Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Kânunusanİ S ON Hindistan mühim Vakayi arifesinde! RAFLAR tngiliz lirası Gene düşüyor İtalya'da yeni tahdit kararları verildi Tercume, lktibas, taoı ve salr bukuku maiıfuzdur [HEM Yunan Sefiresinin balosunda... 36 Muhtelif renkler, muhtelif dekorlar arasında yapılan bu valsı o kadar beğendim, o kadar beğendim ki bütün bu seyahatim esnasında bu valstan baska bir sey çörmeseydim müteessir olmazdım, divebilirim. Ve bü tün hayatım müddetince o renklerle o ahentktar hareketi gözlerimde, o enfes musikiyi kulaklarımda «aklıyacağım. Bu çok, çok güzel bir gece idi. Otele dondüğüneüz zaman hep'mizin yüzünden memnuniyet akıyordu. NALINA MIH1NA Türk genci, Işte böyle çabş! Bir kaç gün evvel mektep arkadaşnn Karamustafazade Ahmet Beyin uraumî miidürü ve sahiplerinden olduğu deri fabrikasını gezmeğe git miştira. Orada Türk gençliği için numunei imtisal olacak bir şey gör düm. Fabrikanm, kan, yağ, deri, yün ve hamamotu kokan,sırsıklam imalâthanelerînde, kocaman çiTmeler ve yağlı gömlekler giymiş, kirli önlükler takmış amele arasında, nazari dikkati celbeden bir genç vardı. Ahmet Bey, çehresinin hatlan itibarile münev ver bir insana ve ecnebiye benziyen bu genci bana göstererek dedi ki: « Bu genç, bir Amerika'lıdır ve darülfünun mezunudur, bir milyo • nerin oğludur. Babası, bizim ihraç ettîŞimiz derüeri satın alarak muazzam fabrikasında isletir. Dekan e Trading fabrikası direktörünün oğlu olan bu delikanlı, fransızca ve al manca da bilir. Burada, staj gör mek için, bîlâücret, fakat tıpkı bir amele gibi çalısıyor. Amele ile îsbasına. gelir, amele her ne iş yaoarsa a'Tiini yapar, en ağırından en hafifine. en kirlisinden en tenvzine vanncıya kadar her isi görür. Bir gün, sabahın, sekizini bir dakika geçirmemştir. Buraya gelmeden ttalya ve Almanya'ya gitmiş, oradaki deri fabrikalarrada calışroıştır. tstanbul'4a altı ay çahştıktan sonra, Hindistan'a gidecek, orada da staj gorecek, sonra memleketine dönerek babasının fabrîka sında çalışacaktır.» Amerika'h genç, kendisinden bah. settisrimizi ve benim kendisine bü • yük bir hissi takdirle baktığımı görüyor, fakat bizimle hic mesgul ol mıyarak ellerinde lâstik eldivenler, kemali ihtimamla derilerin fazla parçalarını kesiyordu. Darülfünun mezunu, ve bir milyoner oğlu... Sabahın sekizinden Hibaren, Karaa ğac'a koşarak soğuk, ıslak, ağır kokulu bir Lste çalısıyor, hayatım bu işten kazanan bir amele gibi uğra sıyordu. Babasım milyoner eden, kendisini de belki milyarder edecek olan bir san'atın alfabesinden itibaren bütün teferriiatını b'grenmek için o muhtesem New York'u bırakmış, bugün Karaağaç'ta, yarın Hindistan'da, ha mamotu kokuları içinde uğraşan bu delikanlının vaziyeti, bana Ameri ka'nin servet ve axametînîı» eobatm», Amerika'lıların her işte neden büyük muvaffakiyetler kazandığını anlattı. Bizim «babanm zenginliği para etmez, çalıs!» sözünü harfi harfine tatbik eden ve adamakıllı çalısan Amerika'lılar gibi çalışalun. Allah'a şükür ki, pek mahdut olsa da, Türk gençliği öyle çalısmağa başlamıstır. Henüz milyonerlerimizin oğulları böyle çalısıyorlar mı bilmem, fakat o fabrikada üc soorcu Türk genci, tıpkı bu Amerika'h gibi calışıyorlardı. Itriyatçı Ahmet Faruki Bevin oğlu Kemal Faruki, Amerikan Kollejinin makine kısmından mezun Necdet, Almanya'da dericilik mektebinde üç sene tahsil etmis Enver... Hepsi kollarını sıvamıslar, kirli gömlekleri giymisler, yaerh önlükleri takmışlar, koca çizmeleri çekmisler, manzarası içrenç, kokusu pis bir işte, su, rutubet, boya ve hamamotu içinde memnuniyetle ve gayretle çalışıyor lardı. Münevver Türk gençliğînin, böyle amele gibi, sanayide çalısanlan arttıkca, Türkiye'nin ref ah ve serveti de artacaktır. Türk gençleri, iste böyle çalışın! Her tarafta müsellâh polisler dolaşîyor Musademeler oldu Halk İngiliz malına boykot yapıyorYeni tevkifat Möcadele hazıdıklan Trahomla Müeadele hep kibar Rum ve Fransız aileleri vardı. Biraz sonra bizim masamıza se • Londra 5 (A.A.) Bu sabah tnvimli ve kibar çehreli bir ihtiyar giliz lirası, geçen günlerden daha yaklastı. Bu bir zamanlar «tstan • zayıf idi. Paris üzerine kambiyo, bul'un en zençin adamı» diye tanın85,58 frank ve Nevyork üzerine kammıs olan M. Pancori idL Takdim mebiyo 3,36J dolar olarak açılmıştır. rasiminden sonra ona masamızda yer Bu ağırlık, tngiliz lirası olarak te gösterdik, büyük bir nezaketle ka • diyesi lâzım gelen bir çok kuponlakapatılmıştır. bul etti. Bombay S (A.A.) Hint büku • nn sene baslangıcında koparılmış ve tneti, bütün memlekette Gandi lehinKendisile epey konuştuk. Bizi bühâmillerin bu paralari kendi millî pade yapılacak Ler türlü içtima ve nüfeye götürerek sampanva ikram etti. Bombay 5 (A.A.) Mahalli kon ralarile memleketlerine göndermis mayisleri menetmiştir. Meğer Yunan'hlar hakikatea nazik, Bir ilk mektepte gre komitesi hükumete karşı mücaolmalarına hamledilmektedir. mültefit ve misafirperver insanlar • Hükumet, Madras'ta silâhsız itadele istihzaratına mümkün olduğu mıs. 25 çar$amba atsizlik lehinde yapılacak her türlü İtalya'ya ithaî edilecek eşya kadar germi vermektedir. Nihayet en büyük muradıma er hareketleri de bir ay müddetle me Büfeden dönüşte masamıza otur Roma 5 (A.A.) Resmî gazete, Kongrenin faal aza listesine da • neylemiştîr. dueumuz zaman tstanbul'lu Rum' ttalya KraJiyeti limanlarına çıkarılan dim; bugün bir ilk mektep ziyaret hil bulunan bin kadar gönüllü ile ettim!. Fakat bu zivaret bende, umlardan müte^ekkn bir kalabalık gene Kalküta 5 (A.A.) Kalküta'da son bes gün zarfındaki hâdisatta rol esya üzerine konulan hususî rüsumun duğum sevinçîi istifadeden ziv»d<; bir etrafımızı sardı: Türkce konuşuvorteessüsünü bildiren kararnameyi neşve havalisinde kongreye mensup 45 almıs olan diğer on bin gönüllünün nevi inkisar uyandırdı, diyebilirîm. lar, bana hep tstanbul'a ait sualler teşkilâtın gayrikanunî olduğu ilân tevkifi halinde yekdiğerine hedef ol retmektedir. Benim mütemadi ısrarımdan bı soruyorlar: edilmiştir. mak üzere 60 harp meclisi vücude ge . Tesbit edilen resim, fosfat, nitrat kıp usanan enistem, bu zivareti ne tstanbul nasıl matmazel, gene ve insaat malzemesinin her bir tonası Bombay 5 (A.A.) Polis inzibatirilmiştir. şekilde yapabileceğimizi öçrenmek öyle güzel mi?.. Ben gülerek cevap tın muhafazası için bütün şehir dahibasına bir liret ve diğer nevi esya ve İngiliz bahriye nakliyat vesaiti ile için M. Waleffe'e müracaat etw>i<; veryorum: linde tertibat »Imıştır. mevat için de iki buçuk liretten ibatigorta şirketlerine karsı müeadele o da, kendisinin tavsiyesile, maarîfe MSseiiâh polis müfrezeleri şehrin icrası ve altın ve tuz ihracatının tevrettir. Daima srüzel! Daima daha güfilân müracaate hacet kalmadan bu muhtelif noktaîanna ve ezeümle do kifi için propaganda icrası derpiş zel.. . tclerinden bir tanesi yana yana, ziyareti yapmak mümkün olacağım kuma tezgâhlarmm bulunduğu maedilmektedir. içini çekerek: söyliyerek kartmı vermiş, zaten M. halleye ikame edilmistir. Kongre müeadele esnasında ya Bilseniz tstanbul'u ne kadar Waleffe bütün Fransa'da tanmmıs, ralı düşmesi ihtimali olan taraftarBombay S (A.A.) Fevkalâde ozledim. dedi. ölmeden evvel bir kere hatırı sayılır bir zattır. larının hükumet tarafından yardım •alâhiyetlerle techiz edilmis olan eAnkara 5 (A.A.) Sıhhat Ve daha görsem!. . Bir kac s««n« evvel, erkek lsıvaf«»ti yalet hükumetleri için Gandi'nin tev gören hastanelerde tedavi edilmek kâletinden tebliğ olunmustur: Biraz sonra herkes kendi masa üzerinde bir tadilât yapmak mes'ekifi kongre taraftarlarmm ve kongre mecburiyetinde kalmamaları için 450 Geçen temmuzdanberi Irak'ta hüsma dağildı. Yanımızdaki masada lesini ortaya atarak uzun zaman ef • ser yataklı iki hastane vücude ge suabatı mensnplarının ber türlü iç küm süren kolera hastalığı zail ol kâri umumiyevi ressamları, karika bulunan orta yanlı bh> aile ile konustirmlstir. timalarmı men ve kıyam hareketi remustur. Hastalığın zuhurundanberi türistleri kendisile mesgul etTni», hiç makta devam ediyorduk. islerini bilârauhakeme hapse atmak Bu esnada ise hükumetin gayri • koleranın memlekete girmemesi için Erkegm tstanbul RumMannda pek unutmam, Paris»'ten Marsilva'ya eiiçin adeta bir isaret ve parola ol kanunî harekete karsı mücadelesi cenup vilâyetlerimîzde hududa tnüduymadıSım temiz bir türkçe konu derken trende bir genç adam M. muştur. devam etmektedir. Bir çok merkez • cavir köyler halkı ve hudutta ifayi Waleffe'e o hâdiseyi hatırlatarak de suyordu. Kendisine kaç senedenberj Bombay'da, isler üç gün müddetle lerde muhte'if eşhasm tevkif edilmis vazife eden bütün memurlar koleraParîs'te bulunduklarını sordum. misti ki: olduğu bildiriliyor. tatil edilmistir. ya karsı asılanmış ve Cizre'de bir lâ Yirmi üç! Diyinee bayret etthn! O zaman. ortaya attıfmız fikboratuvar açılarak yolcular mürtı Bravo, dedim, türkceyi hic u • rin kabul edilmesini bir ceoheden Bombay 5 (A.A.) Dün Patna'da kabeye tâbi tutulmustur. Bundan çok istemis, bir cepheden de hic istenutmamışsmız.. Zevcesile birlikte Delhi S (A.A.) Polis, dün ak başka Basra körfezi sahillerinden ge memistim. Cünkü ben çorap tücca tevkif edilen Hint kongresi reisi M. cevap verdîler: şam gayrUsanunî bir surette umumî len yas ve kuru sebze ve meyvanın Prasad'ın yerine kongre riyasetine rıyım, erkeklerin kısa pantalonla Biz türkcevi çok severiz. Gü meydanlara toplanan 2000 HM'liyi M. Ansari tayin edilmistir. da ithali menedilmiştir. Bu memnuuzun corap giymeleri bana birden zel, sevimli bir lisandır. Sırf onu usopa istiraalile dağıtmıstır. Hint'li • iyet müstesna olmak üzere Irak'a büyük bir kazanç temin edebilirdL Fabrikalar çalısmıyor nutmamak icin evde ekseriya türkçe lerden 3 kişi yaralanmış ve 3 kisi de karsı mevzu kolera tedbirleri ilara Böyle ticari düşünüşle noktai naBombay 5 (A.A.) 8 günlük dinî konusuruz. Bu sözleri duyunca bir tevkif edilmistir. edilmistir. zarmızm kabul edilmesini tabii arHartal haftası bilhassa Hint'li dokukaç hafta evvelki maziye döndüm. Allahabat S (A.A.) Kuvvetli zu ediyorum. Fakat... macılar tarafından harfiyen tatbik eDoktorun zevcesinin o söz • bir poli» kıt'ası, Gandi'nin tevkifini dilmektedir. Bunlar islerini tamamea lerini hatırladım. Biz kendi ara • Genç adam burada durmus, ko protesto etmek üzere toplanmış ve tatil etmişlerdir. mızda türkçe konusurken o: mik bir tavri tereddütle etraf ma banümayiş icrasına koyulmus olan konkıomış; fakat eonra çar ve naçar so Bu ne güzel lisan, demişti, bana grecilere hücunt etmis ve bunları datstanbul 5 (A.A.) thracat Ofiilkbaharda güllerin bası ucunda öten zünü tamamlamıştır: ğıtmıştır. . Londra 5 (A.A.) M. Makdo • sinden tebliğ edilmistir: bülbülleri hatırlatıyor. Fakat, iğri bacaklarım aklıma nald'ın, asayiş ve intizamm temini tki kisî telef olmuş, bir çok kisi Muhtelif hükumetler döviz ticaGenç kadmdaki kulak zevkia* o gp'ince bu f:kre müthis alevhtar keiçin Hint hükumeti tarafından Htibaz reti ve ithalâtın takyidi hakkında yaralanmıştır. 30 kişi tevkif olun • zaman hayret etmistim. Geçenlerde siliyor, size da gizli gizli düsman omustur. Kongrenin eyalet komitesi edilmiş olan tedbirlerden memnun hergün yeniden yeniye bir çok ka • de hir öf le vemeâ'inde Semiramis isluyordum!.. binasında taharriyat icra edilmis ve olduğu beyan edilmektedir. rarlar ittihaz ve kanunlar neşredi minde bir Ermeni lokantasına git Bu sözler bizi o gün o kadar gül•itniiimınitllllllllillllllllllllUllliIHİinilllllınııımıııuuıunnmn'». yorlar. Alâkadarların hariçle ticarî mistik. Lokanta sabibi tstanbul'lu bir dürmüstü ki... muamelelere girişmeden evvel her Ermeni idL Ve bir Türk *ibi türkçe Bu sabah enistem, elinde M. Wa gün değişen bu ahkâm hakkında gükonuşuyordu. Kendisine tstanbul' leffe'nin tevsiye karfole gelip te: nü gününe Ofisten malumat alma dan ayrılalı kaç sene olduğunu sor Haydi bakalım, küçük hanım, lan ehemmiyetle tavsiye olunur. dum. bugün mektep gezeceğiz, müjdeler thtiyar lokantaemın f ilozof ane gfiolsun!... lümsiyerek verdiği cevap beni hay Deyince, bayramlık almıs mektep retlere düşürdü: çocuğu gibi sevinmif, ellerimi çır Ankara 5 (Telefonla) Heyeti u Kırk dort sene hanımefendi, parak zıpzıp sıçramıştım ve mek muraiye içtimaı bu aym 18 inde An kırk dört sene... Sonra o bana sordu: tebin bahce kapısı Snünde otomo kara'da yapılacakbr. Ruznamede banbilden indiğimiz vakit, kalbim hızlı Niçin bu kadar sastınız? tzmir 5 Evvelki gece tzmir Kız kanm emvali gayrimenkule istikrazab Ankara 5 (Telefonla) Sıhhiye hızlı atıyordu. Türkceyi hiç umıtmamıssınız Lisesinde feci bir cinayet olmustur. Vekâleti trahomla müeadele için yeni karsıhğı ohnak üzere obügasyon çıkar Bu, tek katlı, beyaz boyalı, sıhhî da... Katil nöbetçi hademe 25 yaşlarmda bir talimatname banrlamıştır. Bu ta ması için heyeti idareye mezumyet ve ve temiz bir bina idi ve güzel bir bah Güzel türkceyi hiç unutur raıTashca'lı Süleyman, ölen de kadın rflmesi mes'elesi de vardır. limatnameye göre her vilâyet 1 0 5 0 çe ortasında îdi. yım? Hangi dil ona benzer ki?... hademeden ayni yaslarda Zekiye'yataklı bir trahom hastanesi yapmağa Her itibarla bizim bir çok mek O gün ihtiyar Ermeni'nin bu cevabı dir. mecbur tutulacakhr. Her yerde berberteplerimize faik olduğunu ufak bir göğsümü gurur ve iftiharla kabart Süleyman geceyansı Zekiye'yi bıler, kahve ve emsali yerler garsonlan tetkik neticesinde anladım. Fakat... mıştı. Bu gece de yirmi üc seneden çok sıkı bir trahom muayenesine tâbi tu çakla müteaddit yerlerinden yar.i Atina 5 (Ta Nestere) Paris'ten ge Benim idealim olan mektep bu da beri îstanbul'dan uzak bulundukları değildi! Benim kafamdaki mektep totulacaklardır. Bundan baska trahomla lıyarak öldürmüş, sonra cesedini ko len haberler Bulgaristan Basvekili M. halde türkceyi unutmamak için evleridora sürükliyerek kafasını koparnümunelerini, zannederim, Alman (Muşanof) un Lozan'da M. Venizelos müeadele için seyyar teskilât yapüa rinde türkçe konusan bu Yunan'lı amıştır. ya'da bulabilirim ve inşallah bir gün ile mülâki olmak arzusunu izhar etmiş cakfar. ile karşısında da ayni hissi duydum. Katil karakolda sunları soylemis olduğunu büdiriyor. Türkiye, aziz ve süzel yurdum, öyle Fakat ayni zamanda da tstanbul'dan ilk mekteplerle dolacak! Yakm bir tir: Bu mülâkatın şimdiden Atma'da ceayrılalı henüz üç seneyi gecmemis istikbalin gül yüzlü, güneş gozlü < Zekiye emli perili bir kadındı. reyan etmekte olan müzakeran teshüe bir Türk kızının türkceyi unutmus yavrnlan o mükemmel mekteplerin Cinlerin perüerin hepsmi basına top yardım fieceği zannolunuyor. görünerek guya bulamadığı bazı kemes'ut talebeleri olacak! lardı. Ondan korktura. Dün gece de liraelerin yerine fransızca tâbirler Ankara 5 (Telefonla) Gümrük ve cinleri toplayıp karşıma çıktı. Fena Yunan sefiresinin balotunda kullanmasını, tstanbul'u terkedeli alInhisarlar Vekâleti kalemi mahsus mütstanbul 5 (A.A.) Kudüs konkorktum. Kafasını kestim, öldürdüm. 26 şubat, perşembe b ay olan diğer bir Türk gencinin de dürlüğune Maliye kavanin kalemi m3 • Her zaman ber.imle uğraşıyor, na gresine Tabatai namında tranHı bir Bugün sabahtan aksama kadar bana: meyyizi Cevat, Gümrükler muamelât zatm da istirak ettiğine dair evvelce muıumu lekelemeğe çalısıyordu.» hep kendi hususî işlerimizle uğraş tstanbul'a döneeeksiniz değil müdürlügüne müdür muavinj Arslan intişar etmiç olan havadisler muhtacı tık. Aksamüstü Yunan sefiresinin rai? Ah tstanbul'da nasıl yaşanır?.. Beyler tayin edUmişlerdir. tavzihtir. «Jorj Senk» te vereceği baloya haDiye yüzünü buruşrurmasını hatirlıKongreye ştirak eden vaktile ts Gumrükler Umum Müdürlüğüne U •• tzmir 4 Urla mmtakasmda tütün zırlanmak üzere otele döndük. Balo yarak derin teessür ve derin teessüf mum Müdürlük vekâletinde bulunan mahsulünün para etmemesi, üzüm mah tanbul'da büyük elçilik etmis olan yemeksiz olduru için yemeklerimizi duydum. Ve onlan böyle kozmopolit Tabatai Han olmayıp efradı pek keCemii Beyin getirilmesi muhtemeldir. sulünün az yetişmesi maalesef halkı sıotelde yedik. Sonra bizimle ayni otel yetiştirenlere de içimden lânetler sir olan o aileye mensup ve her türlü kınhda bırakmıstır. Bu sıkmb bazı köyde oturan Yunan güzelile bir otova yağdırdım. islere karışmakla maruf Seh Ziyaet binerek «Jorj Senk» adresini verdik. lerde bunun yegâne saikı tütün mah Mdbadi var Ankara 5 (Telefonla) Ziraat Ve sulünün satılmaması, üzüm mahsulü • tin namında bir diğeridir. Oto muhteşem bir otelin kamsında kili bugün ziraat enstitüsünii gezdL nün de bağlara anz olan hastalıktan durdu. Daha kapıdan büyük bir anmehvolmasıdır. Urla'nnı bu sene yetistirtreye geçer geçmez orada bir çok kiKAR1LERIM1ZE KOLAYL1K: Erciş 5 Ağrıdağ şekaveti ile adiei 500.000 okka tütündeh yalnız bar Rum ve Fransız ailelerinin bizi Ankara 5 (Telefonla) Mütekalâkadar 100 kişilik bir maznun ka20,000 kilosu kumpanyalara sahlmış, beklemekte olduklannı gördük. Kaitlerden kesîiecek kazanç vergilerinin 'filesi Adana'ya sevkolundu. Maz 500 kflosunu da inhisar idaresi ahmştDr. labahğm bir kısmı Yunan güzelinin, Hususüe vilâyetlerdeki bir çok kazalarca tahakkuk ettirilerek merkeznunlardan Kaaım oğlu Abdullah kambir kısmı benim etrafımda halka olHilâliahmer CemiyeB Urla" halkma karilerimiz gazetelerini munta lere gönderilmesi lüzumu Maliye Ve yonete bindirilirken kalp sektesinden dular. Bunların ekserisi Rum'du, yardım için faoliyete geçmiştir. Bir ko oldu. zaman kendi adreslerine alabfl kâMinden vflâyetlere bildirilmistir. onların arasında kendimi Yunanis misyon leçkil olunmuş ve bu komisyon mek için bizden bazı kolayhklar is tan'da zannettim. Bunların hepsi de kararile kaza merkezinde 950 kisiye nıitemektedirler. Bu aziz karilerin tstanbul'dan geldikleri için türkçe Ankara 5 (Telefonla) Maliye Milâs 3 Aydın hapisanesindeki fus basına vanmsar okka un tevzüne basarzulannı yerine getirmek üzere müsteşan rahatsızdır. 3 4 gündür mavak'aya dair nesredilen haberler doğ biliyorlardı. En serbest konuştoğum lanmıstır. tzmir'deki un tacirlerinden bir Cumhuriyet için ayhk abone usulü balo bu oldu Büyük salonun kapısıkamına srelememektedir. ru değildir. tşin aslı şu şekildedir: çoşu da Bu yardnna istirak etmekte ittihaz etmeğe karar verdik. Ay na yaklasbğımız zaman yanımıza dîrler. Kardesim Milâs'lı Vahit, istiklâl lık abone bedeli yalnız çok şık, siyah tuvalet giymiş bir mamahkemesi tarafından bes seneye YariB bura Hilâliahmer Cemiveti reisi dam yaklastı. Yanımdakilerden biri tzmir 5 (A.A.) 10 kânunuev Sezai ve Sıhhiye Miidürü Lutfi Bey mahkum edilmistir. tzmir'den Aydm bana onu takdim ettı: velde fırtınaya tutularak tzmir ci hapisanesine nakledilen kardesim taa ibarettir ve tabü pesin olarak ler t\* Ur'a'ya gidecekierdir. Yunan sefirinin refikaları! vannda karaya oturan Rus bandı Aydın hapisanesinde kumar oynıyan, gönderümek lâzımdır. Ben memnun ve mütebessim bir ralı tliç vapurrmu kortarmak için 20 esrar içen mahkumların firar tesebBu usul idarece fazla mesaiyi çehre ile bu zarif kadını selâmla gündenberi devam eden mesai mu icap eden külfetü bir mesgale oltzmir 5 (A.A.) Hilâliahmer Ce büsünde bulunacaklarını hapisane dım. Sonra bana türkçe hitap ettiğivaffakiyetle neticelenmiş ve vapur duğu için abonelerinin inkıtaa uğmiveti bir kaç gündenberi Kemalpasa raüdürüne haber verroiş, bunun üzeni görünce daha çok memnun ol rine arkadaşları elbirliği ile bulun kurtarılmıştır. ramamasını istiyen karîlenmızın ve Urla kazalarında fakir ailelere un dom. Beraberce salona girdik. dukları odanın kapısmı sürgüliyerek paralarını idareye vaktinde yeti tevzüne bailamıştır. Bazı hamivetli Gemi Seyrisefainîn Alemdar ro Salonda herkesin yeri önceden hakardeşimi katletmislerdir. Hâdisenin şecek veçhile döndermekte devam tachlerimiz de tebemı'arile Hilâlimorkör tahliıiyesi fle diğer tahli • zırlanmıştı. Bize gSsterilen yerlere bu suretle tavzihini rica ederim. etmeleri ikaza edecektir. ahmerin bu yardımına istirak et • siyeler tarafından sevkeJütnek sureJ Vanwin hemgireü: Sadılca oturduk. Etrafımızdaki masalarda mektedir. tile berayi tamir Istanbul'a gitmiftir. Irakta kolera Hastalıgı kalmadı Karışıklıklar Yeni reis de tevkif edildi Makdonald memnunl Döviz ticareti ve ithalâtın takyidi Kaıılı bir Peri masaİL Her vilâyette bir hastane Izmir Kız lisesinde f eci bir cinayet oldu bulunacak Emlâk Bankası Heyeti Umumiyesi M. Venizelos M. Muşanof mülâkatı Inhisarlar Vekâletinde Yeni tayinler Kudüs kongresi ve iran Urla'da sıkıntı Cenupta kaçakçılarla Yapılan iki müsademe Adana 3 Cebelibereket, DörtyoL Islahiye mıntakalan kaçakçılığın en faal merkezleridir. Evvelki gün Hamis suyu kenannda sigara kâğıdı ve ipekli eşya nakleden bir kaçakçı kafilesi ile jandarmamız arasında müsademe olmuş, bir kaçakçı ağır surette yaralanarak öl müstür. Esya yakalanmısur. Kaçan kaçakçılann izleri takip edihnektedir. Urfa 5 Akçekale'de muhafaza memurları fle kacakçılar arasında bir müsademe oldu. tki kaçak? öldü. 800 kilo gaz yakalandı. Berlin 5 (A.A.) Bütün Almanya'da ve bilhassa Saksonya'da Harz, Thuring ve Brunsvrick'te feyezanlar vukua gelmiştir. Chemnitz'de bir çok mahalleler, su altmda kalmışbr. ttfaiye efradı ile askerler bir çok yerlerde imdat tertibatı almak mecburiyetinde kalmışlardır. tser'in suları iki günde iki metre ^"kselnaistir. Vaşington 5 (A.A.) Müme» siller meclisi, dün aksam 120 harp gemisinin insaatına müteallik olan projeyi tetkik etmiştir. Ziraat Vekilinin tetkikatı Mütekaitlerin kazanç vergisi Ağrı şakıleri Aylık abone Maliye Müsteşarı rahatsız iliç vapuru kurtarıidı Aydın hapisanesindeki hâdise Almanya'da feyezanlar 15Qkuruş... Hilâli Ahmerin yardımı 120 yeni harp gemisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog