Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE k No. 2756 Sahlp ve Basmuharriri VUNUS NADİ \ İDAREHANESİ: BByoBDUtuuıniye karşısıria feirn mahsas» fcTelgraf: İstanbul Cumhurive* Pogta k u t u s n : N* 2 4 6 2236« Başmuharrir Başmuharir Tahrfrmudurü 2 3 2 3 e T h r f d idare müdUrü 22365. Mstbaa Cu m h u ri yet 22 ye berabere kaldık! ^ . Pi^ş : A KANUNUSANi 1952 NE ŞERAİTİ \ MÜDDET: UİPKİYE İÇİN i •Seneliğ?j 1400 Kr.' j • : : 6 Ayhğı f 750 Kr. : | 3 Ayhğı l İOOKr. j 1.1 ArlığıJ 150 Kr. | HARİÇ İÇİN j 2700 Kr. : 1450 Kr. İ 800 Kr. : • Nüsbası her yerde : Büyiik M Celâl Beyiıı îran seyahati Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Beyle beraber İş Bankası Umum Mü' dürü Mahmut Celâl Beyin de Tah ran'a gideceği malumdur. Celâl Beyin bu seyahate İran'da iktisadî tetkikler icra etmek ve eğer vaziyet müsah bulunursa ileride belki tran'da bir banka şubesi açmak maksatlarmi istibdaf ettiği de gazetelerde yazildı. Memleketimize nisbetle yeniliği düşünülerek bu haberin üzerinde mahsus surette tevakkuf etmenin fazla bir gayret sayılmıyacağı kabul ve takdir olunur diye ütnit ederiz. Meı'ele, içinde bulunduğumuz yeni hayabn diine nisbetle almakta olduğu büyük mesafeleri miiş'ir bir manzara arzediyor. Celâl Bey arkadaşımıza tesadüf ederek seyahati maksadmı şahsen de kontrol ettik. Gazetelerin verdiği haber doğrudur. İş Bankası Umum Müdürü tran seyabatine hakikaten iktisadî tetkikler icrası maksadile iştirak etmektedir. Celâl Bey dedi ki: « Bundan sonra kenditile memleketimiz arasında hep dostluk si • yaseti takin olunacak olan komşu • muz tran ile iktisadî münasebetlerimizin alacağı cereyanı öğrenmek ve bu münasebetlerin imkân dairesmde inkişaf ına çahşmak ta ayn bir vaziyet ve esaslı bir vazif edir. ötedenberi bu komsu ve kardeş memleketi bu noktai nazardan tetkik ettirmek U> terdim. Hariciye Vekilimizin Tah • ran'a seyahatinden istifade ederek bu vazifeyi bizzat ifa edebilmek fırsat ve imkânını bulduğumdan dolayı memnun oldum. «Cumhuriyet hükumetimizm me saisi arasında şark istikametine gi • den yollann diğer faydaları meya ntnda iki komsu memleketi hergttn biraz daha yekdîğerîne yaklaştır makta olduğunu da biliyoruz. O cümleden olarak Trabzon • Erzurum yolu iki seneye kadar tran hududuna vâsıl olmus bulunacaktır. tran iktisadi • yatınm bizi alâkadar edecek bir çok cihetleri olabüir. Vaktile Türkiye tran Avrupa muvasalasınm başlıca geçit noktası idi. «tran'ı yakından tetkik ederek iktisadî noktai nazardan orasile memleketimiz arasında ne gibi müsterek çalışma imkânlan bulunduğunu görmeğe çahşacağım. Bu tetkikler ne • ticesinde trazetelerimizin de yaz • dıkları gibi belki orada bir banka şubesi açmak lâzım ve kabil olabilir, belki başka tesisat viicude getirmek "çareleri görülür. Eğer seyahatten avdet Bağdat tarikile vakî olursa o gii«erprâh dahi hep bu noktai nazardan tetkik edilmis olur. Bu seyahat biz zarure kısa olacağtndan bazı tetkik mevzulerram daha ziyade tamika ihtiyaç göstermesi ihtimaline mebnt icabında kendisini orada bırakmak üzere beraberîmde bir arkadaş ta gotüruyorum. > Bu izahattan da anlaşılıyor ki ts Bankası Umum Müdüriinün Tahran sevahatine iştiraki sırf iktisadî tet kikler icrası maksadîle vaki olmak • tadır, ve bize gore Tahran seyaha • tinin bir fazla yenilisi de bilhassa buradadır. Fazla yeniliği diyoruz. Cünkü Türkiye Hariciye Vekilmin Tahran sevahati dahi bizim hayat ve an'anelerimize nisbetle esasen yenî bir seydir. Haricî devletierle ve bilhadsa komşularla bövie yakından temas esasına müstenit faal bir siyaseti bizim tarihimizde Cumhuriyet Türkiye'si açmıstır. Simdi Türkiye • İran temasınm sivaseti daha canlı kılacak iktisadî zihniyetler He teyit ve takvîve o!uT>duğunu srörüyoruz. îş Bankası Umum Müdürii e&er zemin ve zamanı müsaît bulursa İran'da şube açmak istedifjini, baskaca tesisat viicude getirmek lâzım şrelirse onun da yapıiacağını söylüyor. Bu • gün tabiî ve alelâde görünen bu sozlerin derin manasım anlamak içîn daha yedi sekiz sene evvel Türkiye'de Turk'ler tarafmdan bankacılık ya • pılıp yaDilamıvacagınm kendi ara • mızda bile sünhe ile görüldüğünü düşünmek kâfidir. O zaman ilk millî tesis olarak ts Bankasınm ilk mütevazi merkezi vücut buluyordu. O fidan bugun bütün memleket dahilinde kuvvetle teessüs ederek etrafa dalbudak salmıstır. O kadar ki Umum Müdürü eğer imkân bulursam İran'da da bir şube açanm diye Tahran seya • hatine istirak ediyor. Vaziyetin bu YUNUS NADİ ( Mabadi 2 inci sahifede > «= 5 Knruştur «* Türk 1ran hududu Nasıl tashih edilecek? Gollerin birini Zeki, ötekini îran Sefiri Tahran'da görüşülecek Bürhan attı, maç çok heyecanlı oldu! mes'eleleleri izah ediyor • » BugünJ[atjlEdlşfor .•.•••»•••••»••••••ııııiMMllfMMMIIIMIIIIimilHIIIIIIIIIIIfltllllllllllllflllllllllinillltlllHIIIII Futbolcularîmiz hzıreket ettiler, bu akşam geliyorlar Hariciye Vekilimiz Dün sefirlerle görüştü tran'ın Türkiye sefiri Sadık Han Cenaplan Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Beyin Tahran seyahati münasebetfle dün bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: Sadık Hanın beyanatı Abbas Hilmi Pş. Stadyom geçen seferkinden daha ka Ankara'ya gitti labalıktı, müsabaka çok heyecanlı geçti Atîna gazetelerinm ilk maç için yazdıkları [Gatatataray Fener muhteliti ile Atina muhteliti arannda yapılan dünkü miisabaka tarafeynin yaptığı ikişer golfe berabere olarak neticelenmiftir. Muhtelit takım bu suretle ikinei maçta bir beraberlik temin edebilmiştir. Müsabakamn ilk devresi nftr stftra hitmiş, goller ikinci dev • rede yapılmıştır. Muhtelit takımtn ilk maçta uğradığt mağlubiyetten sonra, yapacağı ikinci müsabaka daha büyük bir alâ~ ka ve sabırstzhkla bekleniyordu. Ve ikinci maçta iyi bir netice alınacağı da ümit olunuyordu. Matbaamıztn müteaddit telefonlart dün saat dört Dünkü maç nasıl oldu? Atina'dan gelen ilk renmler: Pazar günkS ük maçtan iki enstantane « Hariciye VekOi Tevfik Rüştü Bey>t*nAmm bu uzun seyahati kış or tasmda ihtiyar etmeleri iki memleketin birbnîne karşı ne kadar dostane hislerle mütehassis olduklarmın en bariz de • Iilidir. tki devlet beynindeki dostloğun lâyikı veçhfle teeyyut ve takviy muvaffakiyet hâsıl olduğu takdirde bu hâdise benhn içm mefharet ve mubahat vesüesi olacaktır. Her iki devlet bugün bu dostluğu kuvvetlendirmeğe ve bu dostluktan en tran ieftri Sadtk Han NM. güzel sekflde istifade ebneğe çahsmaktadırlar. mediğinden diğer mesaOde de sira • diye kadar büyük inkisaf «serleri göthtilâtlı mes'eleler rSlememiftir. Hariciye Vekfli Tevfik Senelerdenberi Jhtilâflı kalan hudut 8 tnct aahtfede) mesaili henuz tamamile bertaraf edüe Gazi Hz. ne arzı veda ve tazimat edecek Evvelki gün Toros ekspresile Halep'ten şehrimize gelen sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa Hz. dün akşamki trenle Ankara'ya hareket etmişler, Haydarpaşa istasyonunda bir çok dostları tarafmdan teşyi edil • mişlerdir. ( Mabadi 6 ıncı sahifede ) Kayıt müddeti bitiyor Güzeller, dört gününüz daha kaldı! Dünkü gollerı yapanlar Zeki Bürhan buçuktan itibaren ve pazar günkünden daha fasılasız bir şekilde işle • meğe başlamıştu Her taraftan maçtn neticesi soruluyor, telâşlı, heyecanlı ( Mabadi 6 tnct sahifed* ) Tehlikesiz geçen kaza! Dün akşam köprü üstünde birdenbire tramvay yolunun bir kısmı çöktü! Güzellik müsabakamız, kânunusaninin on dördüncu perçem • be günü idarehanemizde yalnız Jüri heyetinin huzurunda ve hususî bir surette icra edilecektir. Müsabakaya istirak eden gü zeller, balo kıyafetile geleceklerdir. Müsabaka saatini, ayrıca i • ( YENt TEFR1KALAR1MİZ lân edeceğiz. Müsabakaya kayıt müddeti oÇöl Güneşi... nümüzdeki pazar günü akşamı Bu eser (10 kânunusani) hitama erecek, Şukufe Nihal o taribten sonra müsabakaya Hanımefen girmek istiyenler kabul edilmiyedinindir. Müscektir. tesna bir gö Müsabakaya girmek için 1825 rüş ve yazış yaşında, Türk tebaası, evlenmekudreti ile miş ve namuslu olmaktan baska kendisini ta şart yoktur. Müsabakaya yazılnıtmış olan mak için 10 kânunusani akşamıgüzide edi na kadar bir mektupla müsabaka bemizin bir memurluğumuza müracaat edip kaç sene evkaydolunmak kâfidir. Şukufe Nihal Hf vel gene Müsabakayı kazanacak genç (Cumhuriyet) te intişar eden kız bütün masarifi tarafımız • «Renksiz Iztırap» ını elbette hadan tesviye edilerek Paris ve ttrlarsınız. Ayni zevk ve hararetle Nis'e gönderilecektir. Güzel • okuyacağtnız «Çöl Güneşi» ni ler, ayağınıza kadar gelmiş olan önümüzdeki pazar gününden iti bu fırsatı tepmiyiniz. Kazana baren tefrikaya başlıyacağtz. mazsam mahçup olurum, diye de «Çöl Güneşi» kısa bir edebi ro • mandtr. Onu takiben ayni sütvnlarda Aka Gündüz'ün: Fbto Sureyya, Güzellik müsabakamtza resimlerinin ne§ rini istiyerek iştirak edenlerden Serop H. düsünmeyiniz. Çünkü müsaba • kada kazanan üç güzelden baska hiç bir genç kızın, muvaf akati ol' madan, isim ve resmi nesredil • miyecektir. Mezar Kazıcılar tsmindek , „„ çok güzel eserini tef rikaya baş lıyacağız . (Mezar Ka • ztcdar) is mi karileri mizin meçhu lu değildir. Geçenler de neşret Aka Günduz Bey mek üzere iken, yeni matbuat kanunu ile telifine imkân bulamadığımız bazı kısvrdarından dolayı tekire mecbur olduğumuz bu nefis romant, Aka Gündüz*e iadeye mecbur kalmıştık. Aka, Mezar Kazıcıla'da, Hâdise mahaUinde toplanan halk ve yolun mevzua kat'iyyen dokunmamak çoken kısmt suretile, matbuat kanununa te zarar ika etmemiş, yalnız münaka • vafuk edecek tadilât yapdmaktaİngiliz Dostum Gandi Hz., Londra ziyaretinizin hatırası olmak lâtı uzunca bir müddet tevakkufa dır. üzere, şu naçiz bileziği kolunuza geçirmeme müsaade ediniz! uğratmıştır. Münakalât Inkıtaa uğradı Dün akşam saat altı ouçukta Karaköy köprüsü üzermdeki tramvay hattında mühim bir arıza olmuş, bu yüzden tramvay münakalâtı tevak kufa uğramıştır. Ortakoy Aksaray arasında işliyen 237 numaralı tramvay arabası köprü ortasma geldiği sırada birdenbire yolun bir kısmı çökmüft ve arabanm tekerieklerinden birİM kırılmış, yere saplanmıstır. Bu kaza, her hangi bir suretle bir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog