Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

'•^ümhtrrtve' Kânunusanf 1932! Yeni ilân tarif emiz 1 Tesrinievvel 931 tarihinden itibaren ilân fiyetleri şu «uretle tesbit olunmuştur: Altı sabife günleri S*hife Santimi Knrnş Sekte sahife günleri SahiTe Santimi Kuruş BUYÜK TAYYAR1UİYA» 111 k& ım y ı u s^ı ım B1932 dedir m BÜYÜK İKRAMİYE 200,000 LİRAOIR Ayrıca: 50,000 40,000 25,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 liralık bir mükâfat vardır. İİtırtJOj0ı0iJjT0yiT^Oı|JjaıttıO|tÇQ^^ KATRAN HAKKI EKREM BAKTERİYOLOO ^ m 11. ci tertip 6 . cı keşide: COLUMBİA Müessesesinin çıkardığı VçdlCL Radyo san'atkârlanndan RlZCL Yeni sene mtinasebetile OIC flOTtS Yeni plâkların listesi: tlCLTlUTl BAKTERIYOLOJI LÂBORATUVARI Umum kan tahlilâtı. Prengl nok tai nazanndan (Wasserman teamttlü) kan küreyvata sayılması, tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhisi. idrar, balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopi, hustısî aşılar istihzarı. Kanda üre miktarının tayini ve kanin sedimantasion sür'ati. Divanyolu'nda Sultan Mahmut türbesl No. 189. Telefon: 20981. Dr. İHSAN SAMİ Gros Bîraderler Beyoğlu Tünel 525 Saat ve mücevherat ticarethanesl Her çeşit cep ve kol saatleri Alun, gümüş ve madeni bilezikler. Rekabet kabul etme z fiatlara kontrol saatleri bulunur. TORNA PLANYA FREZE DESTERE ve ya diger blr mafcJneye ihtlyacımz var mı 7 Bunlan bizden tedarık edebillrslnlz. ıı H0. Mn nU. 1 Q £ £ £ Kürdili şarkı NEREDESiN İ O O O O Hüzzam şarkı Gül Renkli Yözön 6azelhan Mahmut Gelâlettin Efendinin ifl&RA l OKSİMANTOL ÖKSÜRÜK ve BOĞAZ HASTâtlKLAHIHA K A R Ş I Muganniye Güzîde Hanımın Saba şarkı 60NCA DiHEN Kürdili şarkı KEDERİM VAR Şehzadebaşı M İ L L E T TiYATROSU IODOT ^ e v ' a R a s t S a z e B l R YALA\ SOYLE DF; SEN Xeva üşak gızel ZÜLMEFi GA\ID\ KALAN Dr. HORHORUNI Ziihreviye ve bevliye tedavihanesi: Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tarlaba^ı, Taksim Zambak sokak No. 41 Dr. A L BE RT ŞAU L BONO alır satar İBalıkpazar Maksudiye Han| Katalogumuzu isteyiniz! r No. 35 M. Derviş MAMA Dr. Hakkı Şinasi Yavrunuzun en sıhhî çidasıdır. Üsküdar hukuk hâkimliğinden: Kadıköy'ünde Rasimpaşa mahalle »inde Yeldeğirmeni sokağmda 29 No. lu hanede mukim tsrati namı diğeri Eftat Efendinin karısı Katina evlilik vazifesini ifa etmek üzere bir ay zarfında evine avdet etmesi lüzumunun ihtarını talep eylemesindennaşi Müddeaaleyhanın ikametgâhı meçhul olduğu anlasıldığmdan kanunu medeninin 132 inci maddesine tevfîkan bir ay zarfında hayatı müşterekeye avdeti lüzumunun ihtarına karar verilerek bu baptaki kararın bir sureti mahkeme divanhanesine talik kılmmakla keyfiyet gazete ile de ilân olunur. 1 BOURLA BÎRADERLER VE S S I I S T A N B U L . O A U A T A 5 kânunusani salı günü akşamı: GALA PROGRAMI l Q ; T D C V v e temsil heyeti Garp musiki A ıj I I U L I üstalarmdan muallim (Kera meddin) Bey Şark musiki üstalarmdan ( muallim Ali Rıza Bey ) in tahtı idarelerinde olarak 130 artistten MIIA77AM RÂNnH ve 20 musikişinastanl müteşekkil IflUMLLAm DAI1UU müteşekkil 0 1 7 Ses kraliçesi (SÜHEYLA HAN1M) tarafın uAc. dan (BEBEKO) ve müntahap parçalar. Ayrıca temsil heyeti tarafından iki piyes birden Dabilî hastalıklar mütehassısı, Balat, Rifat Ef. sokak No. 9 pazardan maada her gün 14 Tel. 2. 2174 N SATıLIK OTOMOBİL BUtK markalı (926) modeli, yedi kiçflik az miistamel bir otomobil satılıktır. Görmek için Taksim'de, Yeni garaja ve pazarlık için Tiirkiye Sanayi ve Maadin Bankasına müracat etmeleri. FiRAR yahut HiSSiZ KADIN facia 2 perde Varyete, kahkahalı komedi 2 perdel şante, düeto SEVGİLiMiN KÖLESİYİM! I TÜRK SANAYİ TICARET ve BANKASI İNGİLİZCE ve FRANSIZCA lisanları Muktedir muallimler 'daresinde çok musit şeraitle senebaşından itibaren yeni 1932 MUPlEDİLER. kurslan açıl yor. I den 8 kânunusani ye kadar hususî tenzilât vardır II Akşam dersleri GAYET MÜSAİT ŞERAİTLE «TASARRUF KUMBARASI» MUAMELÂTINA BAŞLANMIŞTIR Konkordato ilânı Bursa'da Koza hanında Fazh ve jiirekâsı kollektif şirketinde alacaklan olan zevat 21/12/1931 tarihinden itibaren yirmi gün zarfında Koza hanında 106 numaralı yazıhaneye cumadan maada her gün saat üçten beşe kadar müra • caatle alacaklaruu yazdırmaları ve vesikası olanlar vesikalannı kavıt ve suretlerini teslim etmeleri ve bu müddet zarfında alacaklannı yazdırmıyanların konkordato müzakeresinden hariç kalacaklan ve bu yirmi günü takip eden on gün zarfında da alâkadarlar vesikalan ve zabıtları tetkik ve suretlerini ahzedebi lecekleri ilân olunur. Konkordato komiseri: Halil İbrahim Çatalca hukuk hâkimliğinden: Çatalca'nm Ferhatpaşa mahalle sinde sakin Mustafa Ağa kızı Mükerrem Hanımın kocası Alpullu'da şeker fabrikasında ambarcı iken elyevm ikamet gâhı meçhul bulunduğu anlaşılan îsmail Efendi aleyhine açtığı bojanma da vasının cari tahkikahnda bu baptaki davetiye varakasının bilâtebliğ iade kıImması üzerine müddei ilânen tebligat icrasmı talep etmiç ve mahkemece usulün 141 inci maddesi mucibince ilâ nen tebligat icrasına karar verilmiş ol duğundan yevmi tahkikat olan 1/2/932 pazartesi günü saat 10 da mumaüeyhin bizzat veya bilvekâle tahkikat hâkimi huzurunda bulunmadığı takdirde gıyaben muamele icra olunacağı tebliğ makaraına kaim olmak üzere ilân olunur. Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesinden: Terekesine mahkemece vazıyet olu nan mobilyeci Hakkı Efendinin uhde sinde bulunan. 1 Hasköy'de Sütlice Mehmetağa mahallesinde Mirahorköşkö caddesind« atik 12 mükerrer numaralı ( 5 0 0 ) zira ve ( 1 5 0 ) lira kıymeti muhammeneli müfrez arsa. 2 Kasımpaşa'da Camiikebir mahallesinde Mesçit sokağında atik ( 2 ) numaralı ( 1 7 8 ) zira ve ( 2 5 0 ) lira kıymeti muhammeneli arsa. Rüsumu tellâliye ve ihale pulu müsterisine ait olmak üzere açık arthrma suretile 14 şubat 932 pazar günü saat 15 te satılacaktır. Talip olanlann mezkur gün ve saatte yüzde on pey akçe smi hamilen Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. fstanbul 8 inci icra memurluğundan: Bir devnin temini istifası için tahtı hacze alınıp sabşı takarrür eden Eminönü'nde Karakaş hanında mevcut müceddet kostüm takımlan 6/1/932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 12 den itibaren paray çevrileceğinden taliplerin mezkur günde hazır bulunmalan ilân olunur. izmir Belediyesinden: Karşıyaka'ya isale edilecek sularm şartnamei fenniyesine tevfikan plân, proje ve keşifnâmele rinin tanzimi müsabakaya vazedilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikinciye 1000 lira ve rileccektir. Müsabakaya îştirak edeceklerin Yüksek Mühen dis mektebi diplomasım haiz bulunmalan şarttır. Müsabaka 1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti beş aydır. Şartnamei fenniyelerin musaddak suretleri on lira mukabilinde verilir. AMERıKN ERKEK LiSAN ve TİC ıRET DERSANESi Istanbul No 23 ALEMDAR caddesi 42 Meşrutijet caddesinde, BEYOGLU ŞL'BESİNDE ayni dersler verilmtktedir. Trabzon icra dairesmden: Istanbul'da Anadoluhisarı'nda 8 numaralı yalıda mukim Dıramalı İlyas Bey damadı Salih Beye maamasarif ve faiz ve icraiye (20,000) lira itasma borçlu Trabzon'da Kasımağa mahallesinde tiiccardan Hacı Ali Hafızzade M<*hmet Salib ve biraderi İbrahim Beyler namına mukayyet Trabzon'da Kasımağa ma hallesinde kâin sağ taraf ve arkası ve Lisaridiler'in mağazası ve hanesi ve sol tarafı Marika ve Lefteraki ve hisse darlari hanesi ve ceohesi tarikiam ile mahdut tesrinievvel 929 tarih ve 36 daimî numarada mukayyet ve bir tapu senedine merbut bir sakaf altında kâgır iki kebir mağaza ve fevkani alb oda ve bir sofa ve müştemilâtı havi âkar 20,000 liraya birinci derece ve birinci sırada ipotekli ve (20,000) lira mukaddereli ve 930 arsın arsa üzerine mebni âkarın tam^mı 29/9/931 tarihinde satılmasına karar verilmiş ve mezkur âkarın tamamı 26/12/931 cumartesi günü saat 14 te Trabzon'da Uzun sokakta adliye binası ve icra dairesi önünde birinci arttırma muamelesi bilicra (8,000) lira bedelle talibi alacaklı Salih Bey uhdesinde kalmış ise de işbu bedel takdiri kıymetine ve borcu tediyeye kâfi görülemediğinden icra ve iflâs kanununun 123 üncü maddesi mucibince 40 gün müddetle ikrnci arttırmıya çîkarılrnasına karar verilmiş olduğundan müddeti mezkurenin hitamı olan 15 şubat 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Trabzon icrasında ikinci defa olarak bümiizayede en çok arttıranın üzerinde bırakılacağı ve taIrplerden % 7 buçuk pey akçesi almacağı gibi satış peşin para ile olup müsteriye icraca sabş bedelinden maada hiç bir masraf tahmil edilmiyeceği ve bu baptaki arttırma şartnamesi dahi ikinci ilânın neşrinden itibaren arttırma gününe kadar eyyami resmiye ve tatiliye günleri müstesna olmak üzere herkes tarafında Trabzon icra dairesinde görüle büeceği ve pey süriilebileceği ve işbu gayrimenkul üzerinde bir hak iddialarında bulunanların hakları hususile masari/ ve faize dair olan iddialannı evraki müsbitelerile birlikte 20 gün zarfında Trabzon icra darresine bildirmeleri ve aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedeli paylaşmasından hariç bırakılacağı ve taliplerin muayyen gün ve saatte bizzat veya bilvekâle hazır bulunmalan ve talio olup ta pey sürenlerin müzayede mahallinde bulunmadıklan takdirde müstenkif ad«îedflecekleri ilân olunur. Zührevî ve Cilt Hastalıklan Mütehassısı Doktor E min Rıza Galata Mumhane caddesi, Galata Han. Telefon Beyoğlu 35S9 Hogg.Taze Morina Balıkyağı TABİI ve TIBBt KOKUSUZ ve İ Ç İ M İ L Â T İ F T İ R defi ve onlara karşı pek müessir blr tedbiri şafidir. Kirahk Emlâk İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: Müddeti icar sene 1 Şehremini'nde Mollaguranî mahalle«inde Hekim başı ömer Efendi Mektep mahalli 1 2 Mercan'da Harbiye caddesinde 60 No. dükkân maaoda 1 3 Hubyar mahallesinde YeniPostane karşısmda arsa 1 4 Galata'da Mehmetalipaşa hanı üst katında 54 No. oda. 2 5 Lânga'da Kâtipkasım mahallesinde Taşçılar caddedesinde 84 No. maaoda dükkân. * 2 6 Çarşı'da Kalcılar sokağında 30 No. dükkân. 2 7 Çarşı'da Varakçıhan sokağında 1614 No. dükkân. 2 8 Çemberlitaş'ta Vezirhanı üst katında 35 ve 45 ve küçük Vezirhanı ikinci katında 4 No. odalar. 2 9 Tahtakale'de Rüstempaşa mahallesinde Papaszade hanı altında 12 No. mağaza. 3 10 Ayasofyayisagir, Mehmetpaşa medresesi altında 13 No. bodrum ve oda. 3 11 Uzunçarşı'da Dökmeciler'de 39 No. dükkân hissesi. 3 Balâdaki emlâk müzayedeye konmuştur. Taliplerin kânunusaninn on dokuzuncu salı günü saat on beşe kadar Akarat kalemine müra • caatleri. ÖKSÜRÜK BRONŞİT VEREM'i ButOn eczanelerde yâlnıı mOselles şeklindeki şişelertJ« sattlır. EN MOKEMMEL. BİR MUKAVVİDİR KUVVETSİZ İNSANLARA ve ZAYIF ÇUCUKLARA ŞAYANI TAVSİYEDİR BÜYÜKDERE KİBRİT FABRİKASI için kadın ve erkek işçi aranıyor Büyükdere'de tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası yakında faaliyete geçeceğinden imalât için muhtelif makinelerde çalıştınlmak ü zere Millet Mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde ve asgarî 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hizmetine alınacaktır. Yukarıdaki evsafı haiz olmak şartile makinelerde çalışmak arzu eden işçilerin 4 kânunusani 1932 tarihine müsadif pazartesi gününden iti baren kaydolmak üzere nüfus tezkerelerile Millet Mektebi vesikalarını hâmilen Büyükdere Kibrit Fabrikası Müdiriyetine müracaat etmeleri ilân olunur. SATILIK VE KİRALIK BİNA Sirkeci'de, Yeni Postane sırasında Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının malı olan bina kiralık ve satılıktır. Ticarethaneler için pek elverişli olan mezkur binaya talip olanlann Galata'da, Voyvoda caddesinde Türkiye Sanayi ve Maadin Banka • sına müracaat etmeleri. Nafıa Vekâletinden: 190 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Pazarlık 16/1/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 da Ankara'da Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Beşiktaş 2 inci sulh hukuk hâkjm lîğmden: Ramazani şerife mahsus olmak üzere Beyazıt camii avlusundaki Boyük fotoğraf makinesi ve ev eşyası önümüzdeki 7/1/932 perşembe günü setler kiraya verileceğinden kânunusaninin dokuzuncu cumartesi gütabah saat 10 dan itibaren Beşiktas'ta Akaretler'de 28 No. 1u mağazada sa nüne kadar müzayedeye vazedilmiştir. Tafsilât almak ve talip olmak için İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Akarlar kalemine müracaatleri. tılacağı ilân olunur. istanbul Evkaf Müdürlüğünden: Pazarlığa istirak edeceklerin altmış liralık teminatı muvakkate ve Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda bu • Dmumî neşriyatı idare eden Yazt işleri lunmaları lâzımdır. Teminat olarak komisyona nakit itası caiz değildir. Müdurü: Abidin Daver Talipler şartnameyi görmek üzere Ankara'da Nafıa Vekâlâeti Malzeme dairesine, İstanbul'da Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene me • Maibaaciltk ve NefTiyat Türk Anontm murluğuna müracaat edebilirler. Şirkett İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog