır. cezaya %10 ilâvesile ceza tahsil edilecektir. Ankara merkez satı*ı diğer «enelerle 6 Cezayi vermekten istinkâf emüsavidir. Yalnız mülhakat sabslarmda Ankara 7 (Telefonla) Mecliste denler kongre kararile cemiyetten ihbariz bir tenezzül vardır. Samsun fab bujrün kabul edilen tahsisat ile kaçak • rikasırun şark vilâyetleri için imal et • raç edileceklerdir. çılık davalan için 16 hâkimi münferitlik ' tiği 5 kuruşluk tütünlerin Ankara ve Kongre bundan sonra Tasarruf ve teskil edilmektedir. Bu mahkemelerde İktisat Cemiyeti Reisi Kâzım Paşa civanna kadar yayıhnası buna sebep 16 hâkim, 16 müddeiumumî, 16 müs gösterilmektedir. Hz. ne bir telgraf çekilmesine karar tanhk. 16 baskâtip, 64 kâtip, 16 mü vermiş ve dağılmiftır. basir bulunacaktır. Çekilecek telgraf şudur: iktisat ve Tasarruf Cemiyeti Reisi Rio de Janeiro 7 (A.A.) Milli Kâzzm Paşa Hz. ne: kahve enstitüaünün hazırladığı olâu <?YerIi mallar hakkındaki heyecanı Ankara 7 Maarif Vekâleti Anmucibince hükumet kânunuevvel sotamamen hisseden ve bu husustaki kara'da bir inşaat ustası mektebi aç nuna kadar 2,755,000 çuval kahve imrehberliğinizden müstef it olan cemiha ettirmiştir. raağa karar vermiştir. Bu mektep yetimiz azası bugün aktettikleri feviçin bir ecnebi mütehassısı, iki ecnebi kalâde kongrede arzulanm fflen tamuallim getirtilecektir. Mektep bî • hakkuk ettirecek kararlar verirken nasının inşaatına Gazi terbiye enstizatı devletlerine hürmetlermi tak tüsü binası arkasındaki arsada baş • dim ederler.» Londra 7 (AJV.) Pekin'den Daily lanmıstır. Bu bina bitinciye kadar taExpresse'e bildirildigine göre Japon'larj lebe Sanayi mektebinde okutu'acakHooiato'yu isgal etmişlerdir. Diğer ta KARtLERİMIZE K0LAYUK:\ tır. Kayıt şimdiden başlamıştır. raftan Nankin memurlanmn menfî haMektep îki kısım olacaktır. Bir kısmında dülgerlik, çatı, tahta köprü reketlerinden ve Mançori'deki vaziyetten memnun olmıyan simalî Çm askerî Hususile vilâyetlerdeki bir çok însası, diğerinde beton, taş, tuğla, işrüesası Çin hfikumetine şiddetK bir telkarOerbniz gazetelerini mnnta • çiliği öfretilecektir. Bundan başka grafnarae göndererek siyasetini zaman kendi adreslerine alabil • sıvacılık, boyacılık, nakkaşlık için tebdii etmesi ve hatta bunun için mek için bizden bazı kolayhklar is ihtiyarî munzam kurslar açılacaktır. Japonva ile harbi göze almasmı talep ettemektedirler. Bu aziz karilerin meeı» hszırlanmalrtadır. arzularmı yerine getirmek üzere Cumhuriyet için ayiık abone usulfi Harbin hadisesi ve Amerika tzmir 7 Fırka vilâyet kongresi ittihaz etmeğe karar verdik. Ay Nevyork 7 (A.A.) Harbin'deki yarın toplanacaktır. Murahhaslar gelhk abone bedeli yabuz Amerikan konsolonmu duçar olduğu meğe başlamışlardır. taarruz mes'elesi hâlâ bitmemiş gibi gorünüyor. Japon sefiri, tekrar Hariciye tan ibarettir ve tabiî pesin olarak Nezaretine davet edilmiştir. İzmir 7 Menemen'in Çığlı kö • gönderilmek lâzımdır. yünde bir define bulunmuştur. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir mesgale olBerlin 7 (A.A.) Bugiin öğleden duğu için abonelerinin inkıtaa uğsonra M. Brüning ile M. Groner, HitAnkara 7 (Telefonla) Irak ramamasmı istiyen karilerimizm ler'le görüseceklerdir. Mükâleme, basBasvekfli Nuri Pasa ile yapılan muza paralaruu idareye vaktinde yeti kereye bugun Hariciye Vekâletinde de lıca dahili siyaset ve bilhassa yakmda secek vechüe döndermekte devam icra edilecek reisicumhur mblıabatma Ttın edîlmistir. Müzakerat bitmek üzeetmeleri iktiza edecektir. mntealHc olacaktır. redir. Muazzam bir tayyare Amerika Reisicumhurluğu Yalnız yerli mah!.. inh sarlar Vekilinin tetkikatı 16 hâkimi münferitlik Teskili kararlaştı imha edilen kahveler inşaat ustası mektebi Japon'lar yeni Şehirler işgal ettiler Aylık abone izmir Fırka kongreleri Menemen'de define bulundu Irak'la mözakere bitiyor 150 kurus... Hitler'in mülâkatları rar tekrar gelip bunlan görmediği • Karar verdiğimiz gibi yaptık. O mize içerliyordum. Bu katta gördücivarın güzel bir lokantasmda ak • şam yemeği yedikten sonra Konkort ğüm cMari Antuvanete» m bir büstii hic gözümün Önünden gitmiyor: meydanmın ebedî şenliği içinden geçüp Fransız'Iarın «Mechul askers Bu heykelin çehresi, bir taraftan abidesine geldik. Meçhul vatan feda bakıhnca çok saf, bir çocuk kadar isinin ruhunu daima taziz etmek imasum ve rakik, biraz da mahzun çîn abidenin aitında mnf«>nı=>'I''°r< bir manzara arzediyor; halbuki ajroi ateş yakıyorlar ve gizli elektrik terçehrenin, diğer taraftan, dudağının tibatile abîde ebedî bir nur hâlesile ucundaki çapkın çokurla, şen, tatlı muhat gibi görünüyor. yaramaz bir ifadesi var! Paris'in şen ve aydınhk sokak Louvr'in mücevher dairesi de çok lannda adım adım ilerlemeğe baş zengin. Saraym gecirdiği bütün deladık. Şehrm her noktasından göriivirleri en ufak teferrüatına kadar nen Eyfel kulesi şimdi buradan meçtakip etmiş olan bu müzede mücev hul eller tarafından göklere mıhlanheratın her nevine tesadüf etmek mış muazzam, ziyadar bir kelime ha mümkiindür! linde görünüyor: «Sitroen» kulenin Bir dans salonunda ayaklarının birleştiği noktadan ta Gece yemekten sonra bir dans tepesine kadar yalnız bu bir kelime yazılı. Ve tabiî bu hayli müşkülâtla salonuna gittik. Büyük ve losça bir yazılabildiği için kule, bir reklâmı salon, etrafında localar ve raasalar sıralanmış, orta yermde dans mahalbir sene muhafaza ediyor. Elektrikle reklâm zaten Paris'te H. pek mebzul ve mükemmel bir şekilde Biraz sonra dans başladı. Dans • yapılmaktadır. Yalnız bu elektrik tan sonra numaralar başladı. Nu reklâmlarını birer birer anlatmağa mara yapan erkeklerden brrini ta kalksam bu defterim gibi bir defter nıdık: Burada yüksek bir mektepte baştan nihayete kadar dolar. tahsüini bitirmek üzere olan bir Fransız genci gündüz okuyor, ça Tiyatro vakti yaklaşıyordu. Pa Iışıyor, gece de para kazanıp hayatını ris'in bu güzel ve emsalsiz gecesini içimize sindire sindire yiirüdük. <Şa tanzim etmek için burada numara yapıyor. Zaten burada hiç kimse tahtöles ye geldik. Tiyatro binası pek muhteşem. Esasen bu dünyanın en bü silini yanda bırakmaz ve bırakmak için de bir sebep bulamaz. Bîzde yük, en vesaiti mebzul tiyatrolarınise maalesef biç te böyle değil tlk dan biri imiş. mektebi bitiren bir çocuk bile e$er Piyesin mevzuu Cezayir'in Franhayatını kazanmağa muhtaç ise büsız'lar tarafından işgali idi. Sahne tün gününü paket taşımakla veya den ordular gecti, toplar ve hasta kundura boyamakla geçfrir. Çaltşnakliye arabaları geçti. Ben bizim masına başka bir şekil verip hem zavallı Darülbedayiimizin fakir sahhayatını kazanmak, hem de tahsi nesile bunu mukayese ederken ümitline devam etroek yolunu bir türlt sizliğe düşüyor, hırçmlaşıyordum. Bilhassa dekorlann zenginliği ve ça bulamaz. Bu yüzden khn bîlir ne zekâlar, hatta belki de ne dehaiar parbuk değişmesi gıptamı celbediyordu. lamadan malıvolup çidiyor • Perde bir uçtan kapanır kapanmaz diğer uçtan açılıyor, ve bu esnada Halbuki burada mektep talebeleri sahnenin şekli tanzimi, dekorlar taiçin mektep saati haricinde çalışmak mamile değisiyor. Ben adeta gözle hemen hemen bir zarurettir. K»misi rime inanamıyordum. Nihayet dayaböyle gazinoda varyete yapar, kimi namadım, bunun nasıl olduğunu e lokantada garsonluk eder, kimi kunnişteme sordum. O da tiyatroda müdura boyar, kimi berber yanmda çateharrik bir kaç sahne olduğunu biz lışır, kız olsun, erkek olsun. Hayatını burada bir perdeyi seyrederken sahkazanmağa mecbur olan her taiebe . nenin arka tarafmdaki ikinci kısmın akşam ve gece hariçte böyle bin bir is sonraki mevzua göre hazırlandığını bulup çalıştr, gündüz de mektebine söyledi. Bu suretle sahneler hep gegidip ilbn tahsil eder. ride hazırlanıyor ve perdeler bir taDarülfünunun kız talebeleri ara • raftan kapanırken arkadaki sahnesında gece bar artistliği yapanlar ler de elektrik tertibatile ön tarafa varmış. getiriliyormuş . [Güzellik müsabakasına girip bu Paris'te seyrettiğim tiyatroların rnüsabakayı kaxanmağı muallimlikle her halde bu sonuncusu. Çünkü akabili telif bulmıyan münevverleri yın otuz birinde Marsilya'ya giden miz acaba buna ne derler?! . . ] trenle hareket edeceğiz. Burada bir çok münevver ve me«Louvre müzesinde hur insanlar var ki en fakir ailelerin hariminden yetisip bir taraftan haParis, 29 pazcr yatJarını k«>n»ra'' A'?*~r taraftan Artık Paris'te günlerimiz sayılı, tahsillerinp '•»>• onun için bir dakika bile kaybetmek Ben, orada numara yapan darülistemiyoruz. Mütemadiyen gezip dofünunlu genci gördükten sonra hu laşıyoruz. Asıl en mühim ve enteredüşüncelere kapıhp Rhmiştim ki yasan ziyaretlerimiz de son günlere nımda ablam bhdenbire: kaldı. Louvre'i bugün gezdik; daha Bak, cazbantçilara bak! ; Versaille» yi ziyaret etmedik. Fa Dedi. Baktım, eller i durmuştu? kat bunu bilhassa yaptık. Hafıza Bir şey çalmıyorlardı: fakat ayni mümızda en son ve en canlı hatıra olazik devam ediyordu! Sonra anladık rak bu bediaları götürmek istiyoruz. ki bu da bir numara imiş: Salonun Fakat bugün Louvr'i ziyaret et • bir köşestne vazedilmiş kapah bir tikten sonra burada bulunduşrumuz radyo ahizesi ayni parcayı çok uzak kadar bu ziyaretieri müteaddit de yerlerden alıp bize veriyormuş! falar tekrar etmediğimize çok pişi Otele döndüğümüz vaktt saat birman oidum. Çünkü bu nefis ziyaretdi. ten şimdi başimm icinde birbirîne karışmıs en gwzel heykeîler, en nadide Paris'te son gün tablolar, en zikıvmet mücevherler Paris 30 pasartesi var. Ve bunlar biraz da basımı dönSabahleyin hepimiz erken erfcen dürüyor. kalktık. «Bu, Paris'te son günümüz. Birden dört bucuğa kadar süren Hem satın alınacak bir yığm eşya bu kısa ziyaretimiz beni asla tatmin var, hem de daha mühhnmi • Veretmedi. p say'i gezeceğiz!» Bir zamanlar en müstebit tacdarDiye düşündüra ve yataktan arlar ları banndırmış olan «Tüyleri» saatlamaz hemen yıkandım, giyindim, rayı şimdi «Louvre» müzesidir kahvaltı ettim; on dakika zarfında Saray gayet büyük bir bahçe orhazırlanmış bulunuyordum. Ablamla Nihayet anlaşıldı ki Alman za I çıkıp bir çok mağaza dolaştık: aietasındadır. Binanın muhteşem ka lâcele bir çok şey aldık; sonra öğle pısından içeri girdiğimiz zaman kenbitleri Türk askerine kumanda I yemeklerimizi otelde yryip «Ver dimizi heykeller dairesinde bulduk. edemezler I say» a gitmek üzere yola cıktık. Herşrül'ÜT» canlı bir kuvvet timsali I şeklinde yiikselen heykeli ilk na Versay, Paris'e otomobille ya Taçnak'lar herşeyerağmen zarda göze çarpıyor, etrafındakileri rım saatten fazla sürüyor. Saray, mel'anet yolunda! biraz sönük, biraz da küçük bırakıLouvr müzesi gibi, çok büyük bir bahçenin ortasmdadır. Ve kralların, yor. Tütün kongTe«inden Güzellik ilâhesi «Vemis* ün müte içinde sandalla dolaştıkları koca beklenenler man bir havuz, bahçeyi süslemek addit heykelleri eski Yunan güzellitedir. ğini yirminci asırda yasatıyordu. Atina'daki maçlar münasebile Kralların banyo dairesi de bahçeBeni en ziyade alâkadar eden «üç Yunan'lılar tenkitlerinde ilham perisi» oldu. Bir çok heykeller de. Orada resimler çıkardik. Saraym haklıdır. dahilinde insan geçmiş günlerle karşı arasında o müstesna zarafetile bir karşıya kalıyor. saheseri san'at haiinde parhyordu. Cumadan cumaya: îçki yerleri Şurada on altıncı Lui'nin ihtilâlci Ekserisi eski Yunan san'atının şaheazalrrsa? kadınlara nutuk ettiği balkon, beride serleri olan daha bir çok heykeller kral ve kraliçenin yaverlerile bera önünde hayran hayran durduktan Mektepüler sahifesi ber firar ettikleri gizli kapı KraJm sonra yukarı kata çıktık. Burada da yatak odası bütün ihtişanuna rağmen resim san'atının en kıymetli eserleri Büyük îs anketi devam ediyor bende umduğam tesiri yapmadı. Gagörünüyordu. Ben tablonun birin liba hayalimde ben onu çok süsle • den diğerine koşuy'or, sonra tekrar Yarınki fYeni Gün) de, Gazi miştün. ötekine avdet ederek bu kadar gü Hz. nin Harbi umumide Enver Her köşede o büyük inkılâbı hazel şey arasında hangisine bakaca Paşaya gönderdikleri çok möğımı ve hangisini ezberlryeceğimi şa zırlıyan karanlık mazinin «rölgelerini him bir rarjorlarmım metni görür gibi oldum. I şıryordum. Ve ifte o zaman burada Mdbadi var bulunduğumuz müddetçe buraya tek Futbol takımımız Atina'da iki maç yaptı. Birincide 41 yenildi, îkincide , 22 berabere kaldı. Seyahatin neticesi maglubiyet demekth*. Sebep ve mazeret ararsanız çok... Deniz tutması, yol yorgunluğu, ha • kemin haksızhğı, topun küçüklüğü... Spor mücadelelerinde galibiyet kadar mağlubiyet ihtimali de var • dır. Hele bizrm gibi yanm yanvalak spor yapanlar icin masrlubiyet ihtî malteri daha çoktur. Nitekim, bey • nelmilel temaslann çoğunda mağlup oluyoruz. Spor iş!erimiz hu sekilde idare edildikçe ve memlekette spora Av rupa'daki kadar değil; Balkan'lar • daki kadar olsun, ehemmiyet verilmedikçe bizim için mağlubiyet her zaman mukadderdir. Baska memleketlerde spor bir din halini almıstır; bizde ise, olsa da olur, olmasa da; kabilinden bir eğ • lence telâkki ediliyor. Spor işlerimiz esasından bozuk olraakla beraber, Atina teması ta bidayetten itibaren tedbirde hata. etdildiği içîn bu neticeyi vermiştir. Ta kımın en kuvvetli bir şekilde cıkması icin, Besiktaş'ın da kombinezona u. lınması lâzımdi. Bu lüzum, Yunan'lıları burada yenemediğimiz zamiB tezahür etmisti. Manasız para ihti lâfları üç yerme iki kulübnmüzün üç Yunan kulübile çarpışmasma sehehiyet verdi. Sonra, takım, ciddi ve fennî bir usul dairesinde çalıştırlamadı. Karşı , yaka kulüplerile mütemadiyen ekzersiz maçları yapmak kâfi addedildL Halbuki bir antrenörün idaresmde muntazam bir şekilde, her oyuncu nun eksik ve noksan cihetlerini ta • mamliyacak surette cahşmak I&zımdı. Taıtı, muhteliti çalıştırması lâzım geldiği bir zaman antrenör, İzmir'e eönderildi. Izmir'li takımların da antrenörden istifade etmeleri gayet ta.büdir. Fakat onların bugünlerde antrenöre müstacelen ihtiyaçlan yoktn. Çünkü Galatasaray • Fener muhtelfti ?ibi hariçte bir temns vapmalan mevzuu bahi» değildi. Takımların, Hk maçlanna iştirak otmemeleri de onları" geVfeklife s«vketti. Bu yol kulüplerimizde gayretlî bir faaliyeti mucip olan rekabet ortadan kalktığı için tabiatile sudan çalışıldi. Bürhan, Lebiebi Mehmet, Kemal Faruki, Niyazi ve Fikret'in mükemmel bir halde Atina'ya git • tiklerini kim iddîa edebilir? Daha iyi hazırlandıktan sonra Ukbaharda Atina'ya gidilmesi fikri kovvet bulurken ikinci Slâvya maçrnm beraberlikle neticelenmesi, hemen fikirlerini değiştiriverdi. Halbuki o gün, takım iyi bir oyun oynamakla beraber muhactm hattmın gevşeklifi barir surette göze çarpıyordu. Bu rada bizim halkımızın önünde, bize meyyal bir hakemin idaresi alhnda, bizim sahamızda, Slâvya'ya karşı da olsa, oynadığımız oyunu, Atina'da oynıyarnıyacağımız muhakkaktı. Yunan'lıların bir Viyana takıraını yendikleri de nazari dikkathnizi celbetmedi. Yunan'hların hazır olmadıklari için yazın gelmeyişlerinden ve sonbaharda bir gün ansızın çıkagelmelerinden ibret almak lâzımdı. Bunlar düşünüiseydi, mağlup olmak için kendi ayağıraızla hpış tıpış Atina'ya gidümezdi. Muvaffakîyet, ancak, onu kazanmak için, tedbirde kusur etmiyenlere nasip olur. Bugünkü Yeni Gim'dej i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog