Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

k&nunusanı 1932. Camhariyet S ON TEIGI5AFLAQ Kontenjan Listeleri Himaye edilecek eşyaya ait yeni kararname Ankara 28 Kontenjan listesi üze rînde yapılan tadilâta dair kararname bugünlerde neşrolunacaktır. Posta ko lileri hakkındaki karar da ayni karar • nameye dahil bulunmaktadır. Bu kararnameye göre kontenjan listesine sandık çayı da ilâve olunmuştur. Kolipostallara gelince; posta idareleri muvakkat bir müddet îçin koli üzerinde nraamele yapamıyacaktır. YaJruz iki ve bir kiloluk küçük paketlerle yeşil etiketli paketler üzerinde muamele yapıiabilecek ve ancak bu paketlerde ipekli ve lavanta gibi liiks eşya bulunamıyacaktır. Kararnamede paketle celbedilen ma kîne levazımma müteallik ahkâm da vardır. Bu nevi paketlerle gelecek eşya^ kontenjana tâbi olmadan memleketi raize ithal olunabilecektir. Heyetimiz Hareket ettî Cevat Pş. bir kaç gün sonra gidecek Ayni günde birbirini tamamlıyan iki haber POLİTİKA CİLVELEFJ: îLeh Rus Muahedesi Şayet Rus'Iar Romenlerle anlasmaslarsa... Bükreş 29 (A.A.) Leh or ta elçisi Lehistan ile Sovyet'ler arasında yapılacak ademi teca* vüz misakını Romanya ile Sov1 yet'ler arasında da böyle bir mi<| sak akdi için yapılan müzakety reler muvaffakiyetle neticelenj» medikçe Leh hükumetirün izma § etmiyeceğini bildirmittir. Şanghay'da harp başladı Şanghay'da harp bitti!.. ( Birinci sahifeden mabait ) nelmilel îmtiyaz mıntakasına doğru sürüyorlar. 13 Japon yaralısı gerideki seyyar hastanelere getiriimişlerdir. Çin kuvvetlerî ağır zayiata uğramış lardır. Çininierden 50 kadar esir alm mıştır. Bir Japon zırhlı otomobili rmti • yaz mmtakasmdan geçerek şehrin Çin kısmına girmek tesebbüsünde bulunmuş fakat Britanya'Iı gönüllülerin müsaade etmemesi üzerine geri dönmeğe mecbur olmustur. teveccihen hareket etmek emirlermin verilmesi ihtimalîne karşı, dört muhri bin mürettebatının hazır bulunmaları emrolunmuştur. Politikada yeni mantık Malumdur ki insanın en büyük cevheri, akıl ve mantıktır. Mantığa göre: Kelimelerin bir manası, fikir lerin birer zencir gibi yekdiğerine bağla.nışı, hulâsa kıyaslı denilen harikalı ameliye vardır. Fakat yeni mantığa göre değil.. Bilfarz, tah didi teslihat kelimeleri, silâhların azaltılması demektir, değil mi? Yok hayır.. Bunun manası, bilâkis silâhların çoğaltılmasıdır. Misal mi istersîniz? îşte Fransa.. Tahdidi teslihat konferansına gidecek Fransız heyetine: Uğurlar olsun!.. Temennisi serdedilirken, mecliste, yeniden, (26,000) ton hacminde kocaman bir saffı harp sefinesi inşası kararlaştırıldı. Tayyare kuvvetleri nin bilmenı hzngi bahane Ue, ıslab ve takviyesi de hükumetin vazifelerî sırasıaa geçti. Perhiz Ue lâhana turşusunun telifi akli selime uymaz demeyiniz. Poîîtikada her şey uyar. Nitekim, Japon'» lar, Çin'de bazı Çin'li eşkiyayi tedip ve daiıilî sulh sukunu tesls bahanesUe Çin'e; toplar, zirhliler, tayyareler, tanklar sevkettîler. Muhare beler oldu, kanlar aktı, elân da »kıp gidiyor. Harple sulh, top gürültüsile sükun birbirile telif olunabilir mi? Zıtlar içtima eder mi? Yeni politika mantığına fföre: Hay! Hay! Harp bitti Vasington 29 (A.A.) Japon'larla Cinli'ler bugün öğleden itibaren Şeng hay'da muhasamatı tatile karar Vermislerdir. Bu haber, Londra'da da resmen teyit edilmiştir. Şanghay 29 (A.A.) Japon askerleri Chapei kasabasını isgal ve biraz sonra tahüye etmislerdir. İmtiyazlı mıntakaların muhafaza ve müdafaası için lâzım gelen tedbirler alınmıstır. Şanghay'a yeni Japon geldi gemileri Tokyo 29 (A. A.) Şanghay'ya yeniden daha 9 harp gemisi gönderil miştir. Batan Tahtelbahir Artık hiç bir ümit kalmadı Londra 29 (A. A.) Resmen istihsal edilen malumata göre, şimdiye kadar M II ile muvasala temini mümkün bulunmaması hasebile mezkur tahtelbahirde bulunanların hayatlarınm kurtarüması için hemen hiç bir ümit muhafazasına imkân kalmamıştır. Londra 29 (A. A.) Bahriye Nezareti M 2 mürettebatının hayatlanm kurtarmak için hiç bir ümit kalmamıs olduğunu beyan etmiştir. Londra 29 ( A A . ) M II tahtel bahrinin ankazını bulmak için taharriyata faaliyetle devam olunmaktadır. Ancak, tahtelbahrin içinde bulunan lan sağ olarak kurtarmak hususunda hiç bir ümit kalmamıştır. Kral ile Kraliçe, bu kaza neticesinde kaybolan gemicilerin ailelerine birer teessür telgrafj göndermişlerdir. Sırp'lar bir ihtilâlciyi Idam ettiler Belgrat 29 Vatan müt^afaa mahkemesi tarafından idama roahkum edilen ihtilâlcilerden Zahari Yankiyof salben îdam edilmiştir. 1 İhtilâlci son dakikaya kadar itidal veeesaretini muhafaza etmis ve atılırken «Yaşasm ihtilâl» diye bağırmıştır. Amerika heyeti 62 kîşi ..."* Şerburg 29 (A.A.) Terki teslihat fconferansmda Amerika'yı temsil edeeek olan heyeti murahhasa 62 kişiden mürekkep olarak dün akşam buraya vâsıl olmustur. Bozüyük 29 Burada istasyonun İcukabil tarafında yeni bir fabrika yapılmjşbr. Bu fabrikada mağnazit istihsal edflecektir. Fabrika subatın 12 inci günii faaliyete gececektir. BozOyük'te yeni bir fabrika Tevfik Ruştü Beyin hareketi yine kaldı Tahran, 29 (A. A.) Hariciye Vekili Tevfik Rüstü Beyefendi ve refakatîndeki zevat hava müsait olmadığından bugün de Tahrandan hareket edememişlerdir. Gripten izmirde de mektepler tatil edildi tzmir, 29 (A. A.) Grip salgın surette devam etmekte olduğundan evvelce bir haf ta müddetle tatil edilen mektepîerin tatil müddeti şubatın on üçüne kadar temdit edilmiştir. Veremle nasıl mücadele ediyoruz? Trentn hareketinden biraz evvel... Şanghay 29 (A.A.) Çin ücaret Cenevre'de toplanacak tahdidi te& • odası umumî grev ilân etmiştir. Bntün lihat konferanstnda Türkiye'yi temsil Çin'li bankalar kapanmış ve işler tatil edecek olan ve evvelki gün Anka • edilmiştir. ra'dan sehrimize gelen RiyaseticıunÇin takviye kuvetleri Şanghay hur Kâtibi Umumisi Tevfik, Bern seyolunda firimiz Cemal Hüsnü, Hariciye U Şanghay 29 (A.A.) Nankin mınmum müdürlerinden Abdülebat, er takasındakî 19 uncu ordunun bir kıs kânı harp kaymakamlarından Fethi mile millî muhafız kıt'asuıın 3 fırkası veNuri Beylerden mürekkep heyeti Şanghay'a müteveccihen yola çıkanlmışmurahhasajnız dün akşamki eks br. presle Cenevre'ye hareket etmişlerJapon'lann attıkları bir tayyare bomdir. bası beynelmilel imtiyaz mıntakası so Heyetimiz Sirkeci îstasyonunda kaklarmdan birine düşmüş ve büyük haMeclis Reisi Kâzım Paşa Hz. le Ri • sarat ika etmiştir. tnsanca zayiat olma yaseticumhur Seryaveri RüsuhL, Rimıstır. yaseticumhur Kalemi mahsus müdüChapei'dekî Çin'li yaraluarm adedi rü Hasan Rıza, Sıhhiye Vekili Refik, 2000 kadar tahmin edilmektedir. İstanbul meb'ıuu Halil Ethem, Te • kirdağı meb'usu Cemil, Kars meb'u Şehrin havadan bombardımanı Şanghay 29 (A.A.) Japon kuv • su Aeım, Ordu meb'usu Ahmet Ihsan, Giresun meb'usu mes'ut ve Hakkı vetleri baskumandam saat 4,25 te Tarık, Vali Muhittin Beylerle Harp Şanghay'ın Çin mıntakası olan Chapei'in Akademisi Kumandam Ferik Ali Pa tayyarelerle bombardiman edilmesine şa, Muhafız alay kumandam kay • emir vermiştir. makam İsTtıail Hakkı, Trabzon meb'Dehset geceai devam etmektedir. usu Nebizade Hamdi, Seyrisefain U Chapei'nin yanm milyon Çin'li halkı, mum müdürü Sadullah Beyler ve Japon mitraliyözlerinin ateşleri sokaklan Fransız sefareti ataşemiliteri Kolo yalarken tahkim ettikleri evlerine çe • nel Saro tarafından teşyi edilmiştir. kilmis bulunuyorlardı. Elyevm tran'da bulunan beyeti Amerika harp gemileri hazır bu • murahhasamızıc. reisi Hariciye Ve • lunmak emrini aldılar kili Tevfik Rüştü Beyle halen bazı Manilâ 29 (A. A . ) Şanghay'a mühususî işleri için Ankara'da bulunan Cevat Paşa da bir kaç gün teahhurla heyeti murahhasamıza Cenevre'de iltihak edeceklerdir. Tevfik Rüştü Beyin Cenevre'ye muvasalatma kadar heyetimize Riyaseticumhur Umumî Kâtibi Tevfik Bey vekâleten riyaset edecektir. Şanghay'da umumi greü ilân edildi İngiliz Amerikan bahrî nümayişleri Nevyork 29 (A. A.) Associeted Press, gazetesinin Vasington muhabirinin verdiği bir habere göre Amerika hü kumeti Şanghay sularında İngiliz ve A merikan donanmaları tarafından mbs terek bir bahrî nümayiş yaoılmasını derpis ebnektedir. tngiltere ve Japonya... Londra 29 (A. A.) Salâhiyettar mehafilden alınan malumata göre, İngiltere hükumeti Şanghay'daki beynelmilel mmtakada alâkadar hükumetlerin evvelce fikir ve mütalealannı sormak sızın Japonya'nm hiç bir hareket ve teşebbüste bulunmıyacağı ümidinde ol • duğunu dün Japonya nezdinde böyle bir teşebbüste bulunmağa davet etmiştir. ingiltere'de sulh havasıL İngihere'de, tahdidi teslihat cereyanı âdeta mi!lî bir şekil aldı. Tah didi teslihat acaba yalnız kara kuv vetlerine rni münhasır kalacakttr? İngiliz'lerin fikrince galiba öyle! Bahrî teslihat, büyük bahri devlet ler arasında tahdit edilmiş değil mîdir? Amerika ve İngiltere atbaşı, ar« kadan Japonya ve biraz daha ge • ride Fransa ve en arkada ttalya!... İşte denizlerin vaziyeti bu... tn giltere'yi saran gümüş kuşak masun kaldıkca, vaı'sın diğer devletlerin toplar ı. tüfekleri, tankları azalsın!.. Bu« aa İngiliz milleti elbet taraftar olur, bunu elbet candan ve yürekten terviç eder'.. İngiltere'de teslihatın tahdidi için, dualar mi okunmuyor. Krala papazlar tarafından istidalar mı verilmiyor, gazetelerde harıl harıl makaleler mi yazılmıyor? Şimdi de modası geçtiğini zannettiğimiz maKzarlar usulü mevdnna cıktı. Cemiyeti Akvama, 2,130,000 İngiliz tebaasının imzasını havi mah* zarlar gönderilmiş.. Ne diyelim.. Bu kadar sulhperverliğine, bu derece silâh düşman'.ğına aşkoUun deriz... Yalnız tahdidi teslihatın bu hararetli taraftarları tnsnltere'deki tersanelerden, top ve mühimmat fabrikalarından, sayısız tayyare ve tanklar dan hiç bahsetmiyorlar... Onları da biz kendilerine haber verelim. Yahu, komsuna çuvaldızı »okmadan biı kere de kendine iğneyi soksana... Y. O. Amerika Şanghay mes'elesinde yalnız baştna hareket edecek! Vasington 29 (A.A.) Iyi malumat alan mehafile nazaran, Cemahiri Müt tehide, Şanghav'da yalnız başına harekete geçmiyecektir. Hariciye Nezaretinin, Büyük Britanya'mn bu baptaki vaziyetini öğrenmek için bekliyeceği zannediliyor. Harpten sonra mütareke! Londra, 29 (A. A.) Hariciye Nezareti Şanghay'da bu sabah mütareke yapıldığını bildirmektedir. Macacr tahtı Matbuat balosu Balo bu sene çok güzel olacak Matbuat Cemiyeti balosu daima senenin en güzel balosu olur. Cemiyet bu muvaffakiyeti i!e iktifa etmiyerek her balosunvm bir sene evvelkinden daha mükemmel olmasma çalışır. Bu sene 9 şubatta Maksim salonlarında verilecek balo için her defakinden daha fazla çalışılmıştır. Baloda iki büyük cazbant bulunacaktır. Bundan başka bir çok mütenevvi eğlenceier vardır. Cemiyet baloda davetlilere meccanen tevzi edilmek üzere yerli mallarından bir hediye sergisi vücude getirecektir. Gazete ressam ve fotoğracçısı arkadaşlar o akşam Maksim salon • larını fevkalâde bir surette süslemek için hazırlık yapmaktadırlar. Kayseri faktrlerine yardım Prens, Otto'nun Peşte*ye geldiği söyleniyor Adana'da ticaretle meşgul olan KayBundan sonra aza tarafından bazı ( Birinci sahifeden mabait ) seri'liler kendi aralarmda on bin lira topteklifler dermeyan olundu. nelerile Heybeli sanatoryomunda yalamışlar, ve Kayseri fakirlerine dağıtdEvvelâ Nazmi Dühani Bey, aza pıldıgi bildiriliyor ve hastalara yaptmiktarınm tezyidi suretile bütçenin o mak üzere memleketlerine göndermiş lan yardımlar anlatılıyordu. lerdir. tuz bin liraya çıkarılabileceğini söyRaporun diğer kısmmda yeni doğan çocukları veremden kurtarmağa ledi. Kâzım Nami Bey, dispanser amahsus olan B. C. G. aşısının tatbikı dedinin tezyit edilmesini, ispirto ile îçin makamatı resmıyenin müsaadesi mücadele etmek için Yeşilay cemiyeti ile teşriki mesai olunmasını, pravanalındığı ve bu aşının Ankara Hıf Belgrat 29 (A.A.) Tıp Fakültesi töryom açılması için cemiyetin Hi • Müderrislerinin en kıdemlisi «Doyen zusıhha enstitüsünde hazırlanmağa mayeietfal cemiyetine müracaat edebaşlandığı bildiriliyordu. profesör) ü olan zat kendini asmak suf Raporun diğer kısımlarına nazaran rek para ahnmasını ve Verem Mücaretile intihar etmiştir. dele cemiyetinin ayrı bir pravan • cemiyetin bu sene aza adedi art miftır. Geçen sene 1454 azası varken, töryom açmasını ve propagandaya Hayat Ansiklopedisi, genç, azamî şekilde devam edilmek için ba yekun bu sene 1700 ü bulmuştur. ihtiyar, kadın, erkek, muallim bütçede bu f asla fazla tahsisat konCemiyetin varidat membaları tadat masını teklif etti. Azadan birisi, edilirken Belediyenin 2000 lira ve ve talebe her kesin her vakit isRadyo idaresile anlaşılarak hafta • receğini vadettiği halde ancak 500 tifade ile okuyabileceği yegâne îira verdiği beyan ediliyor, 29 teşrini da muayyen günlerde radyo ile konferanslar verilmesinin çok iyi ola eserdir. evvelde dağıtılan rozetlerden 1236 cağını söyledi. lira 60 kurus basılat elde edildiği ve cemiyetin gazetesi olan «Yaşamak Bu tekliflerîn hepsi memnuniyetle ,YoIu» gazetesine konulan ilânlarla kabul ve heyeti merkeziyenin bunları da 231 lira 61 kuruş temin olunduğu temin için sarfı mesai etmesi takarrür beyan ediliyordu. etti. ! Bu rapor alkışlarla ve şükran ve minnetle kabul edilmiş, heyeti merkeziyeye teşekkür edilmiştir. ı Kongre rıyasetine Besim ömer PaGümrük muhafaza teşkilâtı tarafın • şa intihap olunmuştu. Raporun kıradan Çanakkale vapurunda mühim miketîhden sonra intihabata geçildi. Fatarda kaçak sigara kâğıdı tutulmus, Holkat geçen seneki aza ipka olundu, Bayiinize şimdiden siparis yalnız azadan birisi İstanbul'dan ay landa bandırah Piyer vapurundan da etmegi unutmayınız. nldığı için onun yerine Fikriye Fikri şehre kaçak olarak ihraç edilmek istenen Pudra, şsoka, sigara yakalanmıstır. \ ^ Hanım secildi. Belgrat'ta bir mudemsin intiharı Sofya 29 İki gündenberi ağızdan ağıza dolasan bir sayiava göre sabık Avusturya Macaristan İmparatoru mü teveffa Şarl'ın oğlu Prens Otto Peşte'ye gelmiş ve naibi krali Amiral Horti'nin ikamet ettiği saraya yerleşmiştir. Halk bugün yarın Arşidük Otto'nun bir beyanname neşrederek krallığını ilân etmesine muntazırdır. Eğer bu ha ber teeyyüt ederse halk tarafından hiç bir itirazda bulunulmıyacağı muhakkakbr. Yalnız Macaristan'da krallık ilâmnın haricî siyaset üzerinde sui tesir icra et • mesinden korkulmaktadır İRTİHAL Fsbak Mabpyin Baskâtibi raerhum Ali Cevat Bevin 7e\cesi ve Moskova sefareti mustesan Mehmet Tevat Beyle, Tıp Fa kütlesi asis;anlarrıdan Dr Hatçe Cevat Hanımın valdesi Mevhibe Hanımrfendi nin kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiği teessu f le haber alınmıstır. Cenazesi. avın otuz birinci pazar gunü tam on ikit'e Bebek tc yahsından kaldırılarak Behck camisinde namazı kılınıp Rumelihisarı mezarlığına defnedilecektir .. Alman fabrikatorları Türkiye'ye gelmek istiyorlar îktisadî buhran dolayısile büyük sarsınblar geçiren Alman fabrikatorlarmdan bazilan, fabrikalannı Türkiye'ye nak • lederek memleketimizde faaliyette bu lunmak arzusunu izhar etmislerdir. Memleketimizdeki bazı tacirler, Alman fabrikalarile temasa geçmişlerdir. Balıkesir Edremit yoiu kapandı Yağan son kardan sonra Balıkesir • Edremit yolu kapanmıştır. Edremit'ten kalkan bir kamyon Ue iki otomobil bir tepede kara saplanarak kalmışlardır. Balıkesir'den hareket eden otomobil ler de Şapçı bayırından geçememişler dir. Kanunusani,30, Ramazan 22 Cumartesi Tulu Yakalanan kaçak eşya Birinci cüz Pazartesi Çıkıyor Öğle ikindi saat dakika saat dakika saat dakika Peynir ihracatı kontrol edilecek thracat Ofisi, peynir ihracatının hükumet tarafından kontrol edilmesi için bir nizamname yapmıştır. Bu nizamname Devlet Şurasında tetkik edilmekte • dir. Nizamname mucibince harice gönderüecek peynirler muayene edilecek yağlı ve yanm yağlı ve yağsız olduguna dair tenekelerin üzerine etiket konacaktır. l izmir'de ne kadar şarap yapıldı? İzmir'deki şarap müstahsilleri kendi imalâthanelerinde geçen sene 127,974 kilo şarap yapmışlardır. Bu miktar satış için piyasaya çıkarılanıdır. Hususî ta • leplerle ayrıca 22,774 kilo şarap imal edilmistir. 53 14 5 27 9 15 44 5 ezani zevalî Fiatı 25 kuruştur. Akşam Yatsı imsâk aat dakika saat dakika • aatdakika 12 ı: 22 I 18 34 55 12 5 10 32 ezani zevali CVMHURtYET'İN TEFRtKA*' 20 Vjuneşı Şükufe Nihal Bu Kanimefendi bu memleketin evlâdı • <djr, bu memleketin havası içinde, bu memleketin ekmeğile yaşamıştır, fefcat bu memleketin malı olamamış • tir. Bir gün ona çok tanınmış bir şairin eserlerinden bahsettim, bana nağrur, kat'î bir sesle: Okumam, türkce okumam! De Geçen gün Halide Nusrat Hanım, bir kütüpaneden bir kitap alıyormuş, kitapçı ona kitabı verirken gülerek ne demiş, biliyor musun?. Bunları sizler yazar, gene sizler okursunuz, ne yazık! Kitapçmın bu ince cümlesine biz de acı acı güîüştük. On üçiincü mektuptan: ... Sana bugün neş'esîz, dertli bir mektup yazıyorum: Gene Çöl Güneşi, gene o dert... Burada artık müthiş bir kadınlık, erkeklik mes'elesi ortaya çıkıyor. Kökünden halledilmesi lâzım gelen bir mes'ele... Hayatının başında tesadüfen bîr arıza geçiren bir kadma hemen «ahlâksız» damgası vuruluyor, artık o kadın, bütün hayatmda erkekler ta rafından aldatılmaktan, ehemmiyet verilmemekten kurtulamıyor. Halbuki, erkekler bu arızalar?, hem de istiyerek, bilerek çok daha a.. Zavallı gençlik çalışadursun! Bazen fazlaca gürültü yapmış bir eserden tesadüfen haberleri olsa, meraklarını tatmin îçin olsun, yarım lira verip te o eseri alamazlar. O eseri okumak için birbirlerine rica ediyorlar, böylece bir eseri yirmi kişi okur. Muharrir artık eşerinden hayır gör ğünüzü duymasın. Hayretle gözlerimi açtım: iğrenç şekillerde geçiriyorlardı. GeOnunla evlenmeği siz istediniz, Zannederim ki onunla evlen ne onların alnı açık, yüzü pak! Bu, kendinizi ona sevdirmeğe çalıştınız. meniz artık kararlaştırılmıştır. Bu olur maskarahk değil! Şimdiye kadar kimseyi sevmiyen kames'ele hakkında benimle görüşmeNedir bu saçma, haksız telâkki? dın şimdi sİ7İ seviyor. Bu mes'eleyi nizi fazla buluyorum. Canım, kadın da nihayet histen, Gülerek gbzleriniin içine bakıvor herkes duydu, nişanlı olduğunuz âlekalpten, etten, kemikten ve sinirden me ilân edildi, sonra onun vazivcti yaratılmış bir mahluk... du: ne olur? Hanımefendi, mes'ele çok uzun. Ne diye ona büyük bir irade, metaNihat omuzlarını silkti: Hem burası ne sıkıntılı yer? Burada net mecburiyeti yükletiyorlar da kenBu kadın. yalnız benimle m! camnız sıkılınıyor mu? Sizinle şöyîe dilerinin her şeye çabucak kapılarak söylendi? Benden evvel onu binbir her şeye bulaşmalarına müsamaha e biraz çıksak ta iyi bir yerde bir ray içsek, biraz muzik dinlesek; uzun u kişile söylemişler, o, buna alışmış! diyorlar?.. Bu kadar dile gelmiş kadmla ben ne Mukaddemenin arkası ne gelecek, zun görüşsek olmaz mı? İnsan, işinin başına sıkılır mı?De diye evleneyim? diye bekliyorsun, değil mi? HarikuHem, ben evîenmek vadettim, didim. Ben size şimdi çay ısmarlarım, lâde münasebetsiz bir hikâye! ye evlenmeğe mecbur değilim, ki! burada içeriz. Geçen gün, Nihat bana telefon etVe Çöl Güneşi hakkında ona söy Erkek ister, vadeder. kadın inanmati, Çöl Güneşi hakkında benimle gösın!.. rüşmek istiyormuş. liyeceklerimi söylerim. Kadın, bir vade inanacak kadar Kabul etlim. kütüpanede gorüştük. Baktım ki, onun zavallı kadına etsaflık gösterirse, bu, benim kaba Nihat başladı: tiği vaitler fiîân hep sudan! O hatim mi? nunla evlenmeğe ne niyeti var. ne Hanımefendi, siz, onun eski bir Siz, dedim, ciddî, namuslu taarkadaşısınız. Kendisinî çok ivî ta • bir şey! nınmış bir erkeksiniz. Böyle tanın nırsmız. Evlenmemiz hakkında ne Fena halde hiddetlendim: mış bir erkek verdiği sözü tutar. Bir düşünüyorsunuz? Bu eylenmek doğru Ne yapıyorsunuz, Nihat Bey, olabilir mi?, dedim, Feriha, sizin böyle görüşiü i şey vadederken iyi düşünür, sonra karar verir. Karar verdikten sonra dönmez. Feriha, size bunun için inandı. Sonra, o kadın bir çok temiz gö • rünen kadınlardan daha temizdir. Münasebetsiz tesadüfler onun ha yatını çocuk yaşında arızalandır mıştır. Bunları siz de biliyorsunuz. O f bir ailenin şuursuzluğuna kurban olmuştur. Hem, çok genç, kocası olmıyan, kimseye hesap vermeğe mecbur bulunmıyan kadmın ufak tefek yara mazlıkları varsa, sorarım, size, hangi erkek ondan daha temiz olduğunu iddia edebilir? Kadının da, yafiyacağı erkeğin binbir elde yıpranmamış olmasını istemeğe hakkı vardır. Nihat, beni hayran bir vaziyetle dinliyordu. Sonra gözlerini gözlerimden ayırmadan: IMdbadi var} J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog