Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE ~No. 2757 Sahip vo Basmuharriri NAPİ İDAREHANESİ: larşittrta feim •aksas» • • J İ»Telgraf: İstanbul Cumhurivet : • Posta katusn: N° 246 ! • ttıt*tttttTi*inııını ımııımttıiti'tiT*««««a*******^*** Btşmuharrtr : 32369 ,..£,,, m ü d ü r u • 2323© Idare müdürü 22369. Matbu 20473 mhu Gazi Hz. • M* CUMA 8 KANUNUSANi 1932 ABONE ŞERAITI : MÜDDET:\ TÜRKIYE IÇIN j HARİÇ İÇİN İ \ Seneliği \ 1400 Kr. | 2700 Kr. | : 6 Ayhğı : 750 Kr. * 1450 Kr. : : 3 Avlığı • 4 0 0 Kr. i 800 Kr. İ : 1 Ayiığı İ 150 Kr. i Nusbası her yerde = 5 Kurııştur = M. Meclisi 15 Subata Kadar Tatil Edildi Seyfi Pş. Gümrük muhafaza kuman danlığına tayin edildi, işe başlıyor İthalât ve ihracatta Muvazene mes'elesi tthalâtı tahdit eden kararoamenin tatbikına devam ediliyor, ve tabii peyderpey bunun tatbikatta pot görülebilen noktalan ıslah olunuyor. E»as itibarile tedbirin mükemraeli yeti değil, ancak zarureti mevzuu bahsolabilir. Dünya buhranı bütün memleketlerin iktisadi hayatlarını ve tîcaret muvazenelerini altüst et raiş ve etmekte oldu^undan her ta rafta mümasil tedbirlere müracaa olunuyor. Bizim gibi ticarı müvaze nesi zaten açıkla kapanan bir memlekette daha dikkatli ve daha uyanık davranmayı pek tabiî görmek lâ • zımdır. Hususile biz pek yakın bir tnazide millî parava müteallik bir tehlike de geçirdik. Malum a sütten ağzı yanan yoğurtu üfliverek yer • miş. Her hal ve ihtimale karşı tedbirli bulunmak hususunda gösterdiği dikkat ve basiretten dolayı hüku • metimize karşı hissettiğimiz takdir hislerini burada da bütün bir samimivetle tekrarhyabiliriz. Ithalâtın muhtelif sekillerde ya pılabilen tehdidi keyfiyetini biz de kendimizce muvafık buldufcumuz bir şekilde yapıyoruz. Her viğitin bir yoğurt yiyişi vardır. Sekilier ne kadar muhtelif olursa olsun herkesin maksudu bir ve prensip muayyendir: Ticarî muvazenede aleyhe olan fark ları izale etmek veya azaitmak. İn • giltere bunu gümrük re»imleri üze rinde Utediği gibi tasarruf ederek y.apmağaçalı$ıyor, Fransa kontan • jantman u»ulüne müracaat edivor. Italya diğer memleketlerin yaptıkla • rına mukabele şekfl ve mahiyetmi haiz tedbirler alıyor. Bizim aldığımız tedbir de bir kıaun eşya üzermde ithalâtı kumen tahdit eden bir tedbirdir. Biz »anavün tesviki hak kındaki kanundan istif ade eden müessesata ait esya ile meselâ sıhhat için elzem ve zarurî olan bir kısım eşya müstesna olmak üzere diğer maddeler ancak Iistelerinde sçösterilen miktarlarla ithal olunabilecek lerdir diyoruz. Bu tedbir bir taraftan belki cebrî bir tasarruf manatına gelebilecek, diğer taraftan da belki dahilî sanayü canlandıracak bir tedbirdir. Her iki şık ta hükumetin noktai nazarına tevafuk eder: Birmcisinde ticarî mö • vazeneyi haielden masun tutan bir netice, ikincisinde ise fazla olarak memleket dahilinde iktisadî faaliyeti artıran bir netice vardır. Nihayet «urası da malumdur ki ithal»tın tah didi buhran vaziyetinin istilzara ettiği muvakkat bir tedbir oldu&u için zamanm baska türlü inkisaflarile bunlann tadil olunabileceğine de şüphe yoktur. Bir iki aylık tecrübeden sonra bu ithalâtın tahdidi tedbiri üzerinde hatıra gelen bir noktanın artık bugunden tefekkür ve münakaşa nazarına arzolunabileceğmi zannediyonız. O nokta ithalâtın tahdidinde takip olunan asıl maksadın tayini ile alâka dardır. Biraz yukanda »öyledik ki ithalâtın tahdidinden başlıca iki netice çıkar: Biri ticarî muvazenenm daha ziyade aleyhe olarak kapanmasmın önüne geçmek, diçeri dahilî îs tihsalin artmasma hâdim olmak. Bizim asıl maksadımız hangisidir? Malumdur ki dahilî sanayi bir dereceye kadar himaye olunabilir. Dahilî sanayii yaratmak için mutlak bir himaye iltizammın müstehlik aleyhine çıkabileceği yerlerde ihtiyat ile hareket her yerde ve her zaman bir kaide ve hatta bir zaruret bilinmiştir. Binaenaleyh ithalâtın tahdidi ile biz a«I ticarî muvazene açığının alabildiğine çoğalmaması esasmı göz önünde tutuyoruz demektir. Buna nazaran dahilî sanayiin fırsattan istif ade ederek mümkün olan inkişaf imkânım bulmasmdan ibaret olan ikinci kısım birinci kısmın tabiî bir neticesi olarak hasıl olabildiği kadar kendiliğinden hasıl olacaktır. Eğer hakikati halde maksat ve vaziyet bundan ibaretse ithalâtı tahdit tedbirimizin biraz elâstiki mahiyet almasını iltizam etmekliğimize mâni tasavvur olunmıyabilir. YUNUS NADİ i Mabadt 2 ind sahifede ) Mecliste son celse •••• «»•• Cumartesi veya pazara hareket ediyorlar Ankara 7 (Telefonia) Gazi Hz. nin cumartesi veya pazar güna buradan İstan bul'a hareket edecekleri tah min olunmaktadır. İkinci maçın Tafsilâtı ve bir hâdise HIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIMIMMIMIIIIIIIIHIIIIIIinimill Birinci haftaymda, bir aralık avuta giden topu, Yunan antrenörü patlattı Kaçakçıhkla Ufak tefek bazı Münakaşalar oldu mücadele ve diğer gümrük kanunlan dün kabul edildji 932 Güzellik Kraliçeliği Kayıt müddeti pazar günü akşamı bitiyor Ankara 7 (Telefonla) Meclis saat ikide Kâzım Pş. Hz. nin riya setleri altında toplandı. Evvelâ mualIimlerin terfi zamları mes'elesi mü • zakere edildi Bu hususta Maarif Encümenince hazırlanan maddei ka nuniye kabul olundu. Müteakıben bazı Vekâletler bütçelerinde lâzım gelen münakalelerin icrası hakkın daki lâyihalar kabul olunarak gümrük muhafaza kumandanlığı teşkili hakkındaki lâyihaya geçildi. Gümrük kamandanlığı lâyihası Lâyihanın kıraatindan sonra Sırrı Bey (Kocaeli) kürsüye geldi. Mu • hafaza teskilâtının askerî talim ve terbiye ile techizi hakkında 1841 numara ile bundan evvel kabul olunan kanun lâyihasının esbabı mucibe • sinden bahse başladı. Esbabı mucibede bazı devletlerin bu usulü tatbik etmekte olduklanmn, tecrübe için bizde de evvelâ cenup hududunda tatbikata geçileceğinin yazıldığını anlattı. « Kanun kabul edilmiş ve tat • bikma geçilmişth. Şimdi ayni mes'ele ile yeni bir kanur lâyihası ile kar • şılasıyoruz. Bu lâyihanın esbabı mucibesinde ayni teskilâtın diğer yer lere de teşmil edildiği söyleniyor. Halbuki hükumet ayni esbabı mu • cibede kaçakçılığın tevessü ettiğini bildirmektedir» dedi. Strn Bey bu suretle iki esbabı mucibeyi mukayese etmek ve kendine göre mana çıkarmak istiyordu. Çı kardığı mana cenupte kaçakçılığın askerî teşkilât dolayısile arttığı, bu teşkilâtın fayda vermediği cenup hudutlarından giren kaçakçilığın ta Ka Güzellik müsabakamız, kânunusani nin on dördüncü persembe günü idarehanemizde yalnız Jüri heyetinm huzurunda ve hususî bir surette icra edilecektir. Müsabakaya îştirak eden güzeller, balo kıyafetile geleceklerdir. Maamafih istiyenler alelâde gündelik kıyafetle de gelebilirler. Mıisabaka saatini, ayrıca ilân ede ceğiz. Müsabakaya kayıt müddeti önümüzdeki pazar gunu aksamı (10 kânunu sani) hitama erecek, o tarihten sonra Meclisi on beş şubata kadar tatîl etteı müsabakaya girmek istiyenler kabul eMeclis Retzı Kâztm Paşa Hz. dılmıyecektir. radeniz sahillerine kadar yayıldıgını Müsabakaya girmek için 1 8 2 5 yasöyledikten sonra dedi ki: şında, Türk tebaası, evlenmemis ve na Fayda vermiyen teskilâtı niçin muslu olmaktan baska şart yoktnr. Müsümullendireceğiz ? Eskisi gibi bir sabakaya yazılmak için 10 kânunusani netice ile karşılasacağımızdan kor aksamına kadar bir mektupla müsabaka kuyorum. meraurluğumuza müracaat edip kaydoMaliye Vekili cevap verıyor lunmak kâfidir. Sırrı Beyîn sözlerine Maliye VekiMüsabakayı kazanacak genç kız büli Mustafa Abdülhalik Bey cevap tün masarifi tarafımızdan tesviye edileverdi: rek Paris ve Nis'e gönderflecektir. Cenup hududundaki askeri teşGüzeller, ayağınıza kadar gelmis olan kilâtın makus netice verdiğini bilmi bu fırsatı tepmiyiniz. Kazanamazsam yorum. Esbabı mucibeyi ben de o mahçup olurum, diye de düşünmeyînîz. kudum. Bu manaya delâlet edecek Çünkü müsabakada kazanan üç güzel* bir şey yoktur. den baska hiç bir genç kızın, muvafakati Sırrı Bey (Kocaeli) Ben byle olmadan, isim ve resmi neşredilmiye • söylemedim ki... cektir. (Devam sesîeri). Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik ( Mabadt 2 ıncı sahifede t Maç ve hâdise hakkında «Zelrî» nin beyanatı !lk maçtan evvel: Türk ve Yunan takımları bir arada . Vapurun bu sabah Izmir'e uğra masından bil istif ade umumî taf silâtı gönderiyorum. Maç günü stadyoma giderken bütün oyuncularımızda temiz bir müİzmir 7 ( Futbol kaf ilesine refakat sabaka yaparak Türk futbolu hak • eden hususî muhabirimizden) (A. kında Atina ahalisine hakikî bir fikir A.) Atina'da oynanan ikinci ma vermek azmi vardı. çın neticesini müteakıp futbol kafi Tatbik olunacak tabiye esaslı sulesile birlikte hareket halinde Pire'rette görüşühnüş ve herkese sıkı tade bekliyen Ege vapuruna dar yetişlimat venlmişti. Geçen maçın ver • miş ve vapur telsizi ile maç hakkındiği neticelere göre takımda tadilât da biraz malumat vermiştim. (Afabadı 4 üncü Yalnız yerli malı!.. Mühendis mektebi talebe cemiyetinin şayani takdir bir kararı Abbas Hilmi Pş. Gazi Hz. ve Başvekil taraf ından kabul edildi İdamdan kurtuldular! Karar verildi: Kara Ali 30 seneye, 2 arkadaşı muhtelif cezalara çarpıldı Dun karar tefhim edilirken: X işaretliler mahkum ötanlardır. Baştaki Kara Alfdir Ağırceza mahke • mesinde uzun biı müddettenberi rüyet edilen Kara Al çetesine ait davanın ^ kararı dün öğleden , sonra tefhim olunmuştur. Haüc tarafından büyük bir alâka ve merakla takıp edilen bu muhakemeye ait karar, şimdiye kadar hemen hiç görülmemis denecek kadar kalabahk bir sami küt • lesi huzunmda okunmuştur. Sekiz kişiden ibaret olan maznnnlar, bir manga jandarmanm muhafazası altmda mahkeme salonuna getirildikten sonra salonun kapüan açılnus, koridor Ankara 7 (Telefonla) Abbas Hilmi Pş. Hz. bugünkü trenle Ankara'ya ge! diler. Istas yonda Reisi cumhur Hz namına Ser yaver Rüsuhı Bey ile dost ları tarafın dan karşılan dılar. Sabık Hi • div bugün Gazi Hz. ile Başvekil Pş. taraf ından ayrı ayrı ka Abbas Htlmt Ps. H~ bul olundu. Cumhuriyet Abbas Hilmi Pş. Hz. ile birlikte Erden'in sabık Başvekili Hasan Pş. da şehrimize gelmis ve Ankara'ya gifmiştir. Bazı refiklerimiz Hasan Pş. nin elyevm Erden Başvekili olduğunu yazmışlar«a da bu haber doğru değildir. \ Yüksek Mühen dis mek tebi Ta lebe Ce miyeti dün Beyoğlu H. Fı kası merkezinde fevkalâde bir kongre aktetmiştir. Bu içtimaın sebebi yerli mallarının yüksek mühendis mektebi dahilinde revacın. temin için talebe cemiyeti nizamnamesine bazı maddeler ilâvesine dair verilen takrirdir. Içtima 2 den altıya kadar sür müştür. Kongre riyasetine ittifakla Osman Nuri, ikinci reisliğe Kenan ve kâtipHklere de Seref ve Rifat Beyler se Talebenin diınku îçtimamdan bir intibu çilmişlerdir. Talebeden Şevki Bey söz alarak takririn mahiyetini anlatmış, bir haf ta evvelki talebe tezahürünün ya pılması fikrini ilk defa ortaya atan Mühendis Talebe Cemiyeti heyeti idaresine teşekkür etmistir. Bundan sonra cemiyet namına reis Tevfik Bey sÖz almış, yerli mallarımız için heyeti umumiyenin izhar et tiği hassasiyetten müftehir bulun duğunu söylemiş, kongrece tesbit edilecek kararlarm yakın bir zamanda vatanın dört bucağında akisler yapacağını bildirmistir. (Mabadı 3 uncü sahıfede) IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllll Birbirini takiben neşredeceğimiz iki yeni roman: Çol Guneşı larda toplanan binlerce meraklı içeri dolmuştur. Koridorlarda inzibatı muhafaza etmek için ayrıca polis ve jandarma kuvvetleri ikame edilmiştir. Heyeti hâkhne, reis Hasan Lutfi, aza Nusrat ve Asım Beylerden mürekkep olarak, mahkeme salonuna gelmis ve zabıt kâtibi Ekrem Bey sekiz büyük sahife tutan karan okumağa başlamıştır. üdabadz ötnct saifede) ERKEKLEfîf BlRLİS» KADINLAh BİRLİSİ Şükufe Nihal Hantrnefendınin bu çok güzel eserini pazar gününden itibaren her gün ar~ tacak merak, alâka ve zevkle okumağa başlıyacaksımz. O • nu takiben Aka Gündüz'ün hazırladığı nefis roman: Mezar Kazıcılar tefrika edilecektir. J (Birlik ile olur dirlik) diyen atalarımız başlarını kaldırıp ta bu hali görseler şüphesiz sözlerini geri alırlardı !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog