Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

'Cunıhtifiyct Mecliste son celse Raif Bey (Trabzon) da ayni mealBey Askcî teşkilât tamamen yer de sözler sövledi. Bundan sonra Ahleşmif ve faaliyete gecmiş olsaydı met İhsan Bey kürsüye geldi. Ahmet thsar Bey Bu madde «şu neticeyi aldık» diyebilirdik. Halbuki askerî muhafaza teşkilâtına ait kabul edîlirse henüz inkisafa başhyan denizciliğimizin fena bir vazi kanun yeni çıkmıştır. Binaenaleyh şimdiden bir netice vermesine imkân yete girmesinden korktuğum için kürsüye geldim. Meselâ şirket va • yoktur. Maliye Vekilinin sözlerinden aonra purlarmdan biri Izmit'e gitmekte • dir. Kaptamn kamarasında S paket lâyihanm maddeleri aynen kabul o • sigara kâğıdı bulundu diye koca gelundu. mîyi müsadere etmek doğru olamaz. Gümrük tarifesi hakkındaki Encümen namına Salâhattin Bey lâyiha (Kocaeli) ttiraziara cevap verdi. Müteakıben hükumetin ve Hasan Mes'elenin endise edilecek tarzda olFehmi Bey (Gümüşane) nin gümrük madığını, maddenin başına «bilerek» tarifo kanununun 28 inci maddesinin* kaydmın ilâve olunduğunu, sefine tadili hakkında teklifleri müzakere sahipleri, vesaiti nakliye sahiplerî aolundu ve kabul edildi. lacakları adama dikkat ederlerse, iyi Kaçakçılık lâyihast adam ahrlarsa bu mahzurun bertaraf edilebileceğini, madde tadil ediBundan sonra kaçakçılık lâyiha lirse maksadın kaybolacağııu söy • aının müstacelen müzakeresi karar • ledi. lastı ve müzakereye başlandı. Bundan «onra verilen tadil takrir*^rrı Bey (Kocaeli) Kaçakçılık Ieri kabul edilmedi. Madde aynen mu hakkında üç defadır lâyiha gelîyor. vafık görüldü. Her defasmda tekâmül eserleri gö • ( Birinci sahifeden mabait ) Kânunusani f Sehir ve memleket haberleri ) Siyasî icmal ımıl? Kaçakçılıkla mücadele ve diğer Teşebbüs gümrük kanunları dün kabul edildi Suya düştü Ölüleri yakmak istiyenler taraftar bulamadılar Nurettm Mensi Bey tarafmdan ölülerin ihrakı fikrini müdafaa icin bir cemiyet teskil olnnaca^ı yanl mıştı. Nurettm Mensi Bey eemîyet heyeti idaresî için doktor Mııs'afiv Bey isminde bir zattan baska taiip bulamadığından simdilik bu teşeb büsten vaz gecmi?tir. Dört senedenberi maaş alamıyan bir aile Aile maaşlarının tahsisinde büyük bir betaet vardır. Bu betaetten müteessir ve müsteki olmıyan bir memur ailesi de yoktur. Te • ceddüt ve inkılâp devresinde yasadığımızı düşündükçe eski za • manın küf tutmus kaidelerinden bazılannm hâlâ ef'al ve harekâtımıza hâkim olduğunu görüyor ve yese düşüyoruz. Ezcümle dev lete senelerce hizmet etmis bir memur öldü mü onun ailesine maaş tahsisi mühim bir gaile teşkil ediyor. Bu sürunlarda defaatla şikâyet ettik. Maaş tahsisi işlerinin bir gün mes'elesi haline getiril • raesini istedik. Nedense bu mes'ut neticeyi idrak eyliyemiyoruz. Dün gene bir karihnizden mektup al dık. Bu karümiz Galata ithalât gümrüğü esbak ambar memuru Faik Ef. merhumun zevcesi Hatice Hanımdır. Faik Ef. 2 mayıs 927 tarihinde vef at etmis. 6 kız çocuğu bırakmış. Ailesi tarafmdan maaş tahsisi için müracaat vuku bul • muş. Hâlâ bir netice hasıl olmamış. Yedi nüfustan mürekkep bir ailenin maaş arkasında dört sene • denberi sürünmesi en katı yürekleri bile sızlatacak bir faciadır. Bu gibilerin en tabiî hâmisi de hizmet ettikleri daire olmak lâzım gelirken gümrük idaresinin yar • dımını esirgemiş bulunması şayani hayrettir. Böylelerini avutmada, uzun boylu ümitlere düşürmede ve binnetice süriim sürüm süründürmede ne mana vardır. Eğer kanun maaş tahsis hakkmı vermiş ise derhal verilmeli, imkânı kanunî yoksa «Hanım, yahut efendi sana maaş verilemez, başının çaresine bak» denilmelidir, diyoruz. Su fiatları tetkik ediliyor Bir bardak suyun bazı yerlerde otuz, bazı yerlerde kırk paraya sa tılmakta olduğu hakkındaki şikâ yetler nazari dikkate alınarak tet kikat icrasma ba?lanmıştır. Fiatlar yüksek görüldüğü takdirde indiri • lecektir. Tıp Fakültesi hastanesinin Bele • diyeye devri mevzuu bahsolmuştu. Bu hususta Fakülte Reisi Tevf ik Recep Bey diyor ki: « Belediye yalnız hastanenin gıda ve sairesile meşgul olacak, doktorları gene Fakülte verecektir. Darülfünun Tıp Fakültesi hastaneleri masarifini Belediye temin etmelidir. Her memlekette bu bir kanun şeklindedlr. Muhittin Beyin itirazı sayani hayretlir.» Fakülte hastanesi ve Belediye rülüyor. Kftzım Paşa (Diyarbekir) * Bıravo, bıravo! Sırrı Bey (Kocaeli) Yalnız şuna nazari dikkati âlinizi celbetmek isterrm. Evvelce memurlar ve halk i* çin ayri ayrı muhakemeler vardı. Sonra bunlar birlestirildi. Şimdi görüyorum ki bu mahkemeler gene ayrı ayndır. Bu maksadı ifna edebilir. «Hayır sesleri, mahkeme birdir, sesleri •• ?. Sırrı Beyin sözlerinden sonra maddelerin müzakeresine geçildi ve 47 inci maddeye kadar bil&müzakere kabul olundu. Milli Müdafaa Vekilinin izahati İlk itiraz 47 inci raaddede ilk itiraz vuktt buldu. Madde şu idil Madde 47 Kacak eçya naklintkramiye lâyihast de bilerek kullamlan vantalar hakktnda asağtda götterilen şekilde Bunu müteakıp kacak sigara kâmuamele olur.ur. ğıtlarma verilecek ikramiyele hakKara nakil vantalarından umttm kındaki lâyihaya geçildi. Encümen havvanlar ve koçumlart, her nevi a bu Iâyihanın hükümlerini kaçakçılık raba ve hayvan, ve koşumlar, oto kanununa koyduğu için lâyihayı geri mobil. kamyon ve kamyonet ve butt' istedi. Talep kabul edildi. lara benzer vaaıtalar. Barat tnhisart Deniz ve nehir vatıtalartndan jal, Hükumete intikal eden Barut ve »andal ve emsali, 100 tona hadar Mevaddı tnfilâkiye tnhisarmı işlet motörlü veya buharlt veya yelkenti mek için istenen 400,000 liralık tahumum sefineler, denizaltı sefineleri her nevi tayyareler müsadere olu sisat ta kabul olundu. nur. Gümrük memurlan hakkındaki Sait Azmi Bey (Kayseri) Bu lâyiha sefineleri idare edenler kaçakçılık Bundan sonra gümrük memur • yaptıkları takdirde sefine sahiplerilarından hukuku hazîneyi ziyaa uğ nin bundan haberdar olamamalarr ratan memurlann memuriyetten ihçok muhtemeldir. Bu vaziyette hiç bir şeyden haberi olmıyan sefine sa raçlari hakkındaki lâyiha müza hiplerinin gemilerini müsadere et • kere edildi. Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) tnek hakkaniyete uygun değildir. Bu maddenin diğer memurlara da Maddeye «sefine sahiplerînin ka • teşmili için hükumetin bir lâyihai kaçakçıhk vukuund&n haberdar olmamtniye getirmesîni temenni etti. dıklan isbat edebilmeleri hususunda Müteakıben kaçakçılık işlerine haklan mahfuzd'ir tarzında bir fıkbakacak adlive hâkimlerine verilecek ra ilâve olunraahdır. tahsisat l&yihaaı kabul olundu» Sait Azmi Beyden sonra Elâziz Meeli$ tatil ediliyor meb'usu Ahmet Bey kürsüye çıkarak Ruznamede bafka müzakere edi ayni noktai nazari müdafaa etti. Bu lecek mes'ele kalmamıştı. maddenin eski devirden kalma bir Reis Kâzım Paşa, ruznamede bafraadde olduğunu, bununla denizci ka iş kalmadı. 15 şubatta toplanmak liğimizin inkişafma mümanaat ediüzere celseyi tatjl ediyorum, dedi. Iebileceğini sovledi. Bunu müteakıp askeri usulü muhakemeye dair olan madde müzakere edilirken Abdülhak Bey (Erzincan) Millî Müdafaa Vekîlinden bir sual sordu. Müdafaai Milliye Vekili Zekâi Bey, askerlerin askerliğe müteallik usulü muhakemeleri askerî ceza kanunu ile *ayin edilmişth». Kanunda askerlik haricindeki cürümler kaydolunmamıştır. Kaçakçılık cürroü de şahsî olduğu icin rütbesi ne olursa olsun herkes için ayni mahkeme merci gösterilmiştîr. Fırka kuman • danları ile diğer zabitan arasmda fark gözetilmemiştir. Bundan sonra diğer maddcler bîlftmüzakere kabul olundu ve kaçakçılık lâyihasınm müzakeresi bitti. Tutulan dilencüer ne yapılacak? Dilençiliğin men'i hakkındaki nizamnamede «tamüssıhha olanlar dilençilik ederlerse mahkemeye verilirler» denilmektedir. Polis tamüssıhha olmıyan di lençiler hakkında ne muamele ya • pılacağını alâkadar makamattan sormus, bunlann Darülâcezeye sevkleri lâzım geleceği cevabı verilmişse de Darülâcezede dilençileri istiaba kâfi yer mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Belediyeler için bir kitap Ramazanda davul çalınmıyacak Belediye ramazanda geceleri davul çaldırmamağa karar vermistir. Belediye ramazan pidelerine narh koymak için de tetkikat yapmakta • dır. Et komisyonu mesaisini ikmal etmis, mazbatasını tanzime baslamıs tır. Mazbata bir iki güne kadar Daimî Encümene verilecektir. Komisyonun verdiği karara na • zaran karaman ve sığır etlerine narh konmıyacak, azamî fiat konacaktır. Binaenaleyh kasaplar konan fiattan noksanma et satabilecekler, f azlasına satamıyacaklardır. Bu suretle reka • bet imkânı bırakılmıştır. Dahiliye Vekâleti Belediyeler unvanlı yeni bir eser vücude getirmeğe karar vermiştir. Bunda şehirlerin su, yol, mektep, abidat, asari atika ve sairelerinden bahsolunacaktir. Kitap resimli ve haritah olacaktır. Bu münasebetle belediyelerden icap eden malumat istenmiştir. tstanbul Belediyesi de bu hususta otuz sahifelik bir rapor göndermiştir. Ete azamî fiat konacak İthalât ve ihracatta muvazene mes'elesi f Safmakaleden mabait] Meselâ mukabilinde memleketi • mizden ihracat yapmak şartile ithalât icra etmek tekliflerinin tetkîki bu noktai nazardan bir mes'eledîr, fa • kat zannolunaMleceŞi kadar basit bir mes'ele değildir Oldukça mühim ve muçlak bir mes'eledir. Bu mes'ele şöyle düşünülebilir: lthalâtın tahdidi kararı asla müteessir olmamak sartile ihracat mukabili olacak bir kısım ithalât muam^lpsine müsaade oîunabilir mi? Bu svaiin cevabı menfi olamaz. tthalâtın tahdidi kararı mütees«ir olmamak sartile kaydı bulunduktan sonra önümüze çıkan şayet asıl m^ksada halel vermiyecek itha'ât ve ihracat mes'eleleri çıkarsa on'arı ehemmivetle nazari dikkate almakli&ımızda maksada mugayeret o'madıktan başka bilâkis memlekete hizmet ve menfaat vardır. Zaten ithalâtı tahdit eden memleketlerin bazılarmda bu tekabül ve teUfi esası (Coraoensasition) derpis edil mistir. Memlpketimizden muayyen mal cıkarmak şartHe muayyen mal ttheline müsaade: tste bizim mev cuda ilâve etmek ist«tiî*imiz tedbir budur. Ancak bu te^birîn umumivetle ve eVıım o'»«ıva kafcu'ü ithaiâtm tahdidi kararımızı sıfıra müncer kılabilir. Çünkü memlrkotimizden ne olsa cıkmakta olan bir kisım mallar vardır ki onlann hensini her rast gelen eline sreçir^îidiçi kadar ithalât tutabilir. Bundan kacınmak ve ithalâtın tahdidi kararını bozulmaktan korvmak için bu gibi istisnai müracaatlerin hükumetçe esaslı surette tetkikine ihtfyaç vardır. Bu gribî ahvalde getirilecek olan malın, sonra da çı> karılması teklif olunan malın neler olduğunu bilmeğe kat'î bir lüzum vardır. Ancak onun üzerine hüküm verilebilir. Ezcümle buradan ihracı teklif olunan milt^ mahsul kendi kendine kalsa kolayhkla çıkamamakta olan bir mahsuiümüz olmalıdır. Meselâ karsımıza üç bes kisi çıksa da bize kendilerine filân ve falan nallar üzerinde ithalât müsaadesi ve • rilmek şartile bilmukabele Ege mıntakası tütünlerimizden ithalleri miktarı ihrar edeceklerini temin etseler biz şimdiki ahval ve şerait içinde böyle bir teklifi ehemmiyetle nazari dikkate almaği memleketin menfaatine azamî derecede muvafık buluruz. Meselâ Adana pamuklarımızdan îhraç edilmek sartile yapılacak ithalât ta bu cümledendir. Bunu kim tayin eder ve bu müsaadeyi kim verebilir?.. Mes'elenin nezaketini evvelce arzetmiştik. Onun için bu yolda vuku bulacak müracaatlerin ancak tcra Vekilleri Heyetince tetkik olunarak bir karara raptolunabileceğini söyleriz. Isin esası kabul olunursa tcra Vekilleri Heyeti bu maksatla iki üç vekilden raürekkep bir encümen teskil eder. Müra caatler evvelâ bu encümende tetkik olunarak Vekiller Heyetine onlann ancak arza Iâyık olanlan arzedilir. Takvidin son sıkı ve binaenaleyh en kat'î surette emin sekli de ancak bu olabilir. Bu kadar takayyütle yapılacak mütekabiliyet esasına müstenit bir müsaade itikadımızca ithalâtın tahdidi kararını tenkis değil, ikmal eder. YUNUS NADİ Mes'ut bir akit Darülfünun müderrislerînden doktor ve kimyager Ziya Beyin keri • mesi Sabahat Hanım ile Iktisat Ve • kâleti mütehassıslarından petrol mühendisi Kemal Lokman Beyin aki'.Iei dün Tokatlıyan salonlarında teViî e dilmistir. Genç evlilere saadet temenni ederîz. Nurettin Şefkati Bey Evvelce Darülbedayi'de çalısan san'atkâr Nurettm Şefkati Bey me • muriyet hayatından vaz geçerek tekrar sahne hayatına girmeğe karar vermistir. Nurettin Şefkati Beyin Ra sit Rıza Bey tropuna dahil olacağı zannedilmektedir. 20,000 Kaçak çakmak taşı yakalandı Evvelki gün Haydarpaşa'da To • ros ekspresi katarında mutfak va • gonunda 20,000 adet kaçak çakmak taaı yakalanmıştır. Yusuf ve Kâzım isimli iki müstahdem bu taslaı <n sahipleri sıfafile yakalanmışlardır. Seyrisefainde yeni tasarruf kararları Irak muvaredatı Seyrisefain idaresi tasarruf maksadile Çanakkale, Bozcaada ve lmroz adası vapur seferlerini lâğvetmistir. Gerek kara ve gerekse deniz tarikile Irak'tan Türkiye'ye gelecek yolcular hakkında ve Basra muvaredatına karşı konulmuş olan bütün tedbirler kaldırılmıştır. Irak'tan gelecek gıda maddeleri ta sebepsiz olarak gıdaya çok para verecektir. Zeytin yağı ise memleketin gtda ihtiyacını müstakillen temin eyliyemez. Bütün Türkiye'de bu seno 20 milyon kilo zeytinyağı alınmıştir. Bu miktar bütün nüfusa taksim dilince adam başına bir kilo bile düşmez. Halbuki memleketimizde çıkan zey tinyağlan kâmilen Türkiye'de sarfolunmuyor. Tacirler bu yağları daha iyi fiatla harice satıyorlar. Yapılan istatistiğe göre her sene istihsalâtın dörtte üçü ihraç olunmaktadır. thracat tacirleri ise hariçte yük sek fiat varken daha aşağı fiatU malın dahilde sarf ına muvaf akat etmi • yeceklerdir. İktisadî düsturlar da zaten buna müsait değildir. Geçen sene adi sabunluk yağ 4244 kuruşa satılmıştır ve hiç stok kalmamıştır. Buna rağmen asrî tekemmülâtı haiz ne • batî yağ fabrikalarına yerli maddei iptidaiye kâfidir demek doğru ola maz. Hindistancevizi kabuğunun kilosu 13 kuruştur. Arzu edildiği zaman mîlyonlarca okka mal tedarik ed.Ue > fzmir 7 tzmir'm bazı kazala • bilir. Yağ aldıktan sonra kalan kosrmda üzüm mahsulünün hasara uğpe de gene Avrupa'ya ihraç olun • rıyarak az yetişmesî, tütünlerin de maktadır. Bu suretle memleketten çısatılmaması yüzünden bir kısım halk kan paranın yüzde kırkı gene mem • zaruret içinde kalmışlardır. lekete girmektedir. Elli kuruşa veya Zaruret duyulan yerler Urla, Tire, daha ziyadeye satılan zeytinyağı yoksa 13 kuruşa satılan kabuklan Kemalpaşa, Bulgurca, Değirmen almalı. Memleketin para muvazenedere olarak tesbit edilmektedir. sinde zeyitnyağı ihraç etmek ve Hilâliahmer muhtaç halka muabunun yerins ucuz bir madde jetir • venet için büyük bir faaliyetle ça • mek elbette daha hayırlı olacak • Iışmaktadır. tır. Vali ile Fırka reisi Hâcim Muhittin tşte şu yukarıya kaydettiğimis Bey de vaziyetle yakından alâkadar maddeler dünkü içtimam ruhunu teşolmaktadırlar. kil eden maddelerdir. Fabrika'.orlar Halk gördüğü alâkadan çok mem bu mes'elenin iyice tetkik edilerek nundur. bir karar verilmesi için bir komis • Kemalpaşa müstahsilleri borçları yon teşkil edilmesini talep etmektedirler. Mes'ele gayet ehemmiyetli olnm tecilini ve kendilerine kredi veduğundan bittabi hükumetçe nazari rilmesini istiyorlar. dikkate alınacaktır. Urla müstahsilleri de bu talebe iştirak etmektcdirler. Urla'da nüfus başına günde yü zer dirhem un dağıtılmaktadn*. Defterdar Şefik Bey rahatsız olduSeferihisar'daki vaziyetin tetki • ğundan makamına gelememektedir. kîne de yakında baslanacaktır. Kemalpaşa 6 Kemalpaşa ka • zasında halkırt maruz kaldığı sıkıntıVilâyet inzibat komisyonu dün Vayı tetkik, icap eden tedbirleri almak li muavini Fazlı Beyin riyasetinde üzere bugün buraya bir Hilâliahmer toplanmıştır. Bu içtimada bazı memurlara aît heyeti geldi. Bu heyet tzmir Hilâli evrakı tahkikiye tetkik edilmistir. ahmer reisi Sezai Beyin riyaseti ml • tındadır. Kaza merkezîndeki ihtiyaç bu seneki üzüm mahsulünün ahvali ha • vaiye dolayısüe mahvolmasından ileri gelmiştir. Her sene yedi milyon kilo üzüm yetiştiren kaza bu sene Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürü yalnız iki milyon üzüm almıştır. Faik Reşit Bey neşriyat işlerini takip Kaza merkezinde muavenete muh etmek üzere şehrimize gelmiştir. İki taç olarak 600 nüfus tesbit edil • ay kadar burada kalacaktır. miştir. tzmir Hilâliahmeri yanndan iti • Yılbaşı münasebetile tatil edilen baren buraya un ve zeytin yağı mektepler yanndan itibaren tedri • sevketmek suretile muhtaçlarm ia • sata başlıyacaklardır. şesine başlıvacaktır. Cemiyet bun dan başka 800 Iira da para gön • Devlet matbaasında basılmakta odermiştir. lan orta mekteplere mahsus tarih kiKaymakamhk muhtaç ailelerin taplarının tab'ı bitmiştir. Mektepler tesbitine devam etmektedir. açılır açılmaz kitaplar tevzi edile • cektir. nin Türkiye'ye dühullerine sabıkı veçhile mümanaat olunmasına ve Basra körfezi sahillerindeki tran hükumetine ait Iimanlar muvaredatına karşı konulmuş olan tedbirlerin tatbikma devam olunacaktır. Polis msrakizindeki adlî muamelât Müddeiumumilik tarafmdan teftiş ettirilmektedir. Müddeiumumî Yüz elliliklerden sabık merkez ku muavinlerinden bir kısmı merkezlere mandanı Emin (Paşa) Mısır'da ölgirerek evrak ve muamelâtı gözdea müştür. geçirmektedirler. Avrupa'nm siyasî havası gayet gergindir. Büyük bir fırtına kop • mak üzeredir Lozan'da tamirat kon* feransı kânunusaninin ikînci nı& • fında ve cihan terki teslihat konfe • ransı dahi Cenevre'de şubatın ikinci Nebatî yağ fabrikalan sahipleri dün Sanayi Birliğinde bir içtima günü in'ikat edecektir. Bunların ehemaktetmişlerdir. Bu içtimaa sebep Ko miyeti ve bilhassa ikînci konferansınki Versav konferansma bile faik olacaeli meb'usu Sırrı Beyin M. Meclicaktır. Çünkü mezkur sulh konfe • sine verdiği sual takriridir. Fabri • katorlar fabrikaların umumî istihsal ransında galip devletler ordu ve do« nanmasında komünizm ve îsvan zukabiliyetine göre yerli iptidaî mad • hur ettiğinden dolayı âciz mevklde delerin bu fabrikaların iki üç aylık ihtiyacma kifayet edemiyeceği hakkalan Almanya'ya istedikleri şart* kında müttehittirler. Üç sene «vvel lan kabul ettirmekten başka yapayapılan resmî tetkikata göre yağ ve cak bir iş ka'mamıştı. sabun fabrikalarmm işliyebilmesi iHalbuki yeni konferanslarda dün* çin hariçten iptidaî maddelerin it • yanın en büyük devletleri gerek kenhali zarurî görülmektedir. Eîye\m ayda 300 bin kilo raddesinde istihsal dilerinin, <?erek bütün cihanra selâmet ve refahı ramına bo?usacak'ar • edilen vejetalin memleketin her ye • dır. Birinci konferansta Almanya arrinde istihlâk edilmektedir. Dün • tık tamirat nemına bir şey veremi yanın her yorir.de olduğu gibi Tür • kiye'de de bir ihtiyaç halini alan veyeceğini kat'î surette sövliyecek • jetalin yağının okkası 5066 kuruşa tir. Eğer hükumet bunu söylemiye • satıldığmdan mutavassıt halk bunu u cek ve söylediği vakit talebinde M • cuzca almaktadır. Vejetalinin me rar etmiyecek olursa kıyamet A!manvaddı iptidaiyesi olan hindistancevizi ya'nın dahiünde ve Brüning hükumekabuğu memlekctimize girmediğt tak tinin başına kopacaktır. Alman mildirde hayvanî yağlarla yemeklik yağ letinin sabrı ve takati kalmamıştır. larm ihtiyaç nisbetinde teminine iraMillet M. HîHer'in bayrağı altında kân yoktur. Elyevm 160 kuruşa katoplanacak ve sonu meçhul bir ma • dar satılan hayvanî yağların fiatı bu takdirde iki üç misli artacaktır. Halk ceraya atılacaktır. Nebatî yağlar ve Sırrı B. in takriri Avrupa fırtınasmın Arifesinde bulunuyoruz Fabrika sahiplerî dün bir içtima aktettiler Doğru değil mi? İzmir kazalarında Hissedilen zaruret Hilâliahmer heyetleri faaliyete gectiler '* * / Evvelbeevvel Prusya'daki sosya • list hükumeti yeni ratihabatta dev» rilecektir. Yerine faşistler gelecek • tir. Terki teslihat konferansmda dahi Almanya ya kendisine Versay muahedesmde vadolunduğu veçhile dev • letlerin silâhUrrnı kendi derecesicde azaltmalarm! yahut kendisinin em niyet ve selâmetini nvhafaza için diğer devletler gibi silâhlanmasmi talep ve bunda ısrar edecektir. Dî • ğer devletler dahi iki grupa ayrılacaktır. Fraosa ve müttefikleri tamirat işinde bir iki senelik yeni bir tecilden başka müsaade göstermek is • temiyecekler ve terki teslihat mes'elesinde Almanya'mn talep ettiği şekillerden hiç birini kabul etmiye • ceklerdir. Diğer devletler ise eihanm iktisadî muvazenesini iade için ta miratın esaslı bir surette tetkik ve halledilmesmi ve teslihatm müsavi derecede ciddî surette tenkisini musırrane talep edeceklerdir. Yekji • ğerine taban tabana zıt olan bu taleplerin telifine pek az ümit vardır. MUHARREM FEYZt Kuntrat cezaları Belediye mahkeme ka rarlarına itiraz ediyor Belediye tarafından esna'a tarhedilen cezalar, îtiraz vukuunda bu itirazları sulh ceza mahkeme!e"i tetklk etmektedir. Bu meyanda Beyoğlu sulh ceza mahkemesi bir kuntrat cezasının iptaline karar vermistir. Sulh mahkeme!erinin bu husustaki kararları kat'î olup kabili temvİT değildir. Halbuki kuntrat cera*' riisumu belediyeden maduttur. Esna'a tarhedilen cezalar kab'*linden değildir. Bunu nazari dikkate alan bele • diye Dahiliye Vekâleti ile Şuıayi Devlete müracaatte bulunmuştur. Defterdar Bey rahaisız Inzıbat komisyonu Hariciye Vekilimiz Yarın hareket ediyor Haridye Vekili Te^fik Rüstü Bey dün Tokatlıyan ote'inde tsviçre, Danimarka, Yagoslâvya, İtalya ve Mısv sefirlerinii) ziyaretlerini kabul etmistir. Tevfik Rüstü Bsy bugün bazı hususî ziyaretlerde bnlvnacaktar. Hariciye Vekiümiz kuvvetli bir ihtima'e göre cumnrtes; günü A^azya va* purile Batum'a hareket edecektir. m s k t e p B e rd e Maarif Yekflleti Neşriyai MfldOru TötOn kongresi ve Ticaret odası Şubatm birinde Ankara'da toplanacak olan tütün kongresine tstanbul Ticaret Odasından da üç murahhas is • tirak edecektir. Mekteplerin tatili bitti Orta mekteplerin tarih kitabı Ticaret Odasında yeni kararlar Ticaret Odası, tetkik kummdald raportörlerden her birinin mühim ihracat mallanmızdan birile mevcut program dahilinde, meşgul olmasraı kararlaş • tırmıştır. Raportörler, ihracat mallarmuz hakkında daima tetkîkatta bulunacaklar, mallanmız üzerinde muamele cereyan etsin etmesia tetkiklerinin neticesmi rapor halinde riyasete bildıreceklerdir. Bundan başka bir raportöV muavini de yerli mallar ve yerli mallann revacı hakkında daimî surette tetkikat yapacak, neticeyi diğerleri gibi riyasete bSdirecektir. Ml© h k e rrc @ D e r@ e Polis merkezleri teftiş ediliyor Bir yuz ellilik öldö
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog