Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

== 6 Camhartyeİ' 30Kântmusaıu 1932 G. Â. BAKER «SKfcîı .£ Mevsim sonu bÜyÜk Şimdiden yeni fiatlarla mubayaa etmek ve 1850 senesinde müesses Türkiye'nin en eski ve en asri mağazalarıdır. HAYDEN Beyoğlu istiklâl caddesi K . 479 o SdtiSl Devamediyor £N D(JN FIATLARLA tedarik ve temin etmek demektir. EN ÎYÎ VE BİRİNCİ NEVİ MALLAR CİNS İTİBARİLE GEÇEN SENELER MALLARININ AYNİ MÜSTESNA FÎATLAR Mağazalarımızın prensibi: En miikemmel ve iyi malları her yerden ucuz satmaktır* Hantalzade Tayyar vapurlan J. İTKİN Tüccar terzisinin empermeabl pardesülerinin şöhretini temin eden evsaf: BİÇIMDE ŞIKUK, CINSINDE MÜKEMMELÎYET Bevoğlu îstiklâl caddesi 405 Tel. B. O. 450 Haşiye: Muhtelif cinsten, deriden mamul mantolarımız gelmiştir. ımııııııiHinıınııııııiHtııııiiiııııııııııııiNiıııiHinıınmnıııtmıı Haftalık muntazam Ayvalık postasi Tayyar ve Baltaniyel saat 17 de Sirkeci'den Bayramlık Sultenhamam: Hazır Elbise pazar vapuru her Kumaş ha • reketle (Gelibolu, Çanakkale, Kü çükkuyu, Altınoluk, Edremit, Bür haniye ve Ayvalığ'a gider, ayni ta rikle cmna gmü tstanbul'a gelir. Müracaat: Eminönü, Rıhtım Han No. S. Tel. îst. 1977 ve Perakende GRIPTEN m Şimdiye kadar korunmak için lcullandığınız ilâçlar bir çok mide rahatsızhkları tevlit ediyordu. Bütün Avrupa doktorlannm tavsiye ettiği Yolcu bileti vapurda da verilir. TAVÎLZADE VAPURLAR1 Ayvalık postasi SELÂMETvapuru Yainız bn hafta olmak üzere cumartesi günü 1? de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Körîez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Temiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 { zaJsmail İSTAN6UL Ankara cadd 9 3 MCCC4Mİ I/TI/APE Komprimeleri hiç bir mahzuru olmadan tesir eden ve GRİP'İ tedavi eden yegâne miistahzardır. 2 ve 10 adetlik tüplerde bulunur. DEMALGON filCin *^ lup Beşiktaş 6eyik makarna fabrikası SEYRISEFAIN Merzek acenta: Galata Köprubaşı B. 23C! Snhe A. Sirkeci Mubnrdar zad* H. 8. «74( DİKKAT! Mevsim miinasebetile daima ^€İ§âP^%AYER] NE^'ELİYİM? 6eş daktka evel~mütmş Surette djşirnr agrıyprdu. Muhakkak dun akşam üşümuş olacagım. İki tablet" ASPİRİN „ aldım. Şimdi tamamen geçtk " ASPİRİN W in sizin deağniarıntzt v ö sinir bozukluklannızivböyle çabuk .ge, çirecegine emininv* Haşim Bey ve mütenevvi Son sistem makinelerle mücehhez o nefis makarna ve Geyik markalı şehriye imal etmektedir BOYUK TENZİLÂT İstanbul'da Sultan Hamamda makarna bakkallannızdan istiyiniz, Taş radan da sipariş kabul eder. TeL Beyoğlu 2319 Telgraî adresi: Galata Ezineli. BALCILAR Mağazasından ihtiyaçlarını temin etmeleri muhterem müsterilerimizin menfaatleri iktizasındandır. Sergimiz 16 ikinci kânun 1932 cumartesi gününden itibaren açıkhr. İdare Rıhtımmdaki kulübe Seneligi (150) Hrada talibindedir. Fazlasına taliplerin müraçaatleri. İhale 4/2/932 saat 17. Teminat % 10 dur. İZMİR PiRE ÎSKENDERİYE POSTASİ (İZMİR) 2 şubat sah 11 de Galata Rıhtımmdan kalkar. TRABZON POSTASİ (KARADENİZ) vapuru 3 şubat saat 18 de HEREKE MENSUCAT FABRİKASI Her kaliteden erket kostümlük ve paltoluklar Daima yeni çeşit ve iyi mal Toptan sabş mağazası: İstanbul Sultanhamam, Kaürcıoğlu Han No. 4 0 Telefon. 2.1639. Perakende sabş yerleri: tstanbul, Meydancık, Sanayi ve Maadin Banka sına ait Yerli Mallar Pazan. Beyoğlu, Galatasaray, Sanayi ve Maadin Bankasına ait Yerli Mallar Pazan. Ankara, Çocuk caddesi: Sanayi ve Maadin Bankasına ait Yerli Mallar Pazarı. Tenzilât: % 10 % 30 Çİ KOLAT C E M İ LHAFIZ MUSTAFA VE MÂNTÜMU ' Fırsatı kaçırmayınız. > Z AROKOSTA RAKISI Çarşamba Halis üzüm ve anasondan mamul aliyyülâlâ rakıdır. .^. ZAROKOSTA Müskirat imalâthanesi 54 senedenberi büyük bir ciddiyet ve doğrulukla iş gören müessesedir. Nefis Çavuş rakısı da ZARO KOSTA mamülâtındandır. Kilosu yalnız 200 kuruştur. Adres: GalaU, Topçular 159. Telefon Beyoğlu: 682 r I Bahçekapı Hamidiye caddesi 90 iş Sahibi Olmak için MAMA Dr. Hakkı Şinasi Yavrunuzun en sıhhî gıdasıdır. I Türkçe okumak yazmak bilen ef endiler su zirdeki ilimlere malik olarak, her hangi bankaya, ticarethaneye müracaat ederse maalmemnuniye kabul olunur. İüe şu dar zamanda boş gezmek, işsiz kalmak günah değil mi? Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 16,18 ve akşam 1820 ye kadar iki smıf açılmıştır.Malumatı ticariye, ilmi hesabı ticarî, usulü defteri: Basita, muzaafa, pakradomar, Amerikan usulü ve bankacılık dört ay zarfında kâmilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara şehadetname verilir ve iş tedarikinde muavenet edilir. I Kapalı zarf usulü ile münakasa ilânı Akşehir Belediye Riyasetinden: Kasabanın halen faal elektrik tenvirat tesisatı, Nafıa Vekâleti Celilesince musaddak evrakı keşfiye, projesi mucibince su türbinine tahvilen mütenasip ceryan suretile vücude getirilecektir. 1 İşbu münakasa kapalı zarf usulile 1 kânunusani 932 tarihinden itibaren 10 şubat 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 e kadar 41 gün müddetledir. 2 Tahvil suretile vücude getirilecek tesisat ve inşaat müteahhit olan talibine 30 sene müddetle imtiyaz suretinde verilecektir. 3 Bu hususta tafsilât almak, evrakı keşfiyeyi görmek, tesisatm vücude getirileceği yerleri tetkik etmek arzu eden taliplerin Belediye Riyasetine müracaat etmeleri. 4 Talipler tekliflerini 10 şubat 932 tarihinde saat 12 ye kadar Belediye Riyasetine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. Galata Rıhtımından hareketle İnebolu, Sinop, Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'ya gidecek dönüşte mezkur iskelelerle birlikte Pa zar, Of, Sürmene, Polathane'ye de uğnyacaktır. Yeni çıktı: SOKRAT Yazan: Mehmet EminSokrat hayatını, fikir ve na zariyelerini açık bir lisanla izah eder. KEFALJIN BAŞ, 0İŞ vc NEVRAUİ AfiRILâRINA Zührevı\ D vıye, bevlıye Kâlfl Dersler 30 kânunusani cumartesi başlıyor. Programı meccanen almak ve kaydolmak için, her gün Beyoğlu'nda Amerikan sefarethanesi, yanında Amerikan Lisan ve Ticaret dersanesine müracaat. Hususî dersler öğleden evvel kabul olunur. Dr. HORHORUNi tedavihanesi • 3eyoğlu, Tarlabaşi, Taksim Zambak § a ^ m sokak N a 41 TeL 3152 ^ m I İstanbul Polis Agop Pakraduni İOO Kuruş Müdürlüğünden: Kanaat Kütüphanesı îstanbul Haliç sahilınde Fener"de Abdi Subaşı fa mahallesinde kâin Fener deposu „ denmekle maruf bir depo ile 1538 zira 17 parmak mesahai sathiyesinde arsası ve kezalik Haliç* te Balat'ta Karabaş mahallesinin Dibek sokağında *>am 664 metre murabbaı mesahai sathjiesinde diğer bir arsa satılıktır. Bu hususta tafsiüt ve malumat almak arzu edenler Istanbul'da Yeni postane arkasmda Hanımeli sokağında Istanbul Haıunın üçür.cü katında 25 numaralı jazıhaneve müracaat edebilirler. DEPO ve ARSALAR SATILIK Memurini zabıta için imali muktazi 2250 ilâ 2420 çift fotin kapalı zarf usulle münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat haddi lâyık görüldüğü takdirde 14/2/932 tarihine müsadif pazar günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağmdan taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümuneyi görmek üzere idare komisyonuna müracaat etmeleri ve teklif mek tuplarile teminat akçesini de yevmi mezkurda saat 14 de kadar mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri ilân olunur. * • * Polis memurları için imali muktazi 2000 ilâ 2191 adet şapka alenen münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümuneyi görmek üzere idare komisyonuna ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14/2/932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defter • darlık dairesinde müteşekkil mubayaat komisyonuna müraçaatleri ilân olunur. Çanakkale Vilâyetinden: Keşif bedeli (564072) lira olan Çanakkale Vilâyeti dahiline mu sadif 79+450 kilometre tulündeki Balya Çanakkale yolunun ma kadam şose inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Mü • nakasa 14/şubat/932 pazar günü saat 15 te Çanakkale Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarmı ve muvakkat teminatlarım ayni günde saat 15 e kadar Çanakkale Va liliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ba lıkesir, Çanakkale, İstanbuL İzmir Başmühendisliklerinde ve An kara'da Yollar Umum Müdürlüğünde mütalea edebilirler ve (10) lira mukabilinde istihsal edebilirler. Mahallî tetkikat icrası için Ça nakkale Başmühendisliğine müracaat edilmesi lâzımdır. Dr. FEYZi Böbrek, mesane, idrar yolu mütehassısı, Avrupa'dan avdet etmistir. Her gün öğleden sonra saat 2 den 9 a kadar Beyoğlu İstiklâl caddesi Elhamra aDartımanı No. 3 de Tel. B. O. 2885 Ümumî neşnyatı Idare eden Yazı ışleri müdürü: Eemal Salih . <# Matbaact\ık ve Ne§rtyat Türk Anonlm Sirketi . tstanbvi UROLOG
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog