Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'•"amfiarîve?" =~OKânümı*ani 1932 Türkçe Kur'anla mukabele Günüa eğlencesi Bu akşamki program Kadm erkek on binlerce halk Sultan Lünkü bıimecenin halledilmış şekli ahmet camiine hıncahmç dolrnuştu! 1 PİLİÇ, 2 AĞIL, 3 SUCUK, (Birinci sahifedev, mabaıt) ye'li Rıza, Fahri, Zeki Beyler gibi en güzide Hpfızlar camiin ortasm daki meyzin mahfelinde idiler. Başta Hafız Yasar Bey olmak üzere cepheIerini halka çevirmislerdi, türkçe Kur'an okuvacaklardı. Camide on binlerce halk mevcut olduğu haîde çıt bile yoktu. Herkes okunacak türkçe Kur'anı husu ile dinlemeğe müheyya idi. Sıraîarda I bir asker, onun yanında bir erkânı | harp mira'ayı, öniinde Ağırceza mahkemesi azasından bir zat, bunla rın yanında da genç, mantolu bir hammefendi... Bir meb'us... Bir kaç avukat... Tanmmış simalardan Nec mettin Molla Bey, avukat Rıza Bey, Ticaret Odası şube müdürlerinden Taip Servet Bey ve aileleri... Musikişinaslarım:zdan tamburî Dürrü Bey... Tayyare Cemiyeti Istanbul reisi Fehıni Bey ve aüeleri.. Muallimler, bir talebe grupu, gene bir çok ve bir çok han'm ve byler... Kur'anm *«»hhar ve cazip manalarmı Türk dili ile, işitmek, giizel sesli hafızlarımızın vecit ve askla okudukları Allahın ayetlerini h'jşu ile dinlemek için gelmisîerdi... Tam saat bir bucukta artık cami insan almıyacak bir hale gelmişti. Halkın bir kısmı oturmuş, bir kısrr.i da ayakta idüer. A, A, AK, BER, BET, CU, DA, HIR, KO, NÖ, NUK, NUT, RAH, REH, SE, SI, VAN, VAR, YİS, YOL. Yukarıdaki hece1 M.w Hafız Nuri B. de isfahandan Zinleri ikişer ikişer 2 ..... nür suresini okudu: yanyana getirip a • 3 ...... ı Kitap aziz ve hakim olan Allah şağıdaki tariflere 4 ..~tarafından naziJ olmuştur. Sana ki • göre birer kelime S .... tabı hak Dİarak gönderdik. Allaha teskil ettiğiniz tak 6 ..... ibadet et; ve dininde hâlis ol!.. Aldirde, bas harflerî 7 •..». lah için din pâk ve hâlis olandır. Alyukarıdan aşağt o « 8 .... lahtan başka mabutlar ittihaz edip kununca : 9 ...... te: «Biz bunlara sizi Allaha yaklas ESK1 KONAK YER ^ 10 .... tırsmlar diye tapıyoruz» diyenlerin 11 ~ ihtilâflarını kıyamette Allah faslede LERİNİN İSMİ Meydana çıkacaktır. cektir. Allah yalancıları ve kâfirleri j 1 Misafir; 2 Katır; 3 • Beygir yühidayete sevketmez. Eğer Allah ev rüyüsü: 4 • Destur! Savulun; 5 • Hay lât ittihaz etmek isteseydi mahluk larından istediğini intihao ederdi, fa van evi; 6 Sıra; 7 tspir; 8 Ters; 9 kat onun şanı bundan münezzehtir. Delil, kılâvuz; 10 Nuh, diyip peygamO, vâhit ve kahhardtr.» ber, demiyen} 11 • Seyyah. ^| kimdir. Arzda ve semalarda Allaha hiç bir şey gizli değildir. Sizi istediği gibi validelerinizin karnmda halkeden odur. Aîlahtan başka Alllah yoktur. Allah aziz ve hakimdir.» 4 TAVUK, 5 ITIR, 6 RUHSAT, 7 MANDA, 8 ARPA. (PASTIRMA) Voleybol maçında G. S. galip! ; Buaünkü bilmece Kadıköy maçlarında Fener kazandî Hafız Nuri Bey " Mömin „ suresi Sultanselim'li Hafız Rıza Bey de au sureyi okudu: <'Kitap günahları affeden, tövbeyi kabul eyliyen ve âsilere azabı ayni zamanda şedit olan, aziz ve âlim Allah tarafından nazil olmuştur. En'am ve ihsanı vâsidir. Ondan başka Allah yoktur. Her şeyin rücau onadır. Kâ firler Allahın ayetleri hakkmda mücadele ederler. Onlarm beldelerde kâr ve kesbi seni aldatmasın ve ilâ...» «Tütün müdafaa ofisi» ] Teşkiline mecburuz!.. IBaşmaknleden mabait] V^^ Birinci madde: 19 kânunuevvel 1924 tarihli ve (2004) numaralı kanun ile ihdas ve tesis edilen (kahve daimî müdafaa enstitüsü) nün merkezi (SaoPaulo) dadır. Bu müessesenin meclisi idaresi şu suretle te şekkül eder: Reis: Maliye ve Haziae Nazırı reisi sani: Ziraat Nazırı. • Hükumet tarafından intihap olunan üç ticaret ve ziraat mütehassisı, • ve iki de kahve mütehassısı. Bir aza da (Santos) ticaret cemiyetinden. lkinci madde: (Enstitü) nün maksadı teşekkülü: Kahvenin da • imî surette müdafaa ve himayesini temindir. Uçüncü madde Daimî hima ye ve müdafaa şunlardır: A • Santös limanına kahve muvaredatının tanzimi; şimendifer idarelerile itilâf yapılarak nakliyatın tahdidi; B Muhtelif Brezilya hükumetlerîle mukavele yaparak her kahve çuvalı i. çin takriben 12 kuruş bir nakliyat ve tedavül resmi tarhetmek ve bu resmin hasılatını kahve müdafaa ve hima • ye sermayesi için yapılacak istikraz» lara tahsis etmek; Dördüncü madde: Sermaye bu suretle teessüs ettikten sonra aşaği» daki müdafaa ve himaye muamelelerine tevessül edilecektir: 1 Enstitünün mağazalarına konmak şartile mal mukabilinde, müddet ve faîz miktan meclisi idare tarafından tayin edilmek üzere, alâka • darlara ikraz etmek, 2 Eğer meclis kahve fiatlarmın tanzimî için lüzum görürse, gerek Santos'tan ve gerek sair dahilî piyasalardan kahve satın alarak bi • lâhare satmak üzere stok yapmak, 3 Kahve sarfiyatinı tezyit ve kahve tahlitini menetmek üzere (istihbarat, istatistik ve propaganda) bürosu ihdas etmek, Beşinci madde: Bu resira, istikraz faizile beraber tamamen tes • viye ve tediye olunduktan sonra lâğvedilecektir. Altıncı madde: (Enstitü) nün bu suretle teşekkiil ve takarrür etmiş sermayesinden hâsıl olacak kârlar, işbu resmi vermiş olanlar a miktarlarile mütenasiben tevzi ve takshn olunacak, ve bu hisseler ihdas edilecek bir bankaya utirak hissesi olarak tefrik edilecektir. Yedinci madde: (Enstitü) nün sermayesi hiç bir vechile kanun va talimatnamede yazılı maddelerden başka hususlara sarfedilemiyeceği gibi ahnan bu resim devletin vari • datmdan dahi addedilemiyecektir. İstanbul meVusu ^ ALÂETTİN CEMİL miyetle derağuş ediyordu... Halk camider çıkarken hep birbirile hasbıhal ediyordu... Hafız Beyler in arkalanndan koşanlar, onları yolortasmda çeviriyorlar. Ve bu haz verici okumalara devam etmelerini rica ediyorlardı. Hafız Kemal ve) Yaşar Beyler diyorlardı kî: tnsallah Kadir gecesi çok mükemmel bir mukabele hazırlıyoruz. Bakalım.. Belki Ayasof ya camii ^erifinde okumak müyesser olur... Dün sabahtan itibaren tstanbul'un bir çok camilerinde imamlar ve mukabeleci hafızlar türkçe Kur*andan müntehap parçalar okuyarak halkın ruhanî zevkine yardım etmişler ve Türkiye Kur'anm halk arasındaki bu şayani hayret hüsnü kabulüne çok samimî bir surette mukabele etmişlerdir. Kur'an başlıyor Hafız Yasar Bey evvelâ arapça Kur'an okumağa başladı. Ve ilk wre o!an fatihai rerifeyi okudu. Bun dan sonra Bakara» suresinden bir sahife kadar tilâvet etti. Lâtif bir segâh nağmesile kulaklan okşıyan bu surenin şayani dikkat ayetleri halkı ağlatıyordu; Sureye şöyle başladı: <?EIif, lâm, mim! îşte sıhhatinde hiç şüphe olmıyen kitap, ki, Allahtan korkanların mürşididir; gayo âiemine inananlarm, ibadet edenlerir. ve kendilerine il ham ettiğimiz nimetlerden fakîrlere tevzi eyliyenlerin ve sana, ve sen • den evvelki peygamberlere inzal eylediğimiz vahîylere hayati müstakbele iman edenlerin kitabıdır. Yalnız onlara rapları rehber nlacaktır. Yalnız onlar bahtiyar o\a caktır. Kâfirlere ihtarda bulunmak "beyhuded'r. Çünkü inanmıyacaklardır. Allah onîarın kalplerini ve ku laklarını ve gczlerini bir perdeyle tahtim etmistir... ilâ...» " Enfas „ suresi Hafız Fahri Bey de su sureyi okudu: «Sana ganaiıc hakkında sual so « racaklar: Onlara de ki, ganaim Allaha ve reaülüne aittir. AHahtan korkunuz, aranızda dostlukla uyuşraağa çalışınız. Eğer sadıksanız, Al • laha ve resülünt itaat ediniz. Hakikî müminler Allah adı zikredildiği vakit kalpleri korku ile dolu olanlar ve ayetleri okunduğu vakit imanları ziyadeleşenler ve ancak Allahlarına itimat edenlerdir. Namaz kılanlar verdiğimiz rızıktan sadaka verenîerdir. Onların Allah nezdinde derece lerine göre mevkileri vardır. Bımlara Rapları mağfiret ve bol rızk ihsan eder.» Kadıköy'undeki futbol maçılar "Araf,, suresi Hafız Zeki Bey şu sureyi okudu: «Elif, lâm, mim, sât. Bu kitap sana gönderildi. Bunu neşir ve tebliğden kalbin »ıkılmasın; onunla sen mü • minleri ikaz et ve tembihlerde bulun; Rabbınızdan nazil olan Kur'ana ittiba ediniz; ondan başka şeye ittiba etmiyiniz. Cüz'î olsun, mübah ediniz. Ne kadar şehirler tahrip ettik. Bazıları gündüz, bazıları gece gazabı mıza uğradı. Bizim gazabımıza uğ • radıkları vakit (evet, biz zalim •dik) diye bağırdılar. Kendilerine pey • gamber gönderdiğimiz milletlerden hesap soracağız. Peygamberlere de soracağız..Ve ilâ...» / Hafız Burhan Bey okurken Hafız Yaş?.r Beyden sonra, gür ve yanık sesile maruf olan Hafız Biir • han Bey binlerce halk ile dolu olan camiin vâsi kubbelerinde çınln an sesile, Kur'anm en beliğ ayetlerinden «Âmenerresulü» hizbini okumağa basladı. Hafız Bürhan Bey de evvelâ arapçasmı ve sonra türkçeMni okudu. Halk heyecan içinde idi. Hafız Eürhan'ı dinliyenlerden Fatih'te Atpazarı'nda düîger Ahmet Efendi bîr muharririmize şunları söylüyordu: « Hafız Beyin evvelâ arapça o kuduğu Kur'an dan zevk almadtm değil.. Çok hoşlandım... Fakat türkçesini okurken manasını anladık+an sonra kendimi zaptedemedim. îşte ağhyorum. Allahın ne giizel sözleri varmış ta biz hâlâ bilmiyor muauz?!.» Hafız Bürhan Bey bu hizbi türkçe olarak kürdili hicazdan okumuştu: «Arzda ve semalarda ne varsa Allahmdır. Ef'aliniz Ister açık olsun, ister gizli olsun hesabını sizden sora • caktır. Kimi isterse affedecek, kime bterse azap edecektir. Allah her şeye kadirdir. Resul, benden kendine nazil olana iman etti. Müminler, Allaha, meleklerine, kitaplarına ve resüllerine iman ettiler. «Biz Allahın recüilerini birbirinden tefrik etmeyiz. Biz işittik itaat edi • yoruz. Yarabbî... Günahlanmızı affet!. Hepimiz sana rücu edeceğiz» dediler. Allah hiç bir nefse vüs'at ve ik • tidarından fazla yük tahmil etmez. Amellerinin müktesebatı ya lehine ve yahut aleyhine olaeaktır!.. Nisyan veya hata neticesi olarak yaptıkla • rımızdan dolayı bizi muahaze etme. Yarabbi!.. Bizden evvel gelenlere tahmil eyîediğin yükü bize tahmil etme. Bize mağfiret, bize merhamet et. Sen bizim rnevlâmızsın. Kâf ir kavmine karşı bize nusret ihsan eyle...s> dediler. Muvaffak B. Ankara mıntakası reisliğine intihap ediidi Hafız Kemal Bey Bundan sonra meşhur mevlitKanlarımızdan Hafız Kemal Bey gür ve sahhar sesile Sultanahmet camiinin bütün kubbelerini çınlatarak«Infitar» suresini okudu. Bu sure kıyamet gününü anlatıyordu. Halk heyecan içinde Kur'anm soylediklerini dinler • ken kadın, erkek bir çok kimse ağ lıyordu: «Sema yarıldığı, yıldızlar dağıl * dığı, denizlerin suları birbirine kar;ştığı, mezarlann altı fistüne geldiği zaman her nef es eski ve yeni âmalini görecektir. Ey insan t Seni yaratan, sana istediği gibi mükemmel ve güzel şekli veren rabbı kerimi görmiyecek kadar seni kim izlâl etti? Lâkin siz, an:n dinini tekzip edi • yorsunuz. Sizin üzerinize nezaret eden melekler, âmâlinizi yazan muhterem kâtiplerdir. Yaptıklarınızın hepsini bilirler. Âdil ve salih olanlar cennete ni • metlere nail olacaklardır. Fakat fasıklarm mahalli ikameti cehennem dir. Anlar din gününde ateşe yana caklar ve oradan kurtulamıyacak • lardır. Din gününün ne olduğunu sana kim anlatacak? Din günü idrak olunur şey değildir. O gün hiç bir nef sin di • ğerine yardım edemiyeceği gündür. O gün hüküm ve irade, yalnız Allahındır.» Bu sure de bittikten sonra Hafız Kemal Bey halkı tekbir almağa davet etmiş ve on binlerce halk Hafız beylerîn hazin ve güzel seslerile birIikte iiç defa tekbir getirmişlerdir. Bu tekbir alımrken cami guya ye • rinden sallanıyor. Kubbelere akseden candan gelen sesler binlerce halkın ubudiyet ve şükran hislerini âsumana gönderiyor du... Halkın âer tabakası mahzuz idiM Herkes, çoluk, çocuk, asker, zahit, memur... Her tabaka halk anladığı ve konufttuğu bir Iîsan ile Allahın kelâmını dinlemekten lâhutî ve samedanî bir zevk alıyor. Ve bu yeni inkılâbın atılan her batvesini sami • Dunkü Voleybol maçına Iştlrak edenler Dün oynanacak lik maçları, futMümtaz Bey, aza olarak Samih Nabol heyeti tarafından tehir edilmişli. fiz, Asım ve Cemil Beyler; futbol Dün en hararetli spor hareketl voheyetine Salâhattin ve Mübarek Beyleybol maçı olmuştur. Galatasaray ler, güreş heveti riya?etine Sefik, akulübünde yapılan bu müsabaka • zalıklarına Sedat ve Esat Beyler, larda bilhassa Galatasaray Feneratletizm heyeti riyasetine Namık, bahçe takımlannın karsılaşmasi bu azalıklarına Hayri ve Hakkı Beyler yük bir alâka uyandırmıştı. Saloıf, intihap olunmuşlardir. lebalep seyirci ile dolmustu. tntihaptan sonra Muvaffak Bey Evvelâ tstanbulsopr • Kasımpaşa bütün heyet reîs ve azalannı toplı • gösterilmekte olan takımları karşılaştılar. tstanbulspor yarak bir içtima aktetmis ve Ankara 81 S, 91S galip geldi. mıntakasının takip etmesi lâzım geBundan sonra Vefa Besiktas ta len spor programı hakkmda mü • kımları müsabaka yaptılar. Vefa tadavelei efkâr eylemiştir. Bundan sonkimı 4 oyuncu ile oynadu Neticede ra merkez heyeti toplanarak bu nam muazzam fiira hiç bir filrain 1015, 1615, 915 »ayı He Besiktaş'program hakkmda bazı mukarrerat görmedıği büyük muvaffciiiyetle de • lılar galip geldiler. ittihaz eylemiştir. vam Galatasaray • Fenerbahçe takım ^~ Türk Spot larınm karşılaşması hakikaten he • Türk Spor bugun mutenevvl mfmderlyecanlı oldu. Galatasaray'lılar 615 catla ve üç renkll bir artıst tablosıle cid815 sayı il« Fenerbahçe'yi mağlup den mükemmel bir şekilde çıkmıştır. Bu sayıda bilhassa futbol kaptanımız Zeki ettiler. ,v Rıza Beyin Millî takımı gençleştirme mes'elesi etrafında futbol federasvonnnu şlddetle tenkit eden bir makalesi'e paznr eüDün Kadıköy'ünde muhtelif fut • nö Pariste oynanan Paris Vivana ma çının tafsilâtı. mıntakadaki ihtılâîlar, son bol maçları yapılmıştır. Evvelâ Galatasaray • Fenerbahçe ikinci takım maçlar hakkında cidden caMM dı^kat yazı ve resimler vardır. Tavsiye ederiz. ları karşılaşmış, Fenerbahçe takımt 13 galip gelmiştir. İstanbul Beledivesi Şehir tivat Bundan sonra Galatasaray birinci rosu müdiriyetinden: takımile Fenerbahçe takımı arasınîkincî Balkan konferansı rnrırahhasda bir ekzersis maçı yapılmıştır. Çok Hepinlzln bu akşam ^ a t 31,#0 ta lannın tesrifleri münasebeti'e 31 /1/932 G L OR Y A hararetli olan bu maçı, Galatasa pazar günü Musahip zade Celâl Bevin sinemasına gidip tema$a ve ray'lılar 46 kazanmışlardır. MUM SÖNDÜ pivesi tem«il edilecektir. alkışüyacagınız Moda • Pera takımları ikişer sayı A Ş K HULYALRIM ile berabere kalmışlardır. ;am buyuk İspanyol operet îümlnde DON JOSB MOJtCA ve Fenerbahçe birinci takımı îstan • CONCHTTA MONTENEGRO bulspor birinci takımile müsabaka Don Jose mojica'nın fotograf yapmıştır. Bu müsabakayı da Fe Esbak Zon^uldak kaymakamı Niko • 'an sinema gişesinden mecca nerbahçe 34 kazanmıştır. laki Efendi Danyeloğlu vefat etmistir. nen dasıtılmaktadır. Cenaze merasimi bugün Beyoğlu Panaiya kiKsesinde saat 13 te icra edilecektir. Ahbaplannm tesrifleri rica olunur. Ankara 29 (A.A.) Ankara mtntakası spor kongresi bugün fevkalâde bir içtima aktetmiştir. Ruznamede yalnız intihabat vardı. Kendisine evBUCCN AK5AM îsönbul Belcdhmİ velce riyaset teklif edilmiş olan MuVefa M .*. M ,". azasindaa esbak Saat 21,30 da vaffak Bey, temaslarını bitirmiş ve Zonguldak kaymakamı Nikolaki Dan • müsbet neticeler alraıs olduğundan yeloğln Ef. maşrıkı ebediye intikal etmisintihabata geçilerek kendisi ittifakı tir. Cenazesi 30/1/932 cumartesi günü ârâ ile mmtaka merkez heyeti ve saat 1 de Galatasaray'da, (Panaiya) kiliIik müsikili komedi futbol heyeti riyasetine seçilmiştir. sesinden kaldmlarak medfeni ebedisine Bestekân: H. Ferit Merkez heyetine ikînci reis olarak götürüleceğini teessürle arzederiz. Halk, Talebe ve Zabitan Gecesi VİYANA: 517 m. 17,05: Gramofon 18,05: Eski opereE •, lerden şarkılar 20 20 Muhtelif haberler ' 20 35 Konser: (Bethoven'in bir sonata) ' 23 10 Havadisler 23,25 Konser: Kıraliçenlri şalı (Ştrauss), Eva (Lehar). Kırlangıçlaruı yuvası (Granichstaedten) ve salre... 1.05 Dans musikisL BUDAPEŞTE: 550 m. 18 35 Orkestra konserl 20 50 Yüks^Tt misiki mektebinden nakil Bundan sonra Sigan musikisi. ROMA:441 m. 18 35 Şarkı konseri 18 50 Konser: (Mefi« delçon). Verdi. Dwrok) 21,05 Gramaton . . 22,05 Tiyatrodan nakü. ^ BÜKRES: 394 m. ^ 17,05 Mektepliler İçin rrogTam 18,05 Ha« fif Romen musikisi 19.05 Doğru saat ve havadisler 19 15 Konserto devamı 20,05 Türizm, tarih ve co5rafya hakkında btr konferans 20.45 Gramofon 21,05 Gaydarof Balalavka orkestrası ve korosunun konseri 21 35 Bir ceyrek gfllelim 2150 Radyo orkestrası 22 50 Havadisler BELGRAT: 431 m. 20,05 Zagrep operasandan nakil sonra havadisler. BERLİN: 1635 m. > 17 35 Konser 19,35 Haftanın hadfeelerî J 20,15 Viyolonsel ve p'.yano konseri: (Hayden'in, Bethoven'in, eserlerinden) • 21,05f Viyana'dan nakıl 23 05 Muhtelif havadÜH ler, sonra dans havalan. ' 4 ALKAZAR SİNEMASINDA ŞAFAK KEŞiFKOLU Vefat A İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsîlleri YALOVA TÜRKÜSÜ Köprü inşaat münakasası NedFıa Vekâletinden: Raşit Rıza Tiyalrosa Şehzadebafi • Bu aksam 21,30 da v Ântalya Vilâvetînde Antalya • Serik yolu üzerincle bulunan betonCANAVAR arme Aksu ve Sinop Vilâyetinin Taşköprü . Boyabat yolunda GökırManzum eser 3 perde mak üzerindeki betonarme İspiroğlu köpriilerinin inşaatı kapah zarf Yazan: Faruk Nafiz Bey usulile munakasaya konulmuşhır. İki köprünün bedeli keşfi cem'an Yakında: Demirhane MüdürS (102242) liradır. ~ (Bu eserin temsilleri için fimdiMünakasa 15/2/932 ye müsadif pazartesi günu saat 14 te Nafıa Veden gişemiz açıktır). «* kâletinde yapılacaktır. Munakasaya gireceklerin ehliyeti f enniye vesikalarını sekiz gun evvel YoIIar Umum Müdürlüğüne ve teklif mekŞehzadebaşı tuplannı ve muvakkat teminatlarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafıa Vekâleti Müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. Ferah Sinemada Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Bu gece saat 9,30 da Ramasanın sonu muazzam raryete Uraum Müdürlüğüne, tstanbul, îzmir, Antalya ve Sinop Başmühen • münasebetüe 3 üncü kâmilen değlgmlşprogramı, numaralar disliklerine müracaat ederler. Münakasa evrakı (10) lira bedel muka tlr. Talebelere tenzilât. bilinde Nafıa Vekâleti Levazım memurluğundan ve mezkur vilâyet 3 üncü kat aile localan 175 kuruş ler Başmühendisliklerinden satın alınabilir. Âliimran suresi Hafız Bürhan Beyden sonra Be • şiktaş'lı Hafız Rıza Bey nihavent makamından yanık bir sesle (A!i • İmran) suresini okudu: «Elif, lâm, mim. Allah yegâne Allahtır, kendinden başka Allah yok • tur. Daima zihayat ve lâyetagey • yerdir. Ya Muhammet! Evvelce gonderilenleri tasdikan sana bir hak kitap gönderilmiştir. Allah insanları hidayet yoluna sevk için Tevratı ve İncili inzal eylemi'Ur; şimdi bu kur'anı inzal etti. Allahın ayetlerme îman etmiyenler şedit azaba dücar olacaklardır. Allah aziz ve münte A R T İ S T İ K sinemasında Feerik temaşalı böyDk mizansenli ve emsalsiz bir surette temsil edilmiş : Bu akşamdan itibaren Bugiin Fatih camiinde Türkçe ezan okunacak V I C T O R I A ve H U S A R I En kuvvetli Alman opereti Hafız İrfan Efendi bugün ikindî namazından sonra Fatih camiinde türkçe olarak «Surei Yusuf» uoku • yacaktır. Hafız îrfan Efendi ikindi ezanı • da türkçe olarak okuyacaktır. Musîkis:: PAUL ABRAHAM Mizanseni: RICHARD OSWALD Heyeti temsiliyesi başinda: İVAN PETROVITCH GRETL THEIMER ERNST VERELES FR1EDEL SCHUSTER ve meşhur Alman tenoru MIGAEL BOHNEN Telefon: Beyoğlu 2851
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog