Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyei Kânunusanî 1°' 2" Daha iyi bir Darülfünun yapabiliriz FAKÜLTE Mt MEKTEP Mİ? Günün eğlencesi Dfinkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 KESE, 2 RENGİN, 3 E TEK, 4 PETEK, 5 DİBA, 6 ÖRNEK, 7 ŞEBBOY, 8 İPEK, 9 NEKES. (KREPDÖŞİN) A, A, BAS, GİR, HEN, HO, !, LÎ, KAF, RE, SİM, TAN, TOZ, U, YtK, ZUN. Yukandaki hece1 ..„. leri ikişer ikişer 2 .... yanyana getirin a 3 ..... şağıdaki tariflere 4 .... göre birer kelime 5 . teşkil ettiğiniz tak 6 .... dirde, baş harfleri 7 yukandan aşağı o 8 .... kununca: BİR CİNS ŞAL İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 Evsaf; 2 Demir; 3 Hir nevi kadın baslığı: 4 Kısa de?il; 5 • Tasvir; 6 Hafif değil; 7 Eski zaman paltosu; 8 Meyletmiş. ILL1 KENEE HERiBELANDRE VERBAN Sözlü, şa'kılı şen ve cazip biiyıik fil m Aynca istanbul'da ilk defa o'arak HERKES KENDİ BAHTINA Scnebaşı dola\ısıle 2 eüzel f l i m birden Bugünkü program İSTANBUL (Postane) 1200 m. 18: Gramofon. 19^0: Turfc . zVO. 20 30: Gramofon. 21: Türk muaE. v. İZi Orkestra musikisi. BERLtN KÖNtGSV. 1635 m. ^ 2035: Cazbant. 22,15: Frankfu tad Mazlye ait blr neşriyat. 23,20: Siyas. mnsahabe. Müteakıben saat blre kadar Laypzig'ten naklen dans musiklsL VARSOVA 1411 m. 13.15: Gramofon. 18,15: Küçuk blr temsll. 18 40: Kahvehane musikisl. 19,55: Muhtelif. 20.35: Gramofon. 21,05: Lem berg'ten konferans. 21.20: Oskar Ştraus'nn eserlerinden. «Cesur Asker» lsimll operet temsill 23,20: Musahabe. 23,451 Dans musikisi. BUDAPESTE 550 m. 1885: Caz mnsfldsi. 19 50: Aîradnca ders. ?n20: RJoran mnsikisl. 21: Konfe rans. 21 55: Macar onerasımn takraıı taraftnds»n kor>ser ve Macar sarkılan. 23^55 Gramofon konseri. 18 05: Yenl Cek mn«flds! (kanşık bîr taknn tarafından). 18 55: Pranı Ustin eserlerinden san'atlar. 19 20: Haberler. 22 70: Osvald KahastaTun ldarestade orkestra konseri 23 20: Son h*berler y«S5f Oneret'erden parçalar. (Robert Hugel takımı). 19 30: Gramofon refakatüe almanca nesrivat. J0 25: Letoya halk sarkılan. 20.45: Flüt fantazilerL 21 :Brtao'daa naklen: Kabare mımarpT^n. 22 05: Hayden'ln asanndan keman takımı ko«seri 22 35: Pivano İle Wâslk konser. 23,25: Gramofon. ZÜRtH 459 ra. 2105: Mandolln refakatfle halk ran s&isi. 21 45: Ahnan halk sarküan. 22,40: Bah'a ait musikl ve konferan*. BÜKRES 394 m. 13.05: Gramofon. 14,05: Gramofon. 18,05: Orkestra konseri. 19,10: Keza. 20,05: Darülfünun dersl. 20,45: Gramo fon. 21,05: Keman plyano üe BrahmsTn san'atlan ile Rogalskl'nln ballatlannd&n mürekken konser. 21,50: Taganni müsameresi. 22.20: Cift piyano konseri. Balkan'ları, Merkezî Avrupa'yı dolaştım ve bizim geri olduğumuzu anladıtn tTefekkürsüz bilgide emek zayi olmnş olur; bilgisiz tefekkür çok mühliktir.% Konfuçyos Karl Pearson (Grammar of scinco unvanlı eserinde asrî iltnin birinci hedef ini şöyle tavsif ediyor: tAsrt ilim dimağtmtzt hakikatlerin tam ve bitaraf tahliline alısttran bir terbiye sistemi olup inaanları *ağ « lam ve esaslı bir vatandaslık gaye&ne tevcih eder iyi ilim bir alay tnalumat vermekten ziyade basltbanna bir viuldür. llmin gene pek kıymetli ofan tatb'kı taraflanna cokça ehemmiyet verip bazan ilmin ba strf terbiyevt tarafım tmatayornz. Ekaeriya ilim deyince nafi bilgi anlasthyor ve filoloji, felsefe gibi mevzalarm içtimar ve ticart htvmetlerinin azhğtna hvkmediliyor. •> Bu muhakkaktır ki hakikî Umin girmediği yerde usul yoktur. Usul bulunmıyan müesseseye de ilim gir • memiştir. İşte Darülfümınumuza usu girmedipi kabui edilirse ilim girme diğine hükmetmek icap eder. Bir irfan müessesesi ıslaha muhtar demek benim aniadığıma jröre o muesseseye usul girmemiş, o müessese orkestrası armoni değil, melodi bile çıkarmıyor, hasıl olan netice gamgamadan ibarel demektir. tşte Hakkı Tarık, Kâzım Nami, **", Nermi, Mazhar Osman Beyler gibi bazı zevat kulakları bu gamgamadan ncüteessir olup bağıran kimselerdir ki bunlara kızmamak lâzımdır. Hepimiz de biliyoruz ki gerek bu zevat ve gerekse bunlara cevap veren fakülte mensuplannm hep si muhterem zevattır. Sekspir'in Jol Sezar'ındaki Antonyon'un Sezar'ın cenezesinde söylediğî şu sözleri unut mıyalım. «Beutus diyor ki Sezar ha ristir; Fakat Beutus ta şayani ihtiram bir adamdır.» Mes'eleyi mantıkın soğuk ziyası altında konuşalım, kızmıyahm. Belki halli kolaydır. Bu yiiksek ilim müessesesinin ıslaha muh • taç olduğunu hepimiz kabul ettikten sonra tenkide gücenmemek lâ zımdır. İrşatları hüsnü telâkki et • meliyiz. Geçen gün bir müderris arkadaşım Sorbon'daki iki fizik hocas arasındaki münakasalardan bahse • diyordu. Tamamen sahsî mahryette olan bu münakaşa otuz sene sürmüş. Şahsî mahiyette demekle hususî hayatı kastetmiyorum. tlim noktai na zarından sahsî mahiyet demek istiyorum. Hatta biz de böyle konussak ne çıkar? Danlmamalıyız. Demokra siye lâyık olduğu veçhile münakasalara ahşalun. Ben otoriteyim demek mes'eleyi halletmez. Biz de sıkça sıkça geçen kelimelerden biri de ilm otoritedir. Bizde âlimin mevcut ol madığını kabul ettikten sonra âlime bas olması lâzım gelen ilmî otoritenin kuvveti ne kadardır? Bizdeki ilmî otoritelerin çoğu bu vasfı sandalya veya kürsüden almıstır. Çünkü ilmî müesseselerimizin çoğu tesekkül dev resindedir; ve otorite de böyle iktisap edilmiştir. Buna şeyhin k^rameti kendraden menkul denir. Me.<ıelâ Fen Fakültesîni ele alalım. Muayyen zamanda, muayyen bir nazır, muay yen bir zatı davet edip bir fep fakültesi için bir kadro istiyor. O zat arkadaşlarını seçiyor. tşte o otoritenin meydana çıkardığı otorite peykleri. Bilir misiniz, ilimde otorîte ne kadar tehlikelidir. Bilhassa ilk otorite kendisinden yüksek veya müsavi otori teleri ekarte ederse. İlim tarihinden mîsaller alayım. Batilmyos otoritesi yüzünden zayif addedilen fakat hakikati gören ilim adamlan güneşi merkeze getiremediler; nihayet Kopernik bunu yapabildi, fakat bir asır meccanen geçti. Hatta Kopernik bile bunu getiremedi, çünkü (Engizisyon otoritesi!) Biuno'yu yaktı ve Galile'yi susturdu. tlim tarihi bize gösteriyor ki Galile'yi engizisyona çeken bizzat engizisyon değil, Galile'yi çekemi yenler meslektaşlarıdır. Onu zındıklıkla itham »derek engizisyona çektiler. Aristo otoritesinin tecrübî Himlerdeki tesirleri hemen 16 asır sürdii. Galile imdada yetişmeseydi kim bilir ne kadar sürecekti. Newton otoritesi tngiltere'yi bir asır riyaziyeci yetiştirmekten mahrum bıraktı. On sekizinci asır riyaziye tarahinin îngiltere sahifeleri çevrilirse Mac Iaunu'den maadasmı bulamazsınız. o da İakoçya'hdır. tlim tarihinde daha buna benzer ne hakikatler var. Bu balde kuru otorite kalkanım tu tarak taarruza geçmek değil, müdafaada bile bulunmak hoş gelmiyor. Bizde bir de diplomaya fazlaca e hemmiyet verilir; bazı yerlerde diplomanın rolü yoktur. Meselâ, bugün dünyanın büyük mütefekkirlerinden sayilan ve tarih kitabı ellerde dola *an H. G. Wells Londra DarÖlfünunu Fen Fakültesinin hayvanat zümresinden ruüs almıstır. Otorite olmak içîn çok okumak, okudu&unn hazmetmek ve bunu başkalarına isbat etmek lâzımdır. Bazı ahvalde dip'omatın Nasrettin Hocamn kürkünden farkı yoktur. Statik otorite insanı aldatabilir. Yüksekteki boş madenî balo nun kudreti mekniyesî aşağıdan bakanlara belki büyük görünür; fakat düştüğü zaman anlaşılır ki boşmuş. Onun için statik otoritelere aldan mak doğru değildir. Bana ilmî otoritesinden bahsedenlere gene Şeks • pir'in Jol Sezar'ından şu parça ile mukabele ederim; «Biutus, Cassin» diyor ki: «Sen daha iyi bir asker olduğunu söylüyorsun. Hadi öyle densin; sö • zünü isbat et, bu beni memnun eder. Çünkü ben kendi hesabıma a«l kimseleri görmekle bahtiyarım.» Bu otorite bahsine nihayet verip sadede gelelim. Tenkitlere başla • mazdan evvel kendimi tenkit ede yim. Bir kaç arkadas diyor ki Mü hendis mektebinde fizik tedrisatı hakkile cereyan etmiyor. Bunu benden kuvvetii söyliyen yok. Fakat kabahat ne liselerde, ne hükumette, ne de bende. Bizde, evet bizde. İlmin inkişafına, gençlere flim vermek hususunda yardımı itibarile bu memleket ve hükumet her zaman diçerlerin den ileride bulunmuştur. Hükumet eski devrin koskoca bir nezaret bi nasını Darülfünuna verdi; kışlalarını, saraylarını mekteplere tahsis ettî. Maaş yetmiyor denildi, bir milyon liraya yakm bir Darülfünun bütçesi tasdik edildi. Vaziyeti civar mem • leketlerle mukayese edelim. Sofya Darülfünununun 7000 e yakm ta lebesi var, 450 si riyaziye ve fizik subelerinde, Atina Darülfünununun 10,000 talebesi var, 490 ı riyaziye ve fizik şubesinde. Beş sene evvel Hukuk Fakültesile açılan Selânik Darülfünunu 1931 de tam kadro ile ça lısmağa başladı. Varidatını limana girip çıkan eşyadan aldığı cüz'î bir vergi ile temin ediyor. Ben bir sene evvel Balkan'lar ve Merkezî Avru pa'da dolaştım, darülfünunları ve mühendis mekteplerini gezdim, gördüm. Maalesef biz geriyiz. Daha ileride bulunabiliriz. Sebep biziz. Çünkü, evet irfan müessesemiz armoni ile çalışmıyor. Bu armoniyi Darülfünun gene temin edemiyor? Bu sualin iki cevabı olabilir. Ya yapamıyorlar ya yapmıyorlar. İrfan sisteminin ideal olduğunu biz de biliyoruz. Liselerin müfredat programı mes'elesi dünyanın halledilmemiş mes'elelerinden biridir. Fakat Darülfünun için iş böy le değildir. tddia ediyoruz ki bu memleket elde mevcut unsurlarla ve bu para ile bundan daha iyi Darülfünun yapabilir. Böyle bir ıslahtan en ziyade memnun olacaklar şüphesiz Darülfünun mensuplan, Dariil fünun talebeleri ve gençliktir. Da rülfünun yükselmek için program lartnı asrileştirmeli, hariçtekilerm serbest dersler verebilmesini temine çahşmalı ve Esoteric bir müessese ol maktan çıkmalıdır. FiUgors mekteb üzerinden yirmi asırdan fazla geçi yor. Bu memleket bir çok cephelerde terakki hatveleri atıyor. Hatta bazı mesailde 180 derece dönerek garbe teveccüh etmiştir. Bu hareketin tacil temposuna Darülfünun daha sık ve seri adımlar uydurabilirdi. Uydur madı, ben de bunu iddia ediyorum ve isbat edeceğim. Sofya'da bir mü derrisin azamî maaşı 180 liradır. Sofya tstanbul'dan iki defa ucuz de • ğildir. Atina'da bir müderrisin azamî maaşı 275 liradır. Atina tstanbul'dan ucuz değildir. Atina Darülfünununda tramvay vatmanından daha az ücret alan Darülfünun mezunu müderris muavini var. Sırf Darülfünun camiasmda bulunmak için otu ruyor. Çünkü sınıf arkadaşlarından Hse hocalığına intisap edenler daha fazla para alıyorlar. Bizdeki maaşlar bunlardan fazladır. Bugönkö bilmece S E N 0 R i T A S U V A R İ L E R Ş A R K I S I KEN 'ViAYNBR'in ispanvolca söz'ü şarkılı bıivük op reti OPERASİNEMASıNDA SARI MASKE sözlü ve şarkıh filim E^rarengiz mevznu ile «izleri heiecan ve hevecan içinde bırakacakür. Önürüzdeki çarşiimba akşitnı H H İ H H I H İ • Dün geceki güreşler (Birinci sahifeden mabatt) mağa başlamiî, bir, iki sarkıdan sonra susturulmustur. Bundan sonra güresecek pehiivanlar halka takdim edilmistir. Kar» Ali pehüvanın mü sabaka yapaca^ı ilân edildiei halde gelememesi halkın haklı itirazııu celbetmiştir. Edirne'li Himmet pehlivanla Sı vas'lı Mehmet pehlivan arasındaki güreste Sıvas'lı kırk beş saniyede mağlÛD olmustur. Sıvasiı Hüsnü pehlivan, Bandırma'lı Şükrettin pehli vanı yedî dakikada yenmistir. Ço ban Mehmet ile Edirne'li Arif gü resmişler ve Çoban Mehmet on dakikada hüktnen galip ilân edil mistir. Himmet pehlivan Çonban'la gü reşmiş ve Himmet hükmen galip ilân edilmiştir. Srvas'lı Hüsnü pehlivan Tekîr • dağ'Iı Hüseyîn pehlivanla güreşmiş, Hüseyîn galip gelmiştir. Sayirciler üzerinde fena bir tesir bırakan ve adeta danışıklı dövüş çeklini veren müsabakalar büyük gürültüler arasında bitirilmiştir. 19141918 Talebi umumî üz rine bir harıka olan f ansızca sözlü ve şaıkılı Onumuzdeki çarşamba akşamı KuÇüK DAKT LO filmi daha bir kaç gün ELH^MRA SİNEMASINDA Ş | K SİNEMASINDA gösterilccektir. Henüz görmiyenlerin istical etmeleri Şehzadebaşında H İ L Â L SİNEMASINDA RiCHARD BARTELMES'in sesli, sözlü ve sarkıb şaheseri olan ŞAFAK KEŞIF KOLU meşhur sinema yıldızı TR Girit esrafından Servaki Musa Beyin kerimesi ve Estern Telegraf Şirketî Başmemurlarmdan Kasımzade Hasan Beyin refikası Hamide Hanım muztarip bulunduğu hastalıktan şifayap olamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13i ta Şifli Son istasyon Haamansur sokağındald 69 No. lu hanesinden kaldınlarak namazı ikindi vakti Teşvikiye camimde kdınacakfar. Avukat Osman Nuri Beyin kainvalidesi eceli mev'udile irtihali daröbeka eylemiştir. Cenazesi 4/1/932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 12 de Balorköy'ünde Mektep sokağındaki hanesinden kaldırılarak Merkezefendrde metfeni ebedisine nakledilecektir. Cenabı Hak merhumeye rahmet ve aüesine sabrü cemil îhsan buyursun. f Tıi A L fevkalâde rağbet gördü. Kemali muvaffakiyetle devam ediyor. Bu mflyonluk tayyare harp filmini 3 günde 4 bin kişi görmüştür. Son giînlerinden isü'fade ediniz. Matine 2,30 4,30 gece 9,30 ta programa ilâveten: Sesli, sözlü ve şarkıb komik. Bugün gündüz talebeye alelâmum mevküer 20 kuruştur. Üsküdar Hâle sinemasında Kohen Kelli banyolarda İlâveten: Hafiyeler Kralı ve MARLENE en DIETRICH'in Rus Romen misald ( Birinci sahifeden mabait ) mistir. Binaenaleyh bu müzakereler; V«ı« «ova vasıUsile olmıyacaktır. Muzakerat, her iki memleketin Türkiye hükumeti nezdindeki orta elçüeri a. rasrada icra olunacaktır. Türkîve hukumrti, simdiye kadar Ru«ya ile Romanya arasmda mutavassıt vazife sini ifa etmiştir. Romanya hukumetinm Fransa hökumetinin telkini ile müzakerahn Paris'te icrasını talep etmiş oidugu söylenmektedir. Ancak Sovyef leria cevabı henüz Bükres'e vâsıl olraa mıştır. muht ris filmi 27 No bir kadın sahnelerini CASUS hafiyesinin musavver feci aşk emsalsiz bir filijnd r. İSTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsilleri YARİNAKŞAM îsîanbul BeledhjKİ İRTİHAL Kaplan ve Arslanlardan Mürekkep büyük hayvanatı vahşiye cambazhanesl canh olarak sahnede gösterilecektlr. saat 21,30 da ŞehirTıyaÎposu Hali hazırda müzakeratı cereyan etmekte olan Fransa Rusya ve Letstanbul 4 Sncü îcra memurluğundan: Yazan: Tamamma 42700 Kra laymet tak • histan Rusya ademi tecavüz misakO. Mirbeau dir olunan İstanbul limanma mukayyet larının Kellog misakmdan ve Lttvi . ve Haliç'te lengerendaz bulunan 119 Tercüme eden : noff protokolundan daha kat'î sulh senedi bahrî numaralı ve 1881 sene Reşat Nuri B. teminatmı ihtiva edeceği zannolunsinde İngiltere'de inşa olunmus 300 kaCumartesi ve pazar günleri tenzılâtlı maktadır. Bu misaklara imzalarmı dem tul ve 36 • 25 kadem arzında ve Beyoğlu Tapu Başmemurluğundan: halk gecesi. vazedecek olan devletler, bilhassa 2 4 5 8 kadem umkunda ve 7098 nuTopane'de Defterdar Ebülfettah • arazi tamamiyetine riayet etmeği ve mara ve 29 mayıs 340 tarihli mesaha mehmetef endi mahallesinin Tiirbe so birbirlerine karsı hiç bir hasmane şehadetnameli ve 1460 resim tonilâ kağmda atik ve cedit 27 No. lu ar toluk ve Kampaunt makineli İstanbul sanın 5/8 hisse mutasarnfı Makbule H. Yakında Şehzadebaşı'nda açı harekette ve malî iktisadî mukabele vapurunun tamamı 100 hisse itibarile bilmisillerde bulunmamağı taahhüt bu hissesini 35 liraya Tütüncü Ağa Mehlıyor. 50 hissesi acık arttırmıya vazedilmiş oedeceklerdîr. met bini Mehmet Cafer Efendiye velup 12/1/932 tarihinde şartnamesi difaen ferağ eylemiştir. Muhtelif ademi tecavüz misakla « Sürmene asliye mahkemesmden: Dayini mumaileyhin 341 tarihinde ve vanhaneye talik olunarak 6/2/932 tarınm metinleri, yekdiğerinin ayni deSürmene'de Kefelizade Halim Bey fatfle iki kansı Sakine ve Dilâra Harum rihine müsadif cumartesi günü saat 14 ğildir. Romanya matbuatı, arazi tavekili İbrahim Lutfi Bey ile müddea ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra larla 3 evlâdı Ali Esfer ve Abbas Ealeyhima mübadil Kâzım Emin Bey ve mamiyetine ait teminata müteallik fendilerle Fatma Yaşar Hanımlara mün dairesinde acık arttırma ile sahlacak Vesile Hanım aralarında cari feshî tapu bir maddeyi ihtiva eden bir misakra br. Arthrmıya istirak için yüzde yedi tehasır olup başkaca varisi olmadığı ve haiz olacağı ehemmiyeti ve bunua bunlardan Sakine ve Dilâra Hanımlarla minat alınır. Mâterakim deniz rüsumlan davası hakkında müddeaaleyhimanm raüşteriye aittir. İcra ve iflâs kanunu ikametgâhlan meçhul bulunmasından Romanya'nm Basarabya hududumra Abbas Efendinin meçhul olduğu Şahnun 119 uncu maddesine tevfikan hak naşi ilânen yapılan teblîgat üzerine akulu mahallesi heyeti ihtiyariyesi tarazımnen tanınması manasına geldi • lan Deniz Ticaret müdiriyetinin sicil • demi icabetlerindennasi sebkeden müdfmdan tasdik edilmiştir. ğini gizlememektedir. lerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar dei vekilinin talebi veçhile muhakemeMedyund mumaüeyhanın maafair nin gıyaben icrasına ve gıyap kara borcımu vermek üzere müracaat et • ile diğer alâkadaranın bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddimesine binaen bermucibi talep maafaiz nnın ilânen teb'igat ifasına mahkemece alannı ilân tarihinden itibaren 20 gün 75 lira emaneten teslimi vezne edil • Avrupa büyük gemi tersaneler v karar verilerek bir guna muamele ya • mistir. Alâkadaranın bu baotaki veraset içinde evrald müsbHelerile bildirmeleri fabrikalannda cakşmış, 25 senelik tecpümsyarak mubakemenin 1/2/932 palâzımdır. Aksi halde bu sicülerle sabit hficceti ve hoviyetlerini natık vesaik ile zartesi günü saat 10 a talik edilmiş ol riibeli Türk makine ve elektrik mühendiâ ohnıyanlar sabş bedelinin paylasmasınbirlikte muracaatleri ilân olunnr. duğundan yevmi mezkurda müddea vapur • motör • ve diğer makinelerm dan hariç kalırlar. Alâkadarların âşbu aleyhimanın bizzat ve yahut usulüne tev imali tesisi • ve işlettirilmesi ve her O halde mes'ele para mes'elesi deIstanbul 5 inci icra memurluğundan: maddei kanuniye ahkârruna göre tevfikan musaddak bir vekil göndermeleri türlü elektrik terisatlar için bir mü ğflmis. Ya ne imis. Mes'elenin teknik İstanbul'da Mısırçarşısı'nda Erzak fiki hareket etmeleri ve daha fazla maaksi takdirde muhakemenin gıyaben rü hendis mevki anyor. Birinci bonservistarafım müfredat programını gele amban sokağında 6 No. da mukun iken hunat almak istiyenlerin 931/440 doscek makaleye bırakıyorum. yet ve intaç edileceği tebliğ makamına hâlen ikametgâhı meçhul olan Sefer ler. Gazetemiz: Mühendk M. V. B. O. ya numarasile memuriyetimize muracakarm olmak üzere ilân olunur. atleri ilân olunur. Bekâr sokak No. 8. MÜDERRİS SALİH MURA1 Ağaya: Kırmızı Horoz Şirketine ezgayrifaiz ve masarif (4800) kuruş borcunuzdan dolayı her ne kadar ikametgâhımza öEsbak Adliye Vekili, Manisa meb'udeme emri tebliğine teşebbiis olunmus «u Refik Şevket Beyle Ankara'da avuise de mübaşirinin ve zabıta tahkikatmm kat Hâmit Şevket Beyin pederleri, Borverdiği rapor üzerine tebUgatm ika • dnr meb'usu Haznn, ödemis'te avukat metgâhınıza icrası imkânsızlığı anla • Sabri Şerif ve Ostro Türk sirketi me sılarak iki ay müddetle flânın tebliğine murlarradan Bedri Beylerin kainpederve itiraz müddeti olan yedi günün tarihi leri tnceoğlu Mustafa Şevket Bey ev • 7 kânunusani perşembe akşammdan itibaren üândan itîbaren bir buçuk ay münı • velki gece Çengelköy'ündeki hanesinde rundan itibaren muteber addedilmesme vefat etmisnr. AUah rahmet eylesin. karar verilmistir. Bu alacak veya masarif ve saire hakkmda bir itirazınız varsa tahriren veya sifahen dairemize 931/1687 No. ile müracaatle hirazmızı G. \\. P^BSl'ın frjnsızca ve almancı eseri tesbit eylemeniz liizumn ve aksi halde yani iki aym hitammda borç tesviye edilmemiş oldufu takdirde hakkmızda Etem lzzet Beyin yeni romanı cebrî icraya müracaatle emvalinizin haciz çılrtu Kitapçılardan isteyiniz. alhna almacağı ödeme emri yerine geçPek yakında: M A J i K ' t e mek iizere flân olunur. İŞ AD/kMl Raşit Rıza tiyatrosu İLÂN İRTİHAL ilk Törkçe sözlü, sesli ve şarkılı muazzam tilim STANBUL A LE M D A R S0KAKLARI Beş hasta var! Etem îzzet S İ N E M A S I N D A 6 No. OCAK ARKADAŞLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog