Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

•6 KAnumısaal Tevfik Rüştü Bey Mühim beyanat verdi Dün şehrimize gelen Hariciye Vekili (Bfrtncf sahifeden mabait) Borsa Dün akşam kapanan Borsada bir Törk lirası mukabiii: Fıansız Frangı DoUr Liret Belçikâ . Drahmi Isvıçre Lcva Bulgar Florin Kuron Çek Silın ^vusturva Pezeu Alman marla Camhariyet ^ Or. Semiramis Ekrem H. Çocuk hastalıklan mütehassısı Beyoğlu Mektep sokak Telefon B O 2496 Çocok hasianesı feulak boğaz, burun mütehassısı cumartesiye kadar şehrimizde kalacak malumat lutfeder misinis? Tahran seyahatinin sebebi, bilriciye Vekilimiz serefine mttkellcf di&iniz veçhile hudut me?ailini halbir ziyafet vermişthr. Bu ziyafette tngiltere büyük el letmek ve zaten ziyaretini arzu et • çisi cenaplarile Lady Clark, Amerika tiğim Tahran'ı, dost tran hükurae • büyiik elcisi cenaplarile Mrı. Grew, î tinin davetini kabul ile ziyaret et • mek ve Sah Hz. ne tazimatımı ar • talya büyük elcisi cenaplannın ref ikaları Baronne de Aloiıi, fran büyük zeviemektir. Tahran sefirimiz Hüsrev Beyie Ielçisi Sadık Han Hz., Fransa büyük ran hükumeti arasında hudut mesaelciıi Conte de Cham^run Cenaoian ilinin halli için cereyan etmekte o Türkiye'nin Tahran Büyük Elçisi lan müzakerat nihaî safhasina yak • Hüsrev Bey ve refika'an, tstanbul lasmıstır. Bu raüzakeratı intaç için Valisi Muhittin Bey ile refikaları ve gidiyorum. Bu mevanda iki hükumeti Hariciye iirüncü daire müdiri umu alakadar eden diger hususlann da g'6misî B**ri Bev b^Tir *>i'' rüsüimesi pek tabiidir. Hudut mes'eBagünkü mülâkatlar lesi etrafındaki müzakerat henüz Hariciye Vekilimiz, burün de Tointac edilmediği ribi bu hususta hekathyan otelinde bazı sefirlerin ainüz hazırlanmıs bir itilâfname de yaretlerini kabui edecektir. Bu rae yoktur. yanda İngiliz sefiri saat 12 de, FranHudut mea'elesinin halli için iki sız sefiri saat iki buçukta. Yunan setaraf mütehassıslan arasındaki mü firi saat altıda, Buljçar sefiri da »aat zakerat net'c*»sinde hir seyler tesbit yedide Tokatlıyan oteline felecek • edilmiştu Elde edilen neticeden lerdir. mes'elenin kabili hal bir safhaya girTevfik Rüştü Bey saat ür buçukta distfni zannediyoruz. Tahran seya Ruı sefirini şehriraizdeki ikamet • hatim, Türkiye hükumeti tarafmdan gâhında ziyaret edecek ve aksam A İran'a karsı gösterilen nr'habbet ve merikan büyük eleüri tarafmdan A* dostlugun bir emmaresidir. Dierikan sef aret konaftında verüecek Müzakeratin bir iki gün zarfmda »i*»«»f>tte bti'ur^raktır. intaç ediiecefcini ümit etmek isterim. Hariciye VekUimiz camarteri Bağdad'ı da ziyaret edecek migidecek siniz? Tevfik Rüştü Bey, şehrimîzde üci Tahran'dan avdet ederken Baggön kalacak, eumartes! ffttnil Tah • dad'a uğramaklıjhm henüz sureti ran'a ımlteveccîherı hareket edecekkat'iyyede mukarrer değilse de çok tir. Kendisine bu sevahatinde Tah • mnhtemeldir. Avdet yolu Tahran'da ran Büyük EMmîz H0*rer, fs Ban kararlastınlaeaktir. Çünkü subatta kast Umumî Mndüri» Celâl.ve Harltahdidi tealihat konferansında bu • ciye Vekâleti katipiermden îdrU lunmak mecburiyetindeyim. Bu iti • Çura Bevler refakat edeceklerdir. barla vaktbn pek dardır. Bununla beraber Bağdad'ı ziyaret ve Kral Tevfik RUstü Bey, burad>m vaourFavsal Hz. ne hürmetlerimi arzet la Batum'a. oradan trenle Baku'ya yîdeeekHr. BakıVdan sonra Hazer de mek isterim. Tahran'da üç, dört gün nizi geHIerek Pehlevî Hmanına çıki Bağdat'ta da iki gün kalacağımı ümit edivorum. Dost tran'ın merke • lacak. Roşt, Kazvin yolile ve otoraozinde daha fazla kalmağı pek arzu biHe Tj.Kr»n'a rMcektir. ederdim. Fakat biraz evvel söyle Tevfik Rüştü Beyin beyanah diğim gibi vbatta Cenevre'de top Hariciye Vekilimiz, dUn Tokatltlanaeak olan tahdidi teslihat kon yan otelinde bir muharrirünlze fu beferansmda bulunmaklığım mukarrer yanat*" biılu^mustur: oldufundan istical etmek mecburiye« ttalva ile adalar mes'elesl özetindevim. rin4« yapılan müzakerat hakkında malumat lutfeder misiniz? hak'la mütakere ne safhada? Neşredüen tebllfrde de beyan Ankara'da Irak Basvekilile ceedildiçi veçhile ttalya He Kastellorizo reyan edea müzakerat ne safhada mmtakasindaki bahrt hududumuzu dır? sureti kat'iyede tayin eden bir mu Ankara'da Trak Basvekili Nuri kavelenarae imza ediTmis ve o mınPasa ile iki memleket arasında ti • takada taraf eyne ait olan adalar tescaret, ikamet ve iadei mücrimin mubit oiunmustur. Bu mes'e'e esasen ahede ve mukaveleleri ve iki devleti hakeme havale edilmîsti. Bîlahare iki alâkadar eden diğer hususat müzahtikumet arasında dostane bir tt"âf kere edilmektedir. Müzakerat hüsnü zemmi bulundu. Mukavelename Büsuretle cereyan etmektedir. tki hü yttk Millet Meclisine arzedilecek, tas kumetin dostane münasebatı ve iki dikını mMtea^ıp neşrolunaraktır. hükumetin basında olanlann müte 12 06 0 47,42,50 9 .40^0 3 140.33 37 |.Î3 2 |42,25 6S 1 40,26 17.85 06 22,68 62,59 Dr. Ekrem Behçet B oğlu Mektep sokak 1 Telefon B O 2496 H AYA T ANSIKLOPEDîSi DOKTOR Zloti l'ergö Macar Ley Romanya Dinar Çcrn viç Altın Mecidiye Baokoot Bir Ingiiiz lirası 16 4 5 S * 80 26 Osman Şerafettin Emrazı entaniye mütehassısı Cığaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon : 893 Muayene zamatıı cumadan maada öğleden sonra (Gureba hastanesi) dahilî, sarî Hastalıklar mütehassısı 29,75 80,41 1068 31 77 53 49 35 Kuruş 7\ 12,25 Lira Mevlidi şerif Merhum mühendis Yusuf Kenan Beyin ruhuna ithaf edilmek üzere Kadı köv'ünde Osmanağa camiinde önümuzdeki cuma günü ögle namazmı müteakıp mevlidi şerif okuthırulacaktır. Merhumun akraba ve dostlarüe arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. tstanbul Mahkemei Asliye Birinci Ticaret Dairesinden: M. Mayer kumpanyası tarafmdan Selânik Bankasına rehnedüip mahkemece satılmasma karar verilen ve Ortaköy'de Askerî inzibat karakolu civannda Selânik Bankast ardiyesi o'an Fatma H. deposımda mevcut tahminen 9200 kilo gümüs Hacıköy mah tütün icra kılınan birinci arttırmada muhammen kıyme tini buhnamış olduğundan talip olan lartn îkinci arttırma günü tayin olunan 11/932 pazar saat 10,30 da mahal • lînde hazır bulunmaları ilân olunur. Tarihinden itibaren çıkacaktır UBAT istanbuı ı.ayvan ttor&ast 3 1 9S2 Diri hayvan satışlan Clns VUn *îpr» Azam 19 6 49 3 15 \deı 1502 (2 10 9 8 12 12 10 10 Zonguldak İcra Memurluğundan: Bir deynin temini istifası zımnında Kozlu'da kâin (33) numarah Gragoviç maden kömür ocağmm satdması ve a lacaklı tarafmdan ta'ep ediltnesi ile mezkur ocağa ehli vukuf marifetile (36550) lira kıymet takdir olunarak bilmüza • yede satılmasuıa karar verilmis ve 1 kânunusani 932 tarihinden itibaren bir ay müddetle mevkii müzayedeye cıka • nlmıs olduğundan verilen pey haddi lâyıkında görü'düğü takdirde 1 şubat 932 pazartesi günü saat 16 da ta'ibi uhdesine ihalesi icra kılınacağı ve bîlcüm'e harç ve rüsum ve tellâliye ve masarifi saîrenin müşteriye ait olduğu ve % 10 pey akçesi verilmek c'hetile talip olanlarm Zongufdak İcra Dairesine müracaatleri üân olonur. Zayl Nüfns kâğıdunU Kılıçali As kerlik Şubesinden aldığım terhls tes kerernl t&yi ettim Yenilerlnl çıkaraca ffimdan «ayflerin hükmu yoktur. Topane Sahpazar 315 tevellutlü başçavnş Mehmet Sıtkı Hayat Ansiklopedisini 1 kflnunusaniden itibaren neşretmek üzere hazırlanmış ve o suretls ilân etmiştik. Fakat Avrupaya sureti mahsusada si pariş edilen kâğıdımız vaktinde gelmedıği için bu kararımızı yerine getirmek mümkün olmamıstır. Bütiin Ansiklopedinin ayni kâğıtla neşri mukarrer olduğu için, piyasadan tedarik edebilece9imiz kâğıtlada işe başlamak istemedik. Ansiklopediyi sabırsızlıkla bekliyen okuyucularımızdan özür dileriz. İSTANBUL DÖRDÜNCÜ NOTERİNDEN: Beyoğlu'nda Büvük Parmakkapı'da 25 numarah hanede mukim Eyüp Ef. oğlu Mehmet Ef. dairemde 30/12/931 tarih ve 15392/378 numara Oe resen tanzhn ve tasdîk edi'en senetle Beyoğ lu'nda Taks'm sab'k Eldorado binasmda mukim Benz, Mersedes, Kraysler otomobîlleri acentası Emest Kroyzer Efendiden (1648230, araba ve 82329 motör numarah Plimut modeli Kravsler markalı bir adft muoeddet binek oto mobilini istira ve bedelden bakiye ma • lumtilmiktar meble^ut istifasma degin ototnobfl mü'kiyeti bayi Ernest Krovzer Ef. uhdesinde ipka edOmis olmakla işbu münriyetm efhası salise hakkında dahi hüküm ifade efanesi zımnında keyfiyet talep veçhHe Cumhuriyet ve Vilâyet gazetelerile ilân olunur» Mbaacılık u neşriyat T. A. §. Cumhuriyet müesseseleri 1 şubat tarihini unutmayınız L Els. 183. Emlâk ve Eytam Bankası İlânlan Satılık emlâk BUYUK TAYYARE fiYAKGOSD lllkftmyınıyıeaıniDİ932dedIr BÜYÜK İKRAMİYE 200,000 LiRADIR Ayrıca: 50,000 40,000 25,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 liralık bir mükâfat vardır. 11. ci tertip 6 • cı keşides Ras Romen mes'elen Rusya ile Romanya arasındaki flıtiiâflarda mutavassıt vazifesi gö recek miyîz ? Biz iki hükumet arasmda bir itilâfı memnuniyetle karsılanz. Bu raüzakere doğrudan dogruya iki hü > kumet arasında cerevan edecektîr. Biz mutavassıt deeiliz ve bu mes'elede mutavassıta ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Bu haber zannettig ime göre mü zakere mahallinin tayini için iki hükumet sefîrierinin burada temasa gecmiş olmalarından galat olsa ge rektir. Müzakerat benun aldığım hab*re göre Riga'da cereyan «•decektîr. kabii muhabbet ve temavülâtı isleri teshil edecek mahiyettedir.» İhracat otiti bir rapor verdi Mevkii ve nev'i Teminat Üsküdar Selimiye Kavakçeşme sokak 28 No. 18 dö nüm bostan. 135.301. Beşiktaş Cihannuma mahallesi Hamam sokak cedit 13 numarah hane. 50. 57. Beşiktaş Sinanpaşa mahalesi Beşiktaş tramvay cad • desi atik 51. cedit 70 numarah dükkân. 25. 407. Mercan Daya Hatun mahallesi Yaldız han üst katında 14 numarah oda. 30. Balâda yazılı emlâk bedelleri peşinen tesviye edilmek sartile bil müzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 21/1/932 per • şembe günü saat on altıda şubemize müracaatleri. Hariciye Vekili Tevfik Rüstü Bey tran ile olan ticari münasebatımız hakkında ihracat ofisimîzden bazı malumat istemirtir. Ofis her iki memleket arasındaki ticari hareketleri gosteren bir istatistik tanzim etmis, mufassal bir raporu Vekil Beye vermİRth*. Nafıa Vekâletinüen: Tahran seyahatinin tebebi nedir? Tahran sevntı»tîniz hakkında Harciye Vekiline Dahiliye Vekili vekâlet edecek Ankara 5 (Telefonla) Ha • riciye Vekiline Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey vekâlet edecektİr. Atina'da ikinci maç I Birinct sahifeden mabait ) Âtina'daki bes altı günlük misafiret te heyecanı izale ve sinirleri teskin etmiştir. Bu itîbarla muhtelitin bu • gün normal bir oyun oynaması lâ • zımdır. Galatasaray Fener muhteliti, en kuvvetli seklinde ve lyi bir formda yola çıktığına göre normal bîr oyun oynadıği takdirde ikinci müsabakayı kazanmaması için ciddi bir sebep yoktur. llk maçtaki maglubiyet efkari umumiye üzerinde çok fena bir tesir busule getirmis, bunun izleri henüz zail olmamıstır. Şimdi herkes hiç olmazsa ikinci maçın kazanılmasını sabırsızlıkla bekiemektedir. Bugünkü müsabakaya gene saat ücte basianacağına göre, kat'î neticeyi burada saat altıda öğrenmek kabil olabile * cektir. Halkın yüzde doksanı Âtina'daki maçlart, Türk Yunan millî takım lan raaçi zannetmekte, netic^leri buna göre tefsir eylemektedir. Bu münasebetle izah edelün ki, Galatasa • ray Fenerbahçe rmıhtelitini teskü eden oyuncular, millî futbol takımıtnizın anasın aslivesini teskil eden futbolcular o'makla beraber oraya giden takım Türk millî takımı degil, sadece Galatasaray ve Fene^ahçe oyunculanndan mürekkep hususî bir muhtelit takımdır. Bu takımın karsısına çıkarılan Atina muhteliti de ayni vaziyettedir. Atina'da yapılan müsabakaların kazanılması bi • zhn icin çok sayani arzu olmakla beraber bu maçlara resmî ve millî bir mahiyet vermek doğru alamaz. Atina Belediye Reisi sporcularımızı kabul etti Atina 5 (Hususî) Atina Belediye resisi M. Mercouris dün Türk futbol takıtnm] gayet samimî surette kabul et • miştir. Bunlann serefine verilen ziya • fette Belediye reisi her iki komşu Cumhuriyeti rapteden dostane revabıtı ve iki mîl'etin arasındaki münasebatın tak viyestnde sporculann icra eyledtği rolti eh«>wınirvetle k»yd*tmîstir. Hayri Celâl B. M. (Mercouris) e verdigi cevapta Türk sporcularma gösterilen hüsnü kabolden dolayı tesekkür etmis ve bonlara karsı gösterüen samimi > yethı Türk • Yunan dost1u$unun tahkira ve tarsinine bir delü bulunduğunu ehemmiyetle kaydptmittir. zaran keyfıyetin bir kere daha tavzihine saat 13,15 hakem Şahap B., Beşiktaş • lüzum görülmüstür. Şöyle ki: tstanbulspor saat 15 hakem Sait Sa • Beynelmilel nizamnamenin 14 üncü lâhattin B. • maddesi gayrimüttefik kulüplere mu Türkiye'de yangın, hayat sigorta işlerile çalısmak üzere kanunî hükümler daire sabaka icrasmı menetmekte olduğu gibi sinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Feniks Dö Viyen Sigorta Şir ketinin Türkiye umum vekiîi haiz o'duğu salâhiyete binaen bu kere müracaatle bu hususta müsaade itasına yegâne satstanbul Mıntakası Riyasetinden tebIstanbul'da açacagı acentalığa sirket namma yangın sigorta işlerile mesgul olraak lâhiyettar meri Beynelmilel Futbol Feliğ olunmııstur: ve bu is'eH»n doğacak dava'» 'a bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve derasyonu bulunduğu mezkur olma 1 Mukaddema tevzi olunan sicü varakalannm biran evvel doldurularak sma ve nizamnamemizin 143 üncü mad üçüncü sahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Galsta'da Türldve Millî Hanında ve en kısa bir zamanda mıntaka mer • desinede bu müsaade istSısal edümeksi mukim Atanaş Andonopulo Efendiyi tayin eyledigini bildirmistir. Keyfiyet sigorta islerinin teftis ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 927 tarihli kanun hükümlerine kezine irsalini umumî merkezimizden zin gayri müttefik kuluplerle temasın ald.&imtz 208, 580, 653 No. ve 18/4, memnuiyeti musarrah bulunmasına bi • muvafık görülmüş o!mak!a ilân olunur. 14/7, 11/8, 8/11/931 tarihli mek naen her veçhile nizamsız blan bu hare tuplarma atfen tetkik ederiz. ketin siddetle menedîleceği ve aksi hal 2 Mıntakamızdan yapılacak bilut Federasyonumuzu Beynelmîlel Futbol mum tamimler badema Anadolu Ajansı Federasyonuna karsı miiskül vaziyete vasıtasile icra edileceğinden kulüpierine düsüreceğinden bu tebliğe rağmen teAnadolu Ajansmın spor servisi nüs masta ısrar edenlerin nizamnamemizin haları ge'miyenlerin derhal muvazzah 190 ma maddesmin 3 üncü fıkrası de adreslerini mezkur idareye bildirmeleri lâletile 189 uncu madde mucibince sidCemiyetimizin lstanbul'da Yenipostane civannda Aksaray'hlar lüzumu ehemmiyetle ve tamimen tebliğ detle cezalandınlacağı ehemmiyetle tebolunur. Hanının 3 No. lu satış bürosunda mevcut nümune ve şartnamesine tev3 Merkezi umumî riyasetinden va liğ olunur. 190 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Pazarlık 16/1/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 da Ankara'da Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makammda yapılacaktır. Pazarhğa iştirak edeceklerin altmış liralık teminatı muvakkate ve Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda bu «Mmujıypait^it^a^a^jçtTO lunmaları lâzımdır. Teminat olarak komisyona nakit itası caiz değildir. 9,15 hakem Adnan B.,Beykoz • Ana duğundan keyfiyet evvelce tamimen Talipler şartnameyi görmek üzere Ankara'da Nafıa Vekâlâeti Malzeme dolu 2 ind saat 10,25 hakem Emin B^ tebliğ edilmisse de ahiren Futbol Fe • dairesine, Istanbul'da Havdarpaşa tnşaat tesellüm ve muayene me Beylerbeyi Gençler Topkapı saat 11,35 derasyonurauzdan aldığımız talimata namurluğuna müracaat edebilirler. hakem Sait Turgut B., Beykoz Anadolu Ticart İşleri Umum Müdürlüğünden: Kulüplere tamim Türkiye Hilâliahmer Cemiyetinden: rit olan 12/12/931 tarihli mektup berveçhirir t?mim olunur: « Ecnebi memleket'ere sevahat eden spor kafi'elerinin avdetlerinde miisterek pasaportfanndan sahis basma 50 kurus alınması Hariciye Vekâ'eti tarafmdan kr>nso!osluk!anmıza tamim edi'îrıistir.» Bugünkü maçın neticesi Lik maçlan tstvnbul Futbol Heyetinden: 8/1/912 tarihinde icra edecek lik maçlan Taksim stadyomunda icra edilecektir. Besflctas • tstanbulspor 2 ind saat Pedere olnvyan kuluplerle müsabaka memnu! tstanbul mıntakasından tebliğ edil • mi«tir: tttifak nîz^mnamesinîn 190 ma maddesinîn 7 inci fikrası, ittifak haricindeki kulüplerin ve eşhasın müttefik kulüplere müsabaka icrasını meneylemekte ol Atina'da bugün yapılacak GalatasarayPener muhteliti macınm neticesiru, Tunel meydanı civannda Kumbaracı yokuşu başmda Kafesporda, buranın sahibi Besim Beyin aldıgı fevkelâde tertibat sayesinde ofrenebilirsiniz Saat 4,30 ta birinci dev renin, 5 30 ta ikinci devrenin neticesi malunt olacaktır. fikan (300) adet «Emayye ördek» 6 kânunusani 1932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlık suretile mubayaa edileceğinden talip olanlann nümune ve şartnameyi görmek üzere Büro Müdiriyetine müracaatleri. (4547) Ticart İşleri Umum Müdürlüğünden: Türkiye'de yangın, naklivat sigorta işlerile çalısmak üzere kanunî bükümler da iresinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan La Federal Sigorta Sirketinm Türkiye umum vekili haiz olduğu salâhiyete binaen bu kere müracaatle Istanbu! da açacağı acentahga Sirket namına yangın sigorta işlerile mesgul olmak ve bu ulerden doSacak davalarda bütün mahkeme'erde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü sahıs sıfatlarile hazır bulunmak Üzere GaUta'da Türldve Mil'î Hanmda mukinı Atanaş Andonopulo Fiendiyi tavin evledi^ni bfldirmistir. Keyfiyet Sigorta Sirket lerinin tefti? ve muakabesi hakkmda 25 hazîran 927 tarihli kanunun hükümlerm^ muvafık görülmüş ohnakla ilân olunur. Istanbul Muallimîer Birlıği tarafmdan çıkarümakta olan bu mecmuanm 1931 senesine aıt ıkı nüshası bir yerde gayet zengin ve kıymetll munderisatla intişar et mi^tlr. Mualümlere ve çocuk babalarına tavsiye ederiz. Muallimler mecmuan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog