Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZîNCî SENE No. 2753 Sahip v«s Basmuharriri YUNUS NADİ İDAREHANESİ: j laniMida tonı • VTelgraf: İstanbul Curohurivet | \ JPosta kutuBiı • N> 246^ j « £W odo T Idare mudilrO 22368. MatbM : 22366 • 2323a 20472 Takımımız Atina'da 41 Yeniidü RusRomen misakına Tavassut ediyoruz Ankara'da yapılacak Gazi Hz. nin Seyahatleri m Cumhur « Muallimlerin Terfi zamları PAZARTESi 4 KANUNUSANi 1932 ABONE ŞERAITI | MÜDDET: fTÖRKIYE İÇİN HARİÇ İÇİN : Seneliği \ 1400 Kr. \ 2700 Kr. : | 6 Ayhğı : 750 Kr. ' 1450 Kr. : | 3 Aylığı | 4 0 0 Kr. i 8 0 0 Kr. : lAyhğı: 150 Kr. Niîsbası her yerde = 5 Kuruştur Işkanunu Hakkmda anket «Yeni Gün> bîzde de bir gün kanun şeklmi alacak olan iş hakkmda, yan! işçilik hukuku üzerinde açtığı ankete devam ediyor. Bu kanun projesi Meclise tevdi edileli hayli sene oldu. Mecli* gibi hükumet te onun mükemrael bir kanun olraasmı istediğinden Iâyîhanm kanun haline konulmasında istical edilmedi. Filhakika nıes'elenin yalnız çu veya bu taraf ını fazlaca iltizam ederek çıkacak bir kanun i* hayatımızda müşküller ihda* edebilirdi. Ve bu meczu, az çok heye canla yanlıshklar yapmağa müsait ve hatta müstait bir mevzudur. O nun için bu iş karşısında alınan teenni tarzmı esasen tasvip etmemek mümkün değildir. Fakat nihayet böyle bir kanuna ibtiyacımız vardır, ve onun arzu ettiğimiz mükemmeliyette ol • masını temin edecek en başlı çare de memleket efkâri umutniyesinin bu hususta düsündüklerini söyiemesi dîr. Yeni Gün'ün teşebbüsü çok ye rindedir. Bu anketin kanunu en mü kemmel şekle 3okacak neticeler ver roesi temenniye pek lâyıktır. Husu sile dünyanın geçirmekte olduğu büyiik buhran icinde ise ait vaziyeti mizi en iyi şekillerde tesbit etme$e fcelkî her zamandan fazla muktedir ve muvaffak olmaklığımız ihtimali de vardır. Yazık! Atina'da Yunanh'lara 41 yenildik Müsabaka çok heyecanlı oldu, şeref golümüzü son dakikada Cevat yaptı Hakem maçı çok fena Idare etti, goîlerin Ikisi ofsaytten yapıldı Müzakere iki tarafın sefirleri arasında Ankara 3 (Telefonla) Ga * £ zi Hz. nin bu hafta sonunda Z *• seyahatlerine baslamaları muh& • temddvr. Romanya'ntn Ankara sefiri M.Karp Bükreş 3 (A A.) Romanya Haİş... denildiği zaman yalnız hatıra riciye Nezareti, Sovyet hükumetinin isçinin vaziyeti gelmemek lâzim • bir Rus > Romen ademi tecavüz midır. Iş, çalısmanm ve sermayenin iç sakı akti hakkındaki müzakerelerin timamdan husule gejen bir keyf îyettir. Sây ile sermayenin mücadelesi görülen bir hakikat olmasına rağnaen işi müdafaa etmek için yainız bir tarafı veya diğer tarafı iltizam etmekte isabet bulunamıyacağı da anlaşılmamif hakikatlerden değildir. Ferdin ve cemivetin hinur ve refanı hayli kanşık sebeplerinraümkfinolduğu kadar ahenkli bir üntizaeına 3ıtiyaç gösteriyor Bu inıtizacı bozacak iltizamkârlıklar binnefis işi bozarak huzur ve refah< darbalıyor. Yeni kibrit fabrikası Dün Atina'da yapılan Türk Yunan muhtelit takımları müsabakası maalesef 14 mağlubiyetimizle neticelenmiştir. Bu müsabakanın vereceği netice efkâri umumiyeyi fevkalâde alâkadar edi>ordu. Ankara 3 (Telefonla) Ma Bu alâkanm tezahürüne, dün saat arif Encümeni bugün toplanarak dörtten itibaren matbaamızın mü • teaddit telefonlarının hiç durmt • muallimlerin terfiini müteakıp terfi zamlarından istifade ede dan işlemesi ve her taraftan ncaçın neticesini öğrenmek istiyenlerin tebilmeleri için barem kanununa Iâşlı telâşh suallerine şahit olduk. müzeyyel bir maddei kanuniye Telefonlarımız mütemadiyen ça tesbit etmiştir. Madde şudur: lıyor, kadın, erkek, çoluk, çocuk bir çok sesler hep ayni suali soruyorlar Muallimler barem kanunu dı: Rusya'mn Ankara sefiri nun 15 inci maddesinden müstes Efendim Yunanistan'daki maç Suriç Yoidas nadır. ne oldu? doğrudan doğruya alâkadar hüku Müsabaka henüz Atina'da devam metler arasında icrası arzusunda buederken, burada neticeyi öğrenmek lunmakta olduğundan haberdar edilistiyen merakhlar mütemadiyen te(Mabadi 4 üncü tahifede) lefon ediyorlardı. O kadar ki, bun Yeni muhrip önümüzdeid lara cevap verebilmek için bir arka Maarif Encümeni diin bir maddei kanuniye hazırladı 3 üncü muhribimiz cuma günü geliyor Son (flRdkaâa şeref sayımıa yapan Cerrt B. daşımızı maçın neticesini soranlara cevap vermeğe memur ettik. Saat altıya kadar müsabaka hakkmda malâmat almamamıştı. Bir müddet sonra ilk devreyi 14) galip o(Mabadi 3 üncü sahifede) Güzellik müsabakası Büyükdere'deki fabrika Avrupa'nın en mükemmel fabrikalarından biri oldu İtalya'nın Ansaldo tezgâhla • rmda inşa ettirdiğimiz muhripJerden üçüncüsürüc de onü • müzdeki cuma günü Hmanımıza muvasalatı beklenmektedir. Dördüncü muhrip ay niheyetine doğru gelecektir. Ayın 14ünde yapılacak Kayıt müddeti 10 kânunusanide kapanıyor, güzeller, istical ediniz! Güzellik müsabakamız, kânunusaninin 14 üncü perşembe günü, idarehanemizin salonlannda hususi bir surette icra edilecektir. 20 25 kişiden ibaret hakemlerden başka kimse bulunmtyacakttr. Müsabakaya kayıt müddeti kânanusaninin onuncu günü aksamı bitecektir. O vakte kadar kaydedilmiyen güzeller, müsabakaya girmek hakktm kaybedeceklerdir. Tereddüde lüzam yok. Bu emsalsiz fvrsatı kct&rmaytmz. Güzelliğinizin, hayatta size temin edeceği en mühim fayda, bu nefis, bedava Avrupa seyahatleri olacaktır. Müsabakayı kazanamazsam mahçup olarum diye endişeye düp meyiniz. Çünkü yalnız kazananlar, malum olacak, kazanamıyanların müsabakaya girdiklerini bile kimse bilmiyecektir. Müsabakaya girmek için 10 kânunasani aksamtna kadar mü • sabaka memurlugumaza bir mekHinııııııııtı ıııııımımmımımiimınııtııınııtmnıllfllHllllln ; Bizhn henüz yeni düşünmeğe başladığunız bu iş mes'elesi raüterakki Avrupa âlemini asnlandanberi iş . gal etmekte olan bir mes'eledir. Faraza isçi işsiz kaldığı zaman cemivet Müddeiumumî, Şevket veya devlet onun yaşamasını temin etmelidir şeklinde ortaya konan ve Beyin idamını isted^ esasen makul ve muhik dahi olan kaidenin tatbikatı meselâ fngiltere'de husule gelen son buhranların başl:ca müessir âmili olmuş olduğunu düsünürsek mes'elenin asla bir taraih olamıyacak olan ehemmiyetini Kibrtt fabrOuutnm umund mantaran daha etraflı kavramış oluruz. tngfllktisadt buhran, memleketiraiz • telâkki edilmektedir. tere'de olan hâdise şudur: Umumî deki kibrit satışma da mUhim nis • Hükumetin kaçakçılığa karşı alaharbin httamını takip eden bir iki bette tesir etmiştir. Kaçakçılık kibrit cağı eezrî tedbirler neticesinde kibrit faaliyet sene»mden «onra tngilte istihlâkâtını azaltan âmillerden biri ( Mabadt 2 inci tahifede ) re'de bir işsizlik belâsı baş gösterdi. Orada her işsize devlet haznesinden yardun yapılmak kanunî bir mec • buriyetti. tngiltere'de o günden bugüne kadar vasatî bir buçuk müyonTa iki buçuk milyon arasında bir iş • sizler kütlei bulundu. Devlet hazneaînin tediyatı tahammül hatlerini ge çerken issizli^in de pekâlâ havatf temin eden bir maiset tarzı haline geldiğine de dikkat olunuyordu. Arayerde ise halka is veren müeueseler yıkılıyordu. Netice malumdur: Kâfi ihracat yapamıyan tngiltere de nihaŞevket Bey yet tngiliz lirasını altın mikyasinda Şevket Beyin muhakemesine ait tutmağa imkân kalmıyarak bütün tafsilât 2 inci sahifemizdedir. dünyanın tnüthis zararlarmı mucip olan malum sukut meydan aldı, ve İngiltere şimdiye kadar liberal o • Mecliste bugün Ian ticaret sistemini değiştirerek pek koyu bir himayekârlığa döndü. Bu Neler konuşulacak? nunla mes'e'.e hallolunmuş değildir. Ankara 3 (Telefonla) NUMs İhtiyarma mecburiyet elveren bu i»yarın saat ikide toplanacaktır. Bu iç tikametin İngiltere'ye getireceği ditimada muallimlerin terfih zamları ğer neticeleri henüz bilmiyoruz. lâyihası, Evkaf bütçesine dair olan Irak Başvekili Nuri Pf. nîn Ankara'da !ş Bankaaı umumî merkezini Demek isteriz ki iş mes'elesi zanlâyiha, İzmir abidesinin gümruk resziyaret ettiğini yazmıştık. Ankara foto muhabirimizin bu ziyarete nolunabileceği kadar basit bir minden muafiyeti mes'elesi müzakeait olarak gonderdiği bir resmi dercediyoruz. mes'eJe değildir ve is yalnız re olunacak, ihtikârla mücadele kaIIIHIMinlllMHIiniMlllllllMIMIIIIIlllllllMMIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMnilllllllllllllllMIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHMİMIIIIHIIIIIIimill işçi mes'elesi de değildir. İş nununun ikinci müzakeresi yapıla Biz de diğer hususlann hemen malarını temenniye pek şayan bulubir memleket ve milletm refah ve caktır. kâffesi için az çok kanun vardır da aaadetini temine müekkel bir faalîyet ruz. Türk inkılâbının millet hayah'îa henüz iş ve işçilik hukuku için oyle manzumesidir. Oraya kadar gitmek tuttuğu sistem, tesanüt sistemidir. bir kül teşkil edecek kanun yoktur. Ramazan cumartesî günü için biz iş sahasında hayli merhale Biz smıflarıa mücadelesinden ziyade Bu ise şüphesiz mühim bir noksan lerden geçmeğe mecburuz. tstanbul Müf tiliğinden: insanların yekdiğerini ikmal sderek dır. Bir çok merhalelerden geçeceği • Kânunusaninin dokuzuna müsa yaşamalarından ibaret bir cemiyet Bu noksanı telâfi edecek olan ka dif cumartesi günü Ramazanı şerifin miz muhakkak olsa dahi nihayet işçi hayatma kaniiz. İnkılâbımızın anla nunu n mümkün olan mükemmeliyeti iptidası olduğu ilân olunur. hukuku yolunda ilk adımlarımızı dığı derin manaya göre zaten insan haiz olabilmesi ise alâkadarlarmın biz de atmahyız. Eldeki lâviha işte cemiyeti bu demektir. İnsanlar ce • kendi ihtiyaçlan noktai nazarmdan bu adımın ifadesmi teşkil edecektir. miyet hayatı yaşamak için yekdi vaziyeti mümkün olduğu kadar fazla Fakülte mi, mektep mi? Yalnız isriyoruz ki bu adım atdırken ğerlerine kat'iyyen muh*aclırlar. tenvir etmelerine vabestedir. Bilâ dünyanın şimdiye kadar geçirdiğî Ancak bu vaziyetin bir hakikat ol tecrübelere nazaran saftlam bir yoldş ması çahşan smıfların haklarmm da hare anket netîteleri üzerine a»rıc» Müderris Salih Murat Beyin gelmek üzere bugünlük teşebbüsün yürümüş olalım. Yeni Gün'ün anketi hi bir kanun ile tayin ve teyit edil ikinci makalesi dördüncü sahibu maksadııt teminine hizmet ederse mesine mâni değildir. BHSki». her ta ehemmiyeti üzerine alâkadarların femizdedir. nazari dikkatlerini celbediyoruz. her halde faydalı bir tesebbüs .'muş rafın haklarmm tesbiti işlerin inti YUNUSNADİ olur. Onun için alâkadarların bu iş« zaro ve mükemmeliyeti için elzemdir. Iftyık oldugu ehemmiyeti atfetmîş ol Zevce katili lrak Başvekili İş Bankasında rato re«fn« Zekiye H. tapla müracaatiniz kâfidir. Taztst 3 uncü sahifededtr ıınıtiiHiiHHitımıııııınııiMiMiiMinımıııiııırımMiııııniMiıııııııııııınıııııııııım • IIIMIttltlllltMtM Dün geceld güreşler gürültülü oldu HMIIIftttlllMt»IMfltllM»Mltl»MltHlt»H»llltl»tttH«l»llt»IllltH»"'» " I tMt Güreş müsabakatanna l»«r«fc eden pehlivanlar grup ?ıaltnd« Dün gece Ferah sinemasında bazı pehlivanlar arasında serbest güreş yapılmıştır. Bu müsabakalar hayli gürültülü olmuştur. Evvelce mutantan bir şekilde ilân edilen müsabaka lar, pek tatsız ve karışık olmuş, se yircilerin itirazını celbetmiştir. Müsabakaiara başlanmadan evvel bir ince saz heyeti bir fasıl yap mabadi 4 üncü sahifede) İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog