Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

28Kanünusanî • Yeni çıktı: AbdGlhak Hâmit Eserleri Yazan: Ibrahim Necmi Büyiik hâminin hayatını v e e • serlerini ve bu eserlerin edebî ve felsefî mahiyetini izah eder. Resimlidir. KARA Bayramlık • ••••••• Hazır Elbise « :: Kumaş Baltaniyele Majjazası fyî giyinmîs bulunmak içîn tuccar terzi Sultenhamam: ikinci Vakıf Hanı Altında Toptan ve Perakende Satış J.İTKiN'E 100 kuruştur. Kanaat Kütüphanesi İstanbul DEMALGON iomprîmeleri en seri tesir eden ve hiç mazarratı olmıyan kuvvetli bir ^ntinevraljiktir. Kırıklığı alır, baş ağrısmî, diş ğrısını izale ve muntazam bir uy ;u temin eder. Avrupa'nın bütün "oktorları tarafmdan tavsiye edilen egâne müstahzardır. İki ve on adetlik tüplerde bulunur. üczacınızdan meccanî nümune kommmelerini talep ediniz. Her eczanede bulunur. Müracaat ediniz. ( Her vakit son yenilik. Hafiye Kadın ve erkek îçîn muhtelif cinsten, deriden mamul mantolanmu gelırnştir. Beyoğlu, tstiklâl caddesi 4 0 5 Tel. B. O. 4 5 0 DiKKAT 6LAND0KRATIN Meşhur Prof. Brown Sequart ve Steinah'ın keşfidir ve terkibi H 0 R M 0 N ve lesitindir, uzviyetten alınmışnr. Her ilâç müessir değildir. Her ilâna inanmmnız. ADEMi İKTİDARA BEL 6EVŞEKLİ6İNE ve ZAFiYETi UMUMiYEYE karşı kati yegâne devadır, erkek ka dın farkı yoktur. Her eczanede bttlnnur. Kntusu 200 kuruştur. Umumî deposu, Istanbul'da ZAMAN ecza deposudur. Dr. B E Y L E R E tesirini tecrübe için 1 kutu makbaz mukabilinde meccanen gönderilir. HIZAR MARANGOZ \ve sâır îşlere ait biîumum makînelec Emlâk ve Eytam Bankası Ilânlan Doktor Ahmet Rasim v Etfal hastanesi dahili hastalıklar mütehassısi ! daıma depomuzda mevcuttur Harbiye tramvay caddesinde ve Teşvikiye'de satıhk kiymetli arsalar Bahkamızîn tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Beyoglunda Teşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde krokisi aşağıda mevcut arsa lardan 44 45 46 • 47 numaralı arsalar açık arttırma ve diğerleri kapah zarf usulile ve peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmis ve 30/1/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri mukarrer bulunmuştur. Talip olanların ve fazla tafsilât ve şartname almak istiyenlerin ahz ve istihsal eylemek üzere bizzat veya tahriren şubemize müracaatle beraber teklif mektuplarma teklif olunacak miktarm % 5 şi nisbetinde teminat mektuplarınm leffi ye yevmi mezkura kadar şubemize müra caatleri. yavrulannızı besiiyiniz. Güıbüz, kuvvetli olun Çabuk yürür. Neş'eli büyür. ile Deposu: Bahçekapı Şişli, Yeni istasyon, Sebuhyan apartunanı ikinci kat 4 numara Her gün 3 den 8 e kadar hasta kabul eder. Dr. İHSAN SAMI K atologumu zu flis İeyin'izf BOURLA BİRADERLERveŞ sı ISTANBULGALATA r SALiHNECATi Dr. Hakkı Şinasi MAMA Yavrunuzun en sıhhî gıdasıdır. Gonokok Aşısı Belsoğukluga r e ihtüâtlarma karşi pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyola Sultan Mahmut turbesi No. 1 8 9 YILDIZ Çok Doktor ALi VAHİT mmmmn UROLOG Dr. FEYZi OCUK UNU Pangaltı'da kâiri ve Emlâk ve Eyfam Bankasına ait arsalardan şatılacak par gaları gösterir krokidir. Böbrek, mesane, idrar yolu mütehassısi, Avrupa'dan avdet etmistir. Her gün öğleden sonra saat 2 den 9 a kadar Beyoğlu tstiklâl caddesi Elhamra apartımanı No. 3 de Tei. B. O. 288S besler. Çünkü madent maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. MemeJ i çocuklar için yegâne bir gıdadır. Içindekl tarifeyi dikkatie okuyunu> Deposu: Hasan ecza deposudur. Dr. HODARA CİLT, SAÇ ve ZÜHREVİ hastahklan mütehassısı. Beyoğlu Tânel sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karşı • smda öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabnl eder. Telefon: B. O. 2 1 3 6 Beşiktaş 6eyik makarna fabrikası Haşim Bey Dr. ALBERT ŞAUL Son sistem makinelerle mücehhez o lap nefis ve tnütenevvi makarna ve şehriye imal etmektedir. Geyik markah makarna bakkallarınızdan isıiyiniz. Taş radan da sipariş kabul eder. TeL Beyoğlu 2319 Telgraf adresl Galata Ezineli. epsrhmanı uperatir Memâ/ B. Dahilî hastalıklar mütehassısı, Balat, Rifat Ef. sokak No. 9 pazardan maada her gün 1 4 TeL 2. 2174 B n 50,000 lirayı kazandıran aa Karaköy'de Borsa Hanı altındaki M. Gazi gişesinden biletinizi Mediha alırsaniz sizde kazanırsınız. Bayiinizden: Her vakit 42406 numaralı biletle İLÂN ( Merkezi Zfle jubeleri Amasya, ve !stanbul'da bulunan H a a Tahir Ef.zade Rahtni mahdumları şir'ietinin konkurdato akti için mühlet itası zımnmda vakı olan müracaatt ZQe İcra reisliği tarafından kabul edilerek icra ve tHâs kanununun I I inci babı mucibmce komiserbk vazifesini ifa etmekliğim ta • karrör «troiştir. •, | 1 Mezkur şirkette alacağı olan* ların 2 2 / 1 / 9 3 2 tarihine müsadif cu martesi gunundsn itibaren 1 1 / 2 / 9 3 2 perşembe jninü akşamına kadar saat 14 18 zarfında Zile'de Ticaret Odan binasinda tahsis edilen daireye vesa fki İBiinaeyı hânsilen müracaat ederek alacaklannı kaydettirrneleri ve bn tcüd* det zarfında kaydettirmemiş olanla • nn konkurdato müzakeresinden hariç kalacaklan. I 2 Alacaklannı kaydettirmis olan* ların 13/2/922 tarihine müyadif cu • martesi gunünden itibaren 2 3 / 2 / 9 3 2 salı gününe Ladar 16 18 arasırdı *la« irei tn'.zkureye müracaatle clacak vesi « kalannı tetkik tftireb"'ecekleri. I 3 Alacaklannı kaydettirmis olanlann 24/2 /Üİ2 »arihire müsadif çar » samba güni 5aat 15 t« dairei mezku • rede vuku h latak toplanmağa geliu; * leri ilân olunur. ( Komiser: Muharrem •'Askerî Matbaa Müdürlüğünden: Askerî Matbaa için lito ve tipo makineleri ve ayni zamanda elektrik islerinden anlar bir maki nist ve bir çinkograf ustası ve bir mürettip alınacaktır. Talip olan ların şeraiti ve imtihan gunünü anlamak üzere 1 şubat 932 pazartesi gününe kadar Süleymaniye'de Matbaa Müdiriyetine müracaatle "Gui,, "Gui 40 Fin,, "Rex,, Çoraplarile " 6 E V E „ i c çamaşırlannı ve büyük Fransız marka 6AST0N VERDIER kadın çoraplanm isteyiniz. ri. Şfle kazası îera Memurluğundan: AIi Bevle Ayşe ve Nahîde Hanımların mutrsarnf oldukları ve hisse lerinin tefriki kabü olmadıfından hiikmen satılması tahtı karara alınan ( 1 3 0 0 ) lira kıymeti muhammenelî 76265 motör numaralı ve Şevrule markalı ka • paİ! ve en çok on beş kişi müşteri istiap eden ve karöseri mücerddet, arıza • sız noksansız, sağlam, ve çalışabilir kamyon memuriyetimizce satıhğa çı kanlarak lâyikı veçhile para veren olmadığından ikinci defa olarak satıhğa çıkanlmıştır. Satış 13/2/932 cumar tes! giinii saat 14 te Şile İcra dairesinde yapılacaktır. Talip olanlar her zaman dairemize müracaatle otomobili görebüir. Fazla malumat edinmek istiyen • lere tahriren de cevap verflir. Sabş peşîn para ile yapılacaktır. Talipler yüzde on pey akçesi vermek suretile müza • yedeye iştirak edebilir olduğu herkesin bümeleri için ilân olunur. İSTANBUL ESNAF BANKASINDAN: fstanbul Esnaf Bankası hissedaranı 17/2/932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te bankamn merkezinde fevkalâde surette in'ikat edecek heyeti umumiyeye davet olunur. Ruznamei müzakerat: 1 Sermaye vaziyetinin tesbiti, Ticaret kanununun 371 inci maddesi ahkâmına tevfikan hamiline muharrer hisse senedatı sahipleri nihayet 7/2/932 akşamına kadar hisse senetlerini ve yahut hisse senetlerinin mevdu bulunduğu banka makbuzunu bankamız veznesine tevdi ile ita olunacak duhuliye va rakasmı almaları iktiza eder. Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 29 kânunusani cuma günü Galatasaray Lisesi merasim salonunda saat 3 te verilecek olan müsamere saat 4 e tehir edilmiştir. İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan; Tamamına 2586 lira kıymet takdir edilen Beyoğlu'nda Pangralb mahallesînin Kuyumcn sokağında atik 18, cedit 34 numaralı maabahçe bir bap ah şap hanenin tamamı açık artürmrya va?edilmis olup 4 subat 9 3 2 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 25 şubat 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar ts • tanbul 4 üncü İcra Dairesinde açık art» urma suretOe satılacaktır. Arttırma ikincidir. Birincî arttırmada en çok 1750 liraya talip çıkmı* olup bu kere en çok artnranm üstünde bı rakılacakür. Arttırmıya iştirak için yuzde veöü te* minat akçesi alımr. Müterakim vergi, Belediye, Vakıf îcaresi müşteriye aittir. Haklan tapu sicillerile sabit olmı yan ipotekli alacaklılar fle diğer alâ • kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarite dair olan iddialaruu üan tarihindea itibaren 2 0 gün içinde evrakı mfisbi • telerOe bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıs bedelinin paylas • masmdan hariç kalırlar. Alâkadarlann icra ve iflâs kanunu • nun 119 uncu maddesi ahkâmına tev fikan tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 9 3 1 / 551 dosya numarasfle memuriyetimize müracaatlerî ilân olunur. Vmumî neşriyaU Idare eden Yazt iglert tnudurü: Kemal Salih Mülâhaza: Şatılacak parcalar taramasız gosterîlmîstif. Matbaacutk t>e Neşriyat Türk itrkett . ttUnbnt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog