Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE Nb. 7754 • Sahip ve Başmuharriri İDAREHANESh **1 DÜyunammi!?* kartiKufe toirei aaksoa jTelgrafı İstanbul Cumhuriyet Posta kutusoı N* 246 Başmuharrlr Tahrir mudOı ictore müdürö 22365. Matbtt 22360 23239 Cumhuri ı mmııııiiiM SAU 5 KANUNUSANi 1932 ABONE ŞERAİTİ İ'MÖDDET: |TÜRKİYEİÇİN HARİÇ jÇJN • * • Seneligi t 1400 gr. 6 4ylığı : 3 A>hğı • : I Ayiığı: 750 Xr. 400 Kr. 150 Kr. 2700 JEr. i J 450 Kr. 800 Kr. IVüshası her yerde B. Millet Meclisi Perşembe Günü Dağılıyor Yeni bîr usul Dahile ihracat! Yahut dahilde ihracat.. Tabh ofr Fransız muharririnindir, ve onu ar tık bütün dünyada yepyeni v« pek mühim bir san'at halinl almış olan Turizim seyahatin her tarafta memleketlere temin ettiği menfaati ifade etmen için kullanmıştır. Hakikaten bu san'at bilhassa Avrupa memleketlerinde şimdiye kadar belki hiç bir san'atın veremediği şekillerde ve «uretlerde biivük ve genis faydalar vermektedir. Yerli ve yabancı insan • larm bir memleket dahilinde muh telîf istikamtlerde ve muhteiif va sıtalarla seyahatlerinden memleke • tin müteaddît san'at ve ticaret işie rinde büyük faaliyetler neticesi çıkmaktadır. Bu yüzden halka servel, utnumî ve husnsî devlet idarelerîne varidat, memlekete mamuriyet geliyor, ve ezcünrlc bîr çok memleketler bu turizim seyahat işinde ticarî muvazenelerinin en kuvvetli çaresinî bulmuş oluyorlar. Avrupa'da turizim seyahat ha • reketlerinin meydan verdiği faalî • yetler kolay kolay istatistiklere sığmıyacak kadar geniş ve şiimullüdür. Bununla beraber meselâ Fransa'ya yaln:z haricten gelen seyyahların senevî bıraktıkları para meemuu 10 ile 15 milvar frank arasında tahmin o lunmaktadır. Bu miktar 1929 da 15 milvar idi. 1930 da 10 milyar oîmuştur ki aşağı vukarı 1 milvar Türk Hrası demektir. 1 milyar Türk lirasının bueünku vazivete göre bizim 67 senelik devlet bütçemize teadül eden bir miktar o'duğunu gozonünde bu • lund»rmalıdır. Ve tmutmamalidır ki bu 10 müvar frank yalnız hariçten gelen seyyahlarra Fransa'ya bırakmıs olacaklan paradır. Turîzlm mutlaka hariçten gelecek seyahat de • mek olmayıp memleket dahilinde bulnnan halkın muhtelif istikamet • lerde ve muhte'if maksatlarla şuradan suraya întikalleri de bu san'a • tin temin «ttiŞi faaliyetler cthnlesrae dahil ve bunların verdiği faydalar da avrıdır. 5 Kuruştur Gümrük kumandanlığına Vasî salâhiyet veriliyor Teşkilât lâyihası encümende son şeklini aldı, Meclise sevkedildi Ankara 4 (Telefonla) Güm rinin icap ettirdiği şekil ve vüs'atrük ve tnhisarlar Vekâletine merte bir harargâh heyeti bulunur. bnt olarak teşkil edilecek Gümrük Kumandanlık kaçakçdtğm men Muhafaza Umum Kumandanlı • ve takibinden ibaret olarak vaziğt lâyihatı Bütçe Encümeninde fei ehliyesinden baska kara ve müzakere ve tadil olunmuş, Mecdeniz hudutlarının emniyeti hu lis heyeti amumiyesine gönderilsusunda Büyük Erkânı Harbiye miştir. Reisliğinden, sahil ve hudut üzeLâyihamn yapdan tadilâttan rinde dahiliyeye müteallik em Monra aldığı yeni feklin esasları niyet işlerinde Dahiliye Vekâlefurüardır: tinden emir alır. kumandanlık askeri talim ve l Gümrük ve tnhisarlar Veterbiye işlerinde Erkânı Harbiye kâletine merbut olmak ve fırka Reisliğine, zabitan ve askeri mekumandanlığı talâhiyetini haiz murlar ile esliha için Millî mü bulunmak üzere merkezde bir dafaa Vekâletine merbuttur. gümrük umum kumandanlığı teşLâyihamn ikinci maddesinde kil edilmiştir. Kara ve denizlerde kumandanlığa tayin edilecek ümegümrük mıntakaları dahilinde ra ve zabitanın Gümrük ve Inhidevlet inhisarı altındaki mevat kaçakçıltğına karşı kurulmuş mu sarlar Vekâleti taraftndan nam • hafaza teşkilâtıntn vezaif ve ve zet gösterileceği, bu namzetler arasında Millî Müdafaa Vekâleti taitini de dahil olduğu halde tarafından intihap yapdacağı yagümrük muhafaza teşekkülleri, zdıdır. memur ve vasıtaları ve kanunlar3 ancü maddede «.Muhafaza da yazdı salâhiyetleri tevhit ediUmum Kumandanlığı muhafaza lerek gümrük kumandanlığı emir teşkilâttmn kaçak takibatı gümve kumandanna tevdi edilmiştir. rük mıntakaları dahiline mün Kumandanlığtn kaçakçuığın hastrdtr» denmektedir. meni'i ve takibi ile sair vazifele Altı gün Kaldı! Güzeller kayıt için istical etmelidirler **"* Hindistan'da tekrar Şiddet siyaseti başladı Ingiliz polisleri evvelki gece sabaha karşı Gandi'yi tevkif ettiler Bombay 4 (A.A.) Gandi'nin tevkif müzekkeresi, mumaileyhm kâfi ve Taut lak sebeplere müsteniden tevkif edilmiş olduğunu bildir mektedir. Başlarında bir komiser bulunduğu halde 6 polisin Gan di'nin evine gelmesi büyük heyecanı mucip ol mustur. Sabahm saat üçünde uyan dırılan Gandi, tevkif raüzek • keresini oku i f ^ İ Güzellik müsabakamız, ev velce de yazdtğımız gibi, kâ nunusaninin 14 üncü perşem be günü idarehanemizde hu susi bir surette yapılacak, bi rinci, ikinci ve üçüncü çıkanlar, o akşam tertip edilecek, olan bir suvarede halka takdim edileeektir. Müsabakaya girecek ha ntmlar, hakem heyetinin karşısına balo tuvaleti ile çtkacaklardır. Şimdiden ona göre ha zırlanmalıdırlar. Kânunusaninin onuncu pa zar günü akşamına kadar müsabakaya kaydedilmiyenler müsabakaya giremezler. Kayıt için altı gün kalmış demektir. Kayıt muamelesi gayet basittir. Güzellik müsabakası memurlu ğuna bir mektupla müracaat | kâfidir. Mektapta isim ve ad f res sarahatle zikredilmelidir. Tıp Fakültesinde Yeni bir mes'ele mi? : , * Dünkü sa • bah gazetele • rinden biri aiâ kadar bir zata atfen neşretti ği haberde Tıp Fakültesindeki hasta yataklar dedinin azaltı!dığını, buna mukabil mü derris maaşla • rına zam yapıldığını yazmış tı. Fakülte reisi TeıfiK Bu mes'ele Recep Bey hakkında Tıp Fakültesi reisi Tevfik Recep Bey dün kendisite görüşen bir muharrHmize şunları söylemis • tir: « Bundan iki üç ay evvel Da • rülfünun Emini Muammer Rasit Beyin riyaseti altında yapılan bir içtimada barem dolayısile Tıp Fakültesi müderris maaşlarının bir miktar tezyit edilmesi kararlaştırılmıştı. Fakat yazıldığı gibi ne Fakültedki yatak adedi azaltılmış ve ne de lâboratuvarların mesaisi tahdit edil miştir. Yalni7 diğer devairde olduğu gibi bu sene Fakültemizde de fazla masraf yapılmamasına gayret edil mektedir.» '.vvelki pece uykusundan wyandtrüarak Utiktf tOüen tti*t mOUyetperverlerinin reitt Gandi rauş ve mütebessim bir çehre Ue sfiMumaileyhin refikası tevkif* g« * kut günü olmak dolayısile hiç bir soz len komisere kendisini de aevci il« söylemeksrzin müzekkereyi iade etbirlikte hapse götürmesini yalvar • miştir. mıştır. Ma&mafih, çok kuvvetli bir Gandi'nin muhitinde bulunanlar maneviyete sahip görünen Gandi ve bilhassa kadmlar acı acı ağlamış nasyonalistlerin bagirmaları arasra> lar dır. (Mabadi 4 unei saMfe4*) ı ana ve Mersin tki güzel şehrimiz bugün kurtuluş bayramlarını tes'it ediyorlar Hariciye Vekili dün hareket etti, cumartesiye kadar İstanbul'da kalacak Ankara 4 (Telefonla) Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. refakatinde 3 üncü daire rnüdürü Vasfi Bey bulunduğu halde saat 6,5 trenile tstanbul'a hareket etmiştir. Vekil Bey istasyonda çok sa mimî merasimle teşyi olunmuş tur. Gazî Hz. namına Kâtibi Uunıurıi Tevfik ve Seryaver Rüsnhi Beyler, Meclis Reisi Kâzırn, Basvekil İsmet Pasalar, diğer vekiller, mcb'usl&r ve bir çok zevat Tevfik Rüştü Beyi selâmetlemişler, bir polis müfrezesi selâm resmini ifa etmistir. Teşyi merasi • minde Irak Başvekili Nuri Pa şa da bulunmuştur. Iran sefiri Sadık Han Hz. de ayni trenle tstanbul'a hareket etmiştir. Hariciye Vekili cumartesiye gidecek Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 1930 aenesinde Fransa'ya t turtet (seyyah) [Bugün A • Şimali Amerika'dan 200,000 dana ve Mer Diğer Amerika aksamından 100 000 «ın'in karto • İngiltere'den 881,000 luş günüdar. İspanya'dan 500 000 Bu mmuuebet Belçlka'dan le gerek Ada Isviçre'den 700,000 na'da, gerekte Almanya'dan Mertin'de meMerkerf Avrupa'dan rasim yapıla • Gelmistir. tste bu 2 buçuk milyon cak, kttrtalur insandır ki Fransa'ya o sene lâakal bayramt tes'it 10 milyar frank bırakmıştır. Bir edileeektir. memleketin umumî servetme her sene bu miktar para ilâve eden bir Bu hatusta san'atın çok mühim faaliyet sahası Merrin maha olacağına şüphe yoktur, ve dediği biri mahsatu • miz vechile bu turizim yüzünden elsumaz şu tna de edilen favdanın yalnız dısarıdan lumatt vermekgelen kısmıdır. Bu mevzu üzerinde tedir:] tetkikini okuduğumuz Fransız muMerıin 31 harriri îşte bir çeyrek asır evvel ha Adana'mn bir haç sene evvelki kurtuluş bayramı tezahukântınuevvel tır ve hayalde olmıyan bu san'at şurattndan bir intiba besLnin temin ettiği millî kaza>fn da (Hususî) kıyafet ve teçhizatlarile heybetlî bir Mersin'in isgalden kurtuluşunun yılhile îhracat unvanını veriyor. Filhadönümüne tesadüf eden 5 kânunusani kafile teşkil edeceklerdir. Bunla • kika bu yüzden harekete gelen u rın arasında bulunan ve o gün için günü bu sene çok yeni bir sekilde mumî faaliyet en ücra köylere ve tes'it edileeektir. Kurtuluş bayramı i bilhassa davet edilmiş olan 400 müköylülere varıncıya kadar bütün memleket çalısıcı ve müstahsillerinin çin on beş gündenberi çalışan tertip cahit köylü Mersin belediyesinin ve Mersin'lilerm misafiri olacaktır. heyetinin yaptığı program oldukça az cok faydalajını mucip oluv^** bu Belediye şereflerine bir öğle ziyafeti zengindir. Rayram günü yapılacak yîjrden herkesin cebine beş on para verecek, öğleden sonra bayram ye ihtifalde millî mücadeleye iştirik e girivor, işte nıuharririn nazarında rinde eğlenceier tertip edileeektir. denleri temsilen, sehirden ve köy bu da bir nevî ihracat sayılıyor. FaAkşam saat 18 de gene Belediye talerden 500 kisilik bir mücahit ka • kat bu ih'arat harice sönderUmiyerafından muvazzaf zabitan ile millî filesi bulunacaktır. rek memleket dahilinde cereyan etmücadeleye iştirak etmiş bütün za • thtifalde kurtuluş timsalinin ar tiği için muharrir ona dahile ihrakasından yürüyecek olan bu grup kâ bit, memur ve Müdafaai Hukuk ce• cat veya dahilde ihracat unvanını (Mabadi 3 üncü sahifede) milen millî raücadele zamanındaki vermis bulunuyor. ıııııııııiHiııınıııııiHfiııııııiHirıımiHfMnMimııııımınııııııııııııııııııııuıifiııınıııııiMiMtıtıııııiHiıııııııııınııiifnıniTuıııııtiiHfiııifnıntıııiTiıımı Bir de diçer bir zatın gene Fransız su sehirlerinde adam basma alı • damın lâakal 20002500 frank sarfe lete başlıca kuvvet membaı olduğu da malumdur. deceği hesap olunarak) eFde edilen nan resim ile muhtelif iklimlerde îneticelere gelince bu 5 miîyar frankMalumatı niçin verdiğimizi ayrıca kamet resmi olarak alınmıs olan patır. Bu 5 milyar şöyle inkisan^eder: izah etmeğe lüzum var mı bilmiyo ralara ve daha bazı kontrollu hesap1 milyar i gıdaî, iptidai maddeler için ruz. Maksadımız açıktır: Turizmin lara istinaden verdiği şu istatistiğe (ziraat, bağcılıfe ve saire). bizde de îleri götürülmesinde çok bakalım: 1 milyar elemeğı için (memurlar, amele). f ayda olan bir san'at olduğunu anlatSu şehırlerinde banyo tesisatı 4 milyar 1 milyar vergi ve resimler için (devlet, mak istiypruz. Devletçe ve memleket570 milyon vilâyetler, nahiyeler). çe bu yolda düşünmeğe, çalışmağa İklim sehirleıinde ıkamet tesisatı 8 ve yavaş yavaş muvaffak olmağa 800 milyon muhtelif sanayi için. milyar 700 ırulyon. mecburuz. 500 milyon gayrtgıdaî iptidaî maddeler ^ Bu 13,270 milyon yalnız otelle için. Fransa çibi yalnız haricî ziya rin, gazinoların, su membalarmm, . 100 milyon otelcüer için. retçiler yüzünden bir, bir buçuk milhamam tesisatınm, hususî binala Görülüyor ki turizm yüzünden yar Türk lirası değil, fakat senede rın, resmî binaların ve sair tesisatm meralekete gîren para her istikamet hiç olmazsa 100150 milyon temin bedelleri olup bunda nakliye vesaiti, te genis bir tevezzü ve inkisam ile edebilirsek o bile bizim için az mı yollar, münakalât ve seyahatler dahemen her sınıf halka gitmekfedir. dır? Hatta şimdilik 4050 milyon, hil değildir. Bunlar da hesaba kaZaten turizmin en büyük iyiliği de hatta işe başladığımız ilk senelerde tılacak olursa yukarıki rakamı taz'if buradadır. Devletin bundan istih • 2030 milyon?.. Bu olmaz bir sey deetmek Iâzım gelir. sal ettiği favdaya gelmce o bu yüzğildir, ve bunu oldurmağa behemehal Bu yerlerin hasılâtına, yani oraya • den doârudan doğruya varidat elde çahşacağız. gelenlerin sarfiyatı itibarile (her a l ettiği gibi zaten umumî servetin devYUNUS NADİ Haricive Veküi Tevfik Rkftü Bey Beyin Tahran seyahati cumartesiye kalmıştır. Bu teahhurun te bebi Batum hattına işliyen Aba(Lutfen takifeyi çevirtnto) Türkiye Irak Muahedenin çarşamba günü imzası bekleniyor Ankara » (Telefonla) Irak BaşvekiH Nuri Paşa ile İktisat Vekili Mustafa Şeıef Bey arasında yapılan ticaret muahedesi mü zakeratı devam etmektedir. Bu müzakeratın carsambaya kadar ikmali v çarşamba ^ü Irak Başveküi Nifri nü muahede Paşa nin imza olunacağı tahmin edilmektedir. Bu takdirde Nuri Pasa per • şembe günü buradan tstanbul'a gidecektir. iHiınıınıııiHii)HnııiHiiMiııınııiMiiıiMiMiııınıııııııınıııııııııınıııuıııiHiiHinııııtHmınnınmmımınııiHMWiıuıııııwınmıııiMtuHinıınmt Kaçakçılık lâyihası Ankara 4 (Telefonla) Bütçe Encutneni kaçakçılık lâyihasını yarına kadar bitirerek Meclise sevkedecekth*. Nc iyi etmiş te şemsiyemi aîmıştmf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog