Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

?=4 Kânunusani 1932! Camftoriyet S O N T E LG RA F LAQ 28,496 milyoner Hâmüîerle kat'î bir anlasmağa varmak Kaybolmus! Amerika Maliye N*"nrı • azmini kesredecek bir hâdise yoktur nın elim bir kesfi Osmanlı borclarını ödiyoruz Yazık! Atina'da Yunanlılara 41 Jyenildik ( Birinct sahıfeden mabatt ) larak bitirdiğimiz hakkında bir ha ber geldi. Maç» soranlara bu neticeyi söylüyor, ikinci devreyi beklemele rini rica ediyorduk. İlk devrenin 10 lehimize neticelenmesi bir çok'annı memnun ettiği halde bir kısım halkı da tatmin etmiyordu. Bu arada kuvvetli bir şayia çıkmış, Atina'dan, rumca gazetlerden birine gelen bir telgrafnameye nazaran maçı kaybettiğimiz rivayeti deveran etmeğe başlamtştı. Biz, bu şayiaya inanamıyor, soranlara şayiayı da mevzuu bahsetmeden beklemelerini tavsiye ediyorduk. Nihayet saat yedide telefonla Selâniğ'e müracaat ederek malumat istedik. Orası bize neticeyi bildirdi: Galatasaray Fener muhteliti ^'\n% muhtelitine 14 mağlup olmuştu. Artık halkın telefonla marbaamıza müracaatlerine bu acı neticeyi bild?riyorduk: Efendim, lutfen maçın neticesini söyler misiniz? 41 mağlup olduk. Vah, vah! Maç ne oldu efendim? 41 kaybettik. Ah... ok yazık. Rezil olduk. F ı r k a Bu sene 4,340,000 lira verdik Ankara 3 (A.A.) Ankara mehafilinden aldığımız mevsuk malumata göre: f Son günlerde bazı İngiliz ga zetlerinde Maliye Vekâletinin fimabait Osmanlı borçlarma mahsuben Türkiye'nin hiç bir tediye yapmıyacağı hakkında karar ittihaz ettiğine dair intişar eden haberler aıılsızdır. II Dün intişar eden tiirkçe gazetelerde «yeni bir anlaşmaya intizaren Düyunu Umumiye emrine Osmanlı Bankasına yatırılmakta olan taksitlerden kânunusani taksiti tesviye edilmi yecektir* tarzmdaki havadis te tavzihe muhtaçtır. III Hakikat şudur; Hükumetin hâmillerle kat'î bir anlaşmaya varmak hususundaki azmini kesredici hiç bir hâdise mevcut değildir. BilâkU her muhabere ve temas tarafeyni yekdiğerine yaklaştırmaktadır. Onun için ve kat'î bir anlaşmaya intizaren ve istatokoya tevfikan sülüs tediyat devam etmektedir. Bu sülüse mahsuben 1932 taksiti için hâmillere verilmesi icap eden İngiliz liralarını şimdiye kadar Osmanlı Bankasına yatınIan Türk liraları baliğan mabelâğ temin ettiği icindir ki kânunusaniden itibaren tediyeye lüzum kalmamıştır. Yalmlan Türk paraian i'k imkân görüldüğünde dövize tahvil ettirüecektir. Bu tahvil esnasında tediye edilraiş olan Türk liraları kâfi gelmezse tam&mlanacak ve fazla kalırsa bu fazlaltk gelecek sene taksitine mahsup edilmesi gerek Düyunu Umumiye meclisine ve gerek Osmanlı Bankasına bildirilecektir. Bu malî sene zarftnda yani hazirandan itibaren tesviye edilmis olan Türk liraları miktarı 4,340,000 liraya baliğ olmaktadır. tti.ıniınıiHHOIllilttll oandınm ıstedığı Mülâkat reddedildi Ağa Han gazetecilere «her türlü felâket vukuu beklenmelidir» diyor Yeni Delhey 3 (A.A.) Gandi' ( nin 1 kânunusani tarihli uzun tel grafnamesine cevap veren valii u • rnumî gerek kendisinin ve gerek hükumetin kongre komitesi tarafından ittihaz edilmiş olan kararlardan dolayı mâteessif olduğunu ve bu kararIarın silâhsız itaatsizlik üzerine yeniden başlamak manasını tazammun etmekte bulunduğunu bildirmiştir. Valii uraumî ecrabında diyor ki: «Hiç bir hükumet kendisine tehdit tarikile cebren kabul ettirilmek is tenflen bh* takım şeraite tebaiyet e demez.» Valînîn telgrafnamesinde gerek kendisinin ve gerek hükume tjn kongre icraatından Gan • dPyi ve kongreyi mes'ul tutacağı ve bo icraata karşı her çareye baş vurulmak suretile mukabele edileceği beyan olunmaktadır. Gandi'ye eylu! ayında Londra'ya azimetine müsaade ettiği zaman mü tareke seraitini kabul etmiş bulundugunu hatırlatmaktadır. Gandi. her demokrat hükumetin müte.«ekkil heyetlerm ve bunlrrın mümessillerinin teklifatını nazari itibara alacağını ve bu beyet ve mümessiJleri efkâri umumiyenm ret ve t&kbihine maruz kalması muhtemel her türlü icraat ve evamire muttali etmesi iktiza eylemekte olduğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. Gandi, cevabına hitam verirken mücadele esnasında caniyane hiç bir hareket vuku bulmaması ve siddete mü racaat olunmaması için elinden ge leni yaoacağmı beyan etmektedir. Hitler 4 mayısı bekliyor Ağa Han'tn beyanatı Paris 3 (A.A.) Yuvarlak Masa konferansından sonra Ağa Han bir kaç hafta geçirmek üzere Cap AntiGandi'nin tevkitine intizar les'teki köşkune gelmiştir. Mumai • edüiyor leyh. orada Gandi'nin avdetinden • Bombay 3 (A.A.) Gandi, valii beri Hindistan vaziyetinde husule umuminin tebliğini kongre reisi M. grelmiş olan ve gelmekte bulunan taWa!labhai Patel ile görüsürken al havvülâti dikkatle takip eylemek • mış ve rautadı veçhile tebessüm et tedir. miştir. Matin gazetesinin bir muhabirme Mündericatına hulâsaten ıttıla memleketiniıı istikbali hakkında bekesbettikten sonra hemen M. Patel, yanatta bulunan Ağa Han demişthMadanı Gandi ve «air muavinleri ile ki: görüşmüştür. « Eğer Hint efkâri umumiyesi Gandi, sabahın ikismde anbean simdiden tatmin edilmiyecek olursa tevkif edileceğini beklemekte olduher türlü felâketlerin vukuu muhteğunu ve valii umumiden böyle bir meldir. Boykotaj ve silâhsiz itaat • telgrafname aldığından dolayı mü sizlik asrımız hayatında zayıf bir teessir bu'unduğunu söylemiştir. takım silâhlardır. Fakat bunlar fırkalarin ellerinde muvakkat silâhlarGandi'nin cevabı dır. Buna nihayet vermek için, he Bombay 3 (A.A.) Tevkifinin men muhtar eyaletler teşkili işine pek yakın olduğuna dair musırrane deveran etmekte olan şayialara rağ teşebbüs etmek kâfidir. Fikrimce, o zaman aklı selim galebe edecek ve men fecirden evvel uyanmış olan tahrikâtçılarm takibinden vaz geçiGandi, valii umuroinin telgrafına vereceği cevabı yazmıstır. Mahatma, lecektir.» son şubat ayında Delhi itilA.fi imzaMes'uliyet hakkındaki fikri sorulandığı zaman silâhsız itaatsizlik ha lan Ağa Han. hatanm tamamen tn reketinin muvakkaten inkitaa uğragütere'ye raci olduğu suretinde cemıs olduğunu ve Hint hükumetinin van vermistir. ....»».ıımmfiıııımıımııııınııııiiinin Efendim müsabakanm neticesini haber aldınız mı? Londra 3 (A.A.) Londra doklan Ald.k. 41 mağlubuz. amelesinden 100,000 kisi ücretlerin ten Ciddî mi söylüyorsunuz efen • zjline razı olduklan halde gemid ve kadim yıkçi sendikasma mensup 3,500 kisi, Evet, doğru söylüyoruz. ncretlerin giinde 10 pens indirilmesine Sonra uzun bir ah.. Ve arkasın muhalefet ederek pazartesiden itiba dan telefonun şiddetle kapanışı. Buren grev flânma karar vermişlerdir. Bu na benzer yüzlerce mükâlemeler. Ahhal, bu hafta Londra'da büyük gemilar, oflar ve yazıklar olsunlar... ler de dahil ohnak Szere t»hmil ve tahHalkımızın bu maç için gösterdiği live ameüyelerinin felce uğraması de heyecan ve alâka çok büyük, mağ mektir. lubiyet haberi karşısmda teessür ve tee&süf ü çok acı ve samimî idi. Ekseriyet, takımımızın galip ge leceğini umduğu için mağlubiyet haberi çok fena bir tesir hasıl etmişti. Meraklı karilerimizin bir çoğunu, rakamla ifade edilen netice tatmin et4 mayısta mücadele kat'î miyor.Maç nasıl cereyan etmış, goller nasıl olmuş? Neden yenilmişiz diye netice verecek tafsilât istiyorlardı. Berlin 3 (ATAT) M. Theodor Maçın tafsilâtını ancak gece geç Wo!ff, Berlmer Tagablatt gazetesinde vakit alabildik. İşte mağlup olduğutimdîki hükumetle Nasyonl Sosyalizme muz ilk maçın tafsilâtı... arasmdaki baslıca mücadelenin önömSzdeki mavıg avı zarfmda Prasya diyeti Atina 3, saat 15,45 (A.A.) Biintihabatı icra edildiği sırada baslıya • cağmı yazmaktadır. Naz'stler bu anî rinci haftaym neticesinde vaziyet: Yunan takımı 1, Türk takımı 0. iimitle beklemektedhrler. M. Theodor Wolff diyor ki: Maçın neticesi « Şimdiki hükumetin taraftan olan Atina 3, saat 17 «Müstaceldir > bütün hükumet adamları, bu 4 ay zar(A.A.) İkinci devrede Türk'ler fmda burjuyalan şimdiki marazî ha 1, Yunan'lılar 3 sayı yapmışlardır. letten kurtarmalı, bunun için fasılasızca Neticede Yunan'lılar 1 sayıya karşı çahşmah ve üçiincü bir imoaratorluğun 4 sayı ile galip gelmişlerdir. gelmesine intizar etmenin meş'um olacağını onlara anlatmalıdır. Müsabakanm tafsilâtı Milletlerin, fena aldbetlermi hazırlıAtina 3 (A.A.) Galatasaray yan 3 arkadaş, »unlardır: Fenerbahçe muhteliti Yunan muh • Hamakat, zâf ve korku.» teliti arasmdaki maç bugün 3 te 20 Nevyork 3 (AA.) Amerika Maliye Naznı M. Meflon, 28,496 milyonerin noksan oldu^unun farkma varmıstır. Mumafleyh, bu elim neticevi varidat vergisi için yaprcuş olduğu tetkikat üzerine müsahede etmiştir. Amerika'da mihroner diye senede asgarî 50,000 doîar varidatı elan kimseye derler. 1929 senesinde 43,184 milyoner vardı. 1930 senesinde yaDilan yoklamada ancak 38,650 milyoner «mevcut!» demiştir. 1931 senesinde milyonerlerin mevcudü 19,683 e inmistir. tki sene zarfmda Amerika mflyo nerlerinin yansmdan fazlasuu kaybet miftir. Nevyork Borsasmdaki buhran dan ve diğer hususi iflâslardan sonra bu sene M. Mellon'un kasasına sırf varidat vergisi namile bir milyar doîar nokvan para girecektir. Şimdi sene'ik varidab bir milyon dolar olan 149 kisi vardır. Halbuki 1929 senesinde 3 6 5 kisi mevcuttu. Nevyork 3 (A.A.) Mevduatlann yekunu 16 milyon dolara baliğ bulu • nan 8 banka, dün kamlannı kapatmştır. tngiltere*de bir grev Birinci devre neticesi Akdeniz'de fırtına 4500 tonlnk bir vapur bath Atina 3 (Hususî) Adalarde nizi'nde ve Akdeniz'de büyük fırtına devam ediyor. Bflhassa Adalarde • nizi'nde bir cok vapurlar tehlikeye düşmüstür. Venedik'ten gelmekte oIan 4500 tonilâtolu Yunan bandıralı Minas yük vapu • runun dümeni fırtınanın »iddetmden kınlmıs ve vapur küçük bir adanın kayatanna bmdirerek batmışhr. Mürettebatı kt> Gazi Hz. Yeni sinemayı Tesrif buyurdular Ankara 3 (Telefonla) Gazi Hz. bu akşam (Yeni Sinema) yı tesrif buyurarak gösteriien fOmi temaşa buyurmuşlardir. Kimya mı, simya mı Varşova Leh'H hir mühendis altın Sefirimiz yaptığını söylüyor Parîs 3 (A.A.) Dunikowski mes'eiesi hali hazırda gaz<=te sütunlannın mevzuunu teskil etmektedir. Mevzuu bahis mes'ele şudur: Leh'li bir mühendis, âdi madenler • den altın çıkarılabaîeceğini iddia et • raiştir. Bu mühendis, hali hazırda hapisanede bulunmaktadır. Çünkü altm çıkanldığmı görmek hususunda istical eden serikleri tarafından aleyhinde şi kâyette bulunulmuştur. Dunikowski, esrarengiz bir takıra usuüer kuDanmak • tadır. MumaOeyhin aleti «Z» Umini verdigi bir takım şualar hâsıl etmektedir. Mumaileyhin yeni bir radyo aktiv cevheri keşfetmiş oldnğu söylenmektedir. Bu cevherin haB hazırda Almanya'da buhınan muhtelif madenlerden çıka • rıbnakta olduğu ırvayet olunuyor. Büyük elçi Reisicumhurun saadeti ve Lehistan'ın refahı için temenniyatta İtimatnamesini Leh Re bulunarak nutkunu bitirmiştir. Reisicumhur cevabmda iki men» isicumhuruna verdi leketi birbirine bağlıyan iyi münaseVarşova 2 (A.A.) Bugün Tür batm Türkiye ile Lehistan arasmdaki büyük ve kadim an'aneye tevfikan kiye'nin ilk büyük elçisi Cevat Bey Reisicumhura itimatntmesini takdim sefaretlerin ihdasile teyit edildiğini tesbit ederek şimdi ikî memleketin etmiştir. Merasimde Başvekil M. harsî ve iktisadî tnünasebat saha Prystor ile Hariciye Nazırı M. Za leski ve nazirlardan M. Boener, M. sında daha sıkı bir teşrîki mesaiye Jendersjewiez, M. Michalowski, M. çağırıldığmı ve ticaret muahedena mesinin büyük imkânlar açtığmı beNruvid, M. Neugebauer ve tesrifat müdürü hazır bulunmuslardır. Ce yan eylemiştir. vat Bey irat ettiği nutukta iki memReisicumhur müteakiben sefire hu leketi bağlıyan kadim dostluğu kayhususî bir mülâkat vermistir. Bu müdederek Türkiye'nin Lehistan'da ilk lâkattan sonra sefir bir müfreze re büyük elçisi olarak seleflerinin güze! fakatinde meçhul askerin mezarına giderek merasimle çelenk koymuştur. eserlerini takip edeceğini temin et • mis, ahiren aktedîlen ticaret mu • Müfreze resmi selâmı ifa etmis ve ahedenamesinm iktisadî münasebatm orkestra Türk ve Leh marşlarını te • inkişafmda kuvvetli bir âmil teskil rennüm eylemiştir. Merasimde büyük edeceği mütaleasında bulunmustur. bir kalabahk hazır bulunmuftur. binden fazla seyirci muvacehesinde yapıldı. Stadyomun içi dışı hınca hınç dolu idi. Polis intizamı müşkülâtla temin edebiliyordu. Türk futbolculan sahaya büyük bir Yunan bayrağmı uçlanndan tuta rak çıktılar. Şiddetle alkışlandılar. Mutat merasimden sonra mızıka Türk ve Yunafı millî marşlarım ealdı. Ayakta dinlendi. Oyunu Bulgar hakem M. Doşef'in idaresinde tam saat üçü yedi geçe başladı. Parayı biz kazandık. Türk muhteliti Slâvya'ya karşı oynıyan ta kimdı. İlk hücumu Yunan1 lılar yap tılar. Bir müddet Türk kalesini sıkıştırdılar. 3 dakika içinde Yunan'lılar arka arkaya iki akm yaptilar. İkinci akm tehlikeli bir vaziyet ihdas etti. Ulvi tam yerinde vaziyeti kurtardı. Top uzaklaştı. Bunu bizim güzel bir akınımız takip etti. Sol dan Rebii'nin çok seri bir kayışı Yunan müdafaası önünde kaldı. Bu sırada Yunan'lılar aleyhine bir korner oldu. Fakat neticesiz kaldı. Top Türk kalesi önüne geldi. Karışık bir vaziyet hâsıl oldu. Yunan'lı muhacim ofsayt vaziyette aldığı topu Türk kalesine attı. Hakem ofsayt cezası verdi. Mithat'm ortaladığı topu alan Türk muhacimleri güzel bir akmla Yunan kalesi önüne indiler. Fikret ve Rebii arasmda güzel bir konbinezon. Top Zeki'nin ayağında. Yunan müdafaasmın yerinde bir müdahalesı akmı akim bıraktı. Ve bunu bir Yunan akmı takip etti. Yunan sağ açığınm uzaktan cektiği bir şutu Ulvi kurtardı. Akmlar karşıhklı tevalı ediyor. Fakat sahaya yabancı ve heye • canh olduklan aşikâr olan Türk o yunculan bir türlü açılamıyorlardı. Yunan muhacimlerinden birinin Türk kalesi Hnünde ıska geçmesi ve Bür han'm seri bir şekilde yetişmesi Türk kalesini büyük bir tehlikeden kur tardı. Türk muhtelinin bunu takip eden akim korner ile neticelendi. Korner boşa gitti Bunu anî bir akm daha takip etti. Fakat ofsayt ile kırıldı Karşıhklı akmlar tevali ediyor ve fakat ekseriyetle Yunan takımı Türk kalesini sıkıstırıyordu. Bu sıralarda Yunan'lılar aleyhine verilen bir firikik neticesiz kaldı. Yunan merkez H. Fırkası kongreleri her tarafta muhacimi iyi bir akm neticesi çek tamamile bîtmiştir. tiği kuvvetli bir şutu kale üzerinden Bu münasebetle Fırka Vilâyet tgeçti. Bunu bir Türk akını takio etti. dare Heyeti Reisi Cevdet Kerim Bey Muzaffer'in srüzel bir şutunu Yunan bir muharririmize şu beyanatta bukalecitıi pîonionla kurtardı. Bu sıralunmuştur: da Yunan kalesî tehlikeli anlar ge « C. H. Fırkası İstanbul Vilâyeti çirdi. Buna rağmen TürkHer bir türlü açilamıyor. Reşat canla başla çalı • teşkilâtımn 931 senesi kongreleri kânunusaninm birnci cuma günü lcâ • şıyor, tehlikeli bir akını durdurdu. milen bitmiştir. Bu kongrelere 76,700 Dakiknlar geciyor, bir nerîce almamıvordu. Her îki taraf asabiyet için kişi iştirak etmiştir. Binaenaleyh vi> Iâyetimiz dahilinde bu kongreler nriıde? Türk'ler hiç te kendilerinden beklenen oyunlarını gostereımvorlar. na&abetile bir buçuk ay zaı£mda 76,700 vatandaş fırka, millet ve va • 30 uncu dakikada Yunan merkez muhacimi sakatlanarak oyundan çık tan mesailile bilf iil meşgul olmuş ve kemali serbesti ile cereyan eden bu tı. Yerme Simonidis girdi. Top Türk çok kıvmetli münakasa ve mütalea • kale«i önünde dolaşıyor, tehlikeli bir lar neticesinde isabetli esaslar tesbit şutu Ulvi yere yatarak kurtardı ve olunmuştur. Arkadaşlarnnızm •« alkışlandı. Türk kalesi çok tehlikeli balkuzuzın gösterdiği büyük alâkayı anlar çeçiriyor, alevhimîze bir korner, Yunan sağ acığı çekti. kale o Fırka ve memleket için şayani ifti • nünde çok karışık vazivet, 38 mci har görmekteyiz. dakikada top Stmonidis'in ayağmdan Muhtelif mevzular üzerinde elde Türk kalesine girdi. edilen bu netayiçten salâhiyetimiz dahilinde yapılacak olanlar aynlmışİlk gol, Türk'ler mukabil akm yapıvorlar, fakat hepsinde bir durgun tır. Diğerleri umumî merkezimize arzedilmek üzere bulunmaktadır. luk ve tutukluk var? Fikret'in bir Nizamnamemizde Fırkamıza gir sutu avta gitti. Fikret, Zeki, Rebii me sartları meyanmda «millî müo>arasında iyi bir kombmezonla top deleye aleyhtar bir vaziyet almamış Yunan kalesi önüne geMi. Tehlikeli ve bu gibi taazzuvlara dahil olma • bir vaziyette Yunan müdaf ii topu elile tuttu. Firikiki Zeki çekti. avt, bi mış olan ve siyasî seciyesi itibarile menfi bir ruh taşımamış olduklan rincî haftavm 10 netîce'endi. mutebariz bulunan her Türk vatandaş türkçe konuşmakta bulunmuş, ikinci devre Türk kültürünün ve Fırkanın bütün İkinci haftayım da Mebmed'in yeumdelerini benimsemiş ise girebilir> rine Niyazi girdi. tlk akını Türk kaydına göre iki senedenberi ka • muhteliti yaptı. Nivazi'nin bir şutu dınlar da Fırkamıza kaydolunmakkalecinin elinde kaldı. Her iki kale tadır. Bu itibarla bu sene kongrele ye mütekabil akınlar devam ediyor. Bilhassa Türk'Ierin şutları hep avt o rimize bir çok kıymetli hanımiar da Iuyor. 5 inci dakikada top Türk kalesi iştirak etmiştir. Yeni seçilen idare heyetleri kâ önünde doiaşırken ofsayt vaziyetinmilen vazifelerine başlamıştır. Ar • de Türk'ler aleyhine ikinci bir gol olkadaşlarımızm ve muhterem hal du. Hakem ofsaydı gormedî. Ulvi kımızın daimî müzaheret ve irşat • kolundan hafif surette sakatlandı. iarile bu sene daha iyi neticeler alaYerine Avni geçti. On birinci dakicağunızdan eminiz. Beyoğlu. Kadı. kada bir Yunan akını esnasında ikinköy, Eminönü ve Beşiktaş kazaları ci ve bariz bir ofsavdı hakem «?n« dahilinde hanımlardan da idare hegörmedi. Sa* içleri üçüncü golü atıyetlerine intibap edilenler olmuştnr.» yor. YunanMıisr Türk kalesini sıkış; tınyor. Akmlar birbhlerini tak p ediyor. 14 üncü dakika Kemai Faruki oyundan çıktı. Yerine Resat çeçtî. Reşad'ın yerine Fikret, Fikret'in yerme de Cevat girdi. Kar«ılıklı akm • Tevfik Rüştü B. in hare lar şiddetlendi. Türk oyısnculan yavaş yavas acılmağa ve Yunan kaleketi gene teahhur etti sine tehlikeli anlar yaşatmağa bas Ankara 3 (Teîefonla) Haridladılar. Bu vaiyet uzun müddet de ye Vekilmin Ankara'dan hareketi vam etti. Yunan'lılar ayni faaüvetten yann akşam* kaldı. Abbasiye vaougeri kalmıyorlar. Muzaffer ve Zeki'runun da tstanbul'dan teaahhurla hanin birer şüHî avta kaçtı. Yunan kareket edeceği anlaşılıyor. lesi tekrar tehlikeli anlar geçirdi. Celâl Bey geldi Bu arahk Türk kalesi de bir iki tehHarİciye Vekili Tevfik Rüştü Beyl« likeli vaziyet atlattı. Yunan'lılar mübirlikte Tahran'a gidecek olan İf temadiyen ofsayd vaziyetinde kalıyorlar. Bu Mrada Bürhan'm bir ıs • Bankası Umıım Müdürü Celâl Bey kası. Sol iç, 4vni ile karşı karşıya kal dün Ankara'dan şehrimize gelmiştir. dı. Türk'ler aleyhine 4 üncü go! oldu. Bundan sonra tehlikeli bir şutu GüzeDik müsabakamız Avni kurtardı. Son dakikalar Türk mühacimler Yunan kalesini sardı ( Birinci sahıfeden mahait ) lar. Zeki güzel bir şüt çekti. Top kaMOsabaka şeraitî le direğine çarptı. Geri gelen topu Cevat güzel bir vurusla Yunan kale1 Resim ve isünlerinin neşrini si ağlarma taktı. TürkMerm bu ilk istedikleri takdîrde hemen biror mekgolü şiddetle alkışlandı. Türk oyuntupla resimlerini göndermelidirler. cuları hâkira bir vaziyet almıslardı. 2 Resim ve isimlerinin nesrini Fakat vakit bitti. Hakemin ovunun istemiyenler de idarehanemize, <Gö» bittiğini ilân eden düdüğünü 20 bin zellik müsabaka raemurluğuna» adkişinin tufan gibi kopan alkışları taresile birer mektup göndermeUdJrler. kip etti. Hakem oyunun hiç te iyi 3 Resimlerinin neşrini istiyenidare edemedi. Ofsayd ve favulleri ler de, istemiyenler de bu mektup • görmedi. Yunan'lılarm yaptıkları îkinci ve üçüncü gollere ofsayd calma> larda isimlerini ve adreslerini sara hatle yazmaiıdırlar. Resimlermm dı. Türk tak«mı heyeti umumiyesi itibarile çok durgun ve tutuktu. bu namî müstea veya rumuzla neşrini da oyuncuların fazla heyecana ka istiyenler de bu ciheti ayrıca bildir» (iilmalarından ileri geliyordu. H e melidirler. men hemen bütün oyuncular eok siMüsabakaya girmek için atideki nirli ve gayrişuuri oynıyorlardı. şeraiti haiz olmak kâfidir: Ancak ikinci devrenin sonlarma doftA 18 ilâ 25 yaşında olmak, ru Türk takımı biraz düzeldi ve îıaB Hiç evlenmemis olmak, kikî oyununu göstermeğe başlsdi. C Namuslu ve bar ve sair !>u giVirmi dakika mutemadiyen güze! hb bi yerlerde çalışmamış ohnak, cumlar yaptılarsa da Yunan*!ılarm D Türkiye tebaası olmak, defansi bir golden fazla yapılmasma E Geçen senelerde müsabakaya mâni oldu. girmiş olanlar, şimdiye kadar Kra liçe intihap edilenler müstesna o! Macarlar Atina'da 70 galip mak üzere, tekrar müsabakaya girebilirler. Atina 3 (Hususî) Macar So Güzeller, istical ediniz, vaktiniz mongi takımile Etnikos Yunan takımı dardır. arasında yapilan maçta sıfıra karşı Macar takımı 7 sayı ile galip gel • Resimlerinizi bizim hesabımıza miştir. İstanbul'da 76,700 ldşj iştirak etti Tahran seyahati Güzellik müsabakasma re«imle • rinin neşri suretile iştirak etmek b • tiyenler fotoğrafflerini bizim hesabıAtina 1 Fransa millî takımı mıza çekthnek için hemen Beyoğln'n1932 haziramnda Şark'ta bir turneye çıkacak, Romanya, Bulgar milli ta da Foto Süreyya ile Foto Femma'ym müracaat ermelidirler. kımlarile iki maç yapacaktır. Yunan federasyonu Fransız millî takımmı çok gayret sarfetmelerine ragmen sayı 19 haziranda Yunan millî takımı ile kaydedemediler. İkinci haftaynnm bi • karşılaşraağa davet edecektir. Altmordu son sayuara izmir'de italyan AKınordu maçı dayetindeBeş dakika ilk ve ttalyan ta kaydetti. sonra İzmir 3 (A.A.) İstanbul'dan fe kımı da birinci ve 10 dakika sonra fcinlen îtalyan takımı bugün »on maçlanm ci sayısmı yapü. Altmordu beraberHc Abancak spor sahasında Altuıordu bisayısını temin etmek içm çok çalıştı, ve rinci takımı üe yapb.Hava açık olduğu bir çok fmatlar kaçırarak beraberliği için sahada diğer maçlardaki seyirci temine muvaffak olamadı, ve ba suretle lerden fazla kakbalık göze çarpıyordu. 2 1 Îtalyan takunuun galibiyetüe ne • Saat 15,10 geçe oyuna baslandı. Bi ticelendü rmci haftayımda her iki takmtda pek Fransa millî takımı turneye çıkıyor çektiriniz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog