Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE No. 2752 Sahip Te Basmuharriri İDAREHA1MESİ; y ar*rcıı4» daira "Telgraf tstanbul Cumhurivet Posta kutusu: N» 2 4 6 Basmuharrtr • 22368 Tahrlr mQdQrOV 23239 Idare müdUrtl 22333. Matbaa 2047» Telefon: m h u r i yet lllllinillllll lllllllllllllllllllllllllllllinilllllUIHIIIIIIII PAZAR 3 KÂNUNUSANi 1932 ^.BONE ŞERAİTİ P^DDET7TTWYTİÇ¥ HARİÇ jÇİN 6 Aylığı : 3 Ayhğı : ;1 Ayiığı: 7 5 0 Kr. 400 Xr. 150 Kr. 2700 Kr. 1450 Kr. 800 Kr. luıshası her yerde RRinnmiHllininillHHinlllinillmillllllllllllllllHlllllllllinlltlMMIIIIIIIIIIIIIII Heyeti Vekile Bugün Yeni Kararnameyi Tetkîk Edecek 5 Kuruştur = Türk Yunan Dostluğu Başvekilimiz İsmet Paşa Hz. nin yeni yıl münasebetile Atina Ajansı muhabirine vermiş oldukları beya • nat Yunan ve Türk matouatında intişar etti. Türk Yun«n dosluğunu bütün samimiyet ve dddiyeti ile bir daha tecelli ettiren bu beyanatın Yunanistan'da ve Balkan'larda ehem miyet ve memnuniyetle karşılana cağını şimdiden şâphesiz addetmekte hata olmasa gerektir. Bu münase betle Türk Yunan dostluğunun büyük buhranlar içinde yüzen dünya ahvali arasında dikkate lâyık büyük ve kıymetli bir eser olduğunu bir daha hatırlamak ve hatırlatmak faydasız olamaz. Böyle bir eseri ibda etmiş olan iki taraf siyaset müdürleri cihan tarihine ihda etmiş oldıIrları bu büyük muvaffakiyetlerile bihakkin iftihar edebilecekleri gibi bu siyasete sür'at ve sühuletle intibakta , gösterdikleri yüksek anlayış kabi liyetinden dolayı da Türk ve Yunan milletleri daima takdire lâyık görü Yeni Vekülerin Ankara foto muhabirimiz tarafmdan makavüarmdan altnan resimlert leceklerdir. Muhlis Bey Ali Rana Bey Türkiye Başvekili emsalsiz bir İnhisar idareleri merkezlerinin Anmalumata göre, hökumet, inhisar idabuhranm türlü türlü zorluklan için kara'ya nakledfleceği, Inhioarlar ve relerinin vaziyetini tetkik etmiş ve her de yüzen diğer dünya memleketle Gümrukler Vekâleti merkez kadrosunun şeyden evvel birer ticaret müessesesi rinde söz olarak sulh ve sükun arzuolan ve bütün fabrika, depo, atelye bu inhisar idarelerinin umumî müdür lannın umumî gibi göründüğünü kay lüklerindeki şubeler ile gümrukler u gibi müesseseleri İstanbul'da bulunan dettikten sonra, mütekabil emniyet inhisarların işletme kısıtfl*arının kema • mumî mâdürlüğü kalemleri tarafmdan hislerinin azlığından olacak, filiyafissabık İstanbul'da kalmasına karar vertejkfl olunacağı hakkında gazetelerde tın o sözlere uygun çıkmıyarak mamiştir. çıkan haberler tahakkuk etmemiştir. kus istikametlerde yürümekten hâli (Mabadl 4 üncü aahifede) Alâkadar mehafflden alınan mevsuk kalmadığını tasrih ediyor. Bunun sebebi açıktır: Her şeyden evvel em piyet hislerini kalplerde tesis etmeğe ihtiyaç vardır. Işte Türk Yunan dostluğu misali bu davanın canh bir şahididir. Bu dostluk mütekabil emniyete müstenit kat'î kararlann mahsulüdür. u.irücaten Türk Yunan dostluğu bütün dünyaya ibret dersi verecek çok büyük bîr hâdisedir ki zamanla ehemmiyeti daha ziyade takdir olunacaktır. Bu iki komşu memleket tarihî cereyanlarm zaruretlerinden doğmuş çarpısmalarla yekdiğere karşı sanki ebediyete sürecek husumetlerle mücehhez gibi idiler. tşte iki millet arasındaki bu vaziyet sa • mimi o'.duğu kadar açık bir dostluğa kalbedilmiş oldu. Bu iki millet he sabına takdir olundu ki artık arada kavga vesilesi olacak esaslı ihtilâflar kalmamıştır, kalanı varsa onlan bertaraf etmek te asla gayrimümkün değildir. Son ibtilâf bakiyeleri de ortadan kaldırıldıktan ve bundan sonra hâdis olabileceklerine hakem yolu çaresi konulduktan sonra iki komşu milletin hayatta elele yürür iki dost millet olduklarım ilân edip çıkmak çck basit bir iş olmuştur. Bu yeni vaOda mecHsintn içttmatndan bir tnttba ziyet ise iki komşu memleketin ihtiyaçlarına olduğu kadar hislerine ve fikirlerine de tekabül ve tetabuk eylemiştir. Türk Yunan dostluğunun bir fevkalâdeliği de onun sadeliğindedir. Ticaret ve Sanayi Odası yeni Bu dostluğun iç yüzü, dış yüzü yokmeclisinin küşat resmi dün öğletur. O sadece bir dostluktur. Fakat kat'î emniyet kararile kurulmuş kuv den sonra saat iki buçukta icra vetli bir dostluk. Galiba böyle olduedilmiştir. ğu içindir ki iki taraf için kıymeti Merasime, davetli bir çok zeve her taraf için ehemmiyeti büyükvat ile beraber yeni meclis azalan tür. hemen kâmilen gelmişlerdir. fsmet Paşa Hz. Atina Ajansına verIstanbul Valisi ve Belediye redikleri beyanatta Türk Yunan dostisi Muhittin B. aşağıdaki nutuk ile luğunun başka hiç bir millet için her hangi muzmer bir fikir taşımaktan celseyi açmıştır. kat'iyyen uzak olduğunu bir daha Vali Beyin nutku kayıt ve tasrih etmeğe lüzum gör « Muhterem beyefendiler, müş bulunuyorlar. Balkan'lara ge lince bu dostluk o sahada belki Balİstanbul Ticaret ve Sanayi 0 kan milletleri arasında daha umumî dasının ikinci devresine ait mecbir anlaşmanın hareket başlangıcı lis müddeti kanunen hitam bul bilo sayılabilir. Nitekim Yunanis 7ali Bey küşat nutkunu söyîerkeh muş ve üçüncü devre meclisi için tan'la Bulgaristan arasındaki anlaşmesinin 42 inci maddesi muci • usulü dairesinde intihabat icra ma gayretleri biz Türk'lerce mem (Mabadi 4 üncü sahlfede) edilmiş olduğundan oda nizamnanuniyetle görülen ve muvaffakiyeti HiııııııııııııınıııınııınııııiMMiııııııiMinııııııııııııiHiııııııııııııııııııiıııııııııııııııiiMiınııııtiMiıııııııııııııııiLiıiHiınııııııııııııııınnıııııiııııııııııı bütün kalbimizle temenni olunan çok mes'ut bir hâdisedir. Diğer Balkan rini niçin istiyoruz? Bunda anlaşılkilimiz iki memleket arasında baş milletleri arasında dahi ayni suretle mıyacak bir cihet yok: Yunanistan lıyan müzakerelerin son safhaları anlaşmalarm taaddüt ve tevalisin gibi Bulgaristan dahi bizim dostuhakkında resmî malumata malik olden niçin memnun olmıyahm? muzdur. Dostlarımızm kendi aralamamakla beraber bu müzakerelerin rında da dost olmalarını istiyoruz. müsbet hal neticelerine varacağına Başvekil Hz. Yunan • Bulgar müIşte o kadar. Bu suretle Balkan'lara aît kanaatini ayni kuvvetle muha zakereleri üzerînde bilhassa tevakait sükun ve istikrar ihtiyacı bir adım faza etmekte berdevamdır. Başve kuf ediyorlar. Bulgaristan Başvekili daha fazla tatmin ve telâfi edilmiş kilimiz: Gospodm Muşanof'la güzide arka olacaktır. « Bumı böyle söylemek belki bedaşları bir müddet evvel Ankara'yı Türk Yunan dostluğu elinden nim tarafımdan fazla bir cesaret eziyaret etmiş olduklanndan bizce geldikçe ancak işte böyle hayır yo • Bulgaristan'ın büyük kabiliyetli ida seridir. Fakat icap ettiği zaman lunda hizmet edebilmeğe çalışacak dostlar düşündüklerini tereddütsüz re adamlarını yakından tanımak ve bir kombinezondur. Bu itibarla buhsöylemekle mUkellefthIer.» onlann yüksek meziyetlerini takdir eylemek fırsatı elvermişti. Dost YuDiyorlar. Görülüyor ki Türk Yu ranlar içinde yüzen dünyamn şim • diki halinde onun mahiyeti bütün nanistan'm siyaset adamlarını ise nan dostluğunda Balkan'larda bilâçoktan ve pek iyi biliyorduk. Bu iki kis sükun ve istikrarın taammümünü gozlere gittikçe ve bihakkın daha parlak ve daha yüksek görüleceğine komşu memleketin kendi araların • istiyen bir mahiyet vardır. şüphesiz nazarile bakılmalıdır. daki ihtilâfları halledebilecekierine Bulgar'larla Yunan'lılarün kendi YUNUS NADt tnemnuniyetle kani olmuştuk. Başve aralarındaki ihtilâfları halletmele • İnhisar idareleri İstanbul'da kalacak! * 1 • • ! ¥ • llll'lllllll I llllllllm llllllllllllll llllll niHIIIHI«UIIIIIHIMIIHIIIIIIIIIIIlllllMII1lllllllllll«IIIIIMIIIIIIIII!lllllll!llllll!IIIIIIMIIIIIII!lllllllllllllliriirilillllHmillll«IIUI«ınııiinııın.«,. ' M&^mBmmmsmmsmsgmümmmamam^^ |5numaraİ! kararname tlhracat dolayısile Yeni Vekil Istanbul'a, tatbik edilecek jgelecek kambiyoj ((Her siyasî mudilede ilk ve yegâne Yapılan bazı neşriyat şekli tetkik için geliyor şart insanların birbirlerine itimadıdır!» doğru değildir Ankara 2 (Telefonla) Ya rınki Vekiller Heyetinde Türk parasını koruma kararnamelerininj S numarahsı müzakere edilecektir.j Bu kararname hakkında evvel ce yazılanlar doğru değildir. Ka • rarname 4 numaralı kararname nin mabadidir. Bunda ihracat dolayısile memlekete gelen kambi yonun muayyen bir müddet zar fında Türkiye'deki millî bankalara satılması şart koşulacaktır. Kararnamede mevzuu bahis müddetin bir ay olacağı tahmin edilmektedir. [tmttt Pş. Hz. nin senebaçt münatimat ve emniyet etmezlerse mes'usebetile Yunan gazetelerinde intişar diyet kabil değildir. eden makalelerinin metnini, bugün Bu, her hangi bir siyasî mudile aynen dercediyoruz.] nin ilk ve yegâne şartıdır. Bu şart Senebaşı münasebetile bana dost temin edilince tahaddüs edecek ih • bir memleket efkârı umumiyesile te tilâflar tamamen hukukî bir ma masa gelmek fırsatını verdiği için Ahiyet ahr. Ve bu takdirde bir hâkim tına ajansına sureti mahsusada tesek veya her hangi bir hakem. halli kenkür ederim. dilerine tevdi edilecek ihtilâfları, Her tarafta, az çok endiseden hali müşkülâtsız olarak hal ve tanzim edebilir. olmıyan bir dikkatle beynelmilel siyasî münasebat takip edilmektedir. Bütün kalbimizle temenni edelim tktuadî buhraTi beynelmilel müna ki alelumum beşeriyette, hususan Av. sebatta ciddi ihtilâtlar husule ge rupa'nın siyasetinde, mefhumda te' tirmiştir. lâkkiler husule gelsin. Bugün yapılmakta olan müzakeTürkiye ile Yunanistan arasında relerin, hepimizin mücadele ettiği ihdas edilen ve sağlam bir istatüko miz, sert bir buhranm ıztırapla teşkil eden vaziyet bu mütekabil itirından beşeriyeti muhafaza etmeğe mat istikametinde yürüyen sarih bir matuf oiduğunda herkes ittifak et • hakikattir. mektedir. tktisadî müzakerat île tki memleketin sulh ve emniyet terki teslihat hakkmdaki müzake havası bu mütekabil itimada istinat ratm bizi müsbet neticelere vardıreden mütekabil, samhnî siyasetten maiarı şayani temennidir. Bunu sami büyük mikyasta kazanmıştır. miyetle temenni etmekle beraber haEfradın münasebatında olduğu gibi kikatin asla cesaretbahş olmadığını iki memleket arasında da her hangi da ilâve etmek lâzımdır. bir ihtilâf ihtimali bana hiç bir en dişe veremez. Çünüü muhakkaktır Avrupa'da artık hiç kimsenin i • ki bu ihtilâf, bu gibi şeylerm hic bir poVrizi yapmadığı umumîyetle îddia zaman siyasî bir mahiyet almamasr ediliyor. Fakat, ayni zamanda, alâiçin tarurî olan her şeyi yaptığımızkadarlarm bu teminata Himat ettikdan, hukukî tarikle halledilecekth*. lerini goremiyoruz. (Lutfen saMfeyl çevtrtntt) Eğer insanlar yekdiğerine karşı i îsmet Pş. Hz. nin Atina'da çıkan makalesi * WM«mwmniHinıuıııııııııııımııııııııııımııı,ı, ııııınıııııııiMiıııııııiMHHiıııııııııııııııııııııımııııııııııımiiiıııiBiHiiHU 932 Kraliçesi Kim olacak? Kayıt müddeti aym 10 unda bitiyor, müsabaka aym 14 ünde yapılacak Ticaret odası meclisi Odanm vazifelerinden bahsetti Vali B. bir nutuk söyledi, huhrandan, "Fakülte mi mektep mi?,, ..»• ı» • Darülfünun münakaşasma Müderris Salih Murat Bey de karıştı! Memleketimizde Dmî tedrisat... [Darülfünunun Fakültesi müna • kaşası her gürt biraz daha hararet kesbediyor. Dün mühendU ve mii • derris Salih Murat Bey, gazetemize gonderdiği iki makale ile bu müna • kafaya girmif oluyor. Salih Murat Beyin (Memleketimizde ilmi ted risat) nammdaki makaleaini aynen dercediyoruz:] tki seneye yakın zamandanberi devam etmekte olan Darülfünun münakaşası kısa bir mütareke devresi geçirdikten sonra Abdülfeyyaz Tevfik, Kâzım Nami, Ağaoğlu Ahmet Beyler arasındaki münakaşa ile yeniden canlandı. Bu mes'eleye temas (Mabadi 6 mct sahifede) Dünkü içtimada Idare heyeti de seçildi Foto Süreyya Müsabakamıza rerimle de iştirak edenlerden Matmazel Mari Güzellik müsabakasımn gü nünii tayin ettik. Müsabaka kâ nurmsaninin 14 üncü perşembe günü idarehanemizin salonların<Mabadi 5 ınci saifede) Adil Bey Inhisarlar Vekâleti Müsteşarı oldu Ankara 2 ( Telefon la) Güm rük ve Inhi sarlar Vekâ leti müste • şarltğma Adil B. tayin edilmiştir. Adil Be yin yerine A d U Be heyeti tef > tişiye riyasetine kimin getirile eeği henaz belli değildir. >v Müderris Salih Murat Bejf IIIIIİMIMMHIIHIIIinillllllllUIIIIIIIMIIHIIIIIIinilllllllllllilllllllllllllllllllUIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlltllllllllMIMIIIimilllUlllllllimRiinfflnn Askerî Tekaüt Şube sinde işleri bitenler Millî Müdafaa Vekâleti Te • kaüt Şubesinde işleri olup ta gazetemize mektup yazanlara verdiğimiz cevaplar ve Tekaüt Şubesi tarafmdan muameleleri ikmal edilerek resmî senetleri Maliye Vekâleti Muntazam Borçlar müdürlüğüne gönderilen • lerin son listeleri bugünkü nüshamızın altıncı sahifesindedir. . J Bizim oğlanın pek kötü huylan var. Aklı ersin, ermesin her lafa karışır, hic bir şeyi beğenmez, alay eder, itiraz eder ve nihayet küfur eder!.. Uzülme dostum, büyüsün, mükemmel bir münekkit olur!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog