Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZİNCİ SENE No. Sahip ve Başmuharriri NADİ İOAREHANESİ: karçıtuıfe daireı ÇARŞAMBA 6 KANUNUSANi 1932 ABONE ŞERAITI JMÜDDET: İTÜRKIYE İÇİN | HARİÇ içiN ; l Seneliği : 1400 Kr. | 2700 Kr. : : 6 Aylığı | 750 Kr. s' 1450 Kr. r : 3 Aylığı • 400 Kr. • 800 Kr. : i l Ayhğ,j 150 Kr. i : jfcTelgraf: İstanbul Cumhuriyet I, . . P o ş t a kutusu; ^ » 2 4 6 ^ Telefon: Başmuharrir 22360 Tahrlr mudOrO j : 23236; 20473 Idare müdürU 22365. Matbaa Bfüshası her yerde Turızım ışı Millî bir is olacaktır •aımnıııuııııııııınıımımııııiııııııuınniHiHMiıııııııımiuıııııııııııınııımııınmnıııııınınıımııtrıııtııııııııtııııiHiınıııııı ıınıııııınıımıııııııııınnmınniHiıiMiuınıımıuıııııııııııınııııııııınmnııımnınıııııııırıııııııtııınııtnn.m,..,.. Fırka Grupunda KUçük Esnafın Vaziyeti Görüsüldü Tevfik Rüştü Bey Mühim beyanat verdî Dün ııııııııııııııııını = 5 Kuruştur m ~ n • • • ""•« '»<»'• ™ "" Arhk kelimeyi aynen kabul ede ceğiz zannediyoruz. Biz turizmî ve turîsti seyahat ve seyyah filân diye îfade edip duruyoruz araa hakikatte o başka şey ve ba başka şeydir. Belki her turist az çok bir seyyahtır, fakat her seyyah bir turist değildir. Turist maddî bir întifa kastile değil, keyfi ve zevki icîn seyahat yapan adana demektir. Bu seyahat uzun veya kısa olabilir. Bulunduğu sehrin civanndan tutun da kendi memieketinin muhte • lif istikametlerde her tarafına ve vatan hududu dışlarına kadar, yaya yiirüvüşten tutun da bisikletli, ath, arabalı, otomobilli, otobüslü, sandalh, gemili, vapurlu, hatta tayyareli seyahate kadar. Turizmin esasi ve maksadı maddî ve manevî bir spordur. Yapana hayat veren bir spor ve yapılan yerlere hayat veren bir spor. Dunkii makalemizde bu asnn buyük bir san'atı haline geien turizmin bîr memlekete ne fayda getirebile eeğme dair bir f ikir verebilmek için Fransa'va ait bir kaç misal zikret • mistik. Orada eördüğümüzü hulâsaten burada dahi göz onünde bulun • duralım: 1 : 1930 senesinde Fransa'ya 2 buçuk roilvon yabancı turist gelmiş ve asgarî bir hesap ile ınemlekete 10 milvar Fransız frangı bırakmıstır. 1929 senesinde yabancı turist mik • tarı daha f»7İa idi ve bunların Fransa'ya bıraktıkları para 15 milyar franktı. 2 : Dikkatli bir hesap Fransa'nin su ve iklim şehirlerindeki tesisatı 13,5 milyar frank kıymetinde gös termistir. Bunların senevi verim miktan ise 5 milyar franktır. Birinci numaradaki 1015 milyar frangı biz 1 milyar Türk lîrası lıesap ettik, ikincisi de takriben 500 milyon Türk îirasma nroadildlr. Bunlar turizim san'atmın Avrupa'da almış olduğu çok genis cereyan hakkında sövle böyle bir fikir ver mek için if ade olunmus rakamlardır. Yoksa meselâ Fransa'da turizim yalnız yabancılann Fransa'ya gelmeîerile ifade olunan bir iş değildir. Bizzat Fransız'lar da kendi memleket lerinin içinde ve dısında turistlik yapıyorlar, ve bu yoldaki hareketlerile ezcümle kendi zevklerine hizmet etmiş olduktan baska memleketlerinin hayatına da büyük bir f aaliyet ka tıyorlar. Bu umumî hareket ve faaliyetin Fransa'ya temin ettiği fay dalar o kadar çoktur ki onlart her hangi bir istatistiğin çerçeveleri içme alabilmek cidden müskül görünüyor. Gerek hariçten gelsin, gerek dahilin hareketlerile vücut bulmakta olsun bu kadar büyük ve karışık bir faaliyeti kim tanzim ediyor, diyeceksiniz. Otuz kırk senedir turizim cereyanlarına mütezayit bir hevesle kapılan binnefis halk tesekkülleri. Bu faaliyet sahasında hükumetin de hiç mevkii yok değil ama bu mevki diğer halk teşekküllerinin gayret ve him metleri yanında cidden lâşey kabi Imden bir alâka sayılabilir. Asıl alâkayı gösteren bu turizim işinin memleket dahilinde ve imkânı bulunabilen her sahada büyük bir inkişaf kazanmasına azamî ehemmiyet veren halk teşekkülleridir. Bunlar esasen turizmin kıymetini şahsî bir zevk olarak takdir etmiş insanlardır. Fransa'da bugün turizim ile uğ raşan millî teşekküllerin miktarı 700 ü geçmiştir. Bunların mühimlerinden biri olan Fransa Turing Kulübünün 1891 de yalmz 541 azadan ibaret olan mevcudu bugün muntazam aidat veren 230,000 kişiye varmıstır. Bir reis, iki reis vekili ve 27 kisiltk bir idare meclisi vardır, ve bunların vazifeleri mümasil teşekkül lerin kâffesinde olduğu veçhile ta mamen fahridir. Atina'da Ikinci maç "l"IIHIlm ** ' 'wmııiHiııımronıın>TOHiımHMiııiMwııiMiMiımııtı ^ ^ ^^ ^ ^™ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^™ ıımıınııiHiıııııııııııuuıımiHiınııımıı .mımmımı NiHimiHirı IMIKII î Gelecek perşembeye! Güzellik Kraliçesi intihap edilecek Müsabaka kayıt müddeti önümüzdeki pazar gü nü hitama erecektir; Güzeller, istical ediniz! Güzellik müsabakamız, kânunusaninin on dördüncü perşembe günü idarehanemizde yalnız Jüri heyetinin huzarunda ve kasusi bir surette icra edilecektir. Müsabakaya iştirak eden güzeller, balo kıyafetile geleceklerdir. Müsabaka saatini, ayrıca ilân edeceğiz. Müsabaka kayıt müddeti önümüzdehi pazar günü aksatnı (10 kânanusani) hitama erecek, o tarihten sonra müsabakaya girmek utiyenler kabul edilmiyecektir. Müsabakaya girmek için 182S yaşında, Türk tebaası, evlenmemiş ve namuslu olmaktan başka " ^^m ^r~ ^^^^r^ ^^^^ ^^^r~ ~^^^r ^r ^v^ şehrimize gelen Hariciye Vekili Bugünkii maç neticesi sabırsızlıkla bekleniyor cumartesiye kadar şehrimizde kalacak Kim hazanacak? şart yoktur. Müsabakaya yazılmak için 10 kânunusani akşamına kadar bir mektupla müsabaka memurluğumuza müracaat edip kaydolunmak kâfidir. Müsabakayı kazanacak genç kız bütün masarifi tarafımız • dan tesviye edilerek Paris ve Nis'e gönderilecektir. Güzel ler, ayağıntza kadar gelmis olan bu ftrsatı tepmiyiniz. Kazanamazsam mahçup olurum, diye de düşünmiyiniz. Çünkü müsabakada kazanan üç güzelden başka hiç bir genç kızın, muvafakati olmadan, ismi ve res mi nesredilmiyecektir. ^^^r ^^^r ^^^^~^^^*r^^^^~^^^r^^^r^ Tahran ve Bağdat Seyahatinîn hedefleri Galatasaray • Fener muhteliti bugün Atina'da, Atina muhteliti ile i kinci müsabakayı yapacaktır. Birinci müsabakada muhteltimizin ağır bir mağlubiyete uğraması, bugünkü karşılaşmaya daha büyük bir ehemmi • Tahran'a gidecek olan Hariciye yet ve kıymet vermiştir. tlk müsa VekUimiz Tevfik Rüştü Bey, dünkü baka hakkında Atina'dan verilen taftrenle Ankara'dan şehrimize gel silât arasında maçlubiyetin sebep miştir. rlei meyanmda yol yorgunluğuna inHariciye Vekilimiz, Haydarpaşa'zimam eden sahaya yabancılık ta da Vali Muhittin, Vali muavini Fazlı Tevfik Rüştü Beyin dün alâığımız bir resmi bir sebep olarak gösterilmekte ve ve Haydarpaşa garında istikbalme aıt Beylerle şehrimizdeki sefaretler menfutbolcularımızın çok sinirli, tutuk bir intîba subini tarafından karşılanmış ve bir oldukları bildirilmekte idi. polis roüfrezesi tarafından selâm Beyler de hazır bulunmuşlardır. Şimdi öyle ümit ediyoruz ki fut lanmıştır. . Hariciye Vekîli dün saat beşte M bJcuîanmizdakî yol yorgtmlugu zail Tevfik Rüştü Bey, «Yeni Sayyat» sır sefirini, altı buçukta sabık Mısır olmuş, sahaya da nisbeten alışılmış, motörüe tstanbul'a geçmiş ve doğru Hidivi Abbas Hilmi Pasa Hz. ni ka( Mabadi 5 inci sahıfede ) Tokatlıyan oteline giderek bir müdbul etmiştir. det istirahat etmiş, ve öğleyin bu Dün geceki ziyafet günlerde memleketine gidecek olan Japon sefiri M. Vchida şerefine bir Dün gece de Japon sefiri M. Vchiziyafet vermiştir. Bu ziyafette Vali da Ayaspaşa'daki ikametgâhında HaMuhittin ve Tahran sefirimiz Hüsrev (.Mabadi 5incı saifede) Pendik'te et 40 kuruşa! Pendik kasapları etlerinin hastalıklı olamıyacağını iddia ediyorlar Adana'mn bayramı Şehrimizdeki Adana'lılar dün kurtuluş gününü tes'it ettiler Fırka Grupunda Vasıf B. in takriri konuşuldu Vali ve Be lediye Reisi Muhittin Bey ta rafından şehir harici y«rler de kesilen et lerin hastalıklı olduğu hakkında söylenen sözlere evvelâ Mecidiye köyü kasaplan ithaz ettiler. Bunu di ğer yerlerdeki kasaplann ce • Ankara S vapları takip etti. ( Telefon Pendik ka • la ) Fırka sapları da satGrupu saat 3 tıkları etlerin te Cemil Bey hastalıklı olmaPendtK'te adamukıllı dığı iddiasın (Tekirdağ) ın dadırlar. Diyorlar ki: riyaseti altın • « Pendik'te kesilen ve satılan da toplaft etler f ennî surette muayene edilmekdı. Anlaşıldı tedir. Bu muayene şimdiye kadar kağına göre içtiza baytarı Nazım Bey tarafından vemada küçük kâleten yapılırdı. Şimdi baytar kaymakam mütekaidi Ibrahim Bey taraesnafın hima yesi hakkında Vasıf B. (lzmin fından icra olunmaktadır. Muayene bir dikkat Vasıf B. tarafından verilen tak son derecebir hayvan ve itîna ile yapılmakta, üzerinde te rir müzakere edilmiştir. Iktisat reddüt hâsıl olunca Pendik BakteriVekili Mustafa Şeref Bey izahat yolojihanesine gönderîlerek muayevermiş, bundan sonra ecnebilerin nesi yaptırılmaktadır. Etin Pendik'te ucuza satılması memleketimizde hangi san'atları Küçük esnaf işliyen kasap dükkânlanndan biri dükkân kiralarının ve bilhassa mezbaha resminin ucuzluğundandır. Kuzulardan hayvan başına 20, koyun ve keçilerden 45, danalardan 60, sığır ve mandalardan 120 kuruş re sim alınmaktadır.» Verilen malumata göre son gün lerde Pendik'te yeniden bir kaç kasap dükkânı daha açılmış, kasaplann adedi bu suretle 11 olmuştur. Maahaza bunlar da ihtiyaca kifayet et memektedir. Pendik'te etin okkası (.Lutfen sahıfeyt çetnrtnte) Halkevi'nde dünkü topîanttdan bir intîba Şehrimizde bulunan Adana ve havalisi gençleri Adana'nın kurtuluş gününü dün Halkevinde samimî tezahüratla tes'it etmişler dir. Saat 2,30 da başlanan mera simde evvelâ bahriye orkestrası tarafından İstiklâl marşı çalın mış, müteakıben şehrimizde müesses Toros Gençler Birliği azasından ve Tıp Fakültesi talebesin den Suavi Mümtaz, Süavi Hâkim Beyler Adana'nın nasıl kurtuldu( Mâbadi 2 inci sahıfede ) yapabileceklerine dair olan kanan lâyihasının tetkiki strasında ba takririn de nazari dikkate alın • ması kararlaştırdmtşhr. Abbas Hilmi Ps. Sabık Hidiv dün tekrar şehrimize geldi Geçenlerde sarkî Erden'e giden sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi Pş. Hz., dünkü Toros ekspresile şehrimize avdet buyurmuşlar ve Haydarpaşa'da dostlan tarafından istikbal edilmislerdir. Abbas Hilmi Pş. Hz. dün, saat altı buçukta Tokatlıyan oteline giderek Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü Beyi zi yaret etmişler ve kendilerile bir saat kadar komısmuslardır. Sabık Hidiv Hz., şehrimizde bîr iki gün istirahat ettikten sonra Avrupa'ya gidecekler ve kışı Nis'te istirahatle gecireceklerdir. MiıuıııtiTfiiHiıifiıııınıiHnıitııııııııırıtiııııııınuıımınıınııiHiııııııııııııııııı ıtıııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııuıiHrııııııiııııııııııııııtııııııııtıınıı mitesi, ilâ. ilâ. Sayılmakla bitmiyen bu işler yalnız Fransa Turing Kulübünün mes'eleyi ne kadar geniş bir kadroda tuttuğunu ve zaten işin ne kadar büyük ve şümullü bulundu ğunu göstermeğe kâfidir. Fransa Fransa Turing Kulübü muhtelif Turing Kulübünün şimdiki halde 250 şubelerdeki işlerini ihtisas dairesinkişilik sabit bir memurlar kadrosu de ileri götürmek için bir çok komiteler ve komisyonlar teşkil etmiştir: vardır. Yaya seyahat, bisikletle seyahat, oHulâsa bir memlekette turizim tetomobille seyahat, dağ seyahati, neessüs edebilmek için her şeyden evhir seyahati, kamp hayatı, hava seya vel o memleket halkının bu işle alâhati, müstemlekelere seyahat, teknik kadar olması, onu sevmesi ve kendi yollar komitesi, yollarda seyrü sef er hesabına onu tatbik etmeğe başla servisi, rehberler ve sayfiyeler isi, ması lâzım geliyor. Bir kere memleotelcilik işleri komitesi, seyahatte ket halkı dağile, taşile, denizleri, suyemek işleri, su şehirleri ve iklim ları ve yollarile kendi memleketini mevkileri komitesi, umumî sıhhat ve sevmeli, onun hergün daha rahat ve şehircilik komitesi, manzaralar ve a daha güzel olmasım istemelidir. Kenbideler komitesi, turizim fotoğrafi di halkının yaya olarak, bisikletle, leri, propaganda komitesi, darülfüotomobiHe seve »eve, rahat rahat genun ve mektep turizmi, yollarda yazeceği yolları olmıyan bir memlekete ralı düşenlere sıhhî • cerrahî imdat hariçten seyyah gelmesini istemek işi, beynelmilel gümrük kolaylığı kofazla hayalperestlik olur. * Türkiye Turing Kulübünün her şeyden evvel turizim zevkini kendi halkımıza aşılamakla işe başlaması ik tiza ediyor gibi görüyoruz. İstanbul'daki Belgrat ve Alemdağı ormanlarını bizzat burada oturanlarımızın yüzde kaçı biliyor? Ve bu yüzde kaçın yüzde kaçı meselâ Belgrat ve Alemdağı ormanlarının ts • tanbul şebrine doğru yürümeleri lü zumunu takdir ediyor? İstanbul gibi bir şehirden deniz hamamlarına girmek için Varna'ya kadar gidenler bulunduğunu düşün • mek turizim noktasmdan pek zavallı bir mevkide bulunduğumuzu göstermeğe yetmezpıi? Hiç İstanbul'daki deniz Varna'da veya başka bir diyarda bulunur mu? Bilâkis biz kendi denizlerimizi öyle yapacağız ki Türkiye halkından başka hariçten de bu maksatla İstanbul'a akınlar olacak! YUNUS NADİ r > K ... Hanım T ... Beyle nişanlanmış !... Tuhaf şey!.. Eski nişanlısından niçin ayrılmış acaba?.. T .. Beyin piyango biletine büyük ikramiye çarpmışta!.. Darülfünun Münakaşası Müderris Salih Murat Beyin dikkate şayan üçüncü makalesi db'rdancü sahifemizdedir. . J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog