Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cnmhttrtyet Kânunusani f Muharrtrt: FERNAND GREVAR Sehlr ve memleket haberlerî cSef lü ınniö? ) Siyasîicmal Rus komünist Fırkasında temizlik Mütercimi: YUSUF OSMAN Otomobil Kazalarına karşı Bu zavalhlara yazıktırl tstanbul'daki trikotaj fabrika larından birinde calışan işçi bir kızın bize »önderdiği mektuptan şu acıkh satırlan naklediyoruz: «Fabrikamız sabahleyin sekizde isbası yapar. Gecenm sekizine kadar tam on iki saat cahştrız. Sabahleyin saat onda 10 dak'ka, oğley:n 45 dak:ka. saat on a'ttda gene 10 dakika olmak üzere ancak bir saat beş dak'ka nefes alabili • riz. Eğer sekizden sonraya da is kalmvtsa yüksek bir ses baitrır: Kız işlerini o»r»r de oyle git! Bu emre itaat zaruridir ve tam saat on bire kadar ücrets:z caltmItr. Asıl mes'ele gece karanhğtnda yollarda bir hayastzın taarruzvma a&ramadan eve varabilmektedir. Eğer bu saatlerde, karanhk so • kakiartn korkular yetratan tenha hklartnda koiuşan gâlgelere sokalursaniM bunlartn eoferine g~'den ayaklan yan etplak, henöz cocuk, henuz genç Türh ktzlan oldukla rtnı anrarsım*. Hayat'an, nhhatleri insafstzca istismar edi'en ba gibi zavalh ktmlara ne oeriliyor, biliyor masana*? Haftada ya^mz 3« v&z etli kvrras. tstanbuPda bir Kadtn Birliği oarmıs. Ba birlik ne yaoıyor acaba? Birliğln hanımefend'lerinden hangisi merak etmia te ktzlartmtzm eahsttınldıhlan fabrka'ann kapı stnffan iemri bakmt*, «f»'n«m aeıkh haVerini gene onların diller'rtden dinlemek istemişt Bizleri hiç dâ • şünen yok muf» Bu mektup yürekler vakieı bir istimdat savhasıdır. Matbuatın, münevver tabakanın yerli mallan için gSsterdikleri gayret, yalnız bir kaç fabrikacı hesabına yapıl • mış bir hareket degildir. Yerlİ mallarını himave eden kuvvet bir elini de o fabrikalarda çalışan ameleye, bilhassa böyle gene ve kirasesiz kız ve kadın ameleye uzatmalıdır. Alâkadar makamat fabrikalan teftiş ettirmeli, ameleyi söyletmeü, böyle facialara meydan verilmemel'dir, diyoruz. Radyo ile Telgraf verilecek! 4jltrv'"ietler: Her kumandana 7 10 milyon frank Bütttn Hükumet yeni talimatnamület efradına bahsişler Hi ndistariın iklimini beğenmiyenler Kho ca Kelân tneyi tetkik ediyor Maiyet beylerinden her birine (ümera) gene frank hesabile (710) milyon frank vermiştir. Orduda hizmet eden biitün erkân, zabitan ve efrada rutbeleri nisbetinde naktî birer mükâfat verilmistir. Bu mükâ fattan nfrnHi"' ve »eyisler bile istisıw edilmemistir. Bunlar ister Türk obun, ister Moğol, Afgan, Bülüç, Ac«m veya Arap oisun, hepsi naktı mük&fat almıstır. Şairler, ülema, hatta sefer heyetine iştirak eden tüccar stnıfı bile mükâfatsız bırakılmamıştır. Babür, Kâbü'deki çocuklarma ve •«lesi efradına, altın ve gümüs sikke halmde, değerli kumaş, tas ve köle olarmk milyonlar gönderdi. Eski destlara, Samarkand, Khorasan, Kişgar ve Irak'taki takva sahibi şeyhlere, Mekke ve Medine muhafızlanna hedsyeler gönderildi. Hatta Kâbil hiikümdarhgi hududu dahilinde yafiyan kadın, erkek, ihtiyar veya genç. hür veya köle bütün nüfusun her birine birer gümüş sikke da&ildı. Mu • zaffernet nes'esi naktî mükâfatlann verdiği sevinçle bir kat daha Darladı. Tasavvur tatbik edilirse ücretler ucuzlıyacak 6 9 tesiri altında, bicare cengâverler, işGanimetîerin tevzii: tihalarmı ve uykularını kaybediyor ve inkisara uğradıkları bu cehen nemden bir dakika evvel çıkıp git meği yüksek sesle istiyorlardı. Beyler Hindistan'da kalmak istenuyor: Kâbil'den hareket esnastnda, kendilerine beylik payesi yeni verilen kumandanlar, sabrü tahammül gö»tererek, nail oldukları bu lutfa sü kun ve tevekküllerile istüjkak kes bettiklerini isbat etmek kaygusunda bile değillerdi. Eski bevler ise, husunetlî bir sekiaet gösterivorlardı. Hele: Bütün bayatmda Bpbür'ü hiç yorulmadan takip etmiş, Babür'ün çocukluğunda onunla oynamış, gençliğind<e seciye ve salnivetîpin înk'«af ve tekemmti'ilne nezaret etmis, Ba büVün vanmda fasılanz harbetmiş ve gerek harpte, gerek müzakere • îerde ona akılâne eksperlik ve reh • berlik etmis ve altı kardesi de, harpte at üstüide d""ü*'ürkpn olmü«s olan me«hur Khoea Kel&n, bu memlekette kalmamak icin herkesten ziyade inat göıt»rivordu. En sadik arkadaslarının bu vazî • yeti, Babür'ün kalbini incitiyordu. Çiinkü o, «evvelbeevvel sileh arkadaşlarile an'asmaksızın hic bir za man, bic bir harekete tesebbüs et • miı degildL» Btitün işlerde onların da reyi behemehal inzimam ederdi. Filvaki, Babür, kendilerince mechul bir memlekette harbetmekten çeki • nen maiyvet beylerint Hint ceferinin icrasına kandrmak için bir kac sene uğraTnıştı. Fakat neticede beylerin hepsi bu seferîn yapılmasına muvafakat etmis!erdi. Sefer, ancak onlarm muvafakatinden sonra basiamıştı. Bu hoşnutsurluk üzerine, Babür mü«avere etmek icin bir meclis aktine beyleri davet etti. Bu mecliste beylere: «Krallıgın ve kumandanlığm an • cak arazi ve tebaa ile kaim ve daim nTjttin<»r*&im ve binaenalevh «»•»"< ve tebaası olmıyan krallığm kuru bîr sözden ve ham bir havalden baska bir sev olmadıŞını ve Kftbil, Kandaha.', Kunduz gîbi verlerin na^kör topraklar oldugunu. hatta kendi idarelerini bile temine kâfi gelmediğini izah etti. Bu kadar kahramanca yiftitliklerle, ezici yorarun'uklarla, 8lüm tehlikelerile kazanılan bu de ğerli semereyi bırakmak ve gidip memlekette sefalet mabkum olmak pek manasız bir sey olacağını ilâve etti.> Beylerin çoğu bu mütalealarm dogTu!u|unu lasdik ederek Hindis tan'da kaimaŞa razı oldular. Yalnız Khoca Kelân buna bir türlü nza göstermedi. Babür ona izin verdi. Ayni zamanda kendisini Ghazna valilirine tavin etti. Bir de Kâbil'de kalmıs olan hükümdar ailesi nezdinde ona hu susî bir vazife teffiz etti. Hoca Ka bil'de harem dairesindeki prenses lere, hanımlara Babür'ün hediyelerini vermefe ve bu meyanda her bi rine, maglup sultanm rekkaselerin den birer tane teslim etmeŞe memur edilraişti. Hoca vola çıkarken kapı • sına su mealde bir beyit yazdı: Mabadi var Beledive reis muavini Hâıni* Beyin Ankara'dakt ikameti bir kaç gün daha sürerektir. Otomobil kazalarına mâni olmak üzere Beledivece yeni bir ta'imat name projesi hazır'anmıstır. Hâmit Bey bu hususta Dahilive Vekâletile temas *»tm»>ktedir. Yeni talim»tn»roe çok siddetli ahkâmı ihtiva edecsk, kazaya sebebiyet veren soförlerm ehlivetnameleri almacak, kendileri Aklive hastanelerîne sevkolnnarak müsahede altına ahnacaklardır. Talimatnamenin bir an evvel tan • zim ve mevkü mer'ivete knnması için çalışılmnktadır. Yeni talim«t • name mucibince ilk tahsillerini tamamlamamış soförlerin sofürlük yapmalarına müsaade edilmiy#e#ktir. Sarcsun tfltCncöler nîn mOh m bir teşebbusö Samsun ve havalisindeki tütün ta * cirleri bankalardan aldıklan parayı zBrraa dajhtttk'an ha'de zUrra bun'an ©« "• deyememiştir. Tacirltr borçlannı bütün mG'külâta raŞmen bankaiara tesviye etmek mecburîyetînde bulunduklan icin fena bir vazivet fle karsılauntslardır. Bu çok mühim mes'ele karsısmda Samsun ve Rafra tüccan bir ictinta aktine lüzum görmüşîer, zürradan olan alacaklannm sermaye addolunm»sını ve Ziraat Bankasından da bir mtktar vardım ediimesi seklmde kooperatifimsi bir şirket aktini dü'ünmüslerdir. Yalnız kim mükâfat almadı bilir n?sinİ7? Kendisine, Abdullah Ka lender namını veren: Şehinşah Ba • bür!.. Babür, bütün bu sehavet ve uluv\ Ü •enap içinde, yalnız kendisini unutmus, valnız kendisine velev kürük bf» hisse olsun ayırmak istememUtt. Mnsafferiyetten sonra müskülât baş gosterdi. Maktui Sultan tbra him'in çoğu Afgan olan tâbilert telâş« düserek birlestiler. Garpte Duhülpür, Sambhrl, Raberî, F.Mvah B'ana, Mahwan bevleri, Ağra'dan bir kaç fersah meaefede bulunan bütün bu Afgan'Iılar Delhi tahtına, guva maktiıl Sultan Ibrahîm'in kardesi imiş gibi uydurma bir talip cıkardılar. Sarkta da bu asi Afgan'lıların sul taaı 5lmüs olduğundan tahtına oğ luan gecirdiler. Afc.li. m i mIW».«int ıı , bal ve hareketleri hakkında çıkan • lan rlvayetlerden korkarak mahallî beyleri takip edivordu. Ha'k köy . lerden kaçarak vağmngerlik ediyordu. Yollarda gidip gelme hnknnfttzlaşıvor, insanlara yiveeek ve bay • vanlara ot bulunamıyordu. Di*er ci« hetten yeni fatihler de memlekrtin iklimine, havasma a!i«amıvarak in • ki«ara ufruvorlardı. Babür divor ki: «Bu memlekette hosa gidecek manzaraiar mefkuttur. Her taraf keiâl verici bir veknesaklık, düzlük arzedivor. Nehirlerden maada, akar su yoktur. Nehirler arasındaki sahalorda ise yalnız, adi bir takım dikenli çalılar vardır ki, bunlar da asi köyler« meiee elmaktan başka bir şeye yaramaz.» Babür'iin, memleketi beğenraiven bu mütalealannda ifrat vardır. Cünkü bu memlekete en fena mevsimde gelinmiş ve en fena bir senenin şiddetli havasile karsılanmıs bulunu • luyordu. Yakıcı sıcaklık otları köklerine kadar kurutuvor, toz ve du • mandan mürekkeo hoğucu bir kefen altında kalmts corak aran'de yarikIar husuie getirivordu. Mütemadi yen esen v»Wıci f«imon) v*»Mer'nin Babür'ün ulvi iştiğnası: Khoea Kelân ve Babür: BBvük zaferden sonra mütkiilât: Mersin limanında îaal'yet Mersin Ihnanına giden Adana vapura 800 ton kadar yerli çimento bosalbmttır. Halbuki simdiye kadar Mersin'e gelen cimentolar ecnebi malı idi. Çimento bosaltan vrç»ur mhisar idaresine ait O'UD Mersin'de bulunan kura üzüm'eri yüklemiştir. tinhisar idaresi bu sene Mersin, Antep, Maras, Nifdc ve saireden simdiye kadar 45 • 50 mPyon kiioya yakm kutu iîıflm ttiubayaa •tmîytîr. Doğru değil mi? Veremle mücadele Üç cemiyetin tevhidi için nizamname yapılıyor Türkiye'de mevcut Veremle mQcad^le cemivetleri hakkında yeni bir nizamTjame tanzim ed"m»l't(»dir. Nîzamnamenin tanzimine S'hhive Vekâleti tarafından doktor Tevfik Salim Pa«a memur edUmiştir. Tevf;k Sal'm Pa^a dür kendisile görüşen bir muharririmize bu hususta demiştir kit « Hali bazirda üç tane Veremle mücndele cemiyeti Vardn. Bun'ardan biri Istanbul'da, difteri tzmtr'de, dçüncüsü de Samsun'dadır. Yapılan nizamnamenin gaye*i bu üç cemiyetin birieştirilmesi ve müştereken calisılmasıdır. Bu suretle Ankara'da br merkezi umumî t?*ekkül edecek ve «Türkiye Verera M İ MT Mücadele Cemiveti> namını alacaktır. Nizamname henüz bitmemi*Hr.» BunJar kısmen tstanbul'a sevkedfl • mektedir. lnhîsar idaresi bu suretle mmtakada terakki etmeğe çok müsa:t olan bağcı» lıgrn inkişafına hizmet ediyor demektir. Polonya hükumeti yaş ve kuru meyva ithalâtmı bir inhisar şirketine vermiştir. Bu şirket Danzig yanındaki Gidenyor limanında yeni tesisat yaptırmıstır. Burada toplanacak mallar, hem Polonya'ya, hem de simal memleketlerine sevkeeHIecektir. Poîonya'nın meyva ithalâtı ihracatçılarımız ve Fransa'nm yeni karariarı Fransa hükumeti bazı ithalât eşyasını yeniden kontenjana tâbi tut • muştur. Bunlar, kuru, yaş meyvalar ve balık konservelerile bilumum re çeller ve kümes hayvanatıdır. Yıl • basından evvelki haftalara kadar îstanbul'dan Paris'e soğuk sandıklar içinde kesilmiş kaz, ördek, hindi ve tavuk gönderilmekte ve bu iş büyük bir kâr bırakmakta idi. Yılbaşı münasebetile kesilmiş tavuk gönderen bazı tüccarların mallan Marsilya'da kalmıstır. Bu hususta alâkadar makamat ahiren bu islerle meşgul olan ticaret • hanelerîmize bazı tavsiyelerde bu • Iunmuslardır. Bu cümleden olarak, Fransa'ya kesUmis hayvan gönderildiği takdirde bunun her ayın niha yetine tesadüf ettirilmesi, kontenjan vaziyetinin günü gününe ya Fransız Ticaret Odasından ve yahut ta ihracat ofisinden öğrenilmesi bildiriimiştir. Mersehze iplikier tahdide tâbi değil Beynelmilel buyük mes'eleler bötün cihanın atisi üe sıkı alâkadar ©1duğundan bunlarm yanında dahilî mea'eleler ve bareketler gölgede kuh makta ve narari dikkati lâyıkile celbetmemektedir. Mesela Almanya'da fasistlik ve komünistlik dev adımlaPosta Telsraf ve Telefon Umum Murile ilerlemekte ve bunlara karşı gadfirlfi^ö (radyo) vasıtasîie te'graf muyet geç kaimakla beraber orta ve mu* habcah vapm»k icîn tetkütat icra et • tedil fırkalar birlesmek zarurerini tinnektedir. Ba t»tlrkat müsbet net'ce hissetmektedirler. Bu dahilî hareket' verdm takd'rde İstanbul radvosundntd lerin Aimanyn'nm yakm bir istik • verici kuvvetler ztvade'eftireeek, radyo balde simdikinden büsbütün baska mem'ektin her tarafma tel • bir şekil almasına bais olacağı bek • ?e bas1»nacaknr. lenivor. Diğer taraftan Rusya'da komünist Radvo ile m«"'"iberı>t yao^«cak vilâfırkasmda yeniden bir tefrika hareyetler miHnHrlit kntTm'ora taksim olunac«kHr. H T kısım icîn b«" nv^kez va keti zuhur ettifti Moskova'dan gelea haberlerden anlaşılıyor. Rus komü • pılacak ve bu merkezier kendi arala nist fırkasi Sovvet devlet teşkilâtmın < i rntria mnl»^** »» van«ıe»'V'»»'d»r. Bn merüssülesası demektir. Bu fırkava ^rıı kez*er simdnîk tstpnbo?. Edirne, tTmîr, olaeak en ufak bir sarsmtı Sovyet Ankara, Adana. ^nras. Enrarum. Trabdevloti rauazzaraasını temelinden sar* sen. Samsnn sebMennd« o'acaktır. sar. BurUn Rusva'da yüz altmm milyon nüfus vardır. Fakat Rus ko • Bu şeh'f'erde yapil'»c?k tesi^t mmsmünist fırkası azaları iki milyona bil« raflarmnt bu bitîarf'^ki te'ırraf m"H«bali« olmıvor. berab do'avnî^e yaoilnn misraflardan Halbuki komtinistlerin idaresi ve df*"» »z oMt'ftu »n'««ı'm»kt8dir. nezareti altında bulunması zarurî ol Bu te*<«at ya»' '*tktan sonra t^vraf lan askerî, idarî. sınaî ve ziraî mes'ul Bcret'»rtnde tenzüât icrası dahi kabîl makamların miktarı bundan An sene ol»eiktır. evveline nisbetle bir kac misii art • R»dro vasıtatfe venılacek mnf>»berat mısttr. Yüz y'rmi milyonluk bir kütle h&r ororr«m tıın«hn o'unaeakbr. teskil eden çiftcinin büyük kıtmı sahsf tasarruf hakkmdan vaz geç • miş ve müsterek ziraat teşkilâtına dahil olmuKtur. Yüz b'"V«e ba'«ğ o'<*u bu teskilâtın yani fKolhos) Urm basında en mutcmet komünistlerin buBnvOkdere'deki Vilayet meyva fi • lunması lâzımdır. danbfmra tesis ameüveti iler'emekte • Moskova'daki komünist f'rkası dir. ttalya'dan eelbedilen mGtehassısra merkez komitesi nesreyiediği bir enezareti alhnda çaTışi'maktadır. mirnamede vılbasından itibaren bir Bu fidanlık için m>ktari k»P merva ay zarfmda itomUnut fırkası azaları fidanı almmişbr. B : r kisım fida^ıklar arasında siddetli bir temİTİik yao'luzak viiâyetlerhntzden masını emretmîştir. Temizlik bi! • hassa komünist fırkasınm nü^'zlıi liderleri ara«mda yapılacaktır. B'»nVHâyet ile Defterdarlık bînalan ara lar Trocki Yoldasın kom'înist firkası içine ithal 'tmi< olduğu itizal ile itsmda tesis edileeek çiçek serg : « yeri ham edilmektedir. nin ihıan ietn çalıyı'mağa baslanmıs TemizIen^rekleHn arasında Brest br. Zirsat Odan top'anarak sergi için Litovski muahedesini müzaker» eden bîr talhn»tname haztrlamısbr. Hariciye Komiserli$i Merkezt Av AcıVeak çiçek senr«inden sonra ayni rupa şubesi müdürü Radek, dinsi'lik yerde bir de tavukcu'uk ve ldhnes hayhareketinin reiri ve «Allah'sız» mâ • van«tı sersrisi kusat olunac^ktir. nasını ifade eden Bir^n'n'k rar^esinin Basmnharriri ve Komünîst Fırkası kontrol komisyonu reisi YorosBadema Avruoa'ya gönderilecek lavski, Komünist akademtveleri orotaiebenin askerlik vaziyetlerinin şufesörleri bulunuyor. Trud vani fSâv) belere sorulması, ilisiklerî olmadıgı Bolxevik srazetesi fırka siyaseti ve anlasıldıktan sonra gitmelerine mü Stalin Yoldasın aleyhine fesat tertip saade itası tstanbul Vil&yetine bildiedî'diğini yazıyor. rümi^tir. Bazı înıriliz gazeteleri bu harekete bakarak Stalin Yoldasın rejimlnin günleri sayılı olduğunu idd'a ed'vorMaliye Vekâleti, malmüdürlüklelar. Bu doğru degildir. Müteveffa rmden kırk kuru^a kadar maaş alan Lenin'den sonra komünist fırkası"''^ eytam ve eramil ile mütekaidinin bir siddetli bir inzıbat ile vahdeti muhalistesini istemiştL Kazalar bu cetfaza edegelen Stalin Yoldaş simdiye velleri göndermişlerdir. kadar fırkada vakit vakit esaslı te Bunlardan Eminönü kazasımn gön mizlik yapmış olduğu gibi bu defakl temizliği dahi az zamanda ikmal ederdiği eetvel ayni zamanda bor decektir. Çünkü mumaileyhin Sovjet drosu da tasd'k edilerek gönde rejiminin devam ve bekası için fırrilm.iş olduğundan dünden itibaren kadaki vahdetin muhafazası şart olon seneliklerin tevziine başlanılmışduğuna kat'î kanaati vardır. Mumatır. ileyh bir taraftan dahilî vaziyeti tak> Diğer listeler geldikçe tevziata de viyeye çalışirken dîğer taraftan Sovvam olunacaktır. yet'lerin Avrupa'daki umum komşu» lan ile ademi tecavüz misaklan ak • tederek haricî vaziyeti takviyeye çalışıyor. MUHARREM FEYZİ BOyOkdere'deki fidanlık Çiçek sergisi hazırlıkları Avrupa'ya gidecek ta'ebe On seneilkler verilivor Adana'nın bayramı ıBirinct Sahifeden mabatt) Fotoğrafçılar Fotoğrafçılığın Türk'Ierı hasrını istiyorlar Bir müddettenberi Ankara'da bulunan tran sefiri Sadık Han, dunkfi trenle şehrimize gelmiştir. tran se • firi bir iki hafta sonra tekrar An • kara'va gidecektir. iran sefiri şehrimizde tktisat Vek&Ietince yaptırılan tetkikat neticesinde meraleketimizde (merserise) iplik yapmak için yerli pamuklardan başka Mısır ve tspanya pamuğuna da ihtiyaç görüldüğü anlaşılmış ve şimdilik (merserize) ipliklerin tahdide tâbi tutulmamasma karar verilmistir. Garbî Trakyaiılar Makedonya'da mah olanlara da tevziat yapılacak Muhtelit Mübadele Komîsyona umumî heyeti dün reis M. Ander son'un riyasetinde toplanmıştır. tçtimada hükumeti tarafından Pero sefaretine tayin edilen bitaraf azalardan M. Rivas sSz aimış, komisyondaki faaliyeti müddetince kendisine gösterilen yardımdan dolayı bütün komisvon aza, memur ve şef lerin e tesekkür etmistir. M. Rivas'a reis Anderson uzun bir nutukla ee • vap vererek komisyondaki kıymetli mesaismi anlatmıs, yenî var'f<»«i''de de muvaffakiyetler temenni etmişthr. Bundan sonra bürolar tarafından hazırlanmış olan faaliyet raporlan tetkik edilmiş ve bazı kararlar ve • rilmistir Bu kararlardan biri şudur: Garbî Trakya etabl'lerine muhassas olan (150) bin lira'ık meblâğdan Garbî Trakya'nın içinde mallan bulunan kimselere tevziat yanılmasi kararlastırılmıstı. Hatta bu karann ne» ticesi olarak bir takım kimselere avanslar da verilmişti. DünkS icti mada tevziatın Garbî Trakva'lılardan Makednca'da malı bulunan lara da teşmili karar altına alın • mıstır. tçtimada bundan başka, adî mat • lubatın Ankara mukavelenamesile tasfiyeye tâbi tutuimadığma karar verilmiş ve ikî tâ'i komîsyop''^n on memuti'n açığa çıkarılması da kabu! edilmistir. funu hazıruna izah etmişlerdir. Bundan sonr«ı Erenköy K « lis*ti talebesindeli Naime Hanım Adana'ya ait bir şilr okumuştur. Bunu Htıkuk Fakültesi ikinci «inıf talob«sind*n Taha Ay Beyin ifffal kuvvctlerinin Adana'ya na»»1 girdiklcrini ve büâhare nasıl defedildiklerini çok canlı bir şe • kilde anlatnn hitabesi ukip eyltmistir. Bundan tonr* bir çok Adana'h gençler ayni mevsu üzerinde söz s^yltmişler, morasime saat beşte nihayct verilmistir. Toros Gençler Birliği davetli • l«re birer Adana portakalı ikram efanis, bir hatıra ol.nak tizere a pamuk koz«ları da"itnv»tır. 40 kurustur. | y kacak »tlerle nUca karar verdi^1 tarîbten bu > t€fl« kadar 51 kaeakeı, 21 kaçaV koyun, 1 domuz. 4 keçi. 2 dana. 132 kilo koyun, 146 kilo sığır. 12.S kilo manda eti yakalanmı^tı»* Kar^k'i lann ekserisini asçılarla kasaplar tefkfl etmektedirler. Hamalların şikâyeti tetkik ediliyor 6ençler Birliği dava açacak Bazı cemiyet ve mekteplerin Cumhurîyet Gençler Birliği temaşa şu • besi repertovarına ait eserleri müsaade almadan oynadıklarını gören birlik bunlar hakkında dava ikamesine karar vermiştir. Ressamlar toplandılar tstanbuf fotoljrafçaannm mümetsütirt merkeeinde Şehrimizdeki fotoğrafçılar ecne • bileri<ı m«mleketimİ7d« yapacaklan isler |çin hazırlanan kanun lâvihasına fotieraf'ıfıÇm da itbal edi'mesi iein Mlllet MAcIi«ine bir mazbata gonderm'^lerdir. tstinbul fotoŞraf filannın fie TTmmessil? bu mazbatanın Wr sur»»tîni de tem«»nni mabîvet'^de olmak üzere diin Fırka merkezine tevdi etmişlerdir. Güzel San'atlar Birliği resim şu besi mensuplan dün Alay köşkünde toplanarak yeni heyeti idareyi intihaD etmişlerdir. Ressam Sevket Beyin riyasetinde yapılan ictimada heveti idareye Sevket. Sami, Hikmet, Vecih, Namık, Çallı Ibrahim ve Fehiman Beyler se Dün Fırka merkeeine çağt ruan hamalbaaüarmdan bir ffrup lstanbul'un bütün «iskelelerine mensup yüz kadar hamalbaçı dün Halk Fırl»a»ı Vilâyet Merkezine davet edilmisler, Vilâyet Idare Heyetinin iştirakile bir içtima aktolunmuştur. Bu ictimada hamallara ait Devlet Demıtyolları için bir müte işler görüşülmüştiir. Bazı iskelelerin kazancı fazla, baz'lannm nok < hassıs int'habı Bren sefirimize varılsandır. ikinci sınıf iskelelere mensup o'anlar daima fazla kazancı olan mıstır. H>?kfime< sefirimizin büdi iskelelerde çahşmak istemektedirler. Bu kabil şikâyetlerin önünü alareceği isimler arasından birini seçecak tedbirler ittihaz edilecektir. cektir. Bir dem'rvo! mutehassısı getirtiliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog