Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Cnmfmrîyet Şevket B.in idamı istendi Zevcesi telâl Hanımı Beşiktaş'ta sokak ortasinda tabanca ile öidiiren ve bunu müteakıp intihara tesebbüs eden Güzel San'atlar Akademisi naGdür muavini Şsvket Bevin m«ha kemesine dün çok ka'abalık bir sami kütlesi huzımmda Açırceza mah k«me<inde ri*vam edHmistir. Dünkü muhakeme, bîri sabah. d>"£eri Sğleden sonra olmak üzere 'kî eelseye ayrılmış ve da^anın tahMkat kısmı îkmai olunmuştur. D'ink»! mede M'iddeiuTnumî d«* ni dermeyan etmis ve m?mun Şevket Beyîn idanvnı istemistir. MuhnVf»menin snbah cplsesinde, Tıbbı Adlî müsabede müd^rü rfoktor Ha*ru1!ısh Sev şahit sıfatile iftima edilmiştir. Tıbbı Ad!î. Şevk»» B«»yi evvelee tahtı müsahedeve a!mts ve gftsterdiş; «raz hakkmda bir raoor vermîşti. Bu raoorun bir noktası liyiki veehU« tef»ir edilememi», bu husueta şifahî izahat vermek üzere Haynıilah Bevin şahît »ıf^MIe celbi kararlaşmışh. Hayrullah Bey, ra porda nevzuu bahsedilen hususatı uTvm uzadıya tafsil etmif ve raacmın Şevket Beyde mütahede edilen halâtm ceza kanununun 46 ve 47 inci madde!erind«!(< ahkâma tâbi tutulamıyacagmı bildîrmistir. öfleden fonra aktedilen îkinei ceisede maınun vekilleri, Tıbbi Adlî raporunun mütenakız mahiyette oldugunu, bu tenakuzun îzalesi irîn maruf etibbadan mürpkkep bir ehli bfbre teskü edilerek Şevket Beyin tekrar mttşahede alhna almmasını istemişlerdir. Heyeti bâkime, bu t»leb? kabul etmemistir. Bundan sonra davacı mevknnde bulunanlarm vekili, bazı müdafaa sabitlerinin eelbinî talep etmif ise de heveti h£kime, bu şahitlerin ancak vasfı cüriim nok • tasından sehadette bulunabîlecek lerini, halbııkî vasfı cürmü tayin etn»«k davacılara »it bir vazife ol mayıp do*rudan doihtıya Müddeiumtımiye ait bir is o'dnŞunu bevan etmis. bu talffbi de reddevlemistir. Alâtı cürmiye olarak Şevket Bey Urafmdan istimal edilen tabanca, ustura ve hâdise mahallinde bulu nan bir erkek şapkasile bir kadm çantası evvelki celselerde mahke . meye getirüeaıemişti. Bunlar da dün getirilmiş ve roaznuna birer birer gosterilmiştir. Şevket Beye şapka gösterildiği vakit tanımış ve: Evet, bu benün şapkamdir; ustura ve tabanca da benimdir, demiştir. Badehu kadm çantası gösteril miştir. Şevket Bey, çantanın ieini açmış, kime ait olduğunu tanımış ve ağlıyarak: Bu çants da zeveem !c!âl Hanımındır. Hatta içindeki bilezikieri ben alıaıştım. Allah rahmet eylesin! Demiştir. Tevsii tahkikat bakkmda tarafeynin başka bir talebi olmadığından muhakemenm hitam buldugu makamı riyaset tarafmdan tefhim olun • muş ve Müddeiumumt Btirhanettin Bey iddianamesinî dermeyana baslamıştır. Bir buçuk saat kadar devam eden iddiannraede Bi'rhanettin Bey bu aile facia^tnda âmil olan rvhi ve marazt sebeolerî aniatmış, filî katlin bilerek, düsünerek, taammüd**n icra olunduŞunu, bu suretle Şevket Bevin hareketinin eeza kanununun 450 inci maddesinin 4 GncQ fıkrasma uy • gun oldufumı soylem?». ancak maz • nuna ceza veriiirken 59 uncu mad denm nazari dikkate alınmasını is temistir. Maznun Şevket Bey, mabkemeye on sekîz sene hapi* cezasinı mü» telzim olan 449 uncu madde muci • bince sevkedilmişti. Dün Müddeiumuminîn taiep ettij^i 450 incî mad de ise idam cı*zasıdır. Ancak he yeti hakime 59 uncu maddedeki esbabı muhaffefeyi takdir ederse ceza 24 seneye tenzil edilecektir. Gelecek eebede davacı ve mi'snuT) vekilleri müdafaalarını yapacaklardır. Sehlr ve memleket haberieri Siyasî icmal Ingiltere Fransa müzakeratı Bu aym on »ekizinde teplanacak tamirat konferansmm cl. ban »iyasetinde ve firadiki umumt buhranm akibeti üzermde bfiyük te . siri olacaktır. On senedenberi zaten aksamakta o!«n cihan siyasetmin büsbütün iflâs etmemesi, siyast ve iktisadt gayrikabili tamb bir felâ • kete mtineer olmamaaı |eh« ha k©nferansm her halde muvaffak oiraasf icap ediyor. Bunun için altkadar devletler arafinda sıkı temas ve mQ> zakereler cereyan ediyor. BUba*«« ingiltere iptidaî istihsarata büyük e* hemmivet veriyor. Tamirat mes'elesinin cihan iktl • sadiyatınm vaziveti hazirasm» rSre muvaffakiyetli bir surette halledile • ceğine dair shndiye kadar kuvvetlt ümitier vardı. Müttehidei Amer^ca*. mn Avrupa'dar matlübu olan barp borclannı a'mı»k^an fera^at ed"*""»| ve buna mukabil Avrur»a*lı «abtk müttefiklerm Almanya'dan tamirat talebinde bulunmaktan va* geeecek* leri bekleniyordu. Fakat Amerikan mHIet! ftvan «• meb'usanm son kararı ile bu ksnıyı seddetmiştîr. Bununla Amerikaa mületi maddî ve manevf ıvaz*i* va bedelsiz tarairatin yükünü kendi sır> traa yüklenrnek istemedifini Avn» • pa'va anlatmış oluyor. Bundan başka Amerikan mületi Avrupa'hlarm cihan sulhü, eraniyet ve selâmeti ve refabt u*runda ne sîkl fedakârhğa hazır oldvklarmı aala • mak istiyor. Bunu tamirat ko^feranrt ile bunu takîp edecek yahut bir müd« det ayni zaman da muvazi olarak m8*> zakereleri nvnî Bamana tesadüf rde> cek terki teslihat konferansı «Sst«» recektir. Amerikan milletioln btt ka» ran büsbütün asabiyet eseri olmayıp biUkis derua teemmülleria mahsv • Iüdür. Bunun başlıca delüi artık h%H;tetı medet umroyan lngiltcre ile Fr*nu arasmda tamirat konferansmra tf • lâs etmemesi içm ciddi möza^^rf'^ . rin cereyan e'mekte olmasıdır. Bn müzakereleri Paris'te bultman ta • «fltere hazine möme$»ni île Fransa MaHye Nazfn idare ediyor. tnviite» re Banvekili Mr. Makdonald Fransa Ba*vekiline sönderdigi bir mektvp* ta M. (Laval) i Londra'ya gelmes^ia miinasip oiaca^ina tnaret etmfstir. Fakat Fransa Ba*vekiH şhndilik nrâca« kerenra omumt ve şümuilü bİr raa htyette olmayıp muayyen nokta'ar et« rafmda eereyan ederek netieeien > mesini münasip arSrdügünden Lon • dra'ya gitme^e lörum gSrmemUtfr. Bu müzakerelerîn bir gavesi de A raerika'ya karşt mü«terek bir hattı hareket takibine îmkin oluo «'»»ıadığinı anJamaktır. Tamirat konfe • ranstnın daha toplanmadan evvel muvaffak olun elmıyaeafma bu mözakeratın nelicesine gore hükmolunabilecektir. MUHARREM PEYZt Beşiktaş faciasmın muhakemesi bitti, Gümrüklerde Müddeiumumî iddiasmı serdetti Yapılacak ıslahat Bir çok değişiklikler vu kuu bekleniyor Maliye Teftiş HeyetleH Reisi AdH Beyin Gümrük ve İnhisar Vekâleti Müsteşarhğına tayini haberi rümrUk mehafihnde memnuniyetle karsılan • mıştır. Dün muhtelif zevat tarafuv <ian Adil Beye tebrik telgraflan keşide edilmiftir. Adil Beyip tnbisarlar Müsteşajr • Iığını deruhde etmesi üzerine inhi * sarlardt» ve bilhassa gümrük teskila* tında mühim tebeddüller olacağı anlaaılmaktadır. tstaubul gümrükleri teskil&tından başka bütün Türkiye gümrük'erinde de esaslı ıslahat yapılacaktır. Bir kaç zamandanberi bu huvu* hakk'nda tetkikat ile mesgui olan Lazı zevat tarafmdan sayani dikkat raporlrr hazırlanmış, ıslahat içm İki roühim esas üzerinde tavakkuf olunruuştıır. Bunlardan birisi, gümrük muame • • iâtını k ı tasiye ve havalecilikten kurtarmak, ikincisi de erbabı mesaUhi gümrük memurlarile temas ettirroenektir. Bundan başka gümrük teitilâtınd»>ki heyeti *eftişiye çok zay f görüimüs ve son üç sene zarfmda bilhp.ssa lrînnbr' da yepılan teftişlerin hiv bir seraere vcrmediği anlaşılnışto". 1u tetk'kat esnasında beyannamati vfüen bir n:alın gümrük kapuın • dan çıkıncıya kadar yinai yedi rnıı. amele f.Öıdüğü tesbit edilmiftir. dan baika muayyen mes'eleler \ Istanbtıl gürarüğünün başka, Galata ve Sirkec? gümrüklerinin ise bü»^ntfin başka utuller tatbik ettîkleri mpydana çıkmıştır. Söylenildiğine göre gümrük he yeti teftifiyesi lâğvedilecek, Gürn • rülcler ve tnhisarlar Heyeti Teftifi yesi halmde doğrudan doğruya Vekalete merbut olmak üzere yeni teşkilât yapılacak ve buraya tayin e dHecek müfettişlerde, maliye müfettişlerinde aranan evsaf gözetile • cektir. Müfettişler gümrükler ve inhisarK.* muamelâtinı bilâkaydü şart teftİı edebileceklerdir. Ufflum gümrükler istatistik ve t«tkik müdiriyetinin iki kısma ayrjlacağı, İstatistik işlerinin Basvekâlet Istatiîtik Lımum Müdürlüğüne verileceği, tetkik işlerinin de ayrıca bir şube müdürlüğü halinde bırakılarak Ankara'ya naklolunacağı verilen haberler cümlesindendir. Gümrük tarife müdürlüğü vazifesini uzun zamandanberi ifa eden tsmail Hakkı Bey, gümrüğe intisabı nın kırk ikinci senesini ikmal etmesi dolayısile tekaütlüğünü Uteraişrir. tsmail Hakkı Bey, gümrük teşkflâ . bnda kontrol müdürlüğü, başmüfettişlik gibi mühim vazifelerde sene • lerce hizmet etmiş, bir aralık Umum Müdürlük vekâletinde de bulun muştur. tsmaO Hakkı Bey dün İstanbul ve Galata gümrüklerini dolaşa . rak arkadaşlarile birer birer vedalaşmıştır. İçki düşmanları Yeşilay Cemiyeti meyhanelerîn tahdi dini istemeğe karar verdi Ttşüay cemtyttt tuastnın dünkü içtimat Yeştliy Cemlyeti merkes heyeti dün Mazhar Osman Beyin riyase • tlnde toplanraıştır. tçtiraaa Safiye HiİMyin, Nebahat Hâmit Hanıralar, Fahrettin Kerim, Mustafa Talât, tbrahim Zati, Hasan Kadri, Hüseyin Avnl, CelAlettin Feyyaz, Bahaettin, Saffet, Halit, Şevket ve Ahmet Şevket, Ahmet Süheyil, Halit, Fikret Esat Beyler iştirak etmişlerdir. tçti • mada cemiyete ait bazı mesailin raü«akeresinden sonra vesaiti nakliye kullananiann sarhoşlugu ve esrar, heroin kullanması yüzünden tahaddda eden kazalara minl olmak için ahnması icap eden tedbirler müzakere edilmiştir. Bu meyanda son »amaniarda raeyhanelerin taaddüt etmesi teessüf ve teessfirle karsılan mış, içki, esrar ve saire iptilâsmın millî bünyemizde açtıgt tahribatın halkımıza anlatılması kararlaştınl mıştır. Bundan sonra başka memleket • lerde yapıldıŞı Rİbi vesaiti nakliyeyi idare edenlere ve haTka Icacalann sebeplerini anlatan sergiler yapıl • ması, levhalar asılması, şoforlerin her hangi bir suretle keyif verîci maddeler kullanmalarına mâni ol > mak, kaza vaki olmadan dahi bu gibi şeyler kullanıldıgı anlaşılanların ruhsatiyelerinin derhal istirdadı, gizli olarak keyif verici maddeler kullananlar ve sevrüsefer talimftnamesine mübalâtsızlık gösterenler hakkında takibat icrası, şehir dahilinde işli • yen otomobiilerin makinelerînin yapılışında sflr'atlerinin tahdit edilmeai keyif verici mevada iptilâ yüzünden tahaddüs eden kaza fotoğraflannm teksir ve tevzii, meyhanelerin tahdidi, mahalleler arasında dükkftnlards içki sahlmasmm men'i, sarhoşlar hakkındaki maddei kanunîyenin e • hemmiyetle tatbikı, içki sarfiyatınm tnümkün olduğu kadar tahdidi ve başka varidatla tavizinin temini.mekteplerde konferanslann çoğaltılması için icap eden teşebbüsatta bulu nulmasma karar veriimistir. Yeni kibrit fabrîkası ıBirinci Sahifeden mabatt) Belçika grupu Darülâceze için sttısiannın'cla'artacağı tahmin edilmektedir. Bir çok yerlerde, bilhassa kövler de halk kibrit ten tasarruf için, kibrit çöplerini jiletle dörte ayırmakta ve böylece kuHanmaktadır. Memleketimizde senede takriben bes buçuk müyar kibrit çöpü sarfe dilmektedir. Halbuki senede sarfolunmn sigara adedi takriben on iki milyardır. Bu rakamlar yalnız si«rara içİB kibrit Utimal edildi^i takdirde bofünkü istihlâkâtm iki ırîr'^n v,a. H| olaeağı neticesini meydana çı karmaktadır. Hükumetle yeni Amerikan sirketi «rasmda yapılan son mukaveie mucibinee sirket, hükumete yirmt beş bh» auıdıi» kadar olaeak istihi&kât iefal senevt 1,800.000 llra vcrmekte • dir. Virmi beş bin sandıktan fazla sarfolunacak beber sandık için aynca 30 lira verecektir. Binaenaleyh kîbHt Utihlfik&h, sigara adedi ka • d«r oldugu takdirde hükum»»* b«ien alraakta olduğu 1,800,000 liradaa maada takriben 700.000 liralık daha varidat temin edecektîr. Memlekette tamamen mhisar kibritlermin utimali ve çakmak ithalât n m tahdidi tedbirlerine ait mevxol«r üzerinde hUkuraetle, sirk^ arastnda bugiinlerde yeniden muza • kerat cereyan edeceği haber veril mektedir. Kibrit fabrikan bitti Kibrit tnbisart tarafmdan Büyiikdere'd* yapılmağa başlanan kibrit fabrikasınm insaatı bitmistir. Fab rikanm bu ay içmde tecrübeierine ba»Ianacaktır. Memleketimfzin ikînci kibri» fabrikası oTan bu fabrika, bu«finıkn vaziyetile bir tenede mem!ek«tin bir buçuk senelik ihMyaemı temin edecek vaziyettedir. Fabrika, üç tak'm am»le İle çalıştığı takdirde bir senede memleketin dört senelik ibtivacına tekabtil edebilecek kibrit imal erf Si?ecek i«tihsal kabil;yetmi haizdir. Fabrikada imaiat içm lüzt;mu ola kimvevi mevat. memiekethnizde olmadığı için Avruoa'dan «elecektir. Memleketimizde kibrit CÖJ"< yajıma ?a mabsus ağaç olmadıgı îçin bu a • Saçlar da A^iupa'dan sretirtilecek tir. Kibrit cöpieri titrek kavak ve ka vak ağaçlarmdan yapıtmaktadır. FU vaki memlpketimizin bir çok yerle rinde kavak vğacı varsa da bunlar orman halinde olrnadı^ı icîn k's» Vıîr zaman zarf ında bitecektir. Kibrit ku> tu ve sandıklan yerli agaçiardan yapılacaktır. Fabrikada takriben 300 amele ça lışacaktır. Fabrikanın bütün nraelea Türk'tür. Mukaveiename, şirketin 10 mütehassts kullanmasma müsaede ettiği için bu fabrikada da teknik işlerde bazı eenebi miitenassıslar istihdam edilecektir. Fabrikanın dahilî aksamı ve tesisatı tamamen bitmistir. YoIIarla, h» ricî kısımlar da ikmal edilerek mart iptidalanndi ktişat resmi yapıla • caktır. Bu fabrOca, bugün Avrupa'da raevcut kibrit fabrikalarınm en asrî ve ea son sUtem makinelerle müceh hez olanlanndap biridir. İstanbul'da fabrika yap Himaye komitesile ko • maktan vaz mı geçtî? misyon bir içtima yaptılar Şehir Meclisi azalarından mfiBelçJka'da raüesıe» büyük bir rekkep Darülâceze komisyonu ile mensucat fabrikasınm İstanbul'da bir fabrika açmak üzere te • müessesati hayriyeye ve yüksek mehaf ile mansup zevattan mürekşebbütata giriftiği yazılmiftı. Fabkep Himaye komitesi dün aksam rika tarafmdan tttanbul'a gön * üzeri Belediye dairesinde Şehir derilen raühenditler burada uzun Meclisi salonunda müsterek bir uzadıya tetkikat yaptıktan «onra içtima aktetmislerdir. Bu içtimaı Vali ve Belediye reisi Muhittin B. Romanya tarikile memleketlerine tertip etmistir. dönmüflerdir. Makaat her iki teşekküle men> Mübendislerden M. Pikar bir sup zevatı yekdiğerine tanıtmak muharririmize demistir ki: ve bu suretle müesseseye yapıla« Tfirkiye'nin istihlâk etttgi cak hizmetin müsterek olmasmı iki nevi mal vardır. Birisi koylü temin etmektir. İçtima münasebeişi, diğeri de fantazidir. Bunlarti!e komite azaları serefine Belediye dairesinde bir çay ziyafeti dan ikincisi için burada yapıla • verümiştir. Dünkü içtimada balo cak bir şey yoktur. Ancak birinci mes'elesi de mevzuu bahsolmus, nevi mallar için tstanbul'da yapıbalonun dört şubatta verilmes! lacak bir fabrikaya asgarî bir mil takamir etmistir. yon lira kadar bir sermaye lâ • zundır. Bu sermayenin tamamen fabrikamız tarafmdan vazolun • masma imkfta yoktur. Buradaki Vilâyet idare heyeti dün Vali muatüccarlardan mOrekkep bir firket vini Fazlı Beyin riyasetinde toplanmif, raemurine ait bazı işlerle kazanç tefekkülü halinde böyle bir fabvergisi itirazlannı tetkik etmistir. rikayi altı ay sonra faaliyeto getirmek mümkün olacaktır.» Gümrüklerde bir istifa Hastalıklı etler Şehir harici kasaplar id • diayı kabul etmiyorlar Vali Muhittin Bey geeenlerde S« . yanatta bulunmuş, kacak etlerin bilhassa şehir hududu haricinden geil* ; rildiğ ni, bunlarra eks«r'sinm hastaIıkfı olduğunu söyleraişti. Meeidive köyü kasaplan bu sSs • leri kabol etmemekte, funlan s3y • lemektedirlert « Köyvmüzde iki ay zarfmda yedi kasap dükkânı acıldı. Günde 18 kovun sarfedi'ivor. Köyde bir m«s« bahamıs var. Koyunlan burada kesraekteyiz. Şehre kaçaV et ithati kat'iyyen varit olamaz. Bilakb et ka « cakçılığı şehir dahilinde yapilabilir, Etlerin muayenesine gelince, meı • bahadan aitun havvanlar esasen muayene edilmektedir. Sonra bu b * v vanlar kazadan kazaya «eeeric^n H le muayeneye tâbidir. Bizim etlerî. miz muayene edilsin, görulecek M ?ehirde satılanlardan çok, hem pek çok iyidir.» Kadıköy'ünde bir ((Çocuk Yuvasi)) acıldı ımiııunnınnnıınıınıııiıınımınnHiıınıiHMtnıııinıııiHnnmnınııımıımmnnnıııifiıınımnmıııuiHraııiHitnııınınnttmmııııımınntnıt Belediye, Düyunu umumiye binasının kendisine verilmesi için tekrar hükumet nezdinde teşebbüsatta bu Iunmuştur. Verilen raalumata göre bina gktikçe harap olmaktadır. Geçenlerde tamir için bir roiktar tahsisat verÜmiş ise de kâfi gelmemiştir. Defterdarhk bu hususta ye niden tahsisat istiyecektn. IşSerl Eski bir hikfiye tazeleniyor Vilflyet idare heyeti toplandı | Bugünkü Yenİ Gün'de Başmakale: Fırka ve gençlik Abidm Daver Mahalle muhtarlıgına talip olan oiana! Belediye muavininin Ankara1daki faaliyeti Belediye Reisi muavini Hâmit Bey Ankara'daki ikaraetini bir kaç gün daha temdit etmistir. Hâmit Bey Belediye memurlarımn tekaütlüğü mes'elesile raesgul olmuş, bu iş intaç edilerek kanun lâyihası B. M. Mee • Hsine verümiştir. Hâmit Bey şimdi de mezbahada ahnan ahır rüsumun dan dolayı bazı kimseler tarafmdan Belediye aleybine açılan davalar mes'elesile mesRul olmaktad'r. Reiî muavininin bu hafta nihayetine kadar avdet edeceği tahmin olunmaktadır. Tevhitzedeler! Kmlcrnı Biraz da gülelim ve sahifeleri sınema Muhtar intihabati mazbatalannın Vilftyete sevki devam etmektedn*. Bunlar hakkında vaki olan şikâyet • lere idare heyeti bakacaktır. Bu dofa muhtarhğa oldukca iyi mevki »ahibi bir çok zevat talip olmuşlardır. Bilhassa Beyoğlu'nun Hüseyinağa, Aynalıçeşme ve saire gibi kalabalık ve zengin mahallelerindeki muhtarlıkları bir çok kimseler istemislerdîr. «Yeni Gün» ün Büyük is anketi uraumi bir şekil aldı, bütün isçiler ve is sahipleri münakasaya dahil oldular Sina cephesinde düşürülen çantanın macerası Mararaara'da Gülcemal na«ıl Gazi köprusü şartnamesi gazetecilere verilmiyor Akşam gaze'esi mahkemeye Bundan bir kaç gün evvel Ankara'da Yüksek Ziraat mekteb! şarapçılık lâburatuvarı şefi Zafh* Rıza B«l intihar etmişt». Akşam gazetesi, 17 kânunuevvel tarihli nüshasınd* b« intihar baberini verirken merhum Zafir Rıza Beyin bir de resmmî neşretmiş olduğundan Müddeîumu • milik, matbuat kanununun 38 inci fıkrası mucibince Akşam gazetesi a» leyhine dava açmıştır. Belediye Gazi köprüsü şartnamesini gazetelere vermemeği kararlaş • ttrmıştır. Şartname 25 Hraya satıl • raakta, gazeteler de, yirmi beş Hr* vermedikleri için bunu tedarik ede • memektedirler. O a c ü D1FÛ n u n d! © Darülfünunda bir lokanta açıldı tÇocuk Yuvast* nda bulunan mintmintterdm bir ffrup Kadıköy'İOIer eiektrik şirketinden şikâyetçi Darülfünun Hukuk Fakültesi ta • torpillenmifti? Sabiha Zekeriyya Hanıra tarafm nım bir nutuk irat ederek yuvanın lebesi tarafmdan Darülfünunda bir dan Kadıköy'ünde bir Kinder gartabldot tesis edilmiştir. Hukuk Fa • maksadı tesisini izab etmistir. Vatan hainleri düsmanlarla tea «Çocuk Yuvasi» tesis etmistir. Badehu mimmini yavrular tarafıp kültesi talebesi burada üç türlü yeelele nasıl çahfiyorlar? Burada kiiçük aile çocuklarına mah dan sarkılar söylenmis, oyunlar oy • o»egi on beş kuruşa yemektedirler. suc d*rsler veritmektedir. Dün bu yu nanmış ve Hanslar yapılmıştır. Ha • Tabldotun tevsi edilerek bütün Da« • Dün Atina'da yapılan maçın vantn lcüsat re.«mi yapılmıntır. Bu rfilfünun talebesine teşmili düfünül* zırun çay ve pastalarla izaz edil mfihim tafsilâtı miinasebetle Sahiba Zekeriyy* H« I mistir. mektedir. Kadıköy'ünde Kuşdili çayın üe Yoğurtçu çayın arasında bulunan otuz ev bundan epeyce müddet evvel Eiektrik Şirketinin müracaati üze vine eiektrik tesisatı yaptırmak üzere ubone olmuşlar, fakat aradan hayli zoman geçtifi halde bu tesisat ya • pılmamıstır. Alâkadarlar bu hususta Belediyeye şikâyette bulunmuşlardır. Bir evde kondak kondu Beşiktaş'ta Fırın sokagında 14 numaralı evde oruran Ayşe Hanım isminde bir kadının evinin bodrum katma kundak konmus, ev yanmaŞa başlamış ise it sirayetine m«ydan verilmeden söndürülmüştür. Zabıta tahkikat yapmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog