Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE No. 2779 Sahip »«s Başmuharriri NADH İDAREUANESİ: karşı&ıiMİa dairn utabsus» | Telgraf: İstanbul Cumhuriyet I Posta kutusa: N* 246 • 8«şmuh«rrlr : 22360 . T a h r t r m od0r0 • 23239 Idare müdürü 22365. Matbaa ' 30472' m h u riye Türkçe Kur'anla mukabele ™ ' " CUMARTESi 30 KANUNUSANi 1932 A O N E ŞERAITI B 1 1 \ MÜODET: JTÜRKİYEİGİN j HARİÇ İÇİN | J^Seneliği i 1400 Kr. : 2700 Kr. : H 6 Ayhğ, : 750 Kr. i 1450 Kr. : : 3 Aylığı • 400 Kr. 8 0 0 Kr. • İ 1 Ayiığı : 150 Kr. : Niishası her yerde Bugün Fatih Camiinde Ikîndi Ezanı TUrkçe Okunacak ~ «Tütün müdafaa "TT^T ofisi» Teşkiline mecburuz!.. Ankara tütün kongresine: «Brezilya kahve enstitüsünü misal gösteriyoruz. Malî iktidarı ve salâhiyeti olmıyan satış teşkilâtı işliye miyor. Kahve enstitüsü, son sene » lerde kahve üzerine konan bir resmi karşıhk gostererek (32) milyon /ngiliz lirası istikraz yapmıştır.* iBiz de tütün zürraı kooperatif teşkilâtını bir müdaf aa ofisile beraber çahştırmahyız.» = 5 Kuruştup = T ' " ""»""•""•»""««"•"'»'"»"«nınramnnınııınııımıııınnıııııııınıınıımnmııııiHiııniHiıı ııııitıııımııııııımiHnııııı ıınııııınnıııııııııınııuııımınım Ayni günde birbirinî tamamlıyan iki haber Şanghay'da harp başladı Kadın erkek on binlerce halk Sulta Şanghay'da harp bitti!.. nahmet camiine hmcahmç dolmuştu! Fakat bu başlanış ve bitiş arasında Kadir gecesi için şimdiden hazırlıklar yapılıyor binlerce insan felâkete uğradı Senelerdenberi devam eden tü • tiin ihracatı buhranımıza bir hal çaresi aramak için toplanan tütün kon gresinin muhterem azalarına se • nelerdenberi müdafaa ettiğimiz bir usulü arzetmek îstiyoruz. Bugün bulacağımız tedbhîn e • hemmiyetini bütün dünya ihracatını altüst eden umumî buhranın genişliği ve ehemmiyeti bir kat daha arttırmaktadır. Zira, bugünkü tedbirlerimiz üç, dört sene evvel, yanî buhrandan evvel alınacak tedbirlerin kolaylığına mazhar değüdir. Dünya buhraOi, mevcut bütün iktisadî teşkilâtı sarsmıştır. Binaenaleyb, bîz mevcut dünya iktisadî teşkilâtını alırken bugünkü müstesna vaziyeti de gözönünde tutmağa, ve o teşkilâtın aldığı yeni tedbîrleri de düşünmeğe mecburuz. Dün Sultanahmet camiinl dolduran on binlerce ha&tan bir grup Tütüncülerimize bahis ve tavsiye Dün Sultan • etmek istedîğimiz teşkilât: Brezilya've bütân faısan ahmet camii, nın kahve müdafaa enstitüsüdür. alabilen yerleri bir asırdanberi Brezilya'nın kahvesi dünya kahve hep dolmuştur. görmediği bir îstihlâkinin en büyük bir kısmını, Altı minare • kalabalığa ve yakın vakte kadar dörtte üçünü tenin on sekiz aemin eden bir mahsuldür. Bizim tü son din inkılâ ref esinden se tünümüz miktarca dünya istihlâkinde bının emsalsiz maya doğru yükayni vaziyeti haiz olmamakla berabir tezahürüne selen ezan ses • ber nefasetçe şüphesiz büyük bîr sahne oldu. On leri cuma vak • anevkie maliktir. (1909) tarihinde binlerce halk tini ilân etti. Brezilya kahvesi dahilî ve haricî mü daha sabahle Halk huşu ve rabahacılarm elinde çok kıymetsiz yin saat dokuz • hudu ile cumabir meta halîne gelmişti. Tütünümüz dan itibaren yı kıldı. îse bu itibarla Brezîlya kahvesînin muazzam iba • tmam efendi (1909) dakİ halinden daha vahim bir detgâha dolmahutbede türkçe vaziyete düşmek üzeredir. ğa başlamıştı. olarak çok beliğ Brezilya, 1909 tarihindenberi 1917 Kadın, erkek, bir hutbe irat etde ve 1921 de üç defa kahvesinî muh çocuk hatta gay Sultanahmet camiinde türkçe Kur' anla mukabele yapan haîız efendiler ti. Binlerce halk telif sistemlerle kıymetlendirmeğe ya müslüman Türk'lüğünü alâkadar rimüslim bir çok vatandaşlar da Allahın huzurunda cuma ibadetlerimuvaffak olmuş ve nihayet (1924) te eden daha muazzam bir inkılâba fevç camie doluyorlardı. ni yaptılar. Nihayet sıra Hafızlara müdafaa enstitüsünü meydana getir fevç sahne oluyordu. Camiin içerisi dol Sultanahmet camii bundan yüz geldi. miştir. duktan sonra meyzin mahfelleri, sene evvel sahne olduğu Yeni Hafız Yaşar, Kemal, Bürhanettin, Bu üç muhtelif tarihte, bazan mahkubbelerin yanlarındaki kayyım yol Beşiktaş'h Rıza, Nuri, Süleymani çeri inkılâbından sonra Türk tari sulün son derecede mebzul olmasınları, camiin minber, mihrap, kürsü hinde Türk'lerle beraber bütün dün(Mabadı 4 üncü sahifede) dan ve bazan da mahsulün azlığın • dan dolayı vaziyete göre ya istikrazlar yapılarak stok yapılmış ve vahut stok edilmiş nıallar piyasaya çıkarı larak fiatlar tanzim edilmistir. 1924 senesi 19 kânunuevvel tarihli kanun ile ihdas edilen (kahve müdafaa enstitüsü) de o tarihten itibaren kıymetlendirme ve müdafaa tedbirlerini üzerine almıştır. Müessesenin idaresî tamamile vükufa, üme ve tecrübeye istinat edeReisictrmhur Hz., refakatlerînde cek teskilâta mazhar edilmistir. MüRuşen Eşref, Sıhhiye Vekili Refik,. esseseye hükumet ilim ve himayesini Recep Zühtü, Kıltç Ali Beylerle getirmiş, tüccar ve zürra da vukuf ve diğer maiyeti erkânt olduğu halde tecrübesini ilâve etmiştir. Beyoğlu'ndaki Türkuvaz'ı teşrif Enstitü, şimdiye kadar tamamile buyurmuşlar ve geç vakte kadar muvaffak olmuştur. Ve Brezilya'nın orada kaldıktan sonra saraya avtediye muvazenesine ihracat fazla lığile milyonlar hediye etmiştir. Dündet buyurmuşlardır. ya buhranı, ve rakip diğer bazi memleketlerin kahve yetiştirmeğe başlaması Brezilya kahvesini tabiatile sarsmıştır. Fakat, bütün hakşinas iktisatçıların düsündüğü gibî bu enstitü olmamış olsaydı Brezilya kahvesi bugün kıymetinden yüzde otuz kaybetmekle kalmıyacak, memleket büyük felâketlere uğrıyacaktı. Ben, burada tütünlerimizin ve tütüncülerimizin böyle bir teskilâta malik olmamaları yüzünden uğradıkları felâketleri tasvir ve tekrar edeMeclis reisi Kâzım Paşa Hazcek değilim. Muhterem kongre azaret'eri çocuklarile beraber dün saları benim söyliyeceklerimi daha fazbahki tirenle Ankara'dan şehrilasile şüphesiz kongrede söylüye Heyeti murahhasa şerefine dün akşam Galatasaray Lisesinde verilen müsamerede mize gelmis ve Haydarpaşa istasceklerdir. bvlun anlar Halbuki, tüHinleıimîzin nefaseti yonunda Reisicumhur Hz. namına Brezilya'nın kahve miktarındaki gaDünkü ictîmada evveice teşkili tek Kâtibi Umumî Tevfik, Seryaver Balkan konseyi dün sabab saat 11 j lip mevkiden daha aşağı değildir. de Yıldız saraymda Reis Hasan Beyin lif edilen «Balkan misakı» ve «BalTabiatin bu kadar lutfuna mazhar kan devletleri tebaalarmm tâbi ola Püsuhi, Resit Galip, Sevrisefain riyasetinde toplanmıştır. Umum müdürü Sadullah Beyler olmuş bir mahsulümüzü müdafaa cakları rejim> isîmli komiteler hakDün sabah şehrimize muvasalat edememek zararına daha ziyade kat eden Yunan grupu heyeti murahha kında müzakerat cereyan etmiş ve taraf ından istkibal edilmistir. lanmağa hiç birimiz razı değiliz. sası reisi M. Papanastasyu ile M. neticede murahhas miktannın az olKâzım Pasa Hazretleri istikbale ması nazari itibara alınarak konseBu müdafaayı; teşkil edebilecePapadopulos, içtimaa iştirak etmişgel*n zevat ile birlikte Ankara moyin bazen komite ve bazen de kon ğimiz tütün zürraı kooperatiflerî ya lerdir. sey halinde ictima etmesine ve ayrı torile doğruca Dolmabahçe saranında bir de Brezilya'nın kahve müMüzakereye saat 13 te nihayet vebir komiteye lüzum olmadığma kadafaa enstitüsü gibi bir ofis mey • yma gitmiçlerdir. rilmiştir. ~ r' rar verilmistir. dana getirmekle tamamile temin eKâzım Paşa Hazretleri dün kendebileceğiz kanaatindeyim. Arnavatluk murahhas heyeti reiri disile görüşen bir muharririmize; Konseyin ikinci celsesi saat 15.30 Kahve enstitüsünün 1924 tenterı neler dedi? Avrupa'da tahtı tedavide bulunan da Hasan B. in riyasetinde aktedil nasıl çahştığını yannki makaiemiz"Arnavut murahhas heyeti reisi miştir. Konsey içtimaında gene Ardeki umumî malumata bırakarak ailesinin avdetini beklemek üzere Mehmet Konice Bey dün bir mu navut » Bulgar ve Yugoslâvya mu • buraya enstitünün (78) maddelik îstanbul'a geldiğini ve Meclisin harririmize sunları söylemistir: nizamnamesinden mühim bir kaç rahhaslan arasında hararetli münabavramertesi açılacağmı ve en <s Bu içtimada Yugoslâvya mumaddeyi aynen nakletmekle ikti • kaşalar cereyan etmiş ve hiç bir nerahhaslarile daha sakinane ve hüsni; mühim müzakerenin bütçe meselefa ediyorum: tice alınamadan müzakerat bugüne iMabadı 2 mci sahıjede). si olacağmı söylemİRtir. ' * mbâi 4 wwu sahlfede) tehir Şanghay 29 (A.A.) 7B*& «to . ' Japtm kw*r'9ri marf mobiUere rakip olaa Jt»ort Şsngc^T 29 lA a/ Jat«oa kuv lâhendazlan saat 23/15 tc etvetleri saat 1/30 ta Chapei mıntakasıberinden şehre ginnege ^ ^ nm bfivük Sir kısmını isgal eylemişler Hong Kow nuntakasmda orhb dV. Ka ountdkanın şimale doğru bir kömobüler üzerinde bolunan Japon bah • şesini delen Japon kuvvetleri, şimdi sidriye askerlerile fasılah mitraliyöz ve tüdetle mukavemet eyliyen Çinli'leri beyfek atesi teati edilıniftv. iMabadt 3 üncü sahifede) Nasıl mücadele ediyoruz? Verem Mücadele Cemiyetînde.. Balkan Konferansı Meclisinde... "Yıldız,, koridorlarında hafif fırtına var!.. arasında münakasalar olacak Reisicumhur Hz. Dün gece Türkuvaz*! teşrif buyurdular Bulgar ve Arnavut'larla Sırp heyetleri Hasan B. dün gece bir ziyafet verdî Meclis Reisi Dün geldi L" nbul Verem Mücadele cemiyeti dün Halkevi'nde senelik kongersini aktetmiştir. Kongre, Ali Paşanın bir nutku ile açılmış ve kâtibi umumî Tevfik Bey bir senelik faaliyeti bildîren raporu okumuştur. Raporda, bir sene zarfında halledilen bir çak mes'eleler vardı. Ve bunların başmda sanatoryomlar ge • liyordu. Heyeti merkeziye orta sınıf halka mahsus bir sanatoryom inşasına karar vermişti. Bu sanatoryomlara girecek halktan az bir ücret alınması tensip ediliyor, bu suretle yüksek ücretli sanatoryomlara giremiyen ve fakir halka mahsus sanatoryomda da yer bulamıyan hastalann tedavisi mümkün olacağı bildiriliyordu. Verem Mücadele Cemiyetinin dünkü içti~ maından bir intiba ve Besim Omer Paşa içtimaa riyaset ederken.. Bundan sonra cemiyetin Eyüp'te açtığı dispanserin 1189 hastayı mu. ayene ettiği, lâburatuarlarda 139 balgam, 149 idrar, 65 kan muayenesi yapıldığı, fakat henüz röntken ci • hazı olmadığmdan röntken muaye nelermin Gureba ve Gülhane hasta iMabadi 3 üncü sahifede) ıııtııııııııııifiıiifiııııııııııı rriffiııiıiMiijiıııııııtrfiııınııııııııiıtııııııııııııınıııtıı»nıııiKiııiınıııifiııııııııııiMiıııııııııııiMiiMitırıııiııııuıiMiıııııııiMn Spor teşkilâtımız uyu muyor, düşünüyor! Millî Takım kaptant Zeki Beye ithaf Kâzım Pş. Hz. beyramertesiye kadar kalacaklar ikinci celse Federasyon Acaba nerede oynatsam t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog