Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

«4 K&nunuMni 4 2' EmniyefSandığı Müdürîüğündert Hesap No, 182562 MUCEVHER SATIŞ Merhunatın ciıw ve n«Vi Camhmiyet < İLÂNI dARTIN ıNtBOLU POSTASI vapuru saat KARADENiZE BURSA 6 K. sani Bülent ÇARŞAMBA*7 de ALEMDARZADE MEHMET vapuru Borclunun israi Bir çift pırlantalı küpe bir pirlanta pantantif dört roza kravat iğnesi. Ulviye H. 9241 tki çift pırlanU küpe ikî roza igne bir elmash saat bir altın satlen bir çift aitın bilezik bir altın madal • you. Mm. Kıleopatra 11964 Bir pırlanta kol dügmesi Ukunı dört parça Abdurrabman B. 12894 Beş buçuk mıskal inci bir çift roza küpe Zahide H. 13016 Bir altın bilezik bir pırlanta yüzük bir roza yüzük bir altm bilezik bir altın iğnelik bir altm kolye. Mm. Terebüoler 13724 Bir çift roza küpe Seber H. 13799 Bir roza yarım gerdanlık Mehmet B. 13847 İki altın saat iki altm köstek Abdullah B. 16194 Bir gümüf ayna Meliha H. 20325 Bir elmash »aat maasatlen 975 dirbem gümüş Fatma thsan H. 21726 Bir roza lokum madalyon 22566 Bir pırlantah gerdanlık Ramiz B. 22985 Bir pırlanta yüzük bir pırlanta pantantif Mm. Kıleopatra 23372 Bir pırlantah iğne bir incİ noksan. Nesibe H. 25116 On mtskal inci Kâfiye H. 25939 Bir pırlanU yüzük Ethem B. 27616 Bir çift roza küpe Ali B. 27338 Bir çift pırlanU küpe Satm B. 29415 İki pırlantah iğne Lutfiye H. 30017 Bir çift roza küpe Ziya B. 30077 Bir pırlantah gerdanlık Ayşe Seniye H. 30960 Bir çift roza küpe Recep Süleyman B. 31547 On dört mukal inci Faik B. 31940 tki çift roza küpe bir roxa bir yakut yüıük bir altın kS*tek Emine H. 32562 On tki mukal inci Fikri B. 33086 Bir roza madalyon bir altın saat Hanife H. 33188 Bir çift roza küpe bir çift roza küpe alta Nazmiye H. 33465 Bir pırlantah yüzük bir elmash kol saati Yusuf B. 33502 Bir çift pırlanU tektaf küpe bir pırlanU yüzük Vasfiye H. 33511 Bir roza yüzük Mm. Akseriya 33542 Bir pırlanta pantantif bir pırlantah kol düğmesi Kâmil B. 33870 Bir pırlanU tektaf yüzük Müzeyyen H. 34137 Yedi gümüs zarf Hatiçe H. 34147 Bir pırlanU yüzük dört Us nokMuı bir altın saat maak&stek Mardiros Ef. 34187 Bir'flft roza küpe tsmet H. 34258 tki mıskal inci Hakkı B. 34413 Bir çift roza küpe Saime H. 34653 Bir roza İğne bir rosa yüzük Nadide H. 34950 Bir roza yüzük Celâl B. 34981 Bir çift roza küp« Abdürrahim B. 35159 Bir çift roza küpe Ayse H, 35491 Bir elmaslı kol saati Keten Ef. 35599 Bir çift pırlanta tekUş küpe Aliye H. 35643 Bir pırlanta yüzük Raife H. 35691 Bir roza panUntif bir pırlanta ytisük Handan H. 35697 Bir çift roza küpe iki roza iğne Saadet H. 35744 Bir roza kuş iğne bir altm saat bir roza ay iğne dört roza yüzük bir roza madalyon iki mıskal inci bir altm saat 110 dirbem gümüf MelUıa H. 35810 Bir altm hurda bilezik (250) dirhem gümüs Rusen H. Yukanda isimleri yazıh zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde Sandığımızdan istikraz etrnit olduklan mebaüği vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerme aleluaul ihbaraame tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin etmemiş olduklanndan ecnası yukanda gösteri • len merhunattan deyne kifayet edecek mikUn Sandık sahş heyeti huzurile 21 kânunusani 932 tarihine mfîsadif persembe günü saat 14 te Şehremaneti Sandal Bedesteni Mezat idaresinde bilmüzayede satıla» cağmdan Ulip olanlann müzayede mahallinde ve tesviyei deyin ve tecdidi muamele etmek istiyen medyunlann Sand'k idaresine mii • racaat eylemeleri lüzumu ilân «lunur. Sirked nhonniBdan hareketle EregH, Zonguldak , Bvun , Aınura, Cide , Inebolu, Evrenye, Abana ve llife'ye azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için t^alau'da Küçük Rıham Hanında 45 nutnaraya müracut Telefon: Beyofclu 9 ( 3 (Zongnldak, tnebolo, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rise, ve Hopa) ya avdette ara iskelcIerine uğrıyaealrtır. Müracaat mahalb': Al&iye Han 1 ind kat Telefon: 21037. TAVİL ZADE VAPURLARI İZMİR POSTASI SAADET SEYRÎSEFAİN Menek aceota: Galata Kepnibaşı B. 2362 Snhe \ Sîrkeci Mühfırdar radp H 2. 2740 vapuru her tesı 1? de Sir kecı'den bareketlc GeHbolu, Çanakkale ve tzmir'e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edtcektir. Yoleu büeti vapurda da verflir. Adres: Yemis'te Tavilsade Mustafa biraderler. Telefon : 22210 Beyoğlu 4 öacü sulh bukuk mahk»> mesinden: Terekesme mahkemeee vazıyet olonan müteveffa Kirkor Keseeiyan Efendinin uhdesmde bulunan; 1 Şifli'de Dmrülâeeze binasnu gaçince birbirine muttasü ve cepheleri HaskoVe giden parke kaldmm c&ddeyc müsadif ve ceman (16,000) metre morabbaı sahasmda 62, 63, 64, 65, 66, 67 barita numarab ve beherme ( 3 0 0 ) lir* faymet takdir olunaa alb parça «rad ile ayni araziye muttasd. 2 69 harita numarab arazinin 150 Ura kjymet takdir edflcn nraf bistesL 3 7 0 barita numarab arazinin (60) lira kıymet Ukdir edilen beşte bir 4 7 2 harita numarab arazinin (100) lira kıymet takdir edilen Bçte bir htsseu. Açık artbrma tarvtile rütomu tel • liliye ve ihale pulu moşterisme ait olmak üzere 21 jubat 932 pazartesi günfi saat 14 te sablacaktır. Talip olanlann kıymeti muhammenelerinin yüzde ona nisbetinde pey akçesini mii*ta»hiben mezkur gün ve saatte Beyoğlu dördünefi sulh hukuk mahkemesinde hazır buluomalan ve fazla malumat almak ve haritasım görmek isdyenlerin 926/3 nu • mara fle mahkeme kalemine möracaatleri flân olunur. IZM1R P1RE 1SKENDERIYE POSTASI (İZMİR) 5 kânunusani salı 11 de Galata rıhtımmdan kalkar. Kiralık lnl) ıık depo Fındıkh'da Mollabayın sokağmda tramvay istasyonuna bir dakika mesafede. I 200 arşın murabbaı mesahai sathiyesinde, 10 metre irtifatnda, üzeri caçIa kaplı, depo, garaj, fabrika olarak kullanılabilir mahal kiraiıktır. Görmek için Fındıklı eamii avlusunda bekçi Mustafa Ağaya, pazarlık için Mahmutpasa'da Havuzlu han odabasısı Süleyman Efendiye müracaat olunması. Dımağınızın Gıdasını Veriyor musunuz? Dımag da, midemiz gibi gıdaya muhtaçtır. Mldemhd nasıl gıdasız bırakamazsak, dımağımızi da gıdasız bırakamayız. Boş bir kafa, boş bir mide kadar tehlikelidir. Dımağın gıdası kitaptır. Aıtsiklodedi bir çok kitaplan bir araya toplıyan bir eser olduğu içln, dımağınızın en kuvvetli gıdasını onda bulabilirsiniz. Istanbul Orman Başmüdürlü günden: Kars Vîlâyetmin Sankanu* kazas ormanlannda naevcnt elop 30/12/931 taribinde ihale edflmek üzere mSza • yedeye çıkanlaa 141733 kantar «an çam kütüğüne yevnt ihalede talip çıkmadıgmdan mezkor kutfiklerin seraib" sabıka dairesinde ve pazarlık suretfle ihale edOmek ftsere 30 kanunuevel 931 taribinden itibaren bir ay muddetle ve ı beher kantan 31 kurus bedeli muhammenle tekrar mözayedeye çıkanlmıstnr. Taliplerin yevmi ihalede saat 14 te | Kars Orman mudiriyetinde mutesekkil komisyona ve tafsflât ahnak ve sartnameyi görmek uttyenlerin Ankara'da Orman madiriyeti umumiyesüe tstanbul ve Kars Orman müdürhiklerine müracaatleri ilân olunur. Hayat Ansiklopedisi HAYAT Aylardanberi devam eMatbaacdık ve neşriyat Türh den hazırlıklanmız bitmek Anonim Şirketi üzeredir. Pek yakında neçCumhuriyet Miiesssseleri redilecektir. Bu mühim eİstanbul da: Düyunu Umumlye karçarada ser hakkında bir fikir edin Hayat Ansiklopedisi için ha • mek istiyorsanız, karileri zırlanan bedava broşürden bir mize bedava vermekte ol tane adresime göndermenizi ria ederim. duğumuz broşürden bir tane ahnız. Sağ taraftaki kuponu doldurup idare • hanemize gönderiniz. Bu brosür size Hayat Ansiklopedisi hakkında tam bir fikir verecektir. ANSİKLOPEDİSİ Hayat Ansiklopedisi MATBAACIUK ve NEŞRİYAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (CÜMHURİYET MÜESSESATI) Merkezi: tstanbnl Cıgaloğlu, eskl Dttyunn ümomtye karfismda. Telefon: 20472 Ankara çabcd: KarsofUn eaddesi Tenl Gün m»tbaa«. Telefon: 1187 Adres: • * •> MatbaacıUğa müteallik en yeni sistem ve temiz imalât ve neşriyat »OTATtF MAKtNEStNDE Tlrajlan TtPO MAKtKCLEKİNDE itTO MAKİNELERtNDE her nevi eserlerle renkll mecmualar çok yuksek Yedi sekia renkli her nevl tablo ve ber nevl Idtap ve mecmua ÇtTCKOGRAFHANStNDE RenkU haritalar. afislar ve etikeüer MtCELLtTHANBStNOE Gayet nefis dltler ve repertavarlar Aydm Nafıa başmühendisliğinden: Asağıda isimleri yazıh (1260) lira bedeli muhammenli aiâtı hen desiye (20) gün muddetle seraiti atiye dairesinde münakasaya ko • nulmustur. A : Taliplerin teklif mektuplarile beraber kataloğlan ve her alete ait izahnameyi yevmi ihale olan 8/1/932 eumartesi günü saat on bese kadar Makamı Vilâyete tevdi etmeleri. B : Alâtı hendesiye ve hesap makinesinin Aydın'da kusursuz ve nok sansız olarak teslim edilmesi meşruttur. Bilcümle nakliye ma> sarifi müteahhide aittir. C : Her kalem için ayrı ayrı fiat teklif edilecek ve ihale yekunu üzerinden yapılacaktır. Bedeli muhammeni Cinsi Adet Lira Egolt sistemi ve tesviye ruhu dürNivo bin üzerinde olacak ve kutu ile beraber sıkleti 3,5 kilodan fazla olmıyacaktır. 300 Teodolit Derece taksimatı ve 20 saniye kıraat edilebilecek verniyer tertibatmı haiz portatif sehpah ve yalnız aletle kutu 5 kilodan fazla olmıyacak gerek sakulî ve gerekse ufkî taksimat daireleri kapalı olacaktır. 600 40 Nivodopo* 2 Portatif sustalı mira 2 60 5 2 NikeUjb sakul 20 2 20 şer metroluk kabzalı çelik serit Menşurlu prizma 2 35 Hesap makinesi 1 200 1260 LtNOTİP HAKtNELERİNDE Eo kuçük puntudan Jtibaren her nevl Idtap ve diksiyoner ya,züan MATBAAMIZDA ant zepus TUirus v\m En yenl sistem klişelerle renkll ve reklam klişeleri BASTLAN K. 100 §0 BSERLERDEN BAZTLARI tktteadl mezfccpler tarthJ CUt l tktlaadi mest>«pl«r tarthl CUt t GaalBln TeclMlert TOrtçe AlfttM Türklye'de tutOn BllAnco t»hllllerl Hukuk usul muhakeŞÜKBÖ KATA B. K 200 200 106 15 200 150 209 75 » 7İ rtansa'da trl dUlerIlC6cJ4 ESRET Seyahat lntlb&lan CELÂL ESAT A1İ EKBEM VABİT Duu edaa ra Ş Ü K R C KAYA se 50 10 sOsmü KATA AGAH KÂZtM NAMİ SALİH ZEKİ ASIM SÜEEYTA » > > > > > H. B. B. Emlâk ve Eytam Bankası Oânları Kiralık emlâk Eses Mevkii ve NeVi Teminat 165 GalaUsaray Avrupa pasajı 8 No, dükkân. 20 2 Galata'da Yolcusalonu karsısısda atik mezbaba binası müştemilâtından 6 adet oda. 40 409 Çarsıyikebir'de Kalpekçıiarda 102 numarah dükkân. 25 186 Beylerbeyi Bostancıbafl mahallesi Araba caddesi 1/4 numarah FetUnağa arazisi nam mahalde tarlalar. Muhtelif Balâda yazıh emlâk bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin 14/1 /932 persembe günü saat on altıda subemize müraeaatleri. (E.) Tttrk CELÂL ESAT sa se 50 7İ 8 1 » örle getlyorss Syledlr. FÜ*T Bir tzdiTacın hlkiyeslKKMAl EAGti» KttcOk A»J»d» »ungUT" İ GÜLTEKİ1» tnglltere HlndlstADAftAOftLD AHMET Aycl hOIU HATOAB BİF&T melert kaauna eUt 1 VASFt KAStT n 200 VEDİDE BAHA Poll Ann» BÜRHAN ÜMİT Dar 2 « p ı PoU Aananın g«ocll*l ı'derdestl tsbubrJ VEDtDB BAHA Toptan alanlara yünle ylrml bes tenzflat yapdır. FoaU & n t i stparif «»albUM! attttr. Tevxi nuhaDeri: tstanbul Cıgatoflu, Matbaaolık ve Nesrtyat TOrk Anonlm şlrkeU Istanbul Ankare eaddest Kanaat küttiphanesl Matbaanuza sipariş verenler, imalâtın nefasetindsa datma memnnn kalırlar Sıhhat ve içtimaî tnuavenet vekâletinden: tthalâtın tahdidi hakkmdaki (11986) numarah kararnameye merbut (F) Ustesinde dahil tıbbt müsUhzarlar ve sair maddelerin merolekete ginnesi için Vekâletten müsaade almak lâzım geldiğinden bunlardan evvelce siparis edilip gümrüğe gelmis olanlann pı»1]u o**;îi. nal faturalarının bir istida ile vekâlete gönderilmesi ve benüz yolda bulunanlann miktar, cins ve f iatinı frBsteren bh* listenin ve gelmis ise gene pullu orijinal fahıralannın trsall ieap eder. Vekâletçe verilecek müsaade faturalann arkasma isaret edilerek o strretle gümrükiere ibraz ediieceğinden faturalan gSnderilmiyen malların gtrmesine im kân yoktur. Bundan sonra sipariş edilecek bu gibi müsUhzarlar ve sair maddelerin siparisinden evvel einslerini ve miktar ve fiatlannı ve nereden getirileceğini bildiren bir istida ile Vekâlete müracaat edilerek evvelâ müsaadesinın almması ve orijinal faturasımn vüru dunda da müsaade edtldigi isaret edîlmek Cbere bunun da Vekâlete tevdii lâzım geldiği alâkadarlara malum olmak üzere ilân olunur. Haydarpaşa Emrazı Istilâiye Hastanesînden: 2 kânunusani 932 tarihine tesadüf eden eumartesi günü icra edilen alenî münakasada battaniye, Amerikan bezi, patiska, pijamal'k ve havlu için verilen fiatlar fazla gorülmüs ve 9 kânunusani 932 tarihme tesadüf eden eumartesi günü tekrar münakasa yapılmak üzere bir hafta tehir edilmif oldugundan taliplerin mezkur günde saat 14 te Galata'da Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde mutesekkil komisyona müracaatleri ilân olunur. Adana Nafıa Başmühendisliğinden: Manisa Vilâyetinden: Adana Karataş yolunun 22 + 500 : 26 + 000 K. arasmda (3500) Kayıslar Yayaköy yolunun 5 + 550 = 6 + 050 inci kilometreleri metre tulündeki sose müceddeden insa edilmek üzere (44088) lira ve arasmda 500 metre tulünde şose ile ayni yolun 6 ^ 0 1 1 inci kilomet80 kurus bedelle 30/12/931 Larihinden itibaren 20/1/932 çarsamba resinde 8 metre açıklıgında betonarme bir köprü insası 6793 lira 57 gününe kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmistir. Talip kunif bedeli kesif üzerine kânunusaninin 6 ıncı çarsamba günü saat olanlann yevmi mezkurda saat İ l e kadar Adana Enctimeni Vilâyetine ve kesfini görmek için de Nafıa Basmühendisligine müracaat et ona kadar muddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulraustur. 661 numarah kanun dairesinde müracaat edilmesi ilân olunur. meleri ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog