Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

^,'Jrw*nunu»anı .unıiftnnuuotınHfflBBann ın 111 nw»ymRraBitııui]Hiiiiiiı ifnuıuiyiDiıuif|]|t *Vwnhttriyet '• Bir gecede Üç yangm oldu Üsküdar'da bir dükkân ve bir han, Çemberlitaş'ta " da bir fabrika yandı Üsküdar'da Toptası caddesind* Imam Bahri Efendinin dükkânmda karagöz oynatmakta olan Reşat ve Naci Efendfler meş'alejri tavana yakın bir ycre koy » muşlar ve bu yiizden yanjın çıkmastna •ebep olmu?!ardır. Tavan birdenbtre parlamı», dükkan kâmilen yanmf re •• te» bititikteki Camcı hanma da «irayct ederdc iiç odasım tamanMn iki odatmi da kısmen yaktıktan sonra söndürül • mifytttr. Aile kumbaraîarı HAYAT ANSiKLOPEDiSi Pazartesi çıkıyor Bir fabrika yandı Çemberlitaş'ta Tavtıkpazarı'nda Medrese sokaîhnda Onnik Baltayan v« yerikJ Yorgi Efcndflere ait maranfoı fabrîkasında tobadan çıkan kmleımla nn talaşları tututhırması yUzünden yan* gın ctkmıç, fabrika kâmilen yanmt|far. Yanfimn itfatı esnasmda itfaiye efradından bîrisi ayağından yaralanarak hattaneye kaldırılımş, diğer bir neferin d« ayağına çivi batmıştır. Fabrika üç bin liraya sigortalı oldu « ğundan zabita tahkikata başlamıybr. Kapalıçarfi'da Yarun handa jrorgana Seyfettin Efendinin dîikkinından yangın çıkmı* bir kısım eşya yandıktan tonra söndüruİRiâştâr. Geçen sene bayramda kumbara \İ «Hayat Ansiklopedisi» asırların bütün ilmî mirasim bir araya toplıyan ve bütün malumatı tasnif edilmiş bir şekilde önünüze seren bir eserdir. Bu eserde her zaman her aradığmız mevzu hakkmda en son malumatı bulacak sınız. Bu Ansiklopediyi oku makla muhitinizin en oku muş, en münevver adamı olacaksınız. Bu Ansiklopedi sayesinde çocugunuzu zamanm icap ettirdigi bütün malumat ile techiz etmiş olacaksınız. Etrafınızda görüpte anlamak istediğiniz, öğrenmek ihtiyacını duyduğunuz bü tün esrarm anahtarını bu eserde bulacaksınız. Bir yangın daha! alan yüzlerce ailenin şimdi üçer, beşer yüz lira birikmiş pauralan vardır. | Türkiye İş Bankası I Otomobil kazalarından Şafor Şerif in idartsmdeld otomobil Beyoğlu'nda hamal Halfl'e çarpnup, bayırtdan yaralamıjtır. 65r0nmez kaza buna derler Unkapanı civarını soyan adam yakalandı Uzun müddettenberi Uukapani ve havalisinde devam eden hırsızlıklann faüi olmak iisere sabıta tarafından Kerins isminde bir yabs yakalannuştır. Kcrim, •vrakfle birlikte Adliyeye verflmiştir. Haydarpaşa'da trenden menner taş çıkanlnken irtif edflmi? taflar hamal Halit'in ayağına düşmiiy, iki ayagmı da parçalanuftır. Halit hastancye kaldınlnnştır. Kıymetl muhammenesi Istanbul Evkaf Müdiriyetinden* K. Tamamî 24 metro terbiinde bulunan Mahmutpaşa'da Dayehatun mahallesinde Yenihan »okağında atik (37) cedit (33) numaralı bilâhava kârgir dükkâmn tamamı. Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Gedikpaşa'da eski Divanıâli yeni Mimarhayrettin mahallesinde Gedikpaşa . hamamı sokagında yeni 76 numara ile murakkam mu • kaddema halâ mahalli elyevm üzerine baraka in(a • • dilmiş olan arsanın tamamı. 500 Lira 450 ^Bayramlık elbiseler çalındı! Sikeci'de trantray caddtsinde Yoda Efendinin tern ddkkânma meçhol bir îursız girmiş, 20 kostümlük kumaaı, 2 0 pantolon, 18 yelek, bir palto, be« ceket çalarak kaçmışhr. ılf/ ^am Dr. İhsan Sami ^m I Öksürük Şurubu I öksürük ve nefes darhgı için I pek te»irli üâçtır. Divanyolu I Sultan Mahmut tiirbesi No. 189 |UP Her eczanede bnlunur. ^ Tamamı (70) metro terbiinde bulunan Çemberlitaş'ta Mollafenari mahallesinde Vezirhan derunünde (22) numaralı münhedim oda arsasının tamamı. Balâda semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlâki mahlule satilmak üzere dört hafta muddetle ilân ve müzayedeye vazedilmistir. Mâzayedesi subatın (22) inci pazartesi günü saat (14,5) dedir. Talip olmak istiyenler balâda muharrer kıymeti muhammenenin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçelerile birlikte İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri ilân olunur. 1400 'O \\ Az müstamel bir adet OKLAND MARKALI OTOMOBİL 1 subat pazartesi günii saat bir buçukta Sandalbedesteni'nde bilmüzayede satılacaktır. Emlâk ve Eytam Bankası îlânları Büyükada'da kiralık otel 1 Dr. HODARA C1LT, SAÇ ve ZÜHREVÎ Kastalıklan mütehassısı. Beyoğla Tünel sokağı No. 11 Elektrik Şirked karjı • sında öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 Esas Mevkii ve nev'i Temînat 168 Büyîikada Altınordu cad desi Otel Dö Ia Plaj 150. Balâda yazıh otel bir sene muddetle bilmüzayede kırnya verile cektir. Mezkur otel 32 odayı gazino ve motör dairesini, sinemayı müstemildir. Taliplerin ihaleye müsadif 4/2/1932 perşembe günü saat on altıda fubemize müracaatelri. E. • * * & • ' KİRALIK GAZİNO, VOLİ, TARLA VE ARSA Esas: Mevkii ve nev'i Teminat 14 Beyoğlu Aynahçesme Âsıklr meydanı 2 No. gazino. 70. 87/6 Çırpıcı'da 2 dönüm tarla. 5. • 218 Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi Taş iskele sokağı, 10. 23 No. arsa. 295 Büyükada Sadef adasî mevkii, 75. Balâda yazıh emlâk birer sene muddetle bilmüzayede kîrâya ve • rileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 4/2/1932 perşembe günü saat on altıda şubemize müracaatleri. ^5 *fr • ŞARK DEĞİRMENLERÎ TÜRK ANONİM ŞÎRKETİ Hissedaran heyeti umumiyesi nizam • namei dahflinin ve ticaret kanununun mevaddı mahsasasma tevftkan 2 8 şabat 1932 pazar günü saat 14 te nrkethı Galata'da Omer Abit hanı 1 ınci kat 810 numaralı yazıhanelerinde alelâde surette akti içtima edecektir. Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi idare ve murakıp ra • porlanmn olnmman. 2 Blânço ve kâr ve zarar hesabı • nın tasdik ve meclisi idarenin ibrasu 3 Yeni sene için intibap edilecek muralapların ve ücretlerinin tayini. 4 İstifasını takdim edecek olan neveti idarei bazıra yerine yeni bir idare heyetinin intihabı. En az otuz hisseye malik olup ta beyetî umumiyeye dahil olmak isb'yen hissedarlarm bîsse senetierîni yevmi içti • maa takaddBm eden 10 gün zarfmda şirket kasaiarma tevdi veya bankalar • dan alacaklan makbmları ibru eyle • meleri rica olunor. ^ " Heyeti idare Emlâk ve Eytam Bankası İdare Meclisîndeır. Ticaret kanununun 361 inci maddesine ve nizamnamei esasimîzîn ahkâmı mahsusasma tevfikan Emlâk ve Eytam Bankası heyeti umumiyesi 18 şubat 932 perşembe günü sabah saat on birde Ankara'da dairei mahsusasında adiyen akti içtima eyliyecektir. Müzakere olunacak işler: 1 İdare Meclisi raporu, Dr. Bahattin Şevki I İzmir Gündoğdu mevkiinde yaptırılacak olan Gazipaşa mektebinin I Babıall caddesi Meserret oteil I 2 Murakıplar raporu, Bey apartımanı 125 I münakasası 13/1/932 tarihinden 1/2/932 tarihine kadar yirmi gün I • karşısında Avnlaksama kadar • • § • • 3 Bilânçonun ve kârü zarar hesabınîn tasdiki ve İdare Meclisi• • • sabahtan muddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin nin ibrası. her gün îzmir Maarif Müdiriyetine, şartname ve projeleri tetkik etmek 4 Murakıplann intihabı, üzere müracaatleri ihale günü olan 3 şubat 932 tarihine tesadüf eden 5 Murakıplann ücretlerinin tayinî. Dahilî hastalıklar mütehassısı, 6 844 numaralı kanunumuzun 3 üncü ve nizamnamemlzin 20 •çarşamba günü de saat 11 den 12 ye kadar İzmir Vilâyet Daimî EncüBalat, Rifat Ef. sokak No. 9 I menine müracaatleri ilân olunur. inci maddeleri ahkâmına tevfikan tahvilât ihracı. pazardan maada her gün l4Tel. 2. 2174 İzmir Maarif MüdürIüğünden: •Parls Tıp FakUltesi mezunuH I Cllt ve ıfihrtvt hastalıklar mtttehauısıl Dr. ALBERT ŞAUL F HASAN Gluten Mamulâhndan mek, gevrck, makarna, §ehriye, ua ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan HASAN markasını arayınız. Hasan ecza deposu. Çıiıkii Hasan Gluten mamulâtmdı nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmıştir. Şeker hastilığına karşı Avrupa'mn terkibi meçhul Gluten mıistahzaratına iaik olduğu etibbayı muktedirenin raporlarüe sabittir. Ek«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog